Elevátorová čistička biologicky čistenej odpadovej vody

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elevátorová čistička s vaňou (8) biozóny umiestnenou v hornej časti usadzovacej nádrže (9) vsadenej do septiku (10) má vaňu (8) biozóny nad úrovňou hriadeľa napínacej remenice (12) prehradenú priehradkou (7), ktorá má v strede spodného okraja výrez (14) a z oboch strán zaťažovacie dosky (15), ktorých bočné okraje sú vsadené medzi lišty, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách vane (8) biozóny. Biokontaktory (1) sú vytvorené z vonkajších hadicových segmentov (2), napr. z plastových elektrotechnických článkových rúrok, do ktorých sú vložené najmenej dva vedľa seba umiestnené vnútorné hadicové segmenty (3). Konce vonkajších a vnútorných hadicových segmentov (2, 3) sú pretiahnuté cez otvory (5), ktoré sú umiestnené pri kratších stranách obdĺžnikových doštičiek (4) umiestnených na nekonečnom páse (6) tak, že konce hadicových segmentov (2, 3) sú otvorené v smere pohybu nekonečného pásu (6).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. C 16 Číslo prioritnej prihlášky C 02 F 3/00Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 13.09.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu KOUTECKÝ Vlastimil, Praha, cz(54) Názov vynálezu Elevñtorovi člstlłka biologicky čistenej odpadovej vodyElevátomvú Čistička s vaňou (8) biomny umíestnenou v hornej časti xsadzovacej nádrže (9) vsadeuej do septžku(10) má vahu (8) biozóny nad úrovňou hriadeľa napínacej remenice (12) prehmdenú priehradkou (7), ktorá má v strede spodného okraja výrez(l 4) a z oboch strán zaťažovacie dosky (15), ktorých bočné okraje sú vsadenć medzi lišty, ktoré sú umiestnená na protiľahlých stranách vane (8) biozóny. Biokontaktory (l) sú vytvorené z vonkajších hadícových segmentov (2), napr. z plastových elektrotechnických článkových rúrok, do ktorých sú vložené najmenej dva vedľa seba tuníestnertě vnútome hadicovć segmenty (3). Konec vonkajších a vnútorných hadicových segmentov (2, 3) sú preliahnuté cez otvory (S),ktoré sú mniestnerxć pri kratších stranách obdĺžnikových doštičiek (4) mniesmcných na nekonečnom páse (6) (ak,že konce hadicovýcła segmentov (2, 3) sú otvorené v sme re pohybu nekonečného pásu (6).Vynález sa týka elevátorovej čističky biologicky čiatenej odpadovej vody, hlavne v malých domových čistiarňach.Známe prevzdušňovacie nriadenia biologicky čistených odpadových vôd na princípe elevátorových dopravnikov s nekonečným pásom, ktorý obopína hnacia a napinacia remenica, sa vymačujú tým, že na páse sú umiestnené biokontaktory značne zložitých tvarov. Napríklad biokontaktory podľa DE 3 823 408, ktoré sú priečne upevnené k dvom súbežne obiehajúcim elevaterovým reťazi-Ann, sú vytvorené z protílov s prieremm v tvare písmena G. Tvarove veľmi komplikované sú biokontaktory elevátorovej čističky podľa DE 3 531 178,ktoré sú vytvorené ako prstence zložené z buniek v tvare prstencových segmentov so štrbinami na obvodových stranách a na stranách, ktoré sú privrátené k stredu prstenca.Výrobná náročnosť tvarove zložitých a materiálovo nákladných elevátorových zariadeni na prevzlušňovartie biokontaktných plôch odstraňuje elevátorová čistička podľa vynalezu, ktorej vaňa biozony je nad úrovňou hriadeľa naptnacej rernenice elevátora prehradená priehradkou, ktorá nedosahuje hladinu vody. V strede spodného okraja tejto priehradky je výrez a z oboch strán má mťažlovacie dosky, ktorých bočné okraje sú zasadenć medzi listami, ktoré sú umiestnené na dvoch protiľahlých stranach vane bioaóny. Biokontaktory vane umiestnené na nekonečnom páse elevátora sú vytvorené z vonkajších hadicových segmentov v tvare písmena U,napr. zo segmentov plastových elektroinštalačných člankových rúrok, do ktorých sú vlohné najmenej dva vedľa seba umiestnené vnútorné hadicové segnenty, pričom konce vonkajších aj vnútorných hadicových segmentov sú pretiahnuté cez otvory, ktoré sú umiestnené pri kratších stranách obdlžnikových doštičiek osadených na nekonečnom páse tak, že konce hadicových segmentov sú otvorené v smere pohybu nekonečného pása. Elevátor pracuje v biozůne vane, ktorá sa nachadza vo vani tuniestnenej na homej časti nádrže čističky, ktora je vstavaná do septiku, v ktorom vzhľadom na svoj vertikálne vytvorený tvar zaberá len malý priestor. Spodná časť nadrze čističky slúži ako usadmvací priestor na pevné podiely biologicky vyčistenej odpadovej vody,ktorá do nej