Západkové zariadenie rýchlovypínača

Číslo patentu: 278090

Dátum: 06.12.1995

Autori: Studer Ernst, Martin Serge, Duffour Henri

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kladka (14) je uložená otočne na oske (13) v pohyblivom kontaktnom mostíku (4) so západkovým ťahadlom (15) otočne uloženým a pôsobiacim na kladku (14) v zapínacom smere, ktorého čelná strana, privrátená ku kladke (4), je vytvorená ako kulisa (16) aspoň čiastočne prispôsobená obrysu kladky (14), so silou pôsobiacou vo vypínacom smere na pohyblivý kontaktný mostík (4), vyvodenou najmä vypínacou pružinou (22), a so spúšťou (25) pôsobiacou na západkové ťahadlo (15). Západkové ťahadlo (15), prispôsobené obrysu kladky (14), prechádza do úseku prebiehajúceho tangenciálne ku kladke (14), a že kulisa (16), prebieha tangenciálne ku kladke (14), je voči zapínaciemu smeru sklonená o uhol (90°-alfa), pričom uhol (alfa) je daný vzťahom I, kde C5 je koeficient trenia medzi oskou (13) a kladkou (14) C6 je koeficient trenia medzi kladkou (14) kulisou (16), R1 je polomer osky (13) a R2 je polomer kladky (14).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky 2776/87-4Majiteľ patentu BBC Brown Boveri AG, Baden, CHPôvodca vynúlezu DUFFOUR Henri, Douvaine, FR MARTIN Serge Ing., Meyrin, CH STUDER Emst Ing., Genf, CHNázov vynàlem Zipndkuvć urlndenle rýchlovypinnčaKlinika (14) je uložená otočne na oske (13) v pohyblivom kontaktnom mostíku (4) so západkovým ťahadlom (15) otočne uloženým a pôsobiacim na kladku(14) v mpínaoom smere, ktorého čelnú strana, pňvrútená ku kladke (4),jc vytvorená ako kulisa (16) aspoň čiastočne prispôsobená obtysu kladky (14), so silou pósobiaeou vo vypínaeom smere na pohyblivý kontaktný mostík (4), vyvodenou najma vypínacou pmžinou (22), a so spúšťou (25) pôsobiaoou nn zàpadkové ťahadlo (15). upodkove ťahadlo (15), prispôsobené obrysu kladky (14), prechádza do úseku prebiehajúeeho tangenciálne ku kledke (14). a že kulisa (16),prebieha tangenciálne ku kladke (14), je voči zapínaciemu smeru sklonom o uhol (90501), pričom uhol(a.) je dený vďahom I, kde C 5 je koeficient trenie medzi oskou (13) a kladkou (14) C je koeficient trenie medu kladkou (14) kulisou (16), R. je polomer osky(13) a R je polomer kladky (14).Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.12.95Vynález sa týka úpadkovćho zariadenia rýchlovyplnačo s kladkou, uloženou otočne na osi v pohyblivorn kontaktnom mostíku, so zàpadkovým ťahadlom otočne trlozenýmapomiacimnakladkuvzapínaeom sneme,ktoré čelná strana, pivrátená ku kladke, je vytvorená akokulisaaspoñčiastočne prispôeobenáobryatrkladky,sosiloupôsobiacouvovypínacomnnerenapohyblivý kontaktný mostík, vyvodenou najma vypínacou pružinou, a so spúšťou pósobiaeou na úpadkové ťahadlo.Je máme západkové nriadenie rýchlovypínača a kladkou uloženou otočne na osi v pohyblivom momíku. Pri upínaní pôsobí západkové ťahadlo, ovládané magnetom, na kladku, tlačí kontaktný mostík proti pevnému kontaktu a utvára tak prúdový okruh rýchlovypínačom. Potrebná kontaktná sila sa taktiež prenáša z magnetu prostredníctvom zúpadkového ťahadla na kladkn. Pri nomiúlnom vypínaní rýchlovypínača sa magnet odbudí a predpatá vypínacia pružina, taktiež pôsobiaca na kladku,ťahá kontaktný mostík do vypínacej polohy. Elektrický oblúk, ktorý pritom vmilrne, sa známym spôsobom uhasí. Ak však tečie rýchlovypínačom skratový