Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Číslo patentu: 278446

Dátum: 16.12.1992

Autori: Widl Johann, Wildgruber Helmut

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku pozostáva z miešačky, za ktorou je zaradené závitovkové čerpadlo. Súosovo so závitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hriadeľom závitovkového čerpadla (14) a je spoločne s ním poháňaná, nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky (130) a zo závitovkového čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je umiestnený závitovkový dopravník (9), ktorý pracuje v opačnom zmysle než uvedená jednotka, a ktorého výstupný otvor je cez šachtu (11) spojený so vstupným otvorom závitovkovej miešačky (130), závitovkový dopravník (9) má medzi svojím vstupným otvorom a svojím výstupným otvorom závitovkové, otáčavo poháňané ústrojenstvo, ktoré pozostáva zo sledu dopravnej závitovky (9a), dávkovacej závitovky (9b) a predzmiešavacej závitovky (9c) na spoločnom hriadeli, a medzi dávkovaciu závitovku (9b) a predzmiešavaciu závitovku (9c) ústi rúrka (8) na prívod vody.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. (31.5 Číslo prioritnej prihlášky P 41 19 261.3 13 zsc 5/34 Dátum priority 11.06.91 B 28 C 7,04Krajina priority DE E MG 21/04 ÚRAD I Dátum zverejnenia 16.12.92 PRIEMYSIELNEHO VLASTNICT VA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.06.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu BuG Betriebsanlagen und Grundbesitz GmbH, Garehing, DE(72) Pôvodca vynáiezu Wildgmber Helmut, Unterscheissheim, DE(54) Názov vynálezu Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na staveniskuZariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenísku pozostáva z miešačky, za ktorouje zaradené závitovkovć čerpadlo. Súosovo so záitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hríadeľom závitovkového čerpadla (14) a je spoločne s ním poháňaná, nad jednotkou, pozostâvajúcou zo závitovkovej miešačky (130) a zo závitovkovćho čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je umiestnený závitovkový dopravnik (9), ktorý pracuje v opačnom Unysle než uvedená jednotka, a ktorého výstupný otvor je cez šachtu (11) spojený so vstupným otvorom závitovkovej miešačky (130), závitovkový dopravník (9) má medzi svojím vstupným otvorom a svojím výstupným otvorom závitovkovć, otáčavo poháňanć ústrojenstvo, ktoré pozostáva zo sledu dopravnej závitovky (9 a),dávkovacej závitovky (9 b) a predzmiešavaeej závitovky (9 c) na spoločnom hriadeli, a medzi dávkovaciu závitovku (9 b) a predzmiešavaciu uvitovku (9 c) ústi rúrka (8) na prívod vody.Vynález sa týka zariadenia na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku, ktoré pozostáva z miešačky, za ktorou je zaradené závitovkové čerpadlo. Ako čerpateľně maltovć hmoty prichádzajú do úvahy najmä náter pod obkladačky, ako aj omietková a murovacia maltaZariadenie uvedeného druhu je známe najmä z DE-OS 3 504 397. Je tam opísaná miešačka, ktorá obsahuje otáčavć miešacie ústrojenstvo, a do ktorej sa cez dávkovacie zariadenie privádza pracovná suchá malta, ako aj potrebné množstvo vody. Keď je miešací dej skončený,otvorí sa klapka na dne miešačky, takže hotová náplň vstupuje do plniaceho násypníka závitovkového čerpadla,umiestnenćho dolu. Na závitovkové čerpadlo je pripojené hadicovć vedenie, vedúce na miesto použitia.V známom zariadení je potrebná maltová hmota pripravovaná len po dávkach. Zariadenie je ďalej upravene na plnenie suchou pracovnou maltou, výhodne zo sila. Plnenie suchou maltou, dodávanou v balíkoch, ako aj plnenie maltovými hmotarni, dodávanými v pojazdných miešačkách V pohotovosti na spracovanie, je prinajmenšom zdĺhavć a je v praxi sotva používané. To isté platí pre zásobovanie piesku a spojiva, vyrábanými