prepadava z vane biomúny cez jeden jej ozubený bočný okraj. Biokontaktory poskytujú na zvlnenom povrchu vonkajších hadicových segmentov, na povrchu vnútomých hadicových segmentov a na pridržiavacích obdlžnikových došličkách veľkú plochu na usadzovanie biologickej blany. segmenty badíc ohnutých do tvaru písmena U s otvorenými koncami v smere pohybu elevatorového nekonečného pása slúžia v štádiu, keď sa vynárajú z vody ako naberačky vzduchu. ktorého obsah sa po prekonaní najvyššieho bodu dráhy na páse elevátora nezmenšuje a po ponorení biokontaktora do vody zostava v segrnentoch hadíc uzavretý po celý čas zostupu ku dnu vane. Po prekonani najnižšieho bodu dráhy, pri stúpani k hladine sa vzduch postupne uvoľňuje vo forme bublín.Kontaktory sú schopné pojať a do čistenej vody do 20pravil veľké množstvo vzduchu, pričom poskytujú veľkú plochu na usadzovanie biologickej blany a súčasne uisťujú jrekysličovanie vody do veľkých hibok. Priehradka prehradztrjťxza vaňu biowlmy svojou výškou v podstate pomáha usmerňovať prúde-nic vody vo vani a bráni nažiaducemu usadzovaniu kalu na jej dne. Priestorove nenáročné elevátory umožňujú pôdorysnú miniaturimiu domácich čističiek odpadových vôd a ich zabudovanie do septikov bez potreby ich rozširovaniaPrehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie opísaný pomocou výkresov, na ktorých je na obr. l znázornený axonometrický pohľad na vstavanú čističku do septiku, na obr. 2 je znázornený axonometrický pohľad na biokonłaktor a na obr. 3 je zobrazený rez doštičkou biokorítaktoraDo septika 10 je vsadena usadzovacia nádrž 9 ako je to znázomené na obr. l. V hornej časti usndznvaeej nádrže 9 je tnniestnena vaňa 8 biozóny, ktorá je osadená elevátorom. Znečistenú vodu privádza neznázomene dávkovacie mriadenie do vane 8 biozony, ktorá je prehradená nad úrovňou hriadeľa naplnacej remenice 12 priehradkou 7, ktoré nedosahuje hladinu vody. Priehradka 7 mávstredespodnéhookrajavýrezl 4 az oboch strán zaťažovacie dosky 15, ktorých bočné okrajesúzasadenémedzinemámmenélištxktorésír umiestnené na dvoch protiľahlých stranách vane 8 biozóny. Čistenú vodu prevzdušňujú biokontaktory 1 uniestnené v pravidelných rozostupoch na nekonečnom páse 6 elevátora, ktorý sa pohybuje v smere namačenom šlpkou. V tomto smere sú aj otvorené konce hadicových segmentov 2, 3 biokontaktorov l, ktoré vytvárajú podľa obrázkov 2 a 3 vonkajšie hadicové segmenty 2, ktoré sú vyrobené z plastových elektroinštalačných článkových närok a z troch do nich vlozených hadicových segmentov 3, ktoré sú ohnuté v tvare písmena U. Ich konce sú prctiahnuté cez otvory 5, ktoré sú tuniestnené na kralšich stranách obdĺžnikových doštičiek 4, ktoré sú na nekonečnom páse 6 elevátora. Biologický vyčistmá voda prepadáva cez ozubený prepadový okraj 13 vane 8 biozóny do usadzovacej nádrže 9, ktorá má v spodnej časti nemàzomené šikmé priehradky, ktoré zabraňujú stúpaniu kalu, ktorý sa do výšky usadzuje na jej dne. Ka sa z dna usadzovacej nádrže odčerpáva neznázomeným známym zariadením.l. Elevátorová Čistička biologicky čistenej odpadovej vody s vaňou umiestnenou v hornej časti usadzovacejnadržrąvyznnčujúca sa tým, ževaňa(8) biozóny je nad úrovňou hriadeľa elevátora prehradená priehradkou (7), ktorá má v prostriedku spodného okraja výrez (14) a z oboch strán zaťałnvacie dosky (15),ktorých bočné okraje sú vsadené medzi neznámmené lišty umiestnene na dvoch protiľahlých stranách vane(8) biozbny, pričom biokontaktory (1) tuniestnené na nekonečnom páse (6) vytvárajú vonkajšie hadicovć segmenty (2) v tvare písmena U, do ktorých sú vloženénajmenej dva vedľa seba Inücsuwnć vnůlomé hadicové segmenty (3) a konce hadioových segnentov (2, 3) sú pretíahnutć ou otvory (S) umiestnené pri kmtších stranách obdĺžnikových doštičiek (4), ktoré sú na nekonečnom páse (6) nníestnenć tak, ž konce hadicových seg- 5 memov (2, 3) sú otvorené v smere pohybu nekonečnćho Pás (6).2. Elevútorová čističh biologicky čistcncj odpadovejvodypodľanámku Lvyunčujúcn u tým,ž vonkajšie hadimvć scgnxenty (2) sú z plastových 15 elektrotechnjckých člànkových rúrok.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: čistička, biologicky, odpadovej, elevátorová, čistenej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-277998-elevatorova-cisticka-biologicky-cistenej-odpadovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elevátorová čistička biologicky čistenej odpadovej vody</a>

Podobne patenty