Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy

Číslo patentu: 278632

Dátum: 06.12.1995

Autor: Štěpánek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Suchá plochá referenčná elektróda pozostáva z nosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesená vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej časti (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená strieborná Ag vrstva (3) v aktívnej časti (10) a druhým mostíkom (102) v prepojovacej časti (100) zasahuje do odvodnej časti (1000), na striebornú Ag vrstvu (3) v aktívnej časti (10) je vodivo nanesená AgCl vrstva (4), na ktorú je pevne nanesená sieť (5), pričom na prepojovacej časti (100) je izolovaná membrána (6), ktorá aspoň čiastočne zasahuje do aktívnej časti (10) a do odvodnej časti (1000). Vodivá vrstva (2), strieborná Ag vrstva (3), AgCl vrstva (4), prípadne zmesová Ag-AgCl vrstva (34) sa nanášajú sieťotlačou s veľkosťou ôk 5 až 20 mikrometrov do požadovaného tvaru a následne sa tepelne vytvrdzujú v rozmedzí teplôt 10 až 400 (C počas 3 až 20 minút.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky (51) 1- C ľ Dátum priority G 01 N 217/30 G 01 N 27/26Krajina priority Dátum zverejnenia 06.12.95 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.97(72) Pôvodca vynálezu Štepánek Ivan, Ing., Šarišské Michaľany, SK(54) Názov vynálezu Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravySuchá plochá referenčná elektróda pozostáva znosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10),oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesenà vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej častí (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu(2) je vodivo nanesená striebomá Ag vrstva (3) v aktívnej časti (10) a druhým mostíkom (102) v prepojovacej časti (100) zasahuje do odvodnej časti (1000), na striebomú Ag vrstvu (3) v aktívnej časti (10) je vodivo nanesená AgCl vrstva (4),na ktorú je pevne nanesená sieť (5), pričom na prepojovacej časti (100) je izolovaná membrána(6), ktorá aspoň čiastočne zasahuje do aktívnej časti (10) a do odvodnej časti (1000). Vodivávrstva (2), striebomá Ag vrstva (3), AgCl vrstva(4), prípadne zmesová Ag-AgCl vrstva (34) sa nanášajú sieťotlačou s veľkosťou ôk 5 až 20 mikrometrov do požadovaného tvaru a následne sa tepelne vytvrdzujú v rozmedzí teplôt 10 až 400 °CVynález sa týka suchej plochej referenčnej elektródy a spôsobu jej prípravy na analytické a diagnostické použitie ako biosnímača s jednorázovým, prípadne viacnásobným použitím s možnosťou napojenia na merací prístroj.Elektróda na ten istý účel pozostáva zo striebomej rotačnej častí, na ktorú je nanesená AgCl vrstva. Iné riešenie pozostáva z plochej striebomej časti, na ktorú je aspoň z jednej strany nanesená AgCl vrstva. Nanesenie AgCl vrstvy sa uskutočňuje elektrolytíckou cestou, kde elektrolýza prebieha V roztoku NHCl prúdom pod l mA počas 5 až 6 dní, pričom pri väčších prúdoch, napríklad pri 2 mA nanesenie trvá 30 hodín, pri prúde 8 mA trvá 8 hodín. Známa je tiež príprava AgCl vrstvy na stríebomý základ terrnickou cestou, a to zmiešaním 7 dielov Ag 0 a jedného dielu AgClO 3 V malom množstve Vody za vzniku homogćnnej hustej konzistencie, ktorá sa nanesie na Ag elektródu a žíha sa pri teplote 300 - 400 °C výhodne V elektrickej peci. Takto vytvorená elektróda je veľmi pracná a cenovo nákladnáUvedené nedostatky odstraňuje suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy, ktorá pozostáva z nosnej