Výmenový prestavník pre železničné výhybky

Číslo patentu: 278855

Dátum: 17.12.1991

Autor: Frece Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vymenový prestavník je určený železničným výhybkám, ktoré majú svoje výhybkové jazyky zabezpečené vo svojich vjazdových polohách pomocou kontrolných stĺpikov a prenos sily z ovládača na prestavné tyče (1) sa uskutočňuje cez valček (3), pružne uložený vo vybraní (2), pričom valček (3) je vedený v skrini (4), usporiadanej posuvne na prestavnej tyči (1), a je zatláčaný do vybrania (2) prítlačnou skrutkou (5). Prítlačný skrutka (5) je uzamknutá na svojom konci, odvrátenom od valčeka (3), v pevnom uzatváracom ústrojenstve (8, 9), obsahujúcom oporný závitový kotúč (9), zaskrutkovaný v skrini (4) vybavenej osovým otvorom (13), sústredným s prítlačnou skrutkou (5). Vnútorný priemer osového otvoru (13) je väčší ako vonkajší priemer prítlačnej skrutky (5) a medzi prítlačnú skrutku (5) a oporný závitový kotúč (9) je uložený strižný kotúč (8) s určenou strihovou pevnosťou.

Text

Pozerať všetko

(11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r(19) SK 278 855 Číslo prihlášky 1401-91 Dátum podania 1305191 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky A 1057/90 (51) m C 65 Dátum priority 14.05.90 B 611 5/10 Krajina priority ATÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.04.98SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu ALCATEL AUSTRIA AG, Wien, AT(72) Pôvodca vynálezu Frece Peter, Ing., Wien, AT(54) Názov vynálezu Vymeniteľný prestavník železničných výhybiekVymeniteľný prestavník je určený železníčným výhybkám, ktoré majú svoje výhybkovć jazyky zabezpečené vo svojich vjazdových polohách pomocou kontrolných stĺpikov a prenos sily z ovládača na prestavnć tyče (1) sa uskutočňuje cez valček (3), pružne uložený vo vybraní (2), pričom valček (3) je vedený v skrini (4),usporiadanej posuvne na prestavnej tyčí (l), aje zatláčaný do vybrania (2) prítlačnou skrutkou (5). Prítlačný skrutka (5) je uzamknutá na svojom konci, odvrátenom od valčeka (3), v pevnom uzatváracom ústrojenstve (8,9), obsahujúcom opomý závitový kotúč (9), zaskrutkovaný v skrini (4) vybavenej osovým otvorom (13), sústredným s pritlačnou skrutkou (5). Vnútomý priemer osového otvoru (13) je Väčší ako vonkajší priemer prítlačnej skrutky (5) a medzi prítlačnú skrutku (5) a 0 porný závitový kotúč (9) je uložený strížný kotúč (8) s určenou strihovou pevnosťou.Vynález sa týka vymeniteľného prestavníka železničných výhybiek, ktoré majú svoje výhybkové jazyky upevnené v nastavenej vjazdovej polohe pomocou zaisťovacích stĺpikov, pri ktorých sa prestavovacía sila prenáša z ovládača na prestavne tyče prostredníctvom valčeka,pružne zatláčanćho do vybrania v prestavnej tyčí, pričom valček je vedený v skríní, upravenej posuvne na prestavovacej tyčí a je zatláčaný do vybrania závorovacou skrutkou.Vymeniteľnć prestavníky tohto typu sú známe napríklad z DE-AS 19 52 824 a DE-AS 26 06 664, pričom pri týchto známych riešeníach je závorovacia skrutka pritláčaná na valček pružinou, najmä listovou pružinou, takže valček vytvára pružne spojenie s prestavovacou tyčou toto známe vyhotovenie je zobrazené na pripojenom obr. l.Pružný spoj valčeka s prestavovacou tyčou má dovoľovať prestavovanie výhybky. Pri tomto prestavovaní sa prestavovacia sila prenáša na výhybkové jazyky, pričom na uvedenie výhybkových jazykov do pohybu je treba najprv prekonať závorovaciu silu pružnćho spoja, ktorý tvorí v podstate vymeniteľný závorník, a až potom sa môže premiestniť prestavná tyč a výhybkové jazyky do druhej vjazdovej polohy, ktorá je zobrazená sa obr. 2 prípojenćho výkresu. Ak je skriňa upevnená v prestavníkovej