prúd, potom trvá toto normálne vyplnenie príliš dlho a spúšť, priamo ovládané sknatovým prúdom, sa vybudí. Táto spúšt pôsobí na úpadkové ťahadlo a spôsobuje to, že pôsobenie medzi kladkou a západkovým ťahadlom sa zruší. Vypínacia pružina, pôsobiaca na kladku, vstúpi potom iluied do činnosti a kontaktný mostík je rýchle ťahaný do vypínacieho smeru.Spúšť, pôsobiaca na západkové ťahadlo, napríklad vybavovací magnet, musí byt silne dimenzovaná, aby sa mohlo spoľahlivo pohybovať uipadkovým ťahadlom vzhľadom na kladka, lebo je potrebné prekonávať veľké protisily. Ak by spúšť bola slabšie dimenzovaná, potom by sa vypínací čas zvýšil na neprlpusme vysoké hodnoty.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje západkové zariadenie pre rýchlovypínač s kladkou, uloěenou otočne na osi v pohyblivom kontaktnom mostíku, so úpadkovým ťahadlom otočne uloženým a pôsobiacim na kladka vzapínacomsmermktorébočelnástrmiąprivrátenáku kladke, je vytvorená ako kulisa aspoň čiastočne prispôsobená obrysu kladky, so silnou pôsobiacou vo vypínacom smere na pohyblivý kontaktný mostík, vyvodenou najma vypínacou pružinou, a so spúšťou pósobiaoou na západkové ťahadlo, podľa vyndlczu, ktorého podstatou je, že časť kulisy, prispôsobená obrystr kladky, prechádza do úseku prebiehajúceho tangenciálne ku kladke, a k úsek kulisy, prebiehajúci tangenciálne ku kladke, je voči mpínaciemu smeru sklenený o uhol (90541), pričom uhol (a.) je daný vzťahomkde C 5 je koeficient trenie medzi oskou a kladkou, C. je koeficient trenia medzi kladkou a kulisou, R je polomerPodľa výhodného uskutočnenia vynálem je bežná plocha kladky opatrená vybraním.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynaleeu je tvar čelnej strany západkového ťahadla prispôsobený tvaru vybrania v bežnej ploche kladky.Výhodnost riešenia podľa vynálezu spočíva v tom,že bolo vytvorené také úpadkové zariadenie pre zapnutý kontaktný mostík rýchlovypínača, ktorého umvorovanie sa môže veľmi rýchle uvoľniť, takže sa môbr najmá rýchle prerušiť vysoké vypínacie prúdy, zvlášť potom skratové prúdy.Ďalšou prednosťou vynalezu je, že bezprostredne po uvoľnení rzavorovania urýchľuje zloůa sily, pôsobiaca stále ešte na kladku v znpínaeom smere, prídavne pohyb upadkového ťahadla, a tým umožňuje ešte rýchlejší vypínací pohyb kontaktného mostíka.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený na príklade uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l mázorňuje principiálne vyhotovenie kontaktného systému rýchlovypínača, obr. 2 detail úpadkového zariadenia podľa vynálezu a obr. 3 sily pôsobiace v západkovom nriadení podľa obr. 2.Na všetkých obrázkoch sú rovnaké konštrukčné prvky opatrené rovnakými vzfahovými mačkami.Na obr. l je znázornený veľmi zjednodušene kontaktný systém rýchlovypínača. Na prúdovej prípojnici l je opevnený pevný kontakt 2. V zapnutom stave je pritlačovaný na pevný kontakt 2 pohyblivý kontakt 3, ktorý je spojmý s jedným koncom pohyblivého kontaktného mostílra 4. Pohyblívý kontaktný mostík 4 je svojím druhým koncom otočne uložený vo valivom ložisku 5, ktoré je vhodné na vedenie prúdu. Toto valivé ložisko 5 je zapustené do druhej prúdovej prípojnice 6. Doposiaľ opísané konštrukčne prvky 1 až 6 tvoria hlavnú prúdovú dráhu rýchlovypínača. Počas vypínacieho procesu, ked elektrický oblúk horiaci medzi pevným kontaktom 2 a pohyblivým kontaktným