vrstvy, ktorá má aktívnu časť, oproti ktorej je odvodná časť, pričom priestor medzi nimi tvorí prepojovacia časť. Na nosnú vrstvu je nanesená Vodivá vrstva V aktívnej a odvodnej časti, pričom v prepojovacej časti sú navzájom prepojené mostíkom. Na vodivú vrstvu je Vodivo napojená striebomá Ag vrstva V aktívnej časti a druhým mostíkom v prepojovacej časti zasahuje do odvodnej časti. Na striebomú Ag vrstvu je vodivo napojená AgCl vrstva V aktívnej časti, na ktorú je napojená sieť, pričom na prepojovacej časti je izolovaná membrána, ktorej aspoň časť zasahuje do aktívnej a odvodnej časti. V alternatívnom uskutočnení na vodivú vrstvu je nanesená Ag-AgCl vrstva a to V aktívnej časti a druhým mostíkom V prepojovacej časti zasahuje do odvodnej časti. Vodivá vrstva pozostáva z prachového uhlíka s veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov V spojive, kde sa nachádza od 30 do 90 .Strieborná Ag vrstva pozostáva z prachového striebra s veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov V spojive, kde sa nachádza od 20 do 90 . AgCl vrstva pozostáva z prachového chloridu striebomého AgCl s Veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov v spojive, kde sa nachádza od 20 do 90 .Spôsob výroby suchej plochej referenčnej elektródy spočíva Vo vytvorení tenkých vodivých vrstiev sieťotlačou na nosnú vrstvu, kde jednotlivé vrstvy vytvárajú vodivé plošné zapojenia. Na nosnú VrstVu sa nanesie Vodivá vrstva V nevytvrdenom stave spojiva vytvárajúca obraz Vodívćho zapojenia daného tvarom krytu sieťky, v danom prípade s bočnými krytmi po okrajoch V prepojovacej časti, na čo sa Vodivá vrstva tepelne vytvrdzuje. Po tomto vytvrdení sa sieťotlačou nanesie striebomá Ag vrstva V nevytvrdenom stave spojiva s krytom na odvodnej časti a po bokoch V prepojovacej časti, po čom sa striebomá Ag vrstva tepelne vytvrdzuje. Na striebomú vrstvu Ag sa nanesie AgCl vrstva sieťotla 10čou V nevytvrdenom stave spojiva na aktívnu časť s krytom na prepojovacej časti a odvodnej časti, po čom sa tepelne vytvrdzuje. Na AgCl vrstvu V aktívnej časti sa nanesie sieť síeťotlačou, prípadne v altematívnom uskutočnení sa na aktívnu časť upevní pevná sieť bez vytvrdzovania. Na prepojovaciu časť sa ako posledná nanesie izolačná membrána. Vrstvy sa nanášajú sieťotlačou s veľkosťami ôk od 5 do 200 mikrometrov, po čom sa tepelne vytvrdzujú V rozmedzí teplôt od 10 do 400 °C V časovom rozmedzí 3 až 200 minút. Výhodou riešenia je jednoduchosť konštrukcie a nenáročná Výroba.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch obr. 1 zobrazuje pohľad na plochú elektródu s vyobrazením jednotlivých vrstiev. Obr. 2 znázorňuje rez plochej elektródy v jej aktívnej časti, kde V altematívnom uskutočnení má AgCl vrstvu opatrenú sieťou. Obr. 3 znázorňuje jedno uskutočnenie plochej elektródy tvaru obdĺžnika s vyznačením skladby jednotlivých vrstiev.Plochá elektróda pozostáva z nosnej Vrstvy l, ktorá je v konkrétnom uskutočnení z nevodivého materiálu, ako napr. keramická alebo silikátová plocha, Výhodne obdĺžnikovćho tvaru. Nie je vylúčená ani fólia z umelých hmôt, ktorá spĺňa uvedené fyzikálne Vlastnosti. Hrúbka tejto nosnej vrstvy 1 je 10 až 1000 mikrometrov,ale nevylučuje sa aj Väčšia. Na nosnú vrstvu 1 je pevne napojená vodivá vrstva 2, ktorá má zhodné zmrštenie ako nosná vrstva l. Uvedené je možné dosiahnuť výberom vhodného spojiva - polyméru, ako napr. fenolovćho, acrylátového, epoxidového, prípadne iného, ale aj ich zmesi, do ktorého je Výhodne pridaný prachový