Biologicky aktívna zmes

Číslo patentu: 278680

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hudec Jozef, Halmo František, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesi synergických prísad B a C. Prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C2 až C6, chlórcholínchlorid a/alebo chlórovaný gama-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chlórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustné soli. Prísadu C tvorí 3-benzylbenzotiazóliumbromid, etyléndiamín, dietanolamín, trietanolamín, etylénglykol, dietylénglykol a nitrofenoláty alkalického kovu. Hmotnostný pomer monoetanolamínu k zložke B je od 1 : 110 do 10 : 1 a zložky B k zložke C od 50 : 1 do 1 : 10.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 18.08.89 (13) 9 d°km°mľ B Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c z Dátum priority A 01 N 33/02 A O IN 33/06 Krajina priority A 01 N 33/22 ÚRAD Dátum zverejnenia 10.12.97 ž Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10,1237 A 01 N 3 1/ 02 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu Hudec Jozef, doc. Ing., CSc., Nitra, SK Macho Vendelín, prof. Ing., DrSc., Partizánske, SK Halmo František, Ing., CSe., Prievidza, SK Jurečeková Emília, Ing.,Prievidza, SK(54) Názov vynálezu Biologicky aktívna zmesBiologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ích derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, je ďalej tvorená zo zmesí synergických prísad B a C. Prisadu B tvorí dikarboxylová kyselina C, až C 5, chlórcholínchlorid a/alebo chlorovaný y-butyrolaktón, kyselina propiónová, kyselina chIórmaslová, kyselina chlórizomaslová, kyselina 2,3-díchlórizomaslová a ich vodorozpustne soli. Prísadu C tvorí 3-benzylbenzotiazóliumbromíd, etylćndiamln, dietanolamin, trietanolamin, etylénglykol, dietylénglykol a nitrofenoláty alkalického kovu. Hmotnostný pomer monoetanolamlnu k zložke Bje od I 110 do 10 1 a zložky B k zložkeC od 50 l do l l 0.Vynález sa týka biologicky aktívnej zmesi vodorozpustných zlúčenín so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín, na báze zmesi syntetických látok, z ktorých najmenej jedna patrí k organickým dusíkatým látkam.Dávnejšie je známe (Leshem, X. The molecular and hormonal basis of plant regulation. Pergamon Press.(1973) Kraľovič J. Agrochémia, 20, 41, 322 (1980, že fytohormonálne látky môžu pôsobiť a ovplyvňovať bioprocesy V rôznych častiach rastlín alebo v celej rastline. Sčasti sú známe aj ich prekurzory, metabolické cesty premeny, miesta transportu, miesta ich vzniku a účinku. Môžu pôsobiť na bunečnć blany, ovplyvňovať ich priepustnosť vody (Cleland, R. E., Burström, H., Ruhland,W. Handbuch der Poílanzenphysiologie XIV, Wachstum and Wachsstoffe. Berlín - Göttingen - Heidelberb(1976), ovplyvňovať ich pohyb v rastline, môžu začínať enzymatickú činnosť, hydrofobovať ATP a ADP atď.Je známe (Bergmann, H. a spol. NDR pat. 214 522),že na zvýšenie úrod buliev cukrovej repy a cukomatosti prispieva foliárna aplikácia zmesi monoetanolamínu s kyselinou salicylovou alebo kyseliny acetylsalicylovej s 2-(2,4-dichlórfenoxy)izomaslovou kyselinou alebo ich soľami. Zasa v koncentráciach rádovo 0,01 pôsobia stimulačne dialkylamínopropándioly (Jap. pat. 62 - 221 602(1987. Potom cheláty kyseliny trihydrogénboritej s alkanolaminmi a/alebo alkylamínmi, neobmedzene miešateľne s kvapalnými hnojivamí majú rastovoregulačnú aktivitu (čs. autorské osvedčenie 236 641) podobnú, ako aj N-alkyl-, N-alkenyl- alebo N-alkínylderiváty 2-amino-2-hydroxymetyl-l,3-propándiolhydrochloridu (Jap. pat. 63-02 904 (1988. Ich účinok je preukázateľný, ale pri dvoch a viacerých komponentoch len aditívny. Stímulačno-inhibičnú aktivitu v závislosti od aplikovanej koncentrácie má aj kyselina L() mliečna a kyselina DL-mliečna(Young, D. C. Európsky pat. 241 568 (1987) brazílsky pat. 86 01, 867 (1987). Ďalej mono-, di- a trihydroxyderiváty kyseliny benzoovej, ich soli, estery, alkyl- alebo alkoxyderíváty (Jap. pat. 57 - 212 103 (1982 stimulujú klíčenie a rast niektorých zeleninových osív, podobne ako aj benzyldimetylamóniumhýdroxid (Jap. pat. 62 - 175 402 (1987. Zasa na ozimnú pšenicu je vhodná zmes monoetanolamínu s amónnymi soľami humlnových kyselín (NDR pat. 241 007). Ich účinok je preukázateľný, ale len aditívny, majú stimulačný, ale len zanedbateľný regulačno-rastový účinok.Podľa tohto vynálezu biologicky aktívna zmes monoetanolamínu a organických kyselín a/alebo ich derivátov so synergickým účinkom na rast rastlín, vrátane drevín,pozostáva zo zmesi synergických prísad B a C, pričom prísadu B tvorí dikarboxylová kyselina C 2 až C 