Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka

Číslo patentu: 278091

Dátum: 06.12.1995

Autor: Ludwig Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrku (17) koľaje (11) je vybavený rámom (3) podvozka, ktorý sa opiera prostredníctvom koľajových podvozkov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený s bočným pluhom (13), výškovo a bočne prestaviteľným prostredníctvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovaním boku (18) štrkového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať tiež presný uzáver boku (18) štrkového lôžka v prechodovej oblasti vzhľadom na pláň (35). To sa dosahuje tým, že na bočnom pluhu (13) je v jeho voľnej, ku kĺbu (14) protiľahlej oblasti usporiadaná zametacia kefa (16) na dopravu štrku k bočnému pluhu (13), pričom táto zametacia kefa (16) je otáčavá prostredníctvom pohonu (19) a je upravená svojou rovinou otáčania v uhle k pozdĺžnemu smeru bočného pluhu (13).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYsELNÉHo VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Franz Plasser Bahnbaumaschinen Industriegesellschatł m. b. H., Wien, ATČíslo prioritnej prihlášky A 1538/87 Dátum priority 16.06.87Pôvodca vynâleau LUDWIG Walter, Hansen, DENazov vynálezu Stroj na stavbu koľaje na roadeľovanie a pmmwanle ltrkového lôžkaStroj na rozdeľovanie a proñlovanie štrku (17) koľaje(I l) je vybavený rámom (3) podvozku, ktorý sa opiera prostrednictvom koľajových podvodrov (2) a ktorý je prostredníctvom kĺbu (14) spojený bočným pluhom(13), výškovo a bočne prestaviteľným prostrednictvom pohonov (15). Stroj na stavbu koľaje umožňuje súčasne s profilovanlm boku (18) takového lôžka bočným pluhom (13) vytvárať id presný uzáver boku(18) štxkovćho lôžka v prechodovej oblasti vzhľadom na plaň (35). To sa dosahuje tým, že na bočnom pluhu(13) je v jeho voľnej, ku kĺbu (14) protiľahlej oblasti usporiadané zametacia kefa (16) na dopravu štrku k bočnému pluhu (13), pričom tato zametacia kefa(16) je otačavú prostredníctvom pohonu (19) a je upravena svojou rovinou otáčania v uhlc k pozdĺžnemu smeru bočného p 1 uhu (13).Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.12.95vynález sa týka stroja na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profrlovanie łtrkoveho lóära koľaje s rámom podvoĺúa,je podopretý na koľajovom podvozku a ktorý je spojený prostredníctvom klbu a aspoň jedným bočným pluhom, výškovo a bočne prutaviteľným prostredníctvom pohonov.Z československého patentoveho spisu č. 223 851 je mámy pojazdný stroj na stavbu koľaje na udeľovanie a profrlovanie trkovčho lćüa koľaje, ktorý má na ráme stroja usporiadaný výškovo preataviteľný stredný pluh. Na obidvoch pozdlžnych stranách stroja, prípadne v bočných oblastiach stredného pluhu, je usporiadaný vzdy jeden výškovo a boůre preataviteľný bočný pluh, ktorý je na ráme priklbený a jepreataviteľný prostredníctvom hydraulických pohonov. Ulohou týchto pozdlžnych bočných pluhov, ktoré pri pracovnom nasadení zvierajú s pozdĺžnym smerom stroja uhol až asi 45 C, je dopravovať nadbytočný štrk na bokoch zdala v smere koľaje smerom nahor, aby sa zaistilo, že jednak bude v strednej oblasti koľaje k dispozícii dostatočne množstvo štrku, a jednak že bude dostatočne presne proñlovaný bok Štrkovéholôžltahitomtoproceaeaanedávhdyúplnespoľahlivo zabrániť tomu. aby na voľnom vonkajšom konci bočného pltrhu, a to najma na mčiatku práce pri kontinuálnorn pohybe stroja dopredu, prípadne pri nahromadení šírku, nedošlo k odpadnutiu jednotlivých kusov sr. ku proti smeru jeho znmýšľanej prepravy do okrajovej oblasti boku