Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôd

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Klietkový biokontaktor má viachrannú klietku (1). Medzi vodorovnými styčnými hranami (7) klietky (1) a krytom (3) hriadeľa (2) sú umiestnené priečky (4), ktoré majú tri rady kruhových otvorov (5), ktoré sú v rade rovín kolmých na os otáčania klietky (1). Hadicové segmenty (6) z plastu, napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok v tvare otvorených slučiek sú v klietkach umiestnené tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5) priečky (4), ktorý je umiestnený blízko obvodu klietky (1). Jeden koniec hadicového segmentu (6) je pretiahnutý otvorom (5) nasledujúcej priečky (4), ktorý je umiestnený približne v strede výšky priečky (4) a druhý koniec hadicového segmentu (6) je pretiahnutý otvorom (5) nasledujúcej priečky (4), ktorý je umiestnený najbližšie k osi otáčania klietky (1). Priestor medzi hadicovými segmentmi (6) je vyplnený sypkou výplňou (8), napr. sekanými rúrkami, keramickými prstencami, alebo polystyrénovými guľôčkami.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.06.97(76) Majiteľ a pôvodca patentu Koutecký Vlastimil, Praha, CZ Pultr František, Zadní Třebáň, CZ Veselý Jiří, Zadní Třebáň, CZ Vrba František, Beroun, CZ(54) Názov vynálezu Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôdKlietkový biokontaktor má viachrannú klietku(l). Medzi vodorovnými styčnými hranami (7) klietky (l) a krytom (3) hriadeľa (2) sú umiestnene priečky (4), ktoré majú tri rady kruhových otvorov (5), ktoré sú v rade rovín kolmých na osotáčania klietky (l). Hadicové segmenty (6) z plastu, napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok V tvare otvorených slučiek sú V klietkach umiestnené tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5) priečky (4), ktorý je umiestnený blízko obvodu klietky (1). Jeden koniec hadicového segmentu (6) je pretiahnutý otvorom (5) nasledujúcej priečky (4), ktorý je umiestnený približne v strede výšky priečky (4) a druhý koniec hadícovćho segmentu (6) je pretiahnutý otvorom (5) nasledujúcej priečky (4),ktorý je umiestnený najbližšie k osi otáčania klietky (l). Priestor medzi hadicovými segmentmi(6) je vyplnený sypkou výplňou (8), napr. sekanýmí rúrkarni, keramickými prstencami, aleboPredmetom vynálezu je biokontaktor biologickej Čističky odpadových vôd.Pri odstraňovaní problémov, ktore sa vyskytujú pri biokontaktoroch biologických čistiamí odpadových vôd sa sleduje predovšetkým zväčšovanie objemu vzduchu,ktorý sa dopravuje do vody, a zväčšovanie plôch na usadzovanie baktérií, ktoré prispievajú k okysličovaniu vody.Túto úlohu riešia napr. biodisky zhotovené zo stočených dierovaných hadíc, ktoré sú opísanć v CS 257 847, v EP 198 451, v EP 247 505 a V DE 2 919 221,ktoré môžu byť prepojené s krytom hriadeľa, ako napr. biokontaktory, ktoré sú opisane v CS 270 100, v PCT W 0 81/00101. Za kombináciu medzi jednoduchýrni biokontaktormi opisanýmí napr. vo FR 2 235 090 a biodiskamí vytvorenými z hadíc možno považovať riešenie podľa CS 271 819, ktore je rovnaké s EP 339 907, kde sú biokontaktnć plochy zväčšene o vnútornú a vonkajšiu plochu hadicových segmentov s väčším priemerom, do ktorých môžu byť vsunuté ďalšie rúrky s menším priemerom.Významný krok na získanie čo najväčšej biologicky aktívnej plochy na privádzanie čo najväčšieho množstva vzduchu do čistenej vody predstavuje klietkový biokontaktor podľa vynálezu, ktorý sa otáča okolo vodorovnej osi vo vani čističky odpadových vôd, ktorý je viachranný a má medzi vodorovnými styčnými hranami strán klietky s krytom hriadeľa umiestnene priehradky,ktoré majú tri rady kruhových otvorov a v rade rovin kolmých na os otáčania hadicové segmenty z plastu,napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok V tvare otvorených slučiek umiestnených tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom priehradky, ktorý je umiestnený v blízkosti obvodu klietky. Jeden koniec hadicového segmentu je prevlečený otvorom tej istej priečky, ktorý je umiestnený približne v strede jej výšky, a druhý koniec hadicového segmentu je prevlečený otvorom nasledujúcej druhej priehradky, ktorý je najbližší k osi otáčania klietky tak, že obidva konce hadicového segmentu sú otvorené v smere otáčania klietky. Priestor medzi hadicovými segmentmi je vyplnený sekanými rúrkami z plastu, keramickými prstencami alebo polystyrénovými guľôčkami.