Podbíjačka koľaje s podbíjacími jednotkami prestaviteľnými v priečnom smere koľaje

Číslo patentu: 277799

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pojazdná podbíjačka (1) koľaje je opatrená celkom štyrmi jednotkami (14, 15), ktoré sú priradené k pozdĺžnej strane koľajnice (4) a ktoré sú prestaviteľné v priečnom smere koľaje (6). Každá jednotka má prostredníctvom pohonov prestaviteľné a do kmitov privoditeľné podbíjacie nástroje, ktoré sú usporiadané na unášači (21) nástrojov. Tento je spojený s nástrojovým rámom (17, 18), ktorý je prostredníctvom vedenia (16) výškovo prestaviteľný. Každý nástrojový rám (17), vzhľadom na priečny smer koľaje, prípadne podbíjačky (1) vonkajšej podbíjacej jednotky (14), je uložený na nástrojovom ráme (18) susediacej, v priečnom smere koľaje, prípadne podbíjačky (1) koľaje vnútornej podbíjacej jednotky (15) a je od nej prostredníctvom prestaviteľného pohonu (26) v priečnom smere koľaje (56) oddialiteľný. Obidve vnútorné podbíjacie jednotky (15) sú uložené na naprieč pozdĺžneho smeru podbíjačky (1) koľaje upravených priečnych vedeniach (22) od seba navzájom nezávisle posuvne.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky A 1000/90HRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 PRIEMYSELNÉHO vLAsqmcrx/A Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.03.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Franz Plasser Bałnibaiunaschinen-lndttstriegesellschaft m. b. H., Wien, AT(72) Pôvodca vynálezu THEURER Josef Ing., Wien, AT(54) Názov vynálezu Podbíjačka koľaje s podhíjacími jednotkami prestaviteľnými v priečnom smere koľajePojazdné. podbíjačka (1) koľaje je opatrenà celkom štyrmi jednotkami (14, rs), ktoré sú priradené k pozdĺžnej strane koľajnice (4) a ktoré sú prestaviteľné v priečnom smere koľaje (6). Každá jednotka má prostredníctvom pohonov prestaviteľné a do kmitov privoditeľné podbíjacie nástroje, ktore sú usporiadané na mášači (21) nástrojov. Tento je spojený s nástrojovým rámom (17, 18), ktorý je pros~ tredníctvom vedenia (16) výškovo prestaviteľný. Každý nástrojový rám (17), vzhľadom na priečny smer koľaje,pripadne podbíjačky (1) vonkajšej podbijacej jednotky(14), je uložený na nástrojovom ráme (18) susediacej,v priečnom smere koľaje, prípadne podhijačky (l) koľaje vnútornej podbíjacej jednotky (IS) a je od nej prostredníctvom prestaviteľného pohonu (26) v priečnom smere koľaje (56) oddialiteľný, Obidve vnútomé podbíjacie jednotky (15) sú uložené na naprieč pozdĺžneho smcm podhijačky (l) koľaje upravených priečnych vedeniach (22) od seba navzájom nezávisle posuvne.vynález sa týka podbíjačky koľaje s podbíjacimi jednotkami prestaviteľnými v priečnom smere koľaje,pričom táto podbíjačka koľaje je opatrená celkom i podbíjacími jednotkami, ktoré sú priradené kj strane koľajnice, a ktoré majú vždy najmenej dva prostredníctvom pohonov prestaviteľné a do kmitov privoditeľné podbíjacie nástroje, ktoré sú usporiadané na unášači nástrojov, ktorý je spojený s nástrojovým rámom a je prostredníctvom vedenia výškovo prestaviteľný.Z DE-PS 30 26 883 je máma pojazdná podbljačka koľaje s celkom štynni, vždy na obidvoch stranách koľajnice usporiadanýini podbíjacími jednotkami, ktoré sú pohybovateľné od seba navzajom