Číslo patentu: 278265

Dátum: 07.12.1994

Autor: Leposa Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj má aspoň jedno zhrňovacie koleso (4), ktoré je podopreté nábojom (3). Otáča sa okolo zvislej osi (5). Koleso je upevnené na ráme stroja a má niekoľko nosných ramien s prstami na obracanie sena. Nosné ramená sú umiestnené v radiálnych ložiskách (7), ktoré sú upevnené na spodnej strane taniera (10). Tanier (10) je privarený k náboju (3) a k vonkajšiemu okraju (12) cez neho presahujúceho oporného krytu (11). Kryt (11) má stredový otvor (13) pre náboj (3) a usporiadané otvory (14) pre skrutkové spojenie (23) s prírubou (15) náboja (3). Na vonkajšom kraji (12) presahujúceho oporného krytu (11) sú výstupky (19) prehnuté smerom dole, ktoré sú zvarené s radiálnymi ložiskami (7).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 1811-92 Dátum podania 12,0632 Číslo príoritnej prihlášky 41 19 315.6 Dátum priority 12.06.91 Krajina priority AT ÚRAD Dátum zverejnenia 07.12.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 05.06.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Císlo PCT(73) Majiteľ patentu Alois Pöttinger Landmaschinen GmbH, Landsberg, DE(72) Pôvodca vynálezu LEPOSA Wolfgang Ing., Grieskirchen, AT(54) Názov vynálezu Stroj na kosbu senaStroj má aspoň jedno zhrňovacie koleso (4), ktoré je podopreté nábojom (3). Otáča sa okolo zvislej osi (5). Koleso je upevnené na ráme stroja a má niekoľko nosných ramien s prstami na obracanie sena. Nosné ramená sú umiestnené v radiálnych ložiskách (7), ktoré sú upevnené na spodnej strane taniera (10). Taníer (10) je privarený k náboju (3) a k vonkajšiemu okraju (12) cez neho presahujúceho opomćho krytu (11). Kryt(11) má stredový otvor (13) pre náboj (3) a usporiadané otvory (14) pre skrutkové spojenie (23) s prírubou(15) náboja (3). Na vonkajšom kraji (12) presahujúceho opomćho krytu (11) sú výstupky (19) prehnutć smerom dole, ktoré sú zvarené s radiálnymi ložiskamiVynález sa týka stroja na kosbu sena, najmä v riadkoch, aspoň s jedným hrabacím kolesom, ktoré je otočne uložené na zvislej osi, upevnené na strojovom ráme, a ktoré je vybavené niekoľkými nosnými ramenami vybavenými prstami na obracanie sena a orientovanými smerom von a uloženými v radiálnych ložiskách a otočným ovládacím zariadením okolo svojich pozdĺžnych osi.Na zvýšenie pracovného výkonu sú stroje tohto typu vybavené stále väčším počtom nosných ramien a stále väčším priemerom hrabacieho kotúča. Tým silne rastie zaťaženie telesa hrabacieho kolesa, a okrem toho je stále menej miesta na usporiadanie radialnych ložísk nosných ramien. Z tohto dôvodu sa už skôr pripevňovalí nosné ramená namiesto V radíálnom smere do ustavenia medzi radiálnym a tangenciálnym smerom. Pri strojoch, kde hrabacie koleso má tanier, na ktorom boli naskrutkované radiálne ložiská, sú ale konštrukčne súčasti silne miestne zaťažene vysokými, periodicky pôsobiacimi silami, čo môže mať za následok defonnovanic alebo zničenie materiálu.Cieľom vynálezu je zlepšenie mechanickej pevnosti v usporiadaní hrabacieho kolesa a zlepšenie presnosti upevnenia a ďalej zjednodušenie montáže radiálnych ložísk s prstami na obracanie sena. Táto úlohaje