skrini pomocou vidlice alebo inej výkyvnej podpory, vytláča prestavná tyč valček z vybrania proti sile pružiny a tým sa uvoľňuje pružný spoj. Veľkosť pružnej síly, pôsobiacej na valček, sa môže V tomto prípade nastaviť pomocou kotúča s vonkajším závitom.V niektorých prípadoch sa však požadujú výhybky,pri ktorých sa má prestavovaníe výhybkových jazykov zablokovať. Výrobcovia a užívatelia niekedy požadujú také konštrukcie výhybiek, pri ktorých by sa mohlo jednoduchými úpravami a pomocou jednoduchých prostriedkov zmeniť prestaviteľne vyhotovenie na neprestaviteľne a naopak.DE-AS 19 52 824 obsahuje riešenie neprestaviteľnej výhybky s vymeniteľným závomíkom, pri ktorom je valček s pružinou nahradený zaisťovacou skrutkou, ktorá je pevne spojená. s pružinou skrine, pričom pružné spojenie medzi prestavnou tyčou a pružinou skrine je nahradene tvarovým spojom. Nevýhodou tohto riešenia je nutnosť výmeny celej pružinovej skrine pri zmene konštrukcie s prestaviteľnej na neprestaviteľnú a naopak.V DE-AS 26 06 664 sú obsiahnuté ďalšie dve známe riešenia. Jedno z nich obsahuje uzatváracie ústrojenstvo,ktoré zasahuje do otvorov v prestavnej tyčí. V prestaviteľnom vyhotovení majú tieto otvory skosenć okraje, takže uzatváracie ústrojenstvo sa môže celé zdvihnúť a vysunúť z týchto otvorov v priebehu posuvného pohybu. V pevnom neprestavnom vyhotovení sú otvory v prestavnej tyčí len čiastočne skosené. Ak sa uzatváracie ústrojenstvo posunie ku koncu len čiastočne skosených otvorov, nemôže sa už ďalej premiestňovať a prestavovacíe ústrojenstvo zostane zablokované uzatváracím ústrojenstvom. Nevýhodou tohto vyhotovenia je potreba dvoch rôznych prestavných tyčí s rôznym vyhotovením ich otvorov, čo sa musí rešpektovať pri ich výrobe.Druhé riešenie obsahuje skrutku s maticou, ktorá sa môže striedavo uvádzať do záberu a ktorá. sa môže prestavovať, pričom touto skrutkou je obmedzená dĺžka zdvíhacej dráhy valčeka. Pri tomto vyhotovení je teda zachované pružné spojenie, uzatváracie ústrojenstvo nie je celkom odstránené a celá ovládacia sústava môže byť V zablokovanej polohe. Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že zmena prestaviteľného vyhotovenia na neprestavne sa uskutočňuje v časti, ktorá je ťažko prístupná.Úlohou vynalezu je preto zlepšenie konštrukcie vymeniteľnćho prestavníka v tom zmysle, aby zmena prestavného vyhotovenia na neprestavné sa mohla uskutočňovať jednoduchým spôsobom v mieste, ktoré je ľahko prístupné.Táto úloha je vyriešené. pri vymeníteľnom prestavniku železničných výhybiek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že uzatváracia skrutka je na svojom konci, odvrátenom od valčeka, uzamknutá v pevnom uzatvaracom ústrojenstve, upevnenom v skrini.Uzatváracie ústrojenstvo na homom konci skrine je ľahko prístupné a v prípade potreby sa môže ľahko nahradiť predpätou pmžinou, takže pevné vyhotovenie môže byť ľahko zmenené na prestavnć vyhotovenie.Ďalšou nevýhodou doteraz známych riešení bolo, že pri zmenách z prestavného vyhotovenia na neprestavnú výhybku bolo nutné demontovať časť koľaje alebo porušiť vymeniteľný prestavník, prípadne upraviť celú konštrukciu výhybky.Z tohto dôvodu je ďalšou úlohou vynálezu také zdokonalenie vymeniteľného prestavníka, aby zmena z neprestavnćho vyhotovenia vymeniteľnćho prestavníka na prestavné vyhotovenie s možnosťou prestavovania výhybky, bola spojená s čo najmenším poškodením menených súčiastok a aby vymieňané súčiastky mohli byť jednoduchým pracovným postupom vymenené na miestach,ktore sú ľahko prístupné.Táto úloha je tiež vyriešená pri vymeníteľnom prestavníku podľa vynálezu, ktorý je podľa konkrétneho výhodného vyhotovenia vybavený vopred určeným zlomovým miestom, ktoré je dimenzované podľa konkrétnych požiadaviek. Výhybka vybavená touto úpravou sa odlišuje od prestavných vyhotovení predovšetkým tým, že sa nemôže bez ďalších pracovných operácií uviesť do pôvodného stavu. Prejazd cez výhybku s týmto vymeniteľným prestavníkom je možný len po oprave alebo nahradení porušeného zlomovćho miesta.