Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov

Číslo patentu: 278088

Dátum: 16.12.1992

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (1) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (1) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra a ďalší diel (9) je opatrený vo svojej pozdĺžnej časti plombou (10).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo priorimej prihlášky v G 01 K 1/00,Dćtmnprmty 001 x 102, G 0 lK 1 ll 4, Kmlmn pnonty G 12 B 9/00 ÚRAD Dátum zverejnenia 16.12.92 PRIEMYSELNÉHO vugsnqtcn/A Dátum onulmema o udelení vo Vestníku 06.12.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodne. patentu PATOČKA Josef doc. Ing. CSc., Liberec, cz VITAMVÁS Zdeněk Ing. CSc., Liberec, cz-,(S 4) Názov vynàlem Zariadenie n upevnenie snímačov pomemvćho mdeľovnčn vykurovacích nákladovZariadenie pozostáva z komórky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej častí (3) tepelne vodivého puldm, ktorá je rozoberateľm spojená s ďalšou časťou (l) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé pimdso je v tvare simieňa a jeho ďalšia časť (l) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (s) tepelne izolujúceho krytu, na pxekrytie prvej časti (3) tepelne vodívćho puzdra a ďalší diel (9) je opalrený vo svojej pozdĺžnej časti plombou (10).Vynález sa týka uriadennia na upevnenie snímačov ponneroveho rozdeľovača vykurovacích nákladov na spätnú rúrku telesa ústredného kúrenia.Pri sústavách ústredného kúrenia predovšetkým v bytovej oblasti sa používajú pomerovć roadeľovače vykurovacích nákladov rozmanitých princípov a konštrukčných usporiadaní.Pouüvajú sa rozdeľovať. pracujúce na odparovacom princípe s punirami podlhovastelno tvaru prispôsobenieho montážou na rozne druhy vyhrievacích telies, prípadne podobné konštrukcie pracujúce na rozličných elektronických princípoch. Sú známe taktiež roradeľovače pracujúce na princípe degrarücie farebných eerntier so snímačmivpnnzndráchumiestnnenýchnaspdtnnej nirketelesa ústredného kúrenia, ktore pozostávajú z dvoch rovnakých polovíc plombovaných dvoma rovnakými plombami klinovitého tvaru, opatrenými mnohými šípovitýntni zúbkarni zapadajúcimi do šípovitých drážok v oboch poloviciach puzdra Oba spôsoby majú rad nedostatkov,a to bud v obťabnom zaistení dobreho tepelného kontaktu srnímača s vyhrievacím telesom, alebo uespoľahlivćho upevnenia a problenrnatickćho mistenia proti nežiaducemu úsahu zvonka v dôsledku príliš jemného omnbenia plômb.Vyššie uvedené nevýhody sú míženć alebo úplne odstránené v riešení podľa vynálecu, ktorého podstata spočíva v tom, že známe meracie snímače sú umiestnené na spatnej rúrke telesa ústredného kúrenia pomocou mriadenia pozostávajúceho z dvojdielneho tepelne vodivého puzdra obopínajúceho rúrku a pevne pritiahnutćlno spojovacími prvkami. V tepelne vodivom puzdre je dutinapmumiesmeniemeracíchsnrímačovaceléwzdroje umiestnené v dvojdielnom tepelne izolačnom kryte obopínajíncorn tepelrne vodivć puzdro, pričom jeden diel tepelne izolujúoeho krytu je pevne spojený s ďalšou časťou tepelne vodivćho puzdra a ďalší diel tepelne izolujúcelno krytu je zaistený proti sňatiu plombou Iasurnutou do výstupkov prvej časti tepelne vodivćho puzdra.Prehľad obrázkov na výkresochvynález bude bližšie vysvetlený podľa výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje príklad uskutočnenia mriadeniavčiastočnomrezevbokcxysąaobrlrovnakćzariadeniepodľaobr. l vreaevnáryse.Jeden konkrétny príklad uskutočnenia nariadenia podľa vynálwu je na priložených obrázkoch. Pozostáva z prvej časti 3 a ďalšej časti l dvojdielnelno vodivého puzdra, ktoré slúži na uchytenie meracích snímačov umiestnených v komôrke 4. Prvá časť 3 a ďalšia časť l tepelne vodivćho puzdra sú jritiahnutć na spätnú rúrku telesa ústredného kúrenia štyrmi skrutkarnn 2, čím je za 20istene