nezávisle naprieč pozdĺžnemu smeru koľaje prostredníctvom samostatných pohonov. Každá z týchto podbíjacích jednotiek má prestaviteľné podbijacie nástroje obvyklého typu, ktoré sú spojené s unášačom nástrojov a spoločne s ním sú pre zasúvanie do štrku usporiadané výškovo prestaviteľiie na nastrojovoni ráme. Aby sa umožnil pohyb podbíjacích jednotiek v priečnom smere koľaje, sú odpovedajúce nástrojové rámy spojené s rámom stroja podbíjačky koľaje prostrednictvom íistrojenstva, ktoré je tvorené priečnymi vedeniami a pákami, pripadne spojovacíiní tyčami. Pri pôsobení na pohon pre priečne posúvanie podbíjacej jednotky je kombinácia pohybov podbíjacej jednotky príčinou toho. že dochadza pridame k vodorovnému prestavovaniu v priečnom smere koľaje tiež k výkyvnćmn pohybu nástrojového rámu vo zvislej rovine,upravenej naprieč smeru koľaje. Spodný, podbijacimi nástrojmi opatrený koniec nástrojovćho rámu vykonáva kruhovú a dlhšiu piiečiui posuvnú dráhu než horný koniec, ktorý je spojený spojovacími tyčami a ktorý je posúvaný priamočiaro pozdĺž priečneho vedenia. Takúto podbíjačka koľaje umoEiuje síce podbijat aj dlhšie podvaly v oblasti výhybiek a križovatiek, avšak vyžaduje relativne väčšie konštrukčné náklady.Ďalej je tiež z AT-PS 379 625 mámy stroj na podbíjaiiie podvalov koľaje, na ktorom sú usporiadané vždy dva k jednej koľajnici priradené podbíjacie agregáty,ktoré sú od seba navzájom nezávisle posuvné na priečnych vedeniach, a ktoré sú upravené na ráme stroja. Každý podbíací agregát ina nástrojový rám so zvislýmí vodiacimi stľpikmi, na ktorých sú uložené iuiášače nástrojov, ktoré sú navzájom od seba nezavisle výškovo prestaviteliie, a hore sú opatrené obvyklými dvojicami podbíjacích nástrojov. Pokial sa vytvorí prekážka v koľaji, napríklad nad jazykom výhybky a podobne, nie je tá dvojica podbíjacích nástrojov, ktora je nad touto prekážkou, spustená do štrku, zatiaľ čo proliľahlá dvojica podbíjacích nástrojov sa dá bez prekážok použit na podbijanie. Oblast priečneho prestaveiiia podbíjacích nástrojov je však obmedzená usporiadaiiím priečnych vedení vo vnútri profilu stroja.Vyiiález si kladie za úlohu vytvorit podbíjačku koľaje pre oblasti výliybiek a križovatiek, pri ktorej by bolo možné len pri iiepatmoin zvýšení konšlnikčiiýcli nákladov zaistiť čo najväčšie priečne posúvanie podbíjacíchTáto úloha sa rieši podbíjačkou koľaje s podbíjacími jednotkami podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že nastrojový rám každej vzhľadom na priečny smer koľaje, prípadne podbíjačky koľaje vonkajšej podbíjacej jednotky, je uložený na nástrojovom ráme susediacej, v priečnom smere podbíjačky koľaje vnútomej podbíjacej jednotky, a je od nej prostrednictvom prestaviteľnélio pohonu v priečnom smere koľaje oddialiteľný, a že obidve vnútomé podbíjacie jednotky sú uložené na naprieč pozdlžriemu smeru podbíjačky koľaje upravených priečnych vedeniach od seba navzájom nezávisle posuvne. Pretože vonkajšia podbíjacia jednotka je upevnené prestaviteľne na susediacej vnútoniej podbíjacej jednotke, je možné vnútomú podbíjacia jednotku priečne posúvať v maximálnej oblasti pozdĺž priečneho vedenia vo vnútri profilu stroja bočne navonok, a tento priečny posuv je možné ešte predĺžiť prostrednictvom