mostíkom 3 komutuje mámym spôsobom na opaľovacie märy 8 a 9, saprúdhatkodweprevedie navedľajšiu prúdovú dráhu ro. Pohyblivým kontaktným mostíkom 4 potomužneprechádzaprúdapohybujesabezďalšiebo elektrického zaťaženia do svojej vypínacej polohy. Akonáhle elektrický oblúk, ktorý známym spôsobom preskoči z opaľovacích rožkov 8, 9 na viac nemámmených zhášacích plechov, zhaane, je vedenie prúdu rýchlovypínačom definitívne prerušenie. Medzi pevným kontaktom 2 a pohyblivým kontaktom 3 vzniká potom zotavujúce sa napätie.Pohyhlivý kontaktný mostík 4 má, v smere svojej poedlžnej osi otvor 12. Postmnné steny tohto otvoru 12 nesú os 13, na ktorej je otočne uložená valcovo vytvorená kladka 14. Os 13 a kladka 14 majú spoločnú strednú os, ktorá prebieha kolmo na smer pohybu pohyblivého kontaktného mostíka 4. V zapnutom stave pohyblivého kontaktného mostíka 4 spočíva kladka 14 na mpadkovom ťahadle 15, ktorého ěelná strana, privrátená ku kladke 14, je vytvoruú ako kulisa 16 prispôsobená aspoň z časti obrysu kladky. Koniec západkového ťahadla 15, odvrátený od kladky 14, je otočneulozený v izolačnom dieli 17. Spojovací diel 18 spojuje izolačný diel 17 s neziúaomeným, principiálne mamym zaplnacim a vypliraclm mríadenim. Pružina 19, ktorú sa opiera o podperu 20, ktorá je zhotovena z izolačného materiálu, tlačí západkove ťahadlo smerom hore proti kladke 14. zapínanie a vyplnacie zariadenie pôsobí prostredníctvom dpadkového ťahadla 15 na kladku 14,a tým na pohyblivý kontaktný mostík 4. V mpnutom stave pôsobí tiež kontaktná sila medu pevným kontaktom 2 a pohyblivým kontaktom 3, takh prípadný opal kontaktu sa pritom automaticky vymvnava.Sily, ktoré pôsobia v npnutom stave na pohyblivý kontaktný mostík 4, sú vyvodmvanć mpínacím a vypínacím mriadením. Na normálne prevádzkové vyplnenie sa sila, pôsobiaca v zaplnaoom smere zruší a vypínacia pružina 22, ktorá pôsobí priamo na pohyblivý kontaktný mostiktťałultentomoatikdojehovypirucejpolohy. Vyplnaciapruänazljeaspoňjednw stranouzavesenú izolovane, aby aa zabránilo toku rozptylových prúdov vypínacou pmžinou. Ak sa majú vypnúť veľmi veľké prúdy, napríklad skratové prúdy, potom sa musí vypínací proces iuýchliť. Prídavná spúšt 25, napríklad magnet, ktorý je vybudený vysokým prúdom priamo, pôsobí prostredníctvom západky 26 na koniec 27 mpadkovelio ťahadla 15, ktoré prechádza otvorom 12. Pritom je u. padkové ťahadlo 15 tlačené smerom dolu a kladka 14 sa odvaľuje pozdĺž kulisy 16 vo vypínacom smere. Uúvorovanie medzi kladkou 14 a zapadkovým ťahadlom 15 sa týmto spôsobom veľmi rýchle ruší.Na objasnenie funkcie tohto äpadkoveho nariadenia je potrebne sa bliäie zaoberať obrazom 2. Čelnñ strana zapadkovćho ťahadla 15, vytvorená ako kulisa 16, je čiastočne prispôsobená obrysu kladky. 0 d bodu A prechádza časť kulisy 16, prispôsobená obrysu kladky 14,do úseku, prebiehajůcom tangenciálne ku kladke 14. Kulisa 16 je vytvorená tak, že v zapnutom stave pohyblivého kontaktného mostíku 4 sú Irecie sily, pôsobiace na kladku 14, kompenzovanć. Úsek kulisy 16, prebiehajúci tangenciálne ku kladke 14, je vzhľadom na npínací smer sklonený o uhol 90 °-a zapínací smer je namačený šípkou 28. Uhol oi samotný je definovaný ako uhol medu mpínaclm smerom a spojnicou 29, ktora spojuje bodAsostredomZosi 13. Rovnaký uhol ot satiežvyskytuje ako uhol medu (rackom kulisy 16, prebiehajúcim tangenciálne ku kladke 14 a