pevné spojenie tepelne vodivćho puzdra s rúrkonnúatrednćhokírreniąatými spoľahlivýajednoznačný prestup tepla. Na nrrnedzenie prúdenia vzduchu komôrkoulsínmeraciesníntačecłuánenćtepelne vodivým krytom 5. Na zamedzenie ochladzovania tepelne vodiveho puzdra okolitým prostredím, napríklad voľne prúdiacinn vzduchom alebo úmyselným úsahom, je použitý dvojdielny tepelne iznolujúci kryt zložený z jedného dielu 7 a ďalšieho dielu 8, obopínajúci tepelne vodivć puzdra Jeden diel 7 je pevne spojený s ďalšou časťou 1 tepelne vodivćho puzdra prostredníctvom výstupkov 14 po zastavení oboch dielov deformovaných tepelným natavením. Ďalší diel 8 tepelne izolujúceho krytu ohopĺnl tepelne vodivć puzdro zhora aje spojý s jedným dielom 7 tepelne izolujúoeho krytu pmžnným výstupkmn 9. Proti neäaducemu zásahu zvonka je ďalší diel 8 tepelne iznolujíncełno krytu zaistený plombou 10, ktorú svojimi dvoma dvojicami šípovitých výstupkov Impadámedášípovitevýatupkyňnaprvej časti 3 tepelne vodivého puzdra Tým je vytvorené uzanrnknutie oboch častí tepelne imlujúceho krytu, ktoré je možná romobraľ až po preseknutí plomby v malaherných miestach vybranlrn n. Dvojice šípovitých výstupkov sú vyhotovené tak, že jednotlive výstupky sú navzájom vzdialené o celú šírku, čím je dosialmute to,že pri zasúvaní plomby do šípovitých výstupkov 6 v ďalšom dieli 8 tepelne vodivćho puzdra sa môžu vychýlit cez seba bez toho, že by si prekážali. Tepelne izolujúci kryt je v jednom dieli 7 a ďalšom dieli 8 v stenách súbežných s oaou potrubia opatrený dvoma bočnými priehľadnýrríi časťami 11, ktoré sú určené na nnmiesunenie dvoch snnímačov slúžiacich na sledovanie teploty okolitého prostredia.Zariadenie na upevnenie snímačov pornerového rozdeľovača vykurovacích nákladov podľa vynálezu je použiteľné napríklad v obytných alebo administratívnych budovách.l. Zariadenie na upevnenie snímačov pomerovćho rozdeľovača vykurovacích nákladov na spätnú rúrku telesa kúrernia, vyznačujúce sa tým. že pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače,nnmiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti(3) tepehne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (l) tepelne vodiveho puzdra,pričom tepelne vodive puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (l) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne iznolujúteho krytu, ktorý je cez pružné výstupky(9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej časti (3) tepelne vodivćho puzdra a ďalší diel (9) je opatrený vo svojej časti plombou (10).2. Zariadenie na upevnenie snímačov pomemvćlno rozdeľovača vykurovacích nákladov podľa nároku l,vyrnačujúce sa tým, žejedendiel(7) a ďalší diel (8) tepelne izolujníceho krytu sú opatrenie aspoň jednou priehľadnou časťou (l l).3. Zariadenie na upevnenie snímačov pomerovćho rozdeľovača vykurovacích nákladov podľa nároku l alebozvyznačujúce sa tým, žeplomba (10) je opatrena na svojích dvoch pmtíľahlýcłí okrajoch dvojicou šípovitých výstupkov (12), ktoré sú voči sebe umiestnené s vôľou.4. Zariadenie na upevnenie snímačov pomerovćho romeľovača vykurovacích nákladov podľa nároku 3, 5 vyznačujůcc sa tým. žeplunba(l 0)je aspoňvdvod miestachopąłretná vybmnímü 3).5. Zariadenie na upevnenie snímačov pomemovćho mnieľovača vykurovacích nákladov podľa nároku l,vyznnčujúce sa týnnnďalłiačasťü) 10 tepelne vodivćho puzdra je s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu spojenú pomocou tepelne upravených výstupkov (14).

MPK / Značky

MPK: G01K 1/02, G01K 1/14, G12B 9/00, G01K 1/00

Značky: nákladov, rozdelovača, zariadenie, vykurovacích, snímačov, poměrového, upevnenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278088-zariadenie-na-upevnenie-snimacov-pomeroveho-rozdelovaca-vykurovacich-nakladov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov</a>

Podobne patenty