vyriešená pomocou hlavného patentového nároku č.1. Vedľajšie nároky, ktoré rovnako ako nárok č.1, tvoria podstatnú súčasť opisu, sa týkajú najmä výhodných príkladov uskutočnenia vynálezu. Usporiadanie radiálnych ložísk na spodnej strane dosadacej plochy taniera prinášajú take ustavenie, ktoré je tým viac tangenciálne, čím väčší je priemer hrabacieho kolesa, t.j. čím väčšie je mechanické zaťaženie, pretože tak môžu byť privarené radiálne ložiská väčšou dĺžkou hrany telesa ložiska k tanieru hrabacieho kolesa, pričom môže byť vytvorené nielen miestne spojenie, ale spojenie vo väčšom rozsahu medzi zaťaženými súčasťami. Ďalšie zlepšenie upevnenia sa dosiahne zvarením radiálnych ložísk s diclmi vonkajšieho kraja opomého krytu a zvarením opomého krytu s vonkajším okrajom taniera hrabacieho kolesa. Privatením taniera k náboju a závitovkovým spojením opomého krytu a rovnako jeho spojením s tanierom sa dosiahne podpemá konštrukcia s vysokou odolnosťou proti pôsobiacim silám a zmenám síl, kde i pri zaťažení dochádza len k malým zmenám vo vyradení ložísk. Zvýšenie tuhosti dosadacej plochy, o ktorú sa opierajú nosné ramená, prelisom smerom hore sa súčasne vytvorí priestor na vykývnutie ovládacieho zariadenia smerom hore, takže vodiaca dráha môže byť vedená tesne pri osi hrabacieho kolesa, čím sa vytvoria priaznivé podmienky na zaťaženie vodiacej dráhy. Otvory v tanieri uľahčia závitové spojenie opomého krytu a príruba náboja., v ktorom sa vytvoria, v závitovom spojeni na tomto mieste, vyrovnania inak tuhého spojenia medzi nábojom, tanierom a opomým krytom, pred dotiahnutím závitového spojenia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr.l je schematicky znázomený v bokoryse stroj na kosbu sena podľa vynálezu, na obr.2 je znázornená v pôdoryse hrabacie koleso s vynechanými nosnými ramenami, osou hrabacieho kolesa a ovládacím zariadením a na obr.3 je znázomenć hrabacie koleso v reze I- I podľa obr.2.Stroj na kosbu sena sa skladá z hrabacieho kolesa 4, ktoré je otočne uložené na zvislej osi 2, pripevnenć na strojovom ráme 1 a poháňané hnacím hriadeľom 34 a otáčajúci sa okolo osi otáčania 5. Strojový rám l je pripevnený na ťažnej lište 26 usporiadanej v smere pracovného pohybu 25 stroja, na ktorej prednom konci je pripevnené nosné alebo prívesné zariadenie na pripojenie k ťažnćmu stroju (obr.l). Hrabacie koleso 4 sa skladá z taniera 10, ktorý je privarený k spodnému koncu 27 náboja 3, a z presahajúceho ochranného krytu 11 umiestneného cez tanier a obsahujúceho stredový otvor 13 na náboj 3 a niekoľko sústredne umiestnených otvorov 14 na závitovć svomíky 29 závitového spojenia 23, ktorým je presahujúci opomý kryt 11 pripevnený na prírube 15 homého konca 16 náboja 3, a ktorým je súčasne priskrutkované hnacie koleso 28 hrabacieho kolesa 4. Tanier 10 má rovinnú, vodorovne usporiadanú dosadaciu plochu 18, ktorej okraj 20 je ohnutý smerom hore a je zvarený s dolu prehnutým vonkajším krajom 12 presahujúceho opomého krytu 11.Pre zvýšenie tuhosti je tanier 10 vybavený prelisom 21 orientovaným smerom hore, ktorý súčasne vytvára priestor 24 na vykývanie vodiacej dráhy 30 usporiadanej pod ním, po ktorých odvaľujú vodiace kladky 31 nosných