uhlík, ale aj iný vodivý materiál, napr. zlato, platina, med,hliník, s veľkosťou častíc uhlíka od 0,5 do 50 mikrometrov, ktorého sa V zmesi nachádza 30 až 90 . Na vytvrdenú, prípadne čiastočne vytvrdenú, vodivú vrstvu 2 je pevne sčasti pridaná strieborná Ag vrstva 3, ktorá pozostáva z prachovćho striebra s veľkosťou častíc 0,5 až 50 mikrometrov V spojive, kde sa nachádza od 20 do 90. Na striebomú Ag Vrstvu 3 sa podobne pevne sčasti napojí AgCl vrstva 4, ktorá pozostáva z prachovćho AgCl s veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov v spojive, kde sa nachádza od 20 do 90 . Vodivá vrstva 2,striebomá Ag vrstva 3 a AgCl vrstva 4 na nosnú vrstvu l sa nanášajú V požadovanom poradí a tvare V nevytvrdenom spojive V konzistencii pasty formou sieťotlače s veľkosťou ôk siete od 5 do 200 mikrometrov. Po tomto nastáva vytvrdzovanie V rozmedzí teplôt od 10 do 400 °C V časovom rozmedzí 3 až 200 minút. le Výhodné, ak uvedené Vrstvy 2, 3 a 4 majú hrúbku od 0,5 do 100 mikrometrov. V altematívnom uskutočnení je vhodné, ak na AgCl vrstvu 4 je daná sieť 5 s veľkosťou ôk od 5 do 100 mikrometrov. Materiál siete je nevodivý, výhodne polyamid, silon, nylon, skleně vlákna. Účelom siete 5 je zabrániť Vniknutiu korpuskulárnym časticiam väčším, ako sú oká siete 5 Vo vstupe do aktívnej časti 10 plochej elektródy. V altematívnom uskutočnení je výhodne možné plochú elektródu Vytvoriť v tvare obdĺžnika (podľa obr. l). V tomto prípade na jej jednom konci pri kratšejstrane je aktívna časť 10, na protíľahlom konci pri druhej kratšej strane obvodná časť 1000, medzi ktorými je prepojovacia časť 100. Nosná vrstva l má tvar obdĺžnika, na nej je vodivá vrstva 2, ktorá má v prepojovacej časti 100 zúženie do prvého mostíka 101, ktorý vodivo spája plochu v aktívnej časti 10 s plochou v odvodnej časti 1000. Nad vodivou vrstvou 2 je striebomá Ag vrstva 3, ktorá sa nachádza na aktívnej časti 10 a prechádza, zužuje sa do druhého mostíka 102 V prepojovacej časti 100. Vodivú vrstvu 2 a striebomú Ag vrstvu 3 V prepojovacej časti 100 plochej elektródy prekrýva izolačná membrána 6,ktorá pozostáva zo silikónových, epoxidových, imidových, uretanových a iných polyměrov. Je vhodné, ak izolačná membrána 6 prekrýva zo strany vrstiev celú plochú elektródu, okrem aktívnej častí 10 a odvodnej časti 1000, lebo jej účelom je zabrániť koróznym účinkom.Vytvorenie striebornej Ag vrstvy 3 a AgCl vrstva 4 je taktiež možné aj nanesením zmesnej Ag AgCl pasty vo vhodnom polyméri, zriedenej vhodným rozpúšťadlom na konkrétny polymér, napr. toluénoní, po nanesení sieťotlačou, napr. na Vodivú vrstvu 2 tepelným vytvrdením obohacovať sedímentáciou v smere do stredu zeme na Ag/špecifická hmotnosť 10,5103 kg/m 3/ a v opačnom smere obohacovať na AgCl /špecifická hmotnosť 5,56.l 03 kg/m 3/. Zmesná Ag-AgCl vrstva 34 je variantným uskutočnením obecného riešenia.l. Suchá plochá referenčná elektróda pozostávajúca z nosnej vrstvy, na ktorú je napojená Ag vrstva a AgCl vrstvy, vyznačujúca sa tým, že nosná vrstvy (l) má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (l 000),medzí ktorými sa nachádza prepojovacia časť(100), pričom na nosnú vrstvu (l) je nanesená vodivá vrstva (2) V aktívnej časti (10) a odvodnej častí (1000),pričom V prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom(101) navzájom prepojené, na Vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená stríebomá Ag vrstva (3) v aktívnej časti (10) a druhým mostíkom (102) v prepojovacej časti (100) zasahuje