prídavného oddialenia vonkajšej podbíjacej jednotky. Tým sa vytvorí pri relatívne nízkych kouštnikčnýcli viacnàkladov, a skupin možnost voliteľiie odbíjat koľajnice pri vzájomnom spojení obidvoch podbíjacích jednotiek a pri zachovaní konštantnej vzdialenosti medzi obidvomi dvoj icarni podbíjacích nástrojov, ako je to pri nonnálnom traľovom podbljacom agregate, alebo pri uvedení prestaviteľného pohonu obidvoch podbíjacích jednotiek do činnosti zaistiť ich vzájomne oddialenie, a tak umožniť ich prispôsobenie nepravidelnćmu priebehu koľajníc.Ďalšie výhodné vytvorenie podbíjačky koľaje podľa vynálezu spočíva v tom, že každá z vonkajších podbíjacích jednotiek je usporiadaná vykývnuteľiie na nástrojovoin ráme susediacej vnútomej podbíjacej jednotky okolo osi natáčania, ktorá je usporiadaná nad ňou v pozdlžnom smere podbljačky koľaje. Toto riešenie vytvára jednoduchú a robustnú konštrukciu, ktorá je najvliodnejšia na to, aby odolávala nárazovým silam. ktoré vznikajú pri pracovnom nasadení.Pokial je os natáčania usporiadaná v prtrubových spojocli, upravených naprieč pozdlžnemu smeru podbíjačky koľaje v rozpätí od obidvoch nástrojových rámov v oblasti nad vonkajšou podbíjacou jednotkou, tak sa napriek vačšieinu rozsahu výkyvn nezväčší vzdialenosť podbíjacích kladív od povrchu podvalov, prípadne od povrchu štrkovélio lôžka, takže nie je treba robit žiadnu korekciu hĺbky zasúvania podbíjacích kladív na podklade ich značnej miery lineárneho a vodorovného priečneho presúvaiiia.Podľa ďalšieho výhodného riešenia je podľa vynálezii podbíjačka koľaje opatrení dvoma prestaviteľnýini polioiirni, ktoré síi upravené vo vzájomnom rozpätí v pozdĺžnom smere podbíjačky koľaje, ktore sú usporiadané zhruba v polovičiiej výške obidvoch naslrojovýcli rámocli, a ktore ich navzájom spojuj ú. Toto usporiadanie umožňuje pomeme krátke vytvorenie prestaviteľných pohonov aj pri spoľahlivom vykývnntí vonkajšieho nástrojovélio rámu, ktoré je najviac odolné proti skrúteniu.Ďalej je podľa ďalšieho výliodného vytvorenia účelne, aby každá vonkajšia podbíjacia jednotka bola uložená priečne posuvne na nástroj ovom ráme susediacej vnútomej podbíjacej jednotky. Tým sa zaistí oddiaľovanie vonkajších podbíjacích jednotiek od viiútorných podbíjacích jednotiek v priečnom smere koľaje bez ich zošikmenia, čím zostane zachovaný zasíivaci pohyb podbíjacích kladív v presne zvíslom smere.Nzislrojový ráni každej vonkajšej podbíjacej jed SK 277799 B 6notky je podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu uložený posuvne na vodiacich priečnikoch, ktoré sú spojené s nastrojovým ràmom priradenej vníitomej podbijacej jednotky, a ktoré sú upravené v priečnom smere podbíjačky koľaje rovnobežne s priečnymi vedeniami vnútomej podbíjacej jednotky. Takéto uloženie umožňuje priečne prestavovanie vonkajších podbijacich jednotiek bez akejkoľvek nežiaducej zmeny hĺbky zasuvania podbíjacích kladlv do štrku aj pri zachovaní výhod konštrukčnej jednoduchosti a robustnosti.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schernaticky znázomený bokorys podbíjačky koľaje podľa vynálezu s priečne posúvateľnými podbíjacimi jednotkami. Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomený pohľad na podbíjacie jednotky v smere šípky l z obr. l. Na obr. 3 je znázomený bokorys podhijacích jednotiek podľa šípky III z obr. 2.Na obr. 4 je schematicky znázoniený axonometrický pohľad na ďalší príklad uskutočnenia vynálezu, pričom pre väčšiu náznmost je znázomený len nástrojový rám dvoch podbijacich jednotiek a podbijaci agregát znázornený nie je.Na obr. l znázomená podbíjačka 1 koľaje má pozdlžny rám 2 stroja, ktorý je prostredníctvom podvozkov 3 pojazdný po koľaji 6, ktorá je vytvorená z koľajnic 4 a podvalov 5. Na koncových stranách ttsporiadanej trakčnej kabíny 7 a pracovná kabína 8 sú upravené pre obsluhu pri presunoch a pri pracovnom pohybe, pričom smer práce je vyznačený šípkou 9. Zdroj 10 energie slúži na zásobovanie energiou všetkých pohonov podbíjačky 1 koľaje a jej pracovných agregátov, ktoré sú tvorené agregátom 11 pre nadvihovanie a vyrovnávania koľaje 6 a podbíjacím agregátom 12 výhybiek, ktorý je v pracovnom smere zaradený za ním. Pracovné agregáty sú v priebehu pracovného nasadenia riadené na podklade nivelačného a smerového vzťažného systému 13.Z obr. 2 je zrejmá konštrukcia podbijacích agregátov 12 výhybiek, ktoré majú pre každú koľajnicu 4 vždy jednu, vzhľadom na priečny smer koľaje 6, prípadne podbíjačky 1 koľaje, vonkajšiu podbíjaciu jednotku 14 a vnútomú podbíjaciu jednotku 15 a pozostávajúca tak celkom zn štyroch vždy ku každej pozdlžnej strane koľajnice 4 priradených podbijacich jednotiek 14, 15. Každá vonkajšia podbíjaciu jednotka 14, prípadne vnútomá podbljacia jednotka 15 má unàšač 21 nástrojov,ktorý je výškovo prestaviteľný na zvislých vedeniach 16,ktorý je spojený s vlastným nástrojovým rámom 17, pripadne 18, a ktorý je pre zasúvanie podbíjacích kladiv 19 do štrku opatrený výškovýrn prestaviteľným pohonom 20. Výškové prestaviteľné pohony 20 sú pri vnútomých podbijacích jednotkách 15 usporiadané nad nástrojovým rámom 18, zatial čo pri vonkajších podbíjacích jednotkách 14 sú trpravené, ako je to zrejme najmä z obr. 3, z najväčšej časti vo vnútri nástrojovélto rámu 17. Nástrojové rámy 18 obidvoch vnútomých podbíjacich jednotiek 15 sú uloženie nezávisle od seba na priečnych vedeniach 22, ktoré sú upravené naprieč pozdĺžnemtr srnem podbíjačky koľaje, a ktoré sú spojené s rámom 2 stroja, pri 10čom sú na nich prostredníctvom samostatného priečneho prestaviteľnćho pohonu 23 posuvné, ako je znázomené malými šípkami na obr. 2. Nástrojové rámy 17 vonkajších podhijaciclr jednotiek 14 sú uložené na nástrojových rámoch 18 s nimi snsediacich vnútomých podbíjacich jednotiek 15, a tak sú spoločne a nimi posúvateľné v priečnom smere koľaje 6. Uvedené uloženie vonkajšieho nástrojového rámu 17 na vnútornom nástrojovom ráme 18 je urobené v podobe prírubového spoja 24, prostredníctvom ktorého je vonkajší nástrojový rám 17 vykývnuteľný okolo, v pozdĺžnom smere stmja upravenej, osi 25 natáčania, a prostredníctvom ktorého je oddialiteľný od priradeného vnútomého nástmjového rámu 18. Na to slúäa prestaviteľné pohony 26, ktoré sú na znázomenom príklade uskutočnenia usporiadané zhruba v polovičnej výške obidvoch nástrojových rámov 17, 18, ktoré súčasne navzájom spojujú. Os 25 natáčania je ďalej usporiadaná v rozpätí v priečnom smere stroja od zodpovedajúcich nástrojových rámov 17, 18, pripadne je usporiadané v