priamkou, prebiehajúci kolmo k zapínacieniu smeru üpadkového ťahadla 15. Úsek kulisy 16, prebiehajúci tangenciálne ku kladke 14,nemusi prebiehať rovno až k hornej hrane zapadkového ťahadla 15, môže byť tiež trochu moblený, ako naznačuje čiara 30, vytvorená čiarkovane, aby sa uľahčilo odvaľovanie kladky 14.Na obr. 3 sú zrejmé podstatne sily, ktoré pôsobia v bode A medzi kladkou 14 a mpadkovým ťahadlom 15. Sila P. pôsobí v mpínaoom smere a je vyvodzovaná zapínacím a vypínacím zariadením. Táto sila P, sa môže mámym spôsobom rozložiť na svoje zložky P a Pg. zložka P pôsobí v smere na stred Z osi 13 a zložka Pą,ktora sa môže predstaviť vzťahompôsobí kolmo ku zloüre Pg. Zlorłka P sa môže paralelne posunúťtakjesmerjejpósobeniasastotobiisosmerom úseku kulisy 16, prebiehajúceho tangenciálne. Pôsobia potom zhora na bod A. Táto silová zložka P pósobí proti presne rovnako veľkej sile P na rovnakej osi.Táto sila P je sťičtom treclch síl, ktoré sa vyskytujú v systéme os 13, kladka 14 a kulisa 16. Pritom je trecia sila P, ktorá sa vyskytuje medzi kladkou 14 a kulisou 16, určená vzťahomP 4 |P|.COSG.C 1 s, pričom c je koeficient trenia medzi kladkou 14 a kulisou 16. Trecia sila medzi osou 13 a kladkou 14 sa zmenšuje v pomere polorneru R osi 13 k polomeru R kladky 14. V bode A pôsobí od posledne uvedenej trecej sily zložkaS 1111 P je urňená vzťahom Pa P 1 Pa.Ak sa zvolí zložka P a sila P. navzajom rovnako veľké, potom z toho vyplyníe na dimenznvanie uhla oi nasledujúca rovnicaKladka 14 môže mať vonkajšiu plochu, v ktorej je vytvorené drúzkové vybranie. Toto vybranie slúži ako vedenie na čelnú stranu äpadkového ťahadla 15. Tým sa zabráni stranovému klmniu nipadkovćlio ťahadla 15 z kladky 14. Tým sa zabráni aj vzpriečeniu oboch dielov. Ďalej je možne prispôsobiť čelnú stranu atpadkovélio ťahadla 15 tvaru vybrania kladky 14, aby sa dosiahlo ešte lepšie vedenie.1. Zapadkové zariadenie rýchlovypínača s kladkou,uloženou otočne na osi v pohyblivom kontaktnom mostíku, so zapadkovým ťahadlom otočne uloženým a pôsobiacim na kladku v zapinacom smere, ktorého čelnú strana, privratená ku kladke, je vytvorená ako kulisa aspoň čiastočne prispôsobená obrysu kladky, so silou pôsobiacou vo vyplnacom miere na pohyblivý kontaktný mostík, vyvodenou najma vypínacou pružinou, a ao spúšťou pôsobiaeou na zúpadkové ťahadlo,vyznačujúce sa tým. že časť kulisy(16), prispôsobená obrysu kladky (14), prechádza do úseku prebiehajúceho tangenciálne ku kladke (14), a že úsek kulisy (16), prebiehajúci tangenciálne ku kladke (14), je voči zapínaciemu smeru sklonený o uhol (90 °-a.), pričom uhol (a) je daný vzťahomkde C 5 je koeficient trenie medzi oskou (13) a kladkou(14), Cs je koeficient trenie medzi kladkou ( 14) a kulisou (16), R je polomer osky (13) a R je polomer k|adky(l 4).2. Západkovć mriadenie podľa nároku 2, vyznačajúce sa tým, že bežná plocha kladky (14) je opatrení vybraním.3. Zapadkovć zariadenie podľa nároku 2, vy značujúce sa tým, zetvarčelnejstrany západkovćho ťahadla (15) je prispôsobený tvaru vybrania v bežnej ploche kladky ( 14).

MPK / Značky

MPK: H01H 3/46, H01H 1/16, H01H 9/20

Značky: zariadenie, západkové, rýchlovypínača

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278090-zapadkove-zariadenie-rychlovypinaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Západkové zariadenie rýchlovypínača</a>

Podobne patenty