Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov

Číslo patentu: 277686

Dátum: 17.12.1991

Autor: Haišman Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmet vynálezu rieši mechanizmus a konštrukciu vzduchového servoventilu, ktorý môže zastávať viac funkcií. Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov pozostáva zo vzduchového ventila s prepojovateľným vzduchovým pohonom. Spodná časť valca (6) vzduchového pohonu je otočne spojená s telesom (1) ventilu a horná časť valca (6) vzduchového pohonu je pevne spojená s ovládacím mikroventilom (19). Dolné ventilové sedlo (5) a horné ventilové sedlo (4) sú otočne uložené v telese (1) ventilu. V hornej časti telesa (1) ventilu je prvý vstupný otvor (15) a ľavý prepájací kanálik (12). V strednej časti telesa (1) ventilu je vytvorený druhý vstupný otvor (16) a tretí vstupný otvor (17) je prepojený pravým prepojovacím kanálikom (13) vytvoreným vo valci (6) vzduchového pohonu s ovládacím mikroventilom (19).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. Cl.5 Číslo prioritnej prihlášky z F 16 K 11/044 Dátum priority F 16 K 11/074 31/122Krajina pnonty ÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 11.05.94 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu HAIŠMAN Jaroslav, Plzeň, CZ(54) Názov vynálezu Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupovPredmet vynálezu rieši mechanizmus a konštrukciu vzduchovćho servoventilu, ktorý može zastávať viac funkcií. Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov pozostáva m vzduchového ventila s prepojovateľným vzduchovým pohonom. Spodná časť valca (6) vzduchového pohonu je otočne spojená s telesom (1) ventilu a homá časť valca (6) vzduchového pohonu je pevne spojená s ovládacím míkroventilom (19). Dolné ventilové sedlo (5) a homé ventilové sedlo (4) sú omne uložené v telese (1) ventilu. V homej časti telesa (l) ventilu je prvý vstupný otvor (15) a ľavý prepájaci kanálik (12). V strednej časti telesa (l) ventilu je vytvorený druhý vstupný otvor (16) a tretí vstupný otvor (17) je prepojený pravým prepojevacím kanálikom (13) vytvoreným vo valci (6) vzduchového pohonu s ovládacím mikroventílom (19).Predmetom vynálezu je univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov na ovládanie vzduchotechnických zariadení.Až doteraz pouävané vzduchové trojcestné ventily s ovládaním pohonom, ovládané elektromagnetickým ventilom, tzv. servoventily, rozoznávame čirme alebo pokojové. Sú to dva rozličné ventily zostavené z rôznych súčastí, ktore sa nedajú funkčne zamieňať. Pokojový ventil uzaviera vzduch do pracovného priestoru zavedením elektrického prúdu do ovládacieho elektromagnetického ventilu a zároveň odvádza vzduch z pracovného priestoru do výfuku. Činný ventil prepúšťa vzduch do pracovného priestoru zavedením elektrického prúdu do ovládacieho elektromagnetického ventilu a po prerušení prúdu odvádza Vzduch do výfuku. Odlišuje sa konštrukčným zlrotovením a na jeho zhotovenie treba vyrobiť takmer dvojnásobný počet súčiastok. U týchto ventilov nie je možné riadiť prietokové množstvo vzduchu potrebné pre wduchový obvod, v ktorom sú zaradené bez vložených rôznych škrtiacích elementov, napr. clôn, do vstupných a výstupných otvorov ventilov.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v homej častí telesa ventilu je umiestnený prvý vstupný otvor a ľavý prepojovací kanálik. V strednej časti telesa ventilu je druhý vstupný otvor a treti vstupný otvor. Tretí vstupný otvor je prepojený prostredníctvom prepojovacieho kanálika,ktorý je vo valci vzduchového pohonu s ovládacím mikroventilom. V homej časti valca vzduchového pohonu je homý prepúšťacl kanálik. Spodná časť valca vzduchového pohonu je otočne spojená s telesom ventilu. Dolné ventilové sedlo a horné ventílové sedlo sú v telese ventilu uložené otočne.Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov podľa vynálezu je konštrukčne veľmi jednoduchý. Nahradzuje použitie činného a pokojového ventilu. Tým dochádza k zníženiu počtu vyrábaných súčiastok ventilu. Všetky tri vstupy je možné využiť tlakovo bez ďalších doplnkov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad praktického zhotovenie univerzálneho vzduchového ventilu s reguláciou vstupov, podľa vynálezu, je zobrazený na obrázkoch l a 2.Obrázok l zobrazuje v reze celkové usporiadanie univerzálneho vzduchového ventilu. Na obrázku 2 je priečny rez ventilom uskutočnený v mieste vstupného otvoru vzduchu.Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov na obrázku l pozostáva z telesa 1 ventilu, v ktorom je vytvorený prvý vstupný otvor 15, druhý vstupný otvor 16a treti vstupný otvor 17. Ventilový tanier 2 je urniestnený medzi homýrn ventilovým sedlom 4 nachádzajúcim sa v homej časti telesa l ventilu, a dolným ventilovým sedlom 5, nachádzajúcim sa v spodnej časti telesa 1 ventilu. Ventilový tanier 2 je vybavený v dolnej časti dolným plunžrerom 3,utesneným tesniacim elementom 11 plunžera a prechádzajúcim vekom 18 telesa ventilu. Ventilový tanier 2 je svojou hornou časťou spojený s plunžrerom 8 píestu, utesrreným tesniacim elementom 11 plunžera a uzavretým vložkou 9. Piest 7 je tesnený tesniacim elementom 10 piestu a je uložený vo valci 6 vzduchového pohonu. Valec 6 vzduchového pohonu je v spodnej časti otočne spojený s telesom 1 ventilu. V homej časti je valec 6 vzduchového pohonu pevne spojený s ovládaním mikroventilom 19. Prvý vstupný ventil 15 v telese 1 ventilu je prepojený s ľavým prepojovacím kanálikom 12. Tretí vstupný otvor 17 je prepojený pravým prepojovacím kanálikom 13 s ovládacím mikroventilom 19. Ovládací mikroventil 19 je prepojený s priestorom nad piestom 7 valca 6 vzduchovćho pohonu homým prepúšťacím kanálikom 14 a s priestorom pod piestom 7 pravým prepojovacím kanálikom 13.Na obrázku 2 je znázornený rez telesom 1 ventilu,ventilovým tanierom 2 a homým ventilovým sedlom 4.Ked pracuje univerzáhry vzduchový ventil s reguláciou vstupov ako činný, prechádza vzduch z tretieho vstupného otvoru 17 pravým prepájacim kanálíkom 13 do ovládacieho mikroventilu 19, z ktorého potom horným prepúšťacím kanálikom 14 do valca 6 vzduchového pohonu. Piest 7 pritlačuje Ventilový tanier 2 na dolné ventilové veko 5 a uzaviera vstup tlakového vzduchu. Žavedenlm elektrického prúdu do ovládacieho mikroventilu 19, ventil uzavrie tlakový vzduch. Tým sa odvzdušní priestor nad piestom 7 valca 6 vzduchového pohonu a tlakom vzduchu pod piestom 7 sa presunie piest 7, čím ventilový tanier dosadne na homé ventilové sedlo 4 a vzduch sa prepúšťa z tretieho vstupného otvoru 17 do dmhého vstupného otvoru 16.Keď má pracovať univerzálny ventil s reguláciou vstupov vo furdccii pokojového, pretočí sa valec 6 vzduchového pohonu o 180 ° okolo zvislej osi. Tým sa pravý propojovací kanálik 13 vo valci 6 vzduchového pohonu prepojí ľavým prepojovacím kanálikom 12 s pravým vstupným otvorom 15, kde je pri pokojovej funkcii privedený tlakový vzduch. Ak je ovládací mikroventil 19 bez prúdu, prechádza vzduch z prvého vstupného otvoru 15 do druhého vstupného otvoru 16 a treti vstupný otvor 17 je uzavretý.zavedením elektrického prúdu do ovládacieho mikroventilu 19 sa uzavrie tlakový vzduch a odvzdušní sa priestor nad piestom 7 valca 6 rzduchového pohonu. Tlakom vzduchu pod piestom 7 sa piest 7 presunie,čím ventilový tanier 2 dosadne na homé ventílové sedlo 4 a prepúšťa sa vzduch z tretieho vstupného otvoru 17 do druhého vstupného otvoru 16.Množstvo vstupujúceho a vystupujúceho vzduchu sa nastavuje tak, že sa pootočí ako dolnýrm ventilovým sedlom 5 po zložení veka 18 telesa ventilu, tak aj horným ventilovým sedlom 4 po odňatí valca 6 vzduchového pohonu okolo zvislej osi vľavo alebo vpravo.Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov,podľa vynálezu, je možné použiť u servoventilov vo funkcii wduchový ventil činný, vzduchový ventil pokojový, vzduchový ventil napájaný dvojitým tlakom vzduchu s krajnými vstupnými otvormi.Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov pozostávajúci z ovládacieho mikroventilu pevne spojeného s valcom vzduchového pohonu, ktorý má vo vnútri 5 piest pevne spojený s plunžerom piesni s hornou časťou ventilového taniera, ktorý je umiestnený medzi homým ventilovým sedlom s tesniacim elementom plunžera a s vložkou a dolným ventilovým sedlom s tesniacim elementom plunžera umiestnenými v telese ventila, 10 pričom dolná časť ventilového taniera je spojená s dolným PIUBŽBÍOIH prechádzajúcim spodným ventilovým sedlom a vekom telesa ventilu, vyz n a č uj ú ci s a tý m , že v homej časti telesa (l) ventiluje prvý vstupný otvor (15) a ľavý prepájajúci kanálik (12), v 15 strednej časti je druhý vstupný otvor (16) a treti vstupný otvor (17) prepojený pravým prepojovacím kanálikom(13), ktorý je vo valci (6) vzduchového pohonu s nnikroventilom (19), pričom v hornej časti valca (6) vzduchového pohonu je homý prepúšťací kanálík (14) a 20 spodná časť valca (6) vmiuchového pohonu je otočne spojená s telesom (l) ventílu, zatiaľ čo dolné ventílové sedlo (5) a homé ventilové sedlo (4) sú v telesa (1) ven tilu uložené otočne. 25

MPK / Značky

MPK: F16K 31/122, F16K 11/044, F16K 11/074

Značky: vzduchový, univerzálny, vstupov, reguláciou, ventil

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-277686-univerzalny-vzduchovy-ventil-s-regulaciou-vstupov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny vzduchový ventil s reguláciou vstupov</a>

Podobne patenty