oblasti nad vonkajšou podbíjacou jednotkou 14. Tým sa dosiahne to, že podbíjacie kladivá 19 sú v priečnom smere presirvané takmer lineáme a vodorovne. Obidva nástrojové rámy 17, 18 sú pre normálnu prevádzku,ako je to zrejmé z pravej polovice obr. 2, volíteľne navzájom spojiteľné prostredníctvom zodpovedajúceho blokovacieho ústrojenstva. Obidve vnútomé podbíjacie jednotky 15 sú navzájom spojené prostrednictvom dvoch, v pozdĺžnom smere stroja navzájom v rozpätí,upravených teleskopických tyčí 40. Tieto teleskopické tyče 40 môžu menit svoju dĺžku v priečnom smere stroja a ich rzájomná posírvateľnost je blokovateľná prostredníctvom pohonov 41.Pre vysvetlenie pracovnej činnosti vytvorenia podľa vynálezu sú na obr. 2 obidve pravé podbíjacie jednotky 14, 15 pre podbíjanie podvalu 5 máznmené v nonnálnej polohe nad jednou koľajnicou 4 koľaje 6,pričom žiadna časť vonkajšej podbíjacej jednotky 14 alebo prírubového spoja 4 nepresahuje cez profil 27 stroja. Obidve ľavé podbíjacie jednotky 14, 15 sú po uskutočnenom podbíjaní druhej koľajnice 4, príslušiacej k hlavnej koľaji 5, presunuté prostrednictvom priečneho prestaviteľného pohonu 23 do krajnej vonkajšej príečnej polohy, aby mohli uskutočniť podbíjanie koľajnice 28 odbočenej koľaje. Aby dosiahli tiež vzhľadom na hlavnú koľaj vonkajšiu stranu koľajnice 28 so svojimi podbíjacím kladivami 19, uvedú sa pridavne do čimiosti ešte obidva prestaviteľnć pohony 26,a tým sa oddiali vonkajšia podbíjacia jednotka 14 od vnútomej podbíjacej jednotky 15. Potom sa podbíjacie kladivá 19 vonkajšej podbijacej jednotky 14 zastuiú prostrednictvom výškového prestaviteľného pohonu 20 do štrku pre podbijanie. Po urobenom vystredeni vnútorných podbijacích jednotiek 15 sa tieto jednotky pôsobením pohonov 41 navzájom stabilizujú vo svojich polohách.Zodpovedajúce pôsobenie na priečne prestaviteľné pohony 23 a/alcbo prestaviteľné pohony 26 tak umožňuje spracoval všetky oblasti podbíjania podvalu výhybky až do relatívne veľkej bočnej vzdialenosti vzhľadom na koľaj 6, po ktorej prechádza podbíjačka 1 koľaje. Podbíjacie kladivá 19, ktoré sú vytvorené ako dvojité Výkyvné kladivá, sa dajú naviac podľa požiadaviek jednotlivo bočne vykývmtť, a tak sa vyhnúť prídavný/m prekážkam pri icl 1 zasúvani do štrku. Akonáhle sú uvedeným spôsobom postupne spracovanévšetky podbíjané oblastí pozdĺž jedného podvalu 5 v oblasti výhybky, podíde podbijačka l koľaje k nasledujúcemu podvaltl, kde sa opakuje uvedený pracovný proces. Na obr. 4 je znázomený rám 29 vnútomej podbijacej jednotky 30, ktory je uložený posuvne v priečnom smere stroja prostrednictvom priečneho prestavileľneho pohonu 34 na priečnych vedeniach 33, ktoré sú spojené s rámom 31 stroja bližšie màzomenej podbíjačky 32 koľaje. S nastrojovým rámom 29 sú spojené dva vodiace priečniky 35, ktoré sú upravene rovnobežne s priečnymi vedeniami 33, a na ktorých je prostrednictvom prestavileľneho pohonu 38 priečne posuvne uložený nastrojový rám 36 vonkajšej podbijacej jednotky 37. Na vedeniach 39 výškovo prestavitelné unášače nástrojov a podbijacie nástroje tu nie sú znázomené. Pracovná činnosť tohto uskutočnenia podľa vynálem je v podstate rovnaká. ako už bola opísaná v spojeni s obr. 2. V nepatmej zmene tohto uskutočnenia je rovnako