strkoveho lôžka. Z tohto dôvodu sa nedá tiež dosiahnuť presne ukončenie na spodnom konci boku štrkoveho lôüa, takže tieto často nemnedbateľné množstvá nadbytočného štrku treba potom odstraňovať manuálne. To je jednak nehospodáme a jednak často spojenesromymnebezpečenstvmmetožejeprikaždom nasadení takej pracovnej obsluhy potrebné navyše arisťovať príslušné kontrolné orgány na sledovanie vla kovej prevádzky pri tejto práci.vynález si kladie m úlohu vytvoriť stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a proñlovanie štrkovélro lôžka koľaje v úvode uvedeného druhu, prostrednictvom ktorého bude možne súčasne s prnfrlovanlm boku štrkového lôžka bočným pluhorn dosiahnuť aj presne ukončenie boku strkového lôära v prechodovej oblasti k pláni.Vytýčená úloha sa rieši a uvedené nedostatky sa odstraňujú pomocou stroja na stavbu koľaje v úvode opísanćho druhu, ktoreho podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že na bočnom pluhu je v jeho voľnej, ku klbu protiľahlej oblasti usporiadaná mmetacia kefa na dopravu štrku k bočnemu pluhu, pričom táto zametaoia kefa je otáčavá prostredníctvom pohonu a je upravená svojou rovinou otáčania v uhle k pomdlžnemu smeru bočneho pluhu.Toto výhodné usporiadanie mmetaoej kefy, urniestnenej v koncovej oblasti bočnćho pluhu, je spojené len s nepatmým zvýšmím konštrukčných nápadov, pritom však nisťuje rýchle a dokonalé premiestňovanie Strku,ktorý leü v mmetaoej oblasti kefy, na nadvtlzujůci bok štrkoveho lôžka smerom nahor. Pritom je možne v prie 20behu jedneho jediného pracovneho prechodu dosiahnuť v podstate priarnočiaru deliacu čiaru medzi bokom štrkoveho lôžka a pláííou, čo predstavuje nielen dokonale protilovanie boku, ale aj spoľahlivý uuver všetkých proñlovacích prác. Taká dokonale čistá deliaca línia prispieva jednak prídavne estetický a doknmje veľmi čisté spracovanie štrkoveho ldüra a jednak má i ekonomickú výhodu spočívajúcu v tom, že štrk je v plnom rouahu v oblasti boku štrkovćlro lôžka, a tým tiež z hľadiska neskoršieho spraoovávania v činnej oblasti bočnäro pluhu, čo urnoäiuje uskutočňovať racionálne, strojovč spracovávanie štrkového lôůa.Ďalšie výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom,žepohonnrnetacejkefyjeulołenýnaprídrmom ráme, ktuý je spojený prostredníctvom priklbenia, ktoré máoavpodstatekolmúnapozdlžnyamerbočneho pluhu, s hornou koncovou oblasťou bočneho pluhu a s výkyvným pohonom.Toto zvláštne usporiadanie zametacej kefy na pridrbrom ráme urnoüiuje obzvlášť výhodne, a to za použitia výkyvného pohonu, vykývnuť zametaciu kefu do polohy mimo prevádzky. Tým sa rnnožní vykývnuť mmetaciu kefu pri prekročení prejazdného profilu, napríklad pri jazde okolo prekáůy, smerom nahor, mtiaľ čo bočný pluh môže zostať na profrlovanie boku bez problemov ďalej vo svojej polohe. Okrem toho sa dá aj pri normálnej prevádzke, ak je to žiaduce, nasadiť bočný pluh aj bez tejto zametacej kefy.Prídrbrý rám, ktorý je spojený so zarnetacou kefou,môže byť podľa ďalšieho výhodrrého uskutočnenia vynálezuspoluspriklbenímasvýkyvnýmpohonom usporiadaný na nosnej doske, ktorá je pozdĺž osi,usporiadan v pozdlbiom smere bočnćho pluhu, výkyvne bená na homú okrajovú oblasť bočneho pluhu a je spojená a výkyvnýrn pohonom.Toto výhodne usporiadanie mmetacej kefy umožňuje dosadnutie prídrbiěho rámu, spojeného so zametacou kefou, na vnútornú stranu bočnćho pluhu privrátenú ku štrku V tejto polohe, ktorá predstavuje značnú úsporu miesta, sa dá bočný pluh spolu so mmetacou kefou v jej mimopracovnej polohe uložiť vnútri prejazdného proñlu tesne na bočné plochy stroja na stavbu koľaje.