ramien 6, 6 6 vybavených prstami na obracanie sena, s ktorými sa tieto ramená otáčajú V radiálnych ložiskách 7 okolo svojej pozdĺžnej osi 9 medzi hrabacou polohou 32 a odkladacou polohou 33 počas otáčania hrabacieho kolesa 4. Radiálne ložiská 7 značne presahujú dosadaciu plochu 18 taniera 10 smerom von a sú pre lepšie držanie privarene na výstupky 19 vonkajšieho kraja 12 opomého krytu 11, vyhnutým smerom dolu medzi jednotlivými radiálnymi ložiskami 7. Pretože spojenie medzi radiálnymi ložiskami 7, tanierom 10 a opomým krytom 11 je realizované výhradne zvarenim, je možné uskutočniť presné vyrovnanie radiálnych ložísk 7 kolmo k osi otáčania 5 hrabacieho kolesa 4 a veľmi presné nastavenie ložísk smerom von a spojenie jednotlivých súčastí bez zvláštnych nárokov na manipuláciu, pri súčasnej úspore hmotnosti.l. Stroj na kosbu sena, najmä v riadkoch, aspoň s jedným hrabacím kolesom, ktoré je podoprené nábojom a s možnosťou otáčavého pohonu je uložené na zvislej osi upevnenej na strojovom ráme, a ktore má niekoľko nosných ramien s prstami na obracanie sena, kde tieto ramená smerujú von od osi otáčania a sú uložené v radiálnych ložiskách a pôsobením ovládacieho zariadenia pripevnenćho na osi hrabacieho kolesa sú otočné okolo svojich pozdĺžnych osi, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosné ramená (6) sú pripevnené zo spodkuna tanieri (10) hrabacieho kolesa (4), ktore je pevne spojene s nábojom (3), a na ktorom sú radiálne ložiská(7) ustavené vo vzájomných rozstupoch v polohe medzi radiálnym a tangencíálnym smerom privarenć k tanieru(10), ktorý je zvarený s vonkajším krajom (12) presahu- 5 júceho opomćho krytu (11), ktorý je vybavený stredovým otvorom (13) pre náboj (3), a na ktorom sú sústredne usporiadané otvory (14), ktorými je zoskrutkovariý opomý kryt (11) s prírubou (15) na homom konci (16) náboja (3). 102. Stroj na kosbu sena podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že radiálne ložiská (7) nosných ramien (6, 6,6) sú privarenć dvoma pozdĺžnymi hranami (17) na dosadacej ploche (18) taniera (10).3. Stroj na kosbu sena podľa nárokov 1 a 2, v y - 15 značuj úci sa tým, že radiálne ložiská (7) nosných ramien (6, 6, 6) sú privarené k výstupkom(19) vonkajšieho kraja (12) opomého krytu (1 l) vyhnutým smerom dole medzi susednými radiálnymi ložiskami4. Stroj na kosbu sena podľa nárokov 1 až 3, v y značujúci sa tým,žetanier(l 0)másmerom hore vyhnutý okraj (20), s ktorým je zvarený vonkajší kraj (12) opomého krytu (11).5. Stroj na kosbu sena podľa nárokov 1 až 4, v y - 25 značuj ú ci sa tým ,žetanier(10)jevybavený vo vnútri dosadacej plochy (18) aspoň jedným prstencovitým prelisom (21) orientovaným smerom hore, pre zvýšenie tuhosti a ďalej zvnútra spodnými otvormi (22) pre pristup k závitovćmu spojeniu (23) opomćho krytu 306. Stroj na kosbu sena podľa nárokov 1 až 5, v y značujúci sa tým,žehĺbkaprelisu(2 l)je taká, že tvorí priestor (24) na vykývnutie ovládacieho zariadenia (8) smerom hore. 35

MPK / Značky

MPK: A01D 78/10

Značky: stroj, kosbu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278265-stroj-na-kosbu-sena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na kosbu sena</a>

Podobne patenty