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu je uzatváracie ústrojenstvo vybavené závitovým kotúčom so závitom na vonkajšom obvode, ktorý môže byť zaskrutkovaný do skrine vybavenej osovým otvorom, súosovým so skrutkou, pričom vnútorný priemer tohto osového otvoru je väčší ako vonkajší priemer prítlačnej skrutky a medzi prítlačnou skrutkou a závitovým kotúčom je umiestnený strižný kotúč s vopred stanovenou pevnosťou.Pri posune prestavnej tyče dostatočne veľkou silou sa strižný kotúč prerazí tlakom pritlačnej skrutky. Toto porušení zlomove miesto sa môže vymeniť jednoduchým postupom po vyskrutkovaní závitového kotúča. Použitím strižných kotúčov s rôznou pevnosťou a/alebo vyrobených z rôznych materiálov s rôznou šmykovou pevnosťou sa môže nastaviť veľkosť potrebnej strižnej sily.Vymeniteľný prestavník podľa vynalezu sa tak môže ľahko upraviť na prestaviteľne vyhotovenie demontážou pevného uzatváracieho ústrojenstva a vložením pružiny medzi prítlačnú skrutku a závítový kotúč, pričom vymieňanć časti sú ľahko prístupné.V ďalšom výhodnom vyhotovení vynálezu je závítový kotúč, ktorý je opomým závítovým kotúčom na opretie strižného kotúča, zaistený proti otáčaniu V osovom otvore skrine, vybavenom závitom, prltužnou skrutkou. Tým sa zamedzi nežíaducemu otáčaniu opomého závítového kotúča v závitoch osového otvoru skrine, ktorým by sa mohlo spôsobiť nežiaduce posunutie opomého závítového kotúča v axiálnom smere a tým by tiež mohlo dôjsť k zmene polohy strižného kotúča proti koncu prítlačnej skrutky.V inom výhodnom vyhotovení vynálezu je pritužná skrutka zaplombovaná, aby bola chránená proti úmyselnému a neoprávneněmu otáčaníu, ktore by mohlo spôsobiť uvoľnenie závítovćho kotúča alebo umožniť rozobranie zariadenia a odobranie strižného kotúča.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia vymeniteľněho prestavníka podľa vynálezu, zobrazeného na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje. pozdĺžny rez doteraz známym vyhotovením pružného spoja medzi prestavnou tyčou a skríňou,obr. 2 pozdĺžny rez rovnakým pružným spojom ako obr. l, ale po uskutočnení prestavnej operácie,obr. 3 pozdĺžny rez vymeniteľným prestavníkom podľa vynálezu a obr. 4 pozdĺžny rez vymeníteľným prestavníkom z obr. 3 v prestavenej polohe.Obr. 1 a 2 zobrazujú vyhotovenie pružného spoja medzi prestavnou tyčou 1 a skríňou 4 na uloženie pružiny 6 podľa doterajšieho stavu techniky, ktorý je tvorený valčekom 3, zatláčanýín do vybrania 2 v prestavnej tyči 1 prítlačnou skrutkou 5. Potrebná prítlačná sila na prítlačnú skrutku 5 je vyvodzovaná pružinou 6, ktorá pôsobí na prítlačnú skrutku 5 a pri ktorej sa môže veľkosť prítlačnej sily nastaviť pomocou závítového kotúča 7.V uvoľnenom stave po uvoľnení pružného spoja, zobrazenom na obr. 2 je prestavná tyč 1 tlačená do druhej vjazdovej polohy silou, ktorá sa prenáša na protíľahlý a neznázornený výhybkový jazyk, ktorý nie je v tomto príklade zobrazený. Pri uvoľñovaní pružného spoja pôsobením dostatočne velkou silou sa prekoná prítlačný účinok pružiny 6, zatlačujúci valček 3 do vybrania 2, takže valček 3 sa z vybrania 2 vytlačí. Tento stav sa môže potom opäť vrátiť do pôvodného stavu pri prestavovaní výhybky, kedy sa valček 3 opäť vráti do vybrania 2.Obr. 3 zobrazuje riešenie podľa vynálezu, pri ktorom sa zatlačovacia pružina 6 nahradí uzatváracím