Ďalšie výhodne vytvorenie vynúlezu spočíva v tom,že urnetacia kefa je vytvorená z aspoň šiestich až ôsmich ohybných hadicových, v jednej rovine radiálne usporiadaných zametacícłr prvkov, ktoré sú spojené uvoľniteľne s prsterrcovým nadstavcom pohonu.Uvedené hadicovitć zametacie prvky sú príčinou toho, že jednak je možné dosiahnut len nepatmý pružný priehyb radiálnych vonkajších koncov v oblasti styku so str-kom ajedrrak je možné dosiahnuť pomerne širokú mmetaciu oblasť. To rmrožłiuje zachytávat a prepravovať na bok tie kusy štrku, ktoré sú jednotlivo roztrůsene v pomerne väčšej vzdialenosti od konca pluhu na pláni.Zametacia ketä je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu vo svojej pracovnej polohe vytvorená obvodom, určeným radiálnymi vonkajšími koncovými oblasťami zametacích prvkov, priblibre až k spodnej hrane bočného pluhu, prípadne ju nepatme presahuje.Uvedená poloha nrnetacej kefy vzhľadom na bočný pluh vylučuje spoľahlivo preklnvanie štrkových kameňov medzi hranou pluhu a znmetacej kefy. Okrem toho sa dá presne stanoviť vymedzenie boku štrkovćho lôžka prostredníctvom hrany bočného pluhu.Napokon ďalšie výhodné uskutočnenie podľa vynálezu spočlva v tom, ze nmetaclrni prvkami tvorená a približne zvisle usporiadaná rotačná, pripadne pracovná rovina zametaeej kefy je približne kolmá na rovinu boku štrkovćho lůžka a je mniestnená s nepatrným sklonom,prlpadnevostromuhle ečsrnerujazdyavýhodnev uhle 30 až 60 Ck usmerubočnéhopluhu podľa obmedzenia jeho výkyvuTaká uhlová poloha zarnetacej kefy vzhľadom na bočný pluh vytvára čo najkntáiu umetaciu dráhu, ktorá vyplýva z v pravouhlćho usporiadania vzhľadom na y smer koľaje.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schematícky mázomený bokorys podľa vynálezu vytvoreného stroja na stavbu koľaje na rozdeľovanie a prolilovanie trkoveho lôžka koľaje so armetacou kefou, ktorá je usporiadané na bočnom pluhu, a ktorá je práve v prevádzkovej polohe.Obr. 2 predstavuje čiastočný pohľad spredu na bočný pluh podľa šípky II obr. 3, kde je zametacie kefa v prevádzkovej polohe, pričom bodkočiarkovanou čiarou je mázorneaá zametacia kefa v polohe nahor vyklopenej,t. j. v polohe mimo prevádzky.Obr. 3 predstavuje čiastoůrý pôdorys bočného pluhu a mrnetacej kefy v smere šlpkyIlIz obr. LObr. 4 predstavuje schematicky a vo väčšom meradle bokorys zametacej kefy v pordlžnom smere pluhu bez pohonu 19 podľa šípky IV na obr. 2.Na obr. 5 je znázornený v axonometrickom pohľade bočný pluh pri protílovaní boku štrkového lôžka vrátane zametacej kefy, usporiadanej na konci pluhu, ktorý zaisťuje vytvorenie presneho uzáveru boku štrkovćho lôžka.Stroj na stavbu koľaje, ktorý je znázornený na obr. l, a ktorý je vytvorený ako łtrkový pluh, pričom slúži na rozdeľovanie a protilovanie štrkovćho lôžka, pozostáva v podstate z rámu 3 podvozka, ktorý sa opiera na koľajových podvozkoch 2, na ktorom je usporiadaná jazdná kabina 4 s centrálnym ovládaclm mechanizmom 5, na ktorom je vytvorený pohon 6. Na mdnom konci rámu 3 podvozku, a to vzhľadom na pracovný smer, ktorý je vyznačený äípkou 7, je usporiadaná nmetacia metla E,ktorúje možne priviesť do otáčania, a ktorúje možne výškovo prestavovať. Táto zametacie metla 8 je upravená po celej šírke koľaje 11, ktorá je vytvorená z koľajnic 9 a podvalov 10. Na spodnej strane rámu 3 je uprostred medzi obidvoma koľajovými podvozkami 2 usporiadaný výškovo prestaviteľný stredný pluh 12 na spracovávanie štrku, ktorý leží medzi podvalmi. Pred týmto stredným pluhom 12 je po oboch stranách predradený jeden bočný pluh 13, z ktorých každý je prostredníctvom