na stavenisku.Vynález vychádza preto z úlohy vytvoriť také zariadenie, spomínané v úvode, ktoré by dokázalo plynule dodávať čerpateľné maltovć hmoty a pritom bolo kompaktné a robustnć.Zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že súosovo so závitovkovým čerpadlom je upravená závitovková miešačka, ktorej miešania závitovka je neotočnc spojená s hriadeľom závitovkého čerpadla a je spoločne s ním poháňaná, že nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky a zo závitovkového čerpadla a rovnobežne k nej je umiestnený závitovkový dopravník, pracujúci V opačnom zmysle než tátojednotka, a ktorého výstupný otvor je cez šachtu spojený so vstupným otvorom závitovkovej miešačky, že závitovkový dopravník má medzi svojím vstupným otvorom a svojím výstupným otvorom, otáčavo poháňanć ústrojenstvo, ktoré pozostáva zo sledu dopravnej závitovky, dávkovacej závitovky a predzmiešavacej závitovky na spoločnom hriadeli, a že medzi dávkovaciu závitovku a predzmiešavaciu závitovku ústi rúrka na prívod vody.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje dosiahnuť plynulý prísun čerpateľnej maltovej hmoty s vopred stanoveným pomerom vody a suchej malty, akjc postarané o to, aby na vstupnom otvore závitovkovćho dopravníka bola stále suchá malta, a aby cez rúrku na prívod vody bolo privádzanć množstvo vody, zodpovedajúce množstvu suchej malty, privádzanému v časovej jednotke závitovkou. Suchá malta môže byť odoberaná buď zo staveniskovćho sila, umiestneného najlepšie nad zariadením,alebo z vriec, naplnených suchou maltou. V uvedenom druhom prípade sa odporúča pracovať so strojom naprerezávanie vríec. Najmä pri menších množstvách môže byť však vstupný otvor závitovkového dopravníka zásobovaný suchou maltou, vyrobenou na stavenisku z piesku a spojiva.Šachta, umiestnená medzi výstupným otvorom horného závitovkovćho dopravníka a vstupným otvorom miešacej závitovky plní súčasne funkciu nárazníkovej nádržky. Súosove usporiadanie závitovkověho dopravníka nad jednotkou, tvorenou závitovkovým čerpadlem a závitovkovým miešačom, vedie k zvlášť kompaktnćmu stavebnému vytvoreniu zariadenia. Výhodné použitie súosovo rotujúcich dopravných a miešacích ústrojenstiev robí zariadenie robustným a zvlášť vhodným na drsnú prevádzku na stavenisko. Privádzanic časovo konštantného množstva vody je možné veľmi ľahko zaistiť usporiadaním ventilu na redukciu tlaku v rúrke na prívod vody.Vstupný otvor dopravnej závitovky v závitovkovom dopravniku sa výhodne vytvorí ako násypník. V jej hornej oblasti môže byť potom umiestnený signalizátor plného stavu, ktoreho signál riadi napríklad výstup suchej malty zo sila na stavenisku alebo stroj na prerezávanie vriec.Rovnako tak je účelne, aby na homom okraji šachty bol medzi predzmiešavacou závitovkou a závitovkovou miešačkou, pod ňou umiestnenou, upravený druhý signalizátor plného stavu. Jeho signál riadi potom pohon závitovkovćho dopravníka.Použitie uvedeného zariadenia môže byť ešte univermlnejšie, ak medzi dávkovacou závitovkou a predzmiešavacou závitovkou je upravený ďalší vstupný otvor, nad ktorým je druhý násypník. Cez tento druhý násypník možno plniť napríklad hotovú maltu pripravenú V pojazdných miešačkách, v tomto pripade sa však preruší prívod vody.Zariadenie podľa vynálezu je možné však tiež použiť na výrobu čerpateľných maltových hmôt z piesku a spojiva na stavenisku. V tomto prípade sa prevádzka zariadenia uskutočňuje spolu s dávkovacím dopravným pásom,ktorý dopravuje piesok z jeho nádržky do druheho násypníka, zatial čo spojivo, napríklad cement, sa pridáva cez prvý násypník. Účelne sa potom pracuje s dávkovacou závitovkou, ktorej dopravný výkon sa zníži podľa pomeru piesku k spojivu.Kompaktné konštrukcia zariadenia uľahčuje jeho transport, najmä ked je ako celok namontovanć na podvozku.Zariadenie bude teraz opísané v súvislosti so zjednodušeným príkladom jeho uskutočnenia., znázomeným na výkrese.