5, chlórcholinchlorid a/alebo chlorovaný y-butyrolaktón, kyselina chlórpropiónová, kyselina chlónnaslová, kyselina chlori 10zomaslová, kyselina 2,3-dichlórizomaslová a ich vodorozpustnć soli a prísadu C tvorí 3-benzylbenzotiazćliumbromid, etylćndiamin, dietanolatnín, trietanolamín, etylćnglykol, díetylénglykol a nitrofenoláty alkalického kovu, pričom pomer monoetanolamínu k zložke B je od l 100 do 10 l hmotnostne a zložky B k zložke C od 50 l do l 10 hmotnostne.Výhodou biologicky aktívnej zmesi organických zlúčením podľa tohto vynálezu je synergický účinok na rast rastlín, vrátane drevín, flexibilita formulácií v závislosti od potrieb aplikácie a technickej dostupnosti komponentov. Ďalej možnosť aplikácií viacerými spôsobmi, na aplikáciu využiť existujúce spôsoby integrovanej ochrany rastlín a drevín. V neposlednom rade,dlhodobá skladovateľnosť a dobrá reprodukovateľnosť vysokých účinkov.Biologický aktívna zmes organických zlúčenín so synergickým účinkom pozostáva zo zmesi najmenej jedného alkanolamínu C 2 až C 9, ako monoetanolamínu,dietanolamínu, trietanolamínu, ktoré sú z technického hľadiska najdostupnejšie, ďalej alkenolamínov C 3 až C 9,ktore sa pripravujú hlavne adíciou amoniaku na epoxyalkány C 3 až C 9, a najmenej ďalšími dvoma látkami spomedzi skupiny zlúčenín chlórcholinchloridu, chlorovaného y-butyrolaktónu, kyseliny chlórpropiónovej,chlónnaslových kyselín, kyseliny 2,3-dichlórmaslovej,kyseliny salicylovej a ich alkalických alebo amónnych solí. Napokon, ešte z etylénglykolu, dietylénglykolu, nitrofenolu a nitrofenolátu alkalického kovu, najmä nitrofenolátu draselného a nitrofenolátu sodného.Z alkyléndiamínov C 3 až C 4 sú to predovšetkým 1,2-, resp. l,3-propylendiamíny a butylćndiamíny.Uvedená biologicky aktívna zmes sa aplikuje najčastejšie v koncentráciach 10 mg až 100 g na 1 dm 3 roztoku alebo 1 dm adhezívneho inkrustačnćho prípravku na 100 kg osiva, čí semien pri predsejbovom o~ šetreni alebo V dávke 10 mg až 5 kg pri folíámej aplikácii na l ha porastu.Ďalšie údaje o zložení biologicky aktívnej zmesi podľa tohto vynálezu, aplikačných možnostiach a účinkoch sú zrejmé z príkladov, Príklady uskutočnenia vynálezuZnámou metodikou (A. Murín a spol. Biológia 35 937 (1980 modifikovanou tak, že osivo kukurice na zmo hybridu TAM, 310 inkrustovane adhezívnym prípravkom Nitrafol-B obsahujúcim rôzne koncentrácie regulátorov rastu a ich zmesi, sa najskôr uložilo na 10 dni do chladiaceho boxu pri teplote 5 až 7 °C, a potom sa postupne počas dvoch dní teplota zvyšovala na 20 °C. Po 10 dňoch sa stanovila klíčivosť kukurice. Výsledky sú priemerom 5 opakovaní. Vo všetkých variantoch sa použil fungicíd Orthocid 75 W v dávke 1,3 kg na t osiva Rovnaké varianty sa aplikovali V malonádobovom pokuse pod svetelnou rampou. Osivo bolo vysiate do nádob obsahujúcich 400 g piesku, spracované ďalej ako pri stanovení chladového testu klíčivosti a po prenesení pod svetelnú rampu bol pokus ukončený po 25 dňoch od vzídenia. Stanovila sa výška rastlín, hmotnosť koreňovej sústavy, hmotnosť zelenej hmoty a následne ich sušina. Výsledky, ktoré sú priemerom 5 opakovaní, sú zhmutć v tabuľke l.Koncentrácia Sušina Sušina v 1 dm 3 dis- koreňovej nadzemnej perzie Nitrafolumid chlórcholínchloríd MEA kyselina salieylová MEA TEA o-nitrofenol selina salic lováV poľnom pokuse (na školskom poľnohospodárskom podniku VŠP Nitra, závod 01 Kolíňany) s ozimnou pšenicou odrody Agra, pri tl-násobnom opakovaní variantov s plochou 1 parcely 10 m 2, študovali sme vplyv reguláto- 5 rov rastu a ich zmesí, ako vyplýva z výsledkov synergických zmesí, či už z hľadiska tvorby nadzemnej alebo ko SK 278680 B 6reňovej hmoty, na úrodu ozimnej pšeníce vo foliálnej aplikácii regulátorov rastu v čase odnožovania - 5. fáza podľa Feekesa alebo pred klasením - 9. fáza podľa Feekesa. Výsledky uvedené V tabuľke 2 sú priemerné hodnoty 4-násobného opakovania variantov získané v pokusnom roku 1987/88 pri konštantnom hnojeni všetkých variantov na pomerN P K 1 2,5 3 a dávke dusíka 50 kgha.Vplyv foliámej aplikácie regulátorov rastu a ich kompozícii na úrodu ozímnej pšenice odrody AgraKyselina chlórpropiónová MEA kys. salicylová MEA o- p-nitrofenol kyselina salícylová MEA o- p-nitrofenol kys. salicylováDávky regulátora rastu na 1 ha0,4 kg 0,l kg 0,lkg 0,1 k 5 Fáza aplikacie Uroda zma

MPK / Značky

MPK: A01N 29/02, A01N 33/22, A01N 31/02, A01N 27/00, A01N 33/06, A01N 33/02

Značky: aktívna, biologicky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278680-biologicky-aktivna-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biologicky aktívna zmes</a>

Podobne patenty