klbu 14 a pohonov 15 spojený na bočné a výškové prestavovanie s rámom 3 podvozku. Na bočnom pluhu 13 je v jeho volnej konoovej oblastí, t. j. koncovej oblasti protíľahlej ku kĺbu 14, usporiadaná mmetacia kefa 16 na dopravu štrku 17 v smere k bočnemu pluhu 13, pripadne v smere k boku 18 štrkového lôžka.Ako je zrejmé z obr. 2, 3 a 4, je mmetacia kefa 16 usporiadané svojou rotačnou rovinou v uhle a s hodnotou približne 35 až 40 ° k pozdlžnemu smeru bočnćhohon 19 nmetacej kefy 16 je uroren na prídržnom rámemĺľenjeprostrednictvom beniaZLktoremá os 21, a bydraulickeho výkyvnćho pohonu 23 usporiadaný na stupňovito odstavenej nosnej doske 24. Nosná doskaujevýkyvneprikĺbenánahomej olnajovej oblasti bočněho pluhu 13 okolo osi, pochádzajúcej v jehopozdlžnornsrnerąkukĺbomuaje spojenýsvýkyvným pohonom 26. zametacie kefa 16 je tvorená ôsmimi ohybnými a hadieovitými, v jednej rotačnej rovine radiálne usporiadanými mmetaelmi prvkami 27. V pracovnej polohe zametacej kefy 16 dosahujú umetacie prvky 27 až k spodnej hnne bočnćho pluhu 13,pripadne cez túto hranu 28 bočnćho pluhu 13 nepatrne presahujú.Ako je vidieť z pôdorysu na obr. 3, zviera zvislá rovina relácie, pripadne pracovná rovina zametacej kefy 16,ktoráje tvorená nmetaclnri prvkami 27, s pozdlžnym smerom bočneho pluhu 13 uhol a s hodnotou pribliàre 35 až 40 °. Zametacia kefa 16 zaujíma podľa uhlovej polohy výškovo a bočne prestaviteľného bočneho pluhu 13 vzhľadom na pracovný smer, prípadne na bok strkovćho lôžka polohu s malým ostrým uhlom,pričom tento uhol p má účelne hodnotu s .z 10 °. Klb 25, ktorý spája nosnů dosku 24 s bočným pluhom 13, a ktorý je umiestnený v jeho pozdĺbrom smere, je usporiadaný v pozdĺžnej strednej oblasti nosnej dosky 24,čim táto pri pracovnom nasadení zametaoej kefy 16 presahuje cez obidve strany bočnćho pluhu 13. Os 11 prikĺbenia 22, ktoré spája prldrlný rám 20 s nosnou doskou 24, je kolmá na pozdĺžrry smer bočnćho pluhu 13.Z obr. 4, ktorýje vytvorený vo vlčáej mierke a ktorý znázorňuje mmetaeiu keľu 16, je zrejme, že výkyvný pohon 26, ktorý je v spojeni s nomou doskou 24, sa opiera o prirubu 30, spojenú so zadnou stranou 29 bočného pluhu 13. Bočný pluh 13 má prednú stranu 31, ktorá je v styku so łtrkom 17 boku 18 štrkovćho lôžka, a ktorá je vytvorená trochu zakrivene, pričom spodná hrana 28 bočnćho pluhu 13 presahuje trochu dopredu v pracovnom smere. Radiálne usporiadané prvky 27 zametaoej kefy 16 sú pre ľahkú a rýchlu výmenu uvoľniteľne spojené s prstenoovým nadstavcom 32 pohonu 19. Na zadnej strane 29 bočneho pluhu 13 sú usporiadané kolmo na jeho pozdĺzny smer zosilňovacie rebrá 33.Ako je vidieť z axonornetrickćho zrrázomenia na obr. 5, je možne pri nasadení bočnćho pluhu 13 a zametacej kefy 16 vytvoriť presný, v pozdlžnom smere koľaje 11 prechádzajúcí obrys 34 nledzi bokom 18 štrkoveho lôžka a pláňou 35. Z obrázka je ďalej vidieť, že v pracovnom smere pred mmetaoou kefou 16 je v oblasti pláne 35, ktorá nsvanrje na bok 18 ukovćho lôžkrgešteštzrk llatovrniestachkdedoteraznedošlok pracovnànu nasadeniu.Nasleduje bližšie oplsaná činnost stroja na stavbu koľaje.V priebehu premiestñovacej jazdy stroja na stavbu koľaje do miesta nasadenia je bočný pluh 13 uadvihnutý do premiestnovacej polohy, ktorá je na obr. l vymačená bodkočiarkovanou čiarou, a v ktorej je zametacia kefa 16 vyklonená nahor pôsobenia výkyvného poho nuüanomádoskaujepôeobenlmvýkyvnćhopohorrulóvykývnutánaprednů stranu 31 bočnćho pluhu13, ako je to mázomené bodkočiarkovanými čiarami na obr. 4. Po dosiahnutí miesta nasadenia je stredný pluh 12 a mmetacía metla 8 spustená a