Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín

Číslo patentu: 277680

Dátum: 08.12.1993

Autori: Bašista Bedrich, Gábriš Július

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dvojčinná mechanická pumpa, najmä na dávkovanie tekutín, pozostáva zo základného telesa (1), v ktorom je prepážka (2), stredom ktorej prechádza vodiaci valec (3), spojený výstupným kanálikom (4) s plášťom základného telesa (1). Vo vodiacom valci (3) je hornou užšou valcovitou časťou (8) voľne uložená piestnica, ktorá má kužeľovitú spodnú časť (12) a predĺženú valcovitú časť (9), nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom (10). Nad valcovitou časťou (9) je kužeľovitá prechodová časť (11.1), pričom prechod do tejto kužeľovitej prechodovej časti (11.1) vytvára tesniaci prstenec (11). Piestnica kužeľovitou spodnou časťou (12) zapadá do pracovného valca (15) s pružinou (19), ktorá môže mať na jednom konci zhustený závit (19.1). Spodná zúžená časť (16) pracovného valca (15) je opatrená aspoň tromi výstupkami (15.1) pre obmedzenie pohybu guličky (18), umiestnenej v spodnej zúženej časti (16). Piestnica je užšou hornou valcovitou časťou (8) zasunutá do spojovacej trubky (14) ovládacej čiapočky (13). Vo výstupnom kanáliku (4) základného telesa (1) je upevnená dávkovacia trubička (4.1).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.5 Číslo prioritnej prihlášky B 05 B 11/00Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.12.93 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu BQŠISIA Bedrich Ing., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín.Dvojčirmá mechanická pumpa, najmä na dávkovanie tekutín, pozostáva zo základného telesa (l), v ktorom je prepážka (2), stredom ktorej prechádza vodiaci valec(3), spojený výstupným kanàlikom (4) s plášťom základného telesa (l). Vo vodiacom valci (3) je homou užšou valcovitou časťou (8) voľne uložená iestnica,ktorá má kužeľovitú spodnú časť (12) a pred nú valcovitů časť (9), nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom (10). Nad valcovitou časťou (9) je kužeľovitá prechodová časť (11.1), pričom prechod do tejto kužeľovitej prechodovej časti (11.1) vytvára tesniaci prstenec(l l). Piestnica kužeľovitou spodnou časťou (12) zapadá do pracovného valca (15) s pružinou (19), ktorá môže mať na jednom konci zhustený závit (19.1). Spodná zúžená časť (16) pracovného valca (15) je opatrení aspoň tromi výstupkami (15.1) pre obmedzenie pohybu guličky (18), umiesmenej v spodnej zúženej časti (16). Piestnica je užšou homou valcovitou časťou (8) zasunutá do spojovacej trubky (14) ovládacej čiapočky (13). Vo výstupnom kanáliku (4) základného telesa (1) je upevnená dávkovacia üubička (4. l).Vynález sa týka dvojčinnej mechanickej pumpy najmä na dávkovanie tekutín. Je vhodná pre aplikáciu kozmetických preparátov (tekuté mydlá, šampóny, zubné pasty, čistiace prostriedky ap), potravinárskych výrobkov (kečupy, rôzne omáčky, horčice ap.) ako aj zdravotníckych preparátov.V stíčasnosti sú známe viaceré typy mechanických čerpadiel. Z CS AO č. 231 727 je známe dvojčinné mechanické čerpadlo kvapalín so statickým tesnením piestnice a s pracovným valcom zasunutým do nádoby s kvapalinou, ktoré je však výrobne príliš náročné, Niektoré jeho nedostatky odstraňuje dvojčinné mechanické čerpadlo podľa CS AO č. 235 119, ktore na tesnenie piestnice využíva kinematické tesnenie tvorené tesniacim manžetovým piestom a má konštrukčne jednoduchšiu zavzdušňovaciu cestu. Napriek týmto zmenám je uvedené čerpadlo ešte stále náročné na počet súčasti (napr. piestnica je opatrená dvomi manžetovými piestami pracovným manžetovým piestom, ktorý sa pohybuje v pracovnom valci a tesniacim manžetovým piestom s klinovitým výstupkom, ktorým je ukončená rúrka, do ktorej je pevne vsadená užšia homá časť piestnice), z čoho vyplýva aj náročnosť kompletizácia hotového výrobku. Okrem toho tieto mechanické čerpadlá sú použiteľné ako rozprašovače kvapalín, ale nie je možné ich použiť na dávkovanie tekutín s vyššou hustotou (napr. emulzií).Uvedené nedostatky odstraňuje dvojčinná mechanická pumpa, najmä na dávkovanie tekutín s rôznou viskozitou, podľa vynálezu, ktorá obsahuje základné teleso,cez ktoré prechádza homá valcovitá časť piestnice, horným koncom zasunutá do ovládacej čiapočky a spodnou časťou, opatrenou manžetovým piestom, zapadajúca do pracovného valca s pmžinou. Pracovný valec je v zúženej spodnej časti opatrený guličkovým ventilom. Podstata vynáleztl spočíva vtom, že v základnom telese je prepážka, stredom ktorej prechádza vodiaci valec, spojený s výstupným kanálikom s plášťom základného telesa. Vo vodiacom valci je voľne uložená homou užšou valcovitou časťou piestnica, ktorá má kužeľovitú spodnú časť a valcovítú predĺžená