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomené zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisko.Zariadenie v podstate pozostáva z dvoch jednotiek,usporiadaných nad sebou na podvozku, tu symbolicky znázomeným kolesom 21. Prvá, spodná jednotka pozostáva zo závitovkovej míešačky 130, za ktorou nasleduje súosovo upravené závitovkovć čerpadlo 14, na výstupnú stranu ktorého je pripojená dopravná hadica 16. Závitovková miešačka 130 obsahuje miešaciu závitovku 13, SK 278446 B 6ktorá pozostáva z jednotlivých, primerane šikmo postavených miešacích krídel na spoločnom hriadeli. Spoločný hriadeľje tu neotočne spojený s neznázomeným hríadeľom známeho závitovkového čerpadla 14. Hriadeľ závitovkovej miešačky 130 je spojený s pohonom 15, pozostávajúcim z elektromotora a z redukčnćho prevodovćho ústrojenstva.Druhá jednotka je upravená nad prvou jednotkou a rovnobežne s ňou. Druhá jednotka obsahuje závitovkový dopravník, označený ako celok vzťahovou značkou 9,vybavený priebežným hriadeľom, ktorý je spriahnutý s pohonom 10, pozostávajúcim z ďalšieho prevodu a ďalšieho elektromotora. Zatiaľ čo spodná, prvá jednotka v znázornenom príklade uskutočnenia dopravuje zľava doprava, homá, druhá jednotka dopravuje sprava doľava. Na spoločnom hriadeli je uložená najskôr dopravná závitovka 9 a, ktorej vstupný otvor, upravený V rúrkovitej skrini, prebieha prakticky po celej dĺžke dopravnej závitovky a pozostáva z vypúšťacieho prierezu násypnlka 3. Za dopravnou závitovkou 3 a nasleduje dávkovacia závitovka 9 b. Konštrukcia a funkcia dávkovacej závitovky sú odborníkom známe a nieje preto potrebné ich bližšie vysvetľovať. Na dávkovaciu mvitovku 9 h nadväzuje predzmiešavacia závitovka 9 c, ktorá v znázomenom príklade pozostáva z jednotlivých, primerane šikmo postavených miešacích krídel, ktoré sú neotočne spojene so spoločným hríadeľom.Na výstupe dávkovacej závitovky 9 h je v rúrkovitej skrini závítovkového dopravníka 9 ďalší vstupný otvor,zodpovedajúci výstupnému prierezu druhého násypnlka 5. V pripojení na tento druhý vstupný otvor ústi do závitovkového dopravníka 9 rúrka 8 na prívod vody. Rúrka 8 na prívod vody je cez priezor 17 a rcdukčný ventil tlaku 18 spojená s vodnou pripojkou 20, napríklad hadicou s vodou.V koncovej oblasti predzmiešavacej závitovky 9 c má skriňa závitovkového dopravníka 9 Výstupný otvor, ktorý je cez šachtu 11 priamo spojený so vstupným otvorom závitovkovej miešačky 130 spodnej jednotky. Táto šachta plní zároveň funkciu prechodnej alebo zásobnej nádržky.Ak sa teraz plniaci násypník 3 naplní prcvádzkovou suchou maltou, napríklad zo staveniskovćho sila 1, ktoré je vybavené vibrátorom 2, potom sa pri zapojení pohonu 10 a pri otvorení ventilu 18 na redukciu tlaku privádza prevádzková malta cez dopravnú zavitovku 9 a a dávkovaciu závitovku 9 b v dávkovacom množstve do toho priestoru závitovkovćho dopravníka 9, ktorý obsahuje predzmiešavaciu závitovku 9. Tam sa plynule privádza z rúrky 8 tiež dávkovane množstvo vody. Predzmiešavacia maltovú hmota sa cez šachtu 11 dostane do závitovkovej miešačky 130, kde sa pri zapojení pohonu 15 definitívne premieša a privádza do závitovkovćho čerpadla 14, ktoré maltovú hmotu plynule čerpá cez dopravnú hadicu 16 k miestu jej upotrebenia.Násypník 13 je vybavený signalizátorom 4 plného stavu, ktorý sa stará o to, aby násypník bol trvale dostatočne naplnený suchou maltou. S tým cieľom môže signalizátor 4 plného stavu vyvolať napríklad zapojenie vibrátora 2 staveniskoveho sila l, ked nie je dosiahnutý predpísaný plný stav.Tiež šachta 11 je vo svojej homej oblasti vybavená signalizátorom 