Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou a s valčekmi

Číslo patentu: 278611

Dátum: 06.12.1995

Autor: Lacko Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spojka spája prostredníctvom pera (13) hnací hriadeľ (12) s nábojom (1), opatreným na svojom vonkajšom obvode zubami, ktorými zapadá do zubov axiálne sa posúvajúceho piesta (3). Na vonkajšom obvode valca (2) je torzné kyvadlo (5), ktoré spolu s valčekmi (6) a maticou (7) tvorí voľnobežnú spojku. Valec (2) súčasne tvorí aj kompresnú komoru spojky. Piesty (3, 8) sú opatrené tesnením (15). V čase rezonancie sústavy torzné dynamické kyvadlo (5) prostredníctvom valčekov (6) presúva pomocný piest (8).

Text

Pozerať všetko

(31) Číslo prioritnej prihlášky (51) m c ľ(33) Krajina priority ÚRAD (40) Dátum zverejnenia 06.12.95 (45) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 05.1 1.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (86) Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu Lacko Pavol, doc. Ing., CSc., Šemša, SK(54) Názov vynálezu Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou a s valčekmi(57) Anotácia Spojka spája prostredníctvom pera (13) hnací hriadeľ(12) s nábojom (1), opatreným na svojom vonkajšom obvode zubami, ktorými zapadá do zubov axíálne sa posúvajúceho piesta (3). Na vonkajšom obvode valca(2) je torzné kyvadlo (5), ktoré spolu s valčekmi (6) a maticou (7) tvorí voľnobežnú spojku. Valec (2) súčasne tvorí aj kompresnú komoru spojky. Piesty (3, 8) sú opatrenć tesnením (15). V čase rezonancie sústavy torzné dynamické kyvadlo (5) prostredníctvom valčekov(6) presúva pomocný piest (8).Vynález sa týka antirezonančnej hriadeľovej spojky s autoreguláciou a s valčekmi, ktorá je Vázobným uzlom kmitavej mechanickej sústavy, ktorú tvorí hnací, vložený a poháňaný stroj a je schopná v celom rozsahu práce stroja počas rozbehu, prevádzky a dobehu pri prenose mechanickej energie naregulovať bczrezonančný stav. Schopnosť antirezonančnej hriadeľovej spojky s autoreguláciou ladiť sústavu je zabezpečená plynulou zmenou jej dynamickej torznej tuhosti tak, aby frekvencia harmonickej zložky prenášaného pohybu bola rôzna od frekVencie vlastných kmitov sústavy.Doteraz známe pružné hriadeľové spojky s kovovým alebo nekovovým pružným elementom majú lineámu alebo nelineámu charakteristiku (Mk f (tp) prenosu krútiaceho momentu (MQ na nakrútení (tp) s konštantnými vlastnosťami. Počas prevádzky nie je možne meniť charakteristiku. Zmeniť charakteristické vlastnosti spojky je možné len tak, že pružný element sa nahradí druhým s inou charakteristikou. Len tak môže spojka pracovať so zmenenou charakteristikou, ale zase len s konštantnými vlastnosťami. Nakoľko sa pracuje so spojkou s konštantnou lineámou alebo nelineámou charakteristikou, nie je možné ju počas práce sústavy plynule meniť a tým i prispôsobovať dynamické pomery hnacieho stroja k dynamike poháňaného stroja. Táto skutočnosť má za následok, že pri kritických stavoch, kedy sa frekvencia vynúteneho kmitania rovná frekvencii vlastných kmítov, nastáva nadmemć zvýšenie arnplitúdy zaťaženia. Toto nežiaduce prídavné zvýšenie namáhanie strojových súčiastok vedie k nadmemého opotrebeniu a veľmi často i k únavovému lomu, čo má za následok haváriu sústavy.Preto je potrebné vyvinúť hriadeľovú spojku, ktorá by zachovala výhody doteraz známych spojok a pritom by bola schopná V krátkom čase plynule naladiť takú dy namickú tuhosť spojky, ktorá naladí sústavu mimo rezonančnú oblasť.Uvedený nedostatok odstraňuje antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou dynamickej torznej tuhosti a s Valčekmi, skladajúca sa z hnacej a poháňanej časti spojenej axiálne posuwiým piestom zabezpečujúcim pružný prenos krútiaceho momentu. Pomocný piest je ovládaný dynamickým torzným kyvadlom cez valčeky. Vynález sa vyznačuje tým, že v čase rezonancie sústavy torzné dynamické kyvadlo prostredníctvom valčekov axiálne posúva pomocný piest. Kompresný priestor spojky je napojený na regulátor tlaku plynnćho média.Transmisia mechanickej energie antirezonančnou hriadeľovou spojkou umožňuje plynule počas práce sústavy spojkou naregulovať takú dynamickú torznú tuhosť spojky, ktorá z hľadiska dynamiky sústavy zaistí bezrezonančný stav. Teda spojka plynule mení vlastnú frekvenciu sústavy tak, aby bola V celom rozsahu práce tejto sústavy rôzna od frekvencie harmonickej zložky prenášaného krútiaceho momentu.Antirezonančnou hriadeľovou spojkou s autoreguláciou je sústava chránená pred nebezpečným rczonančnýmkmitaním V celom rozsahu frekvencie otáčok. Pred nepriaznivým prídavným zaťažením sú takto chránené všetky strojové súčiastky, základy