Účinnosť biokontaktora s neobyčajne zväčšenou funkčnou plochou a rozšírenou kapacitou na dopravu vzduchu do čistenej vody bola vyskúšaná. V porovnani s výsledkami skúšok doteraz známych postupov zvyšuje sa oxygenačná kapacita pri polovičnom objeme nádrže Čističky dvojnásobne, tak ako dokazujú pricmernć výsledky testov.I. zariadenie podľa doterajšieho stavu lI. zariadenie podľa vynálezuObjem nádrže V/m 3 3,20 1,65 teplota vody V nádrži T/°C 14,5 6,5 oxigenizačná kapa cita vzťahujúca sa najednotku nádrže kg.m 3.dl 1,031 4,35 oxygenizačná kapa cita zariadenia kg.d 3,306 7,20 kyslíkový výťažokrelatívne využitie vzdušného kyslíka pri c 0Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie objasnený pomocou výldesov, kde na obr. 1 je znázomený rez čističkou odpadovej vody, na obr. 2 je znázornený pohľad na biokontaktor zhora.Vo vani Čističky 9 sa na vodorovnom hriadeli 2, ktorý je chránený krytom 3 umiesmeným nad horným okrajom vane 9, otáča klietkový biokontaktor pozostávajúci z osemhrannej klietky 1 rozdelenej priehradkami 4, ktore sú umiestnene medzi vodorovnými styčnými hranami strán 7 klietky l a krytom 3 hriadeľa 2. Hadicové segmenty 6 pretiahnuté kruhovými otvormi 5 v priehradkách 4, ktorých rozmiestnenie je znázomené na obr. 2 svojimi koncami, ktoré sú otvorené k smeru otáčania klietky l, ktorý je označený šípkou, naberajú v čase , keď hadicový segment vystupuje nad hladinu čistenej vody vzduch, ktorć ho obsah vypúšťajú vo forme bublín po prekonaní najnižšíeho bodu otáčania do Čistiarne vody. Veľké množstvo vzduchu ďalej privádza do vody sypka výplň, sekanej rúrky z plastu, keramické prstence, alebo polystyrénové guľôčky 8, ktore vypĺňajú priestor klietky l, medzi hadicovými segrnentmi 6, ktoré pritom neobyčajnou mierou znásobujú úžitkovú plochu biokontaktora.l. Klietkový biokontaktor odpadových vôd otáčajúci sa okolo osi vo vani Čističky odpadových vôd s hadicovými segmentmi s koncami otvorenými V smere otáčania klietky,vyznačujúci sa tým,ževo viachrannej klietke (1) sú medzi vodorovnými styčnými hranami strán (7) klietky (l) a krytom (3) hriadeľa (2) umiestnené priehradky (4), ktoré majú v troch vodorovných radoch kruhové otvory (5) a v rade rovin kolmýchna os otáčania sú umiestnené hadícové segmenty (6) V tvare otvorených slučiek tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5) prvej priečky (4), ktorá je umiest-nená V blízkosti obvodu klietky (l), a jeden koniec hadicového segmentu (6) je pretiahnutý otvorom(5) prvej priečky (4) umiestneným približne v strede jej výšky a druhý koniec hadicového segmentu (6) je prctiahnutý otvorom (5) nasledujúcej druhej priečky (4),ktorýje umiestnený najbližšie k osi otáčania kliedcy (l),pričom priestor klietky (l) medzi hadicovými segmentmi (6) je vyplnený sypkou náplňou (8).2. Klietkový biokonlaktor podľa nároku l, v y značuj úci sa tým, žehadicovćsegmenty(6) sú segmenty elektroinštalačných článkovýeh rúrok.3. Klietkový biokontaktor podľa nároku 1, v y značujúci sa tým,žesypkouvýplňou(8) sú posekané rúrky.4. Klietkový bíokontaktor podľa nároku l, v y značujúci sa tým, že sypkou výplňou(8) sú posekanć elektroinštalačné článková rúrky, 5. Klietkový biokontaktor podľa nároku l, v y značujúci sa tým,žesypkouvýplňou(8) sú keramické prstence.6. Klietkový biokontaktor podľa nároku 1, V y značuj ú ci sa tým, žesypkouvýplňou(8) sú polystyrćnové guľôčky.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/18, C02F 3/00

Značky: biokontaktor, odpadových, čističky, klietkový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278451-klietkovy-biokontaktor-cisticky-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôd</a>

Podobne patenty