12 plného stavu. Ten zaberá do riadenia pohonu 10 a ventilu 18 na redukciu tlaku, ktorý zároveň má funkciu uzatváracieho ventilu. Ak nie je dosiahnutý predpísaný plný stav, uvedie sa do činnosti pohon 10 aotvorí sa redukčný ventil 18. Ak je predpísaný plný stav v šachte 11 prekročený, zastaví sa naopak pohon 10 a uzavrie sa redukčný ventil 18. Spojovacie vedenia, na to potrebné, s rozvodovou skriňou 19, vykonávajúce celkové riadenie opísanćho zariadenia, nie sú pre jednoduchosť bližšie opísanć.Ako už bolo uvedené, je možné pomocou zariadenia podľa vynálezu okrem iného tiež vyrábať čerpateľnú maltovú hmotu priamo z piesku a spojiva. V tomto prípade sa spoj ivo zavedie do násypníka 3, zatiaľ čo piesok do násypníka 5. Dávkovacie množstvo spojiva sa vykonáva dávkovacou závitovkou 4 b. Na dávkovanie piesku sa použije dávkovací pás 6 známeho druhu, ktorý začína pod nádržkou 7 s pieskom a po šikmom vzostupe končí nad násypníkom 5. Dávkovanie množstva vody sa vykonáva tak, ako už bolo opísané. Týmto spôsobom je možné veľmi jednoducho vyrábať čerpateľnć maltovć hmoty,ktoré sú prispôsobené danému účelu použitia, sú homogénne premiešanć a majú práve potrebnú konštitúciu, a to napríklad aj z koncentrátu, t.j, vopred zmiešaného spojiva s prísadami, za pridania piesku pomocou dávkovacieho dopravného pásu, a to podľa žiadaného alebo potrebného zmiešavacieho pomeru.l. Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku, pozostávajúce z miešačky, za ktorou je zaradené zàvitovkově čerpadlo, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že súosovo so závitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hriadeľom závitovkového čerpadla (14) aje spoločne s ním poháňaná, že nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky(130) a zo závitovkćho čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je umiestnený závitovkový dopravník (9), ktorý pracuje v opačnom zmysle než uvedená jednotka a ktorého výstupný otvor je cez šachtu (ll) spojený so vstupným otvorom závitovkovej miešačky (130), že závitovkový dopravník(9) má medzi svojím vstupným otvorom a svojím výstupným otvorom závitovkovć, otáčavo poháňané ústrojenstvo, ktore pozostáva zo sledu dopravnej závitovky (9 a),dávkovacej závitovky (9 b) a predzmiešavacej závitovky(9 c) na spoločnom hriadeli, a že medzi dávkovaciu závitovku (9 b) a predzmiešavaciu závitovku (9 c) ústi rúrka2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v rúrke (8) na prívod vody je umiestnený ventil (18) na redukciu tlaku.3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú e e s a t ý m , že vstupný otvor dopravnej závitovky (9 a) závitovkovćho dopravníka (9) pozostáva z výstupného prierezu násypníka (3), v homej časti ktorého je umiestnený signalizátor plneho stavu.4. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúce sa tým,ženahornomokraji šachty (11) je medzi predzmiešavacou závitovkou (9 c) a závitovkovou miešačkou (130) umiestnený druhý signalizátor (12) plného stavu.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4,vyznačujúee sa tým, že medzi dávkovacou závitovkou (9 b) a prcdzmiešavacou závitovkou (9 c) je umiestnený ďalší vstupný otvor, nad ktorým jeupravený ďalší násypník (5).6. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nad druhým násypníkom (5) končí dávkovací dopravný pás (6).7. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, 5 vyznačujúce sa tým,žeje namontované na podvozku.

MPK / Značky

MPK: B28C 7/10, B28C 5/34, E04G 21/04, B28C 7/04

Značky: stavenisku, výrobu, maltových, hmot, zariadenie, čerpateľných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278446-zariadenie-na-vyrobu-cerpatelnych-maltovych-hmot-na-stavenisku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku</a>

Podobne patenty