stroja i budov, ktoré sú V týchto kritických rezonančných stavoch nadmerne zaťažení. Spojka je vlastne plynulým ladičom kmitavej mechanickej sústavy pomocou plynulej zmeny jej dynamickej torznej tuhosti.Spojka podľa vynálezu zvyšuje životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celej sústavy, V ktorej je zaradená. Zlepšuje dynamické pomery sústavy pokojným chodom,zlepšuje aj pracovné prostredie a hygienu práce obslúžného personálu. Spojka plne zachováva Výhody dodnes používaných pružných hriadeľových spojok a pritom ich nedostatky účinne eliminuje. Táto spojka svojimi schopnosťami plynule ladiť dynamické pomery kmitavej mechanickej sústavy tvorí novú generáciu pružných hriadeľových spoj ok.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l a 2 je vyobrazená antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou a s valčekmi v pozdlžnom reze a V pohľade.Spojka spája prostredníctvom pera 13 hnací hriadeľ 12 s nábojom 1, opatreným na svojom vonkajšom obvode bombírovanými zubami, ktorými zapadá do zubov axiálne sa posúvajúceho piesta 3. Tento je na svojej odvrátenej čelnej ploche opatrený závitom, ktorý zapadá do závitov príruby 4, pevne spojenej skrutkami 18 s Valcom 2. Valec 2 súčasne tvorí aj kompresnú komoru spojky. Na Vonkajšom obvode valca 2 je torzné kyvadlo 5, ktore spolu s Valčekmi 6 a maticou 7 tvoria voľnobežnú spojku. Týmto sa kmitavý pohyb kyvadla 5 tiansformuje na prerušovaný otočný jednosmemý pohyb matice 7. Piesty 3 a 8 sú opatrene tesnením 15.Po naplnení kompresnćho priestoru spojky vzdušninou s počiatočným pretlakom sa týmto udržiava piest 3 vo valci 2 v základnej polohe. Pri prenose krútiaceho momentu piest 3 V smere stúpania skrutkovice závitu komprimuje vzdušninu vo valci 2. Vzdušný vankúš Vo valci spôsobuje pružný prenos lGÚÍÍHCChO momentu. Ak sa sústava dostane do rezonancie, torzné dynamické kyvadlo 5 nadobudne striedavý rotačný kývavý pohyb, ktorý sa prenáša na Valčeky 6 a cez ne na maticu 7, ktorá je poistená proti axiálnemu pohybu. Matica 7 je spojená s pomocným piestom 8 závitom a tým sa pri pootočení matice aadálne posunie pomocný piest 8 vo vedení 10, ktoré súčasne zabraňuje jeho pootočeniu proti valcu 2. Pomocný piest 8 reguluje objem vo va 1 ci 2 -jedným smerom. Posuv piesta 8 riadený torzným kyvadlom 5 cez voľnobežný mechanizmus pri konštantnom tlaku plynného média v kompresnom priestore spojky bude poiiaľ, pokiaľ rezonančný stav V sústave nezanikne. Stály tlak V kompresnom priestore spojky zabezpečuje regulátor tlaku 9. Prívod tlakového média je zabezpečený z tlakovej nádoby Vzdušniny.Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou as valčelcmi nájde uplatnenie všade tam, kde je potrebné dôsledne sa vyrovnať s nebezpečným rezonančným kmi taním. Je to hlavne v sústavách agregátov s malými,strednými, veľkými a veľmi veľkými prenášanými výkonmi, kde hnacou alebo poháňanou jednotkou sú pies- 5 tovć stroje, ako sú rýchlobežnć spaľovacie motory, kompresory, lodnć skrutky poháňané nañovým motorom apod. Podstatou spojky je jej schopnost plynulej autoregulácíe dynamickej torznej tuhosti v rozsahu, ktorá zodpovedá intervalu frekveneíe voľnobežných až maximál- 10 nych otáčok stroja, na premenlive zaťaženie harmonické ho krútiaceho momentu a rôznej veľkostí predpätia.l. Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou a s valčekmi zložená z hnacej a hnanej častí, v y z n a č uj ú ca s a tý m , žehnacíhríadeľ(l 2)je prostredníctvom pera (13) spojený s nábojom (l), opatre- 20 ným na svojom vonkajšom obvode bombírovanýmí zubami, ktorými je spojený so zubami axíálne posuvného piesta (3), tento je na svojej odvrátenej čelnej ploche opatrený závitom, ktorým je spojený s prírubou (4), príruba (4)je spojená skrutkami (18) s valcom (2), v ktorom je 25 vytvorená kompresná komora spojky, na vonkajšom obvode valca (2) je uložené torzne kyvadlo (5), ktoré je s valčekmi (6) a s maticou (7) vytvorené ako voľnobežná spojka na transfonnáciu kmitavého pohybu kyvadla (5) na premšovaný otočný jednosmemý pohyb matice (7), 30 pričom matica (7) je závitom spojená s pomocným piestom (8), ktorý je vedený vodiacou časťou (10) piesty (3,8) sú opatrené tesnenim (15).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že kompresná komora spojky je na- 35 pojená na regulátor (9) plynného média.

MPK / Značky

MPK: F16D 3/10, F16D 3/12

Značky: valčekmi, autoreguláciou, hriadeľová, antirezonančná, spojka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278611-antirezonancna-hriadelova-spojka-s-autoregulaciou-a-s-valcekmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláciou a s valčekmi</a>

Podobne patenty