do odvodnej časti (1000), na striebomú Ag vrstvu(3) v aktívnej časti (10) je vodivo nanesená AgCl vrstva(4), na ktorú je pevne nanesená sieť (5), pričom na prepojovacej časti (100) je izolovaná membrána (6), ktorá aspoň čiastočne zasahuje do aktívnej časti (10) a do odvodnej časti (1000).2. Suchá plochá referenčná elektróda podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým,ževodivávrstva(2) pozostáva z prachovćho uhlíka s veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov V spojive, kde sa ho nachádza od 30 do 90 .3. Suchá plochá referenčná elektróda podľa nárokov la 2, vyznačujúca sa tým,žestriebomá Ag vrstva (3) pozostáva z prachového striebra s veľkosťou častíc 0,5 až 50 mikrometrov V spojive, kde sa ho nachádza od 20 do 90.4. Suchá plochá referenčná elektróda podľa nárokov laž 3,vyznačujúca sa tým,žeAgClvrstva (4) pozostáva z prachovćho chloridu striebomého AgCl s veľkosťou častíc 0,5 až 30 mikrometrov v spojive,kde sa ho nachádza od 20 do 90 .5, Suchá plochá referenčná elektróda podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým,ženavodivú vrstvu (2) je nanesená Ag-AgCl vrstva (34) V aktívnej(100) zasahuje do odvodnej časti (1000).6. Spôsob výroby suchej plochej referenčnej elektródy, pozostávajúcej z nosnej vrstvy, na ktorú sú zjednej strany nanesené tenké vodivé vrstvy sieťotlačou, kde jednotlive vrstvy vytvárajú vodivé plošné zapojenie,podľanároku Lvyznačujúci sa tým,že na nosnú vrstvu (l) sa sieťotlačou nanesie vodivá vrstva(2) v nevytvrdenom stave spoj iva, vytvárajúca obraz vodivěho zapojenia daného tvarom krytu sieťky, v danom prípade s bočnýmí krytmi po okrajoch v prepojovacej častí (100), na čo sa vodivá vrstva (2) tepelne vytvrdzuje, po čom sa sieťotlačou nanesie striebomá Ag vrstva(3) V nevytvrdenom stave spojiva, vytvárajúca obraz vodiveho zapojenia daného tvarom krytu sieťky, v tomto prípade na odvodnej časti (1000) a po bokoch prepojovacej časti (100),na čo sa striebomá Ag vrstva (3) tepelne vytvrdzuje , počom sa sieťotlačou nanesie AgCl vrstva (4) V nevytvrdenom stave spojiva na aktívnu časť(10) s lcrytom na prepojovacej časti (100) a odvodnej časti (1000), počom sa tepelne vytvrdzuje a na AgCl vrstvu (4) v aktívnej časti (10) sa nanesie sieť (5) zo spojiva V nevytvrdenom stave, po čom sa tepelne vytvrdzuje a na prepojovaciu časť (100) sa sieťotlačou nanesie V nevytvrdenom stave spojiva izolačná membrána(6), po čom sa tepelne vytvrdzuje.7. Spôsob výroby suchej plochej referenčnej elektródy podľa nároku 6, Vyznačujúci sa t ý m , že sieť (5) sa na AgCl vrstvu (4) V aktívnej častí8. Spôsob výroby plochej referenčnej elektródy podľanárokutívyznačujúci sa tým,žena Vodivú vrstvu (2) sa nanesie sieťotlačou zmesná AgAgCl vrstva (34) V aktívnej častí (100) a druhým mostíkom (102) V prepojovacej časti (100) zasahuje do odvedenej častí, po čom sa tepelne vytvrdzuje.9. Spôsob výroby suchej plochej referenčnej elektródypodľanárokov 6 až 8,vyznačuj úci sa t ý m , že vodivá vrstva (2), stiebomá Ag vrstva (3) a AgCl vrstva (4) alebo zmesná Ag-AgCl vrstva (34) sa nanášajú sieťotlačou s veľkosťou ôk od 5 do 200 mikrometrov, po čom sa tepelne vytvrdzujú v rozmedzí teplôt od 10 do 400 °C V časovom rozmedzí 3 až 200 minút.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/30, G01N 27/26

Značky: referenčná, sucha, spôsob, elektroda, plocha, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278632-sucha-plocha-referencna-elektroda-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty