Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Medzi zvlákňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinou, pokrytým rovnomerne rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso (107) s výtokovým otvorom. Umiestnenie (106) a (107) je vymedzené vzdialenosťami.

Text

Pozerať všetko

. . . . (51) Číslo pnontnej prihlášky. Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 PRIEMYSELNÉHO WASTNICTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.06.94 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Výskumný ústav chemických vlákien, š. p., Svit, SK(72) Pôvodca vynálezu JAVQREK Miroslav Ing., Mengusovce, SK KOI-IUT Štefan Ing., Svit, SK ŠIMO Rudolflng. CSc., Svit, SK BESEDA Viliam Ing. CSc., Bratislava, SK DIJDAŠKO Ján Ing., Svit, SK ČIŽ Ján Ing., Poprad, SK(54) Názov vynálezu Zariadenie na vysokorýchlostné zvlákilovanie syntetických vlákienMedzi zvlákřtovacím blokom (104) a navíjacou hlavou(108) je umiestnené súradnioovo nastaviteľné duté teleso(106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou acovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozd ou štrbinou, pokrytým rovnomeme rozloženými drážkalni, napríklad nerezovou tkaninou a duté telesoVynález sa týka zariadenia na vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien skráteným postupom.Doterajší spôsob výroby syntetických vlákien vysokorýchlostným postupom, v ktorom sa agreguje etapa zvlákňovania z taveniny s predorientáciou vlákien, sa uskutočňuje na klasických výrobných linkách s oddeleným zariadením pre extrúziu, rozvod polyméru, chladenie vlákien a ich navljanie či už pomocou galiet alebo bezgaletovým spôsobom. Zmena je vo vybavení jednotlivých uzlov prípadne v ich rozmiestnení. Podľa JP/A/ 275 706/88 chladiace zóna pod zvlákňovacím blokom je vybavená kónickým ohrevom v dĺžke asi 40 až 200 mm pod hubicou, čím sa potláča akumulácia vlákien na hubicu. Podľa JP/A/l 48 808/89 polyesterové vlákna po výstupe zo zvlákňovacej hubice prechádzajú cez vyhrievanú kolónu dĺžky viac ako 200 mm s plynom o teplote najmenej 250 °C a navíjajů sa rýchlosťou 8500 mhnin JP/B/39 405/86 chráni zasa prípravu vlákna z taveniny polyméru cez zvlákňovaciu hubicu, chladiacu zónu, preporovanie a dĺženie na valci. Vyššia kvalita sa dosahuje odklonom vedenia vlákna o 90 až 45 ° od osi valca v oblasti medzi zónou chladenia vlákien na teplotu prechodu 2. rádu a zónou 3500 mm pod hubicou. Vlákno sa preparuje pomocou valčekov, umiestnených oproti sebe. Formovanie vlákien je v prvom štádiu spolu s ñxáciou preparačnými valčekmi, v druhom štádiu na valci.Kompaktnejšiemu rozmiestnenia jednotlivých uzlov bráni problém chladenia pri vysokých rýchlostiach navíjania a vhodný spôsob preparovania pred navíjaním.Výhodnejším rozmiestnením jednotlivých uzlov sa zaoberá EP 117 215. Polyetylénterettalátové vlákna sa vysokou rýchlosťou vedú priamo od zvlákňovacej hubice k cievke za chladenia. Vo vzdialenosti l. od zvlákňovacej hubice sa vlálcrta preparujú za podmienky, že lo je prinajmenšom rovné l, a toto prinajmenšom rovné 10 300 mm, pričom lo je bod, kde derivácia krivky predstavujúcej dvojlom ako funkciu vzdialenosti cievky od hubice, prechádza maximum. Maximálna vzdialenosť cievky od hubice je 1000 až 2000 mm, výhodne 1770 mm, rýchlosť navíjania nad 4500 m/min., výhodne 5800 m/minRozmiestnenie jednotlivých technologických uzlov na nariadení je náročné a neumožňuje kompatibilná konštrukciu. Týmto vzrastajú nároky na klimatizáciu,obsluhovosť a vzrastá energetická náročnosť. Neriešia s výnimkou citovaného EP hlavný technologický problém,a to priame navíjanie vlákien na cievku pri vysokých rýchlostiach pri súčasnom zabezpečení bezporuchového chodu a pri správnej stavbe návinu.Podstatou tohto vynálezu je zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákñovartie syntetických vlákien, pozostávajúce zo zásobníka, extrůdera, rozvodnej vetvy, zvlákňovacieho bloku, chladiacej šachty a navíjacej hlavy,ktoré sú umiestnené za sebou tak, že medzi zvlákňovacim blokom a navíjacou hlavou je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso, ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou racovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdfžnou štrbinou, pokrytýmrovnomeme rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso s výtokovým otvorom. Súradnicovo nastaviteľné duté teleso je umiestnené vo vzdialenosti 500 až 1500 mm od zvlákňovacieho bloku,napríklad v chladiacej šachte a tixné duté teleso je umiestnené vo vzdialenosti 800 mm od navíjacej hlavy.zaradením sťiradnicovo nastaviteľného dutého telesa a fixného dutého telesa medzi zvlàkňovací blok a navijaciu hlavu sa dosiałme vysoká stabilita zvlákňovacieho procesu a vysoká rovnomemosť predoríentovaného vlákna. Vylúčenie trecích vodičov zabezpečuje správne napäťové podmienky bez poškodenia vlákna. Takto skrátené dráha medzi zvlákňovacím blokom a navíjacou hlavou zabezpečuje znížený odpor voči okolitému vzduchu pri vysokých odťahových rýchlostiach,a tým zníženie pnutia, ktoré by malo vplyv na tokovú dcformáciu. Prednosťou kompaktného riešenia zariadenia je vyšší výkon zvlákňovacieho miesta, zníženie teplôt, zníženie množstva klimatizovaného vzduchu,nákladov, energetickej náročnosti a jednoduchosť obsluhy.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr.l je v náryse zobrazená zostava zariadenia a na obr.2 Súradnicovo nastaviteľné duté teleso 106 a frxné duté teleso 107.Zariadenie na vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka resp. sušiarne 101, extrúdera 102, rozvodnej vetvy 103 so zvlákňovacími blokmi 104, chladiacej šachty 105 a navíjacej hlavy 108, pričom jednotlive časti sú umiestnené za sebou. Medzi zvlákňovacím blokom 104 a navíjacou hlavou 108 je runiestnene Súradnicovo nastaviteľné duté teleso 116 vo vzdialenosti 500 až 1500 mm od zvlákňovacieho bloku 104,napríklad v chladiacej šachte 105, ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou 116 s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinon, pokrytým rovnomeme rodoženými drážkami,napríklad nerezovou tkaninou 126 a íixné duté teleso 107 vo vzdialenosti 800 mm od navíjacej hlavy 108,opatrené výtokovým otvorom 117.Polymér zo zásobníka 101 postupuje do extrúdcra 102, kde sa taví, homogenizuje resp. mieša s farebnými koncentrátmi. Po výstupe zo zvlákňovacích blokov, ktore sú minimálne 4 v rozvodnej vetve 103, zaisťujúcej dodatočnú homogenizáciu, rovnomemý ohrev a dávkovanie taveniny polyméru, tavenina prechádza zvlákňovacími hubicarni, pod ktorými sa formuje vlakno chladením a vedením cez Súradnicovo nastaviteľné duté teleso 106 a lixné duté teleso 107. Súradnicovo nastaviteľné duté teleso 106 môže byť umiestnené napriklad v chladiacej šachte 105. Umožňuje cez rovnomeme rozložené drážky na povrchu 106, napr. nerezovej tkanine 126, také vedenie vlákna, aby jednotlivé kapiláry boli rovnomeme rozmiestnenć, neprekrývali sa, čim sa zabezpečí ich rovnomerné chladenie a preparovanie. Preparácia sa privádza cez pozdĺňru štrbinu 116. Fixné duté teleso 107 zabezpečuje priame vedenie vlákna na navijaciu hlavu 108, pričom takisto slúžisúčasne ako preparačná tryska, čo umoäitýe výtokový otvor 117.Zariadenie podľa vynálezu sa overovalo najmä pri výrobe polypropylénových vlákien, pričom sa zvlákňovalo v 4 a 8 prúdoch pn navíjacích rýchlostíach 3200 a 3550 mlmin Výroba polyetylénteretłalátových a 10 polyamidových vlákien sa overila pri rýchlostiach do 4650 m/min Zariadenie je možné s úspechom použiť vo vláknarenskom priemysle pri výrobe syntetických vlákien.1. Zariadenie na vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien slqáteným postupom, pozostáva- 20 júce zo zásobníka, extrúdera, rozvodnej vetvy, zvlákňovacieho bloku, chladiacej šachty a navijacej hlavy,pričom jednotlivé časti sú umiestnené za sebou, v y značujú ce sa týmjemedzjzvlàkňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené 25 jednak súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrenć pozdĺžnou štrhinou (116) s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzenýrm touto pozdĺžnou štrbinou, pokIytým rovnomerne rozloženými dnižlcami, napríklad nerezovou tkaninou (126) a jednak 30 flXIlČ duté teleso (107) s výtokovým otvorom (l 17).2. Zariadenie podľabodu Lvyzna čuj ůce s a tý m , že súradnícovo nastaviteľné duté teleso(106) je umiestnené vo vzdialenosti 500 až 1500 mm od zvlákňovacieho bloku (104), napríklad v chladiacej 35 šachte (105).3. Zariadenie podľa bodu l, vyznačuj ú ce s a t ý m , že ñxné duté teleso (107) je mniesmené vo vzdialenosti 800 mm od navijacej hlavy (108).

MPK / Značky

MPK: D01D 5/088, D01D 5/11, D01D 5/08, D01D 5/092

Značky: syntetických, vlákien, zariadenie, zvlákňovanie, vysokorýchlostné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-277696-zariadenie-pre-vysokorychlostne-zvlaknovanie-syntetickych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien</a>

Podobne patenty