obidva pluhy13 sú pôsobením pohonov 15 bočne a výškovo prestavanetahžnesavychýliuneromnahoąnosnadoskau(obrůanepôsobenlmvýkyvnćhopohmunsazmimopevárüovej polohy, ktori je na obr. 2 vjrmnčená bodkočiarkovanýmiprivedie do prevádzkovej polohy prídñný rám 211 vrátene znmetaoej kefy 16. Akonihlesauvediedočinnuostipohonwbočnýchpluhov 13, prejdú umetecíe kefy 16, prípadne ich mnełacie mvkyndootáčnvdropohybrlvunerąktorýjemłnxnený sípkou 36 (obr. S). V priebehu kontinuálneho preoovnćhopohybusmeromdopreduvsnrerešlpkyhesučasnesprofrlovmlrnbokuüłtrkovćholőänposłrednlctvom otáčąiíncieh a mneuekh prvkov 17 doprnvuje prebytočnjąnapliniäleüąciàtrküprivytvłrml premćhoobrysuünaokrąjbokulshkovćholoüa. Je samozrejme možné, e to nejml pri niekoľkých pracovných prejazdoeh nmełncie kefy 16 vykývnutć nahor v mimoprevádzkovcj polohe s ne prve profrlovncie práce nasadiť len bočný pluh 13. V takom pripade se umelocia kefn 16 privedie do prevádüovej polohy až pri poslednom prneovnan prejezde a v priebehu tohto poslednéhopracovnéhoprejamdupremiesmištrkllktmý zostal nn platili 35, na boky 18 takového lôüa.l. Stroj na stavbu koľaje na udeľovanie a promovanie štrkovćho lôžka koľaje s rámom podvozku, ktorý je podopretý na koľajovom podvoúu, a ktorý je spojený prostrednictvom klbu s aspoň jedným bočným pluhom,výškovo s bočne prestaviteľným prostrednictvom pohonomvyrnečujúcl ra tým, žensbočnom pluhu (13) je v jeho voľnej, ku klbu (14) protiľahlej oblasti usporindani nmetscia kefn (16) na dopravu štrku k bryčnemu pluhu (13), pričom táto zamerania kefn(l 6)je oláčavá prostrednictvom pohonu (19) a je usporiadaná svojou rovinou otáčania v uhle k pomdlžnemu smeru bočneho pluhu (13).zstrojpodľanárokulmyznočujúcl r tý lll , žepohon (19) anrvetacej kefy(l 6)je rložlenýna prldrmorn růme (20), ktorý je spojený prostrednictvom pñklbenia (22). ktoré má os (21) v podstate kolmů na pozdlžny smer bočnćho pluhu (13), s homou koncovou oblasťou bočnćho pluhu (13) a s výkyvným pohonom3. Stroj podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúcl se tým, üeprldrhýrámaüyspojenýso nmetaeou kefou (16), je spolu s(22) a s výkyvným pohonom (23) usporiadaný na nosnej doske(24), krom je pozdĺž osi (25), Isporiadsnej v pozdlžnom smere bočneho pluhu (13), výkyvne priklbenú na hornú okrajovú oblnst bočnćho pluhu (13) a je spojená s výkyvným pohonom (26).4.S 1 rojpodľenároku 1,2 nlebo 3,vy 1 načujůcl se tým, žezametaeiakefaumjevytvorená aspoň zo šiestich až ôstnieh ohybných, hadicovitých, v jednej rovine rnditilnemmetaclch prvkov (27), ktoré sú spojené uvoľmteľne s prstencovým nsdstavoom (32) pohonu (19).5. Stroj podľnjednéhoznárokov 1 až 4,vyz n a čujúcl ra tým, zemmetaciakefaüónevo svojej pracovnej polohe vytvorenú obvodom, určeným radiúlnymj vonkajšími koncovými oblnsťami nmetaeích prvkov (27), približne až k spodnej hrane (28) bočuého pluhu (13), pripadne ju nepatrne presahuje.čujúcl se týnhžnmmelacímiprvkamiü) tvorenispribližm zvislárotačnárovinl, prípadne praeovnârovirmmmetaeej kefy(l 6)jepribližnekol 1 uánn rovinu boku (18) tkovćho lôžka a upravená s nepatruýmsklononąprípadnevostromuhleqnnspriečk smauj evýhodnevuhle(a)rhodnotou 30 °až 60 k usmembočnéhopluhu(l 3)podľaobmedzeniajehovýkyvu.

MPK / Značky

MPK: E01B 27/02

Značky: stavbu, lôžka, rozdeľovanie, profilovanie, štrkového, koľaje, stroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278091-stroj-na-stavbu-kolaje-na-rozdelovanie-a-profilovanie-strkoveho-lozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na stavbu koľaje na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka</a>

Podobne patenty