ústrojenstvom, ktoré pozostáva z oporného závitového kotúča 9 a strižnćho kotúča 8. V tomto prípade nemá prítlačná skrutka 5 žiadnu možnosť axiálneho posunu, ale je opretá svojím homým koncom o strižný kotúč 8, ktorý je zase opretý o oporný závítový kotúč 9, ktorý je zaskrutkovaný vo vnútornom závite v osovom otvore skrine 4 nad strižným kotúčom 8. Pod strižným kotúčom 8 je v o sovom otvore skrine 4 zaskrutkovaný vodiaci závítový kotúč 7, ktorý slúži len ako vodiaci člen pre prítlačnú skrutku 5 a môže sa zaskrutkovať do ľubovoľnej polohy v skrini 4 v rozsahu jej vnútorného závitu. Opomý závitový kotúč 9 je zaistený proti otáčaniu prítužnou skrutkou 11, ktorá prechádza tiež krycím klobúčikom 10, nasadeným na hornom konci skrine 4 a ktorý je teda zaistený proti nežiaducemu odstraneniu prítužnou skrutkou 11. Prítužná skrutka 11 je vybavená vo svojej hlave okom 12, ktorým sa môže prestrčiť zaisťovací drôt s plombou,aby sa krycí klobúčik 10 zaistil proti neoprávnenému odobratiu. Vo výhodnom vyhotovení prechádzajú krycím klobúčikom 10 dve pritužné skrutky ll, ktorých osi spolu zvierajú najmä uhol 90 ° a ktoré sú zaistené jediným spoločným zaisťovacím drôtorn.Obr. 4 zobrazuje riešenie podľa vynálezu v prestavenej polohe. Ako už bolo vysvetlené pri objasňovaní príkladu z obr. 2, pri prestavovaní je prestavná tyč l ťahaná smerom doľava a valček 3 sa tým vytláča z vybrania 2 v prestavnej tyčí 1 a súčasne je tlačený smerom k prítlačnej skrutke 5. Pri vyvíjaní dostatočne veľkej sily prerazí prítlačná skrutka 5 strižný kotúč 8 a z pevného spoja sa vytvorí posuvný spoj. Pretože príkladné uskutočnenie predmetu vynálezu podľa obr. 3 a 4 nie je vybavené predpätou pružinou, môže byť toto uskutočnenie funkčné až po odobratí krycíeho klobúčika 10, vyskrutkovaní opomého závitového kotúča 9 a výmene porušeného strižnćho kotúča 8 za nový, pričom celý postup sa ukončí vložením a zaskrutkovaním opornćho závitového kotúča 9 a nasadením a zaistením krycieho klobúčíka 10.1. Vymeniteľný prestavník železničných výhybíek,ktoré majú svoje výhybkové jazyky zabezpečené vo vjazdových polohách kontrolnými stĺpikmi a prenos sily z ovládača na prestavnú tyč sa uskutočňuje cez valček,pružne zapadajúci do vybrania, pričom válček je vedený V skrini, usporiadanej posuvne na presuvnej tyčí aje zatláčaný do vybrania prítlačnou skrutkou, v y z n a č uj ú c i s a t ý m, že záverná a prítlačná skrutka (S) je uzamknutá na svojom konci, odvrátenom od valčeka (3), v pevnom uzatváracom ústrojenstve (8,9), upevnenom V skrini (4).2. Vymeniteľný prestavník podľa nároku l, v y z n ač u j ú c i s a t ý m, že uzatváracie ústrojenstvo (8, 9) obsahuje stanovený zlomový bod.3. Vymeniteľný prestavník podľa nároku 2, v y z n ač uj ú c i s a t ý m, že uzatváracíe ústrojenstvo obsahuje oporný závítový kotúč (9), zaskmtkovaný vo vnútornom závite skrine (4) s vnútomým otvorom (13), súosovým s prítlačnou skrutkou (5), pričom priemer vnútorného otvoru (13) skrine (4) je väčší ako vonkajší priemer prítlačnej skrutky (5) a medzi prítlačnou skrutkou (5) a oporným závítovým kotúčom (9) je uložený strižný kotúč4. Vymeniteľný prestavník podľa nároku 3, v y z n ač u j ú c i s a t ý m, že oporný závítový kotúč (9) je chránený proti otáčaniu prítužnou skrutkou (l l).5. Vymeniteľný prestavník podľa nároku 4, v y z n ač uj ú ci s a tý m, že prítužná skrutka (ll) je zaplombovaná.

MPK / Značky

MPK: B61L 5/10

Značky: výmenový, přestavník, výhybky, železničné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278855-vymenovy-prestavnik-pre-zeleznicne-vyhybky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výmenový prestavník pre železničné výhybky</a>

Podobne patenty