možné upevniť vodiace priečniky 35 v oblasti ich vonkajších koncov neposuvne na vonkajšom nástmjovom ráme 36 a na vnútomom nástrojovom ráme 29 ich uložit priečne posuvne. Obidva nástrojove rámy 29 vnúlomých podbíjaclch jednotiek 30 sú rovnako navuijom zablokovateľné prostrednictvom teleskopickej tyče 42 so zodpovedajňcim pohonom.l. Podbíjačka koľaje s podbijacimi jednotkami prestavíteľnými v priečnom smere koľaje, pričom táto podbijačka koľaje je opatrená celkom štyrmi podbijacimi jednotkami, ktoré sú priradené k pozdĺžnej strane koľajnice a ktoré majú vždy najmenej dva, prostrednictvom pohonov prestaviteľne a do kmítov privoditeľne podbijacie nastroje, ktoré sú usporiadané na miášači nástrojov, ktorý je spojený s nástrojovým rámom a je prostredníctvom vedenia výškovo prestaviteľný, v y značuj úca sa tým, ženústrojovýrámü) kazdej vzhľadom na priečny smer koľaje (6), prípadne podbíjačky (l) koľaje vonkajšej podbijacej jednotky(4) je uložený na nástrojovom ráme (18) susediacej, v priečnom smere podbíjačky (l) koľaje vnútomej podbijacej jednotky (15), a je do nej prostrednictvom prestaviteľného pohonu (26) v priečnom smere koľaje (6) oddialiteľný, a že obidve vnútomé podbíjacíe jednotky(15) sú uložené na naprieč pozdižnemu smeru podbíjačky (l) koľaje upravených priečnych vedeniach (22) od seba navzájom nezávisle posuvne.2. Podbíjačka koľaje podľa nároku l, v y z n a čuj úca sa tým,žekaždázvonkajšichpodbijacich jednotiek (l 4) je usporiadané vykývnuleľne na nástrojovom ráme (18) susediacej vnútomej podbijacej jednotky (IS) okolo osi (25) natáčania, ktora je usporiadaná nad ňou v pozdižnom smere podbijačky (l)koľaje.3. Podbijačka koľaje podľa nároku 2, , v y z n a čujúca sa tým,žeos(25)natáčaniajeusporíadaná v prirubových spojoch (24), upravených naprieč pozdĺžnemu smeru podbíjačky (l) koľaje v rozpätí od obidvoch nñstrojových rámov (l 7, 18) v oblasti nad vonkajšou podbijaeou jednotkou (I 4).4. Podbíjačka koľaje podľa jedného z nárokov l až 3, vyznačujúca sa týmjeje opatrenia dvoma prestaviteľnými pohonmi (26), ktoré sú upravené vo vzájomnom rozpätí v pozdĺžnom smere podbijačky(l) koľaje, ktoré sú usporiadané zhruba v polovičnej výške obidvoch nastrojovýcl rámov (17, 18), a ktoré ich5. Podbíjačka koľaje podľa nároku l, , v y z n a čujúca sa týmjekuždavonkajšiapodbíjacia jednotka (37) je uložená priečne posuvne na nástrojovom ráme (29) susediacej vnútomej podbijacej jednotky (30), 6. Podbíjačka koľaje podľa nároku 5, , v y z n a čuj úca sa tým,ženástrojovýrám(36)každej vonkajšej podbijacej jednotky (37) je uložený posuvne na vodiacich priečnikoch (35), ktoré sú spojene s nástrojovým rámom (29) príradenej vnútomej podbijacej jednotky (30), a ktoré sú upravené v priečnom smere podbíjačky (l) koľaje rovnobežne s priečnymi vedeniami (33) vnútomej podbijacej jednotky (30).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjacími, jednotkami, smere, priečnom, koľaje, podbíjačka, přestavitelnými

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-277799-podbijacka-kolaje-s-podbijacimi-jednotkami-prestavitelnymi-v-priecnom-smere-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podbíjačka koľaje s podbíjacími jednotkami prestaviteľnými v priečnom smere koľaje</a>

Podobne patenty