časť, nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom. Nad valcovitou časťou je kužeľovitá prechodová časť, pričom prechod do kužeľovitej prechodovej časti piestnice je tvorený tesniacím prstencom. Kužeľovitá spodná časť piestnice je zasunutá do pružiny vloženej v pracovnom valci. Pružina je na jednom konci opatrená zhusteným závitom.Zistilo sa, že je výhodné, ak sa spodná zúžená časť pracovného valca opatrí aspoň tromi výstupkami - obmedzí sa vertikálny pohyb guličky V priestore pružiny. Výstupný kanálik základného telesa je opatrený otvorom, do ktoreho sa upevní dávkovacía trubička. Po moditikácii základného telesa (Výstupný kanálik sa opatrí tŕňom, na ktorý sa nalisuje tryska) je možné pumpu-dávkovač použiť aj ako rozprašovač.Dvojčinná mechanická pumpa podľa vynálezu je v porovnaní s doteraz existujúcimi pumpami (čerpadlami) konštrukčne oveľa jednoduchšia. V podstate pozostáva len z 8 prvkov (pracovný valec, gulička, pružina, tesniaci lcrúžruk, piestnica, základné teleso s výstupnýrn kaná 20likom, ovládací čiapočka a dávkovacia trubička). Vzhľadom na túto skutočnosť je jednoduchá aj jej kompletizácia Je možné použiť ju nielen ako klasický dávkovač ovládaný prstom, ale po prenesení horizontálne pôsobiacej sily na vertikálne pôsobenie aj v modemejšej pištoľovej forme. Konštrukcia dávkovača umožňuje dávkovať obsah tekutín z nádoby aj po kvapkách, čo je osobitne výhodne pri jeho použití v zdravotníctve.Na priložených výkresoch je na obr.1 v priečnom reze znázomená dvojčinná mechanická pumpa dávkovača, na obr.2 je znázomený priečny rez piestnicou, na obr.3 je znázornený priečny rez základným telesom dávkovače a na obr.4 je priečny rez pracovným valcom.Dvojčínná mechanická pumpa na dávkovanie tekutín na obráúcu 1 sa skladá zo základného telesa 1, ktorého spodná časť tvorí objírnku 5 pre nasadenie na nádobu, opatrení závitmi 6 a vybraním pre prírubu 17 pracovného valca 15. Nad vybranírn je prepážka 2 so zavzdušňovacím otvorom 2.1. Stredom tejto prepážky 2 prechádza vodiaci valec 3, ktorý v spodnej časti tvorí prírubu. Vodiaci valec 3 nad prepážkou 2 je výstupným kanálikom 4 spojený s plášťom základného telesa l. Výstupný kanálik 4 je opatrený otvorom pre dávkovaciu Izrubičku 4.1 na dávkovanie tekutín. Priemer otvoru je o 0,03 mm menší ako vonkajší priemer dávkovacej trubičky 4.1, aby spojenie bolo dostatočne tesné. Pracovný valec 15 je v homej časti opatrený prírubou 17 so mvzdtlšňovacím otvorom 17.1. Do príruby 17 pracovného valca 15 zapadá príruba vodiaceho valca 3. Pod prírubou 17 pracovného valca 15 sa nachádza časť pracovného valca 15 pre klzný pohyb manžetového piestu 10 piestnice 7 a pre pružinu 19. V zúženej spodnej časti 16 pracovného valca 15 je jednosmerný guličkový ventil 18 pre vstup tekutiny do priestoru pracovného valca 15, pričom pohyb guličky-guličkového ventilu 18 v pružine 19 (ako aj vychýlenie pružiny 19) sú obmedzené aspoň tromi výstupkarni 15.1,vytvorenými na vnútornej stene pracovného valca 15.Na homý okraj zúženej spodnej časti 16 pracovného valca 15 dosadá pružina 19, ktorej horný koniec, opatrený zliustenými závitmi 19.1 zabraňujůcimi vertikálnemu vychyľovaniu kužeľovitej spodnej časti 12 piestnice 7, sa opiera o spodnú časť manžetového piestu 10 piestnice 7. Do vnútornej časti pružiny 19 zapadá kužeľovítá spodná časť 12 piestnice 7. Nad manžetovým piestom 10, ktorý je súčasťou piestnice 7, je predĺžená valeovitá časť 9, nad ktorou je kužeľovitá prechodová časť 11.1, pričom prechod do kužeľovitej prechodovej časti 11.1 vytvára tesniaci prstenec 11 (vo veľkosti cca 0,03 mm), dosadajúci na spodnú časť príruby vodíaceho valca 3, ktorý bezpečne uzavrie priestor medzi pracovným valcom 15 a základným telesom 1. Užšia homá valcovitá časť 8 piestnice 7 je voľne uložená vo vodiacom valci 3 a je zasunutá do spojovacej rúrky 14 ovládacej čiapočky 13. Vnútomá stena základného telesa l tvorí vodiacu časť pre ovládaciu čiapočku 13. Pod prírubou 17 pracovného valca 15 je umiestnené tesnenie 20 pre utesnenie pumpy s nádobou, pričom tesnenie 20 je konštruované tak, že vonkajšia časť plní tesníacu funkciu a vnútomáčasť tvorí membránu na prepúšťanie atmosferického vzduchu.Po upevnení dvojčínnej mechanickej pmnpy - dávkovača na nádobku s tekutinou sa opakovaným stláčaním ovládacej čiapočky 13 (5-6 x) pôsobí na píestnicu 7 a priebežne sa z hadičky 21 a pracovného valca 15 vytlačí cez Výstupný kanálik 4 vzduch. Po vytlačení vzduchu sa do pracovného valca 15 nasaje z nádobky tekutina (ovládacia čiapočka 13 je v homej polohe). Nasledujúcim stlačením ovládacej čiapočky 13 manžetový piest 10 stláča pružinu 19 v pracovnom valci 15, dostáva sa do spodnej polohy a tekutina, nachádzajúca sa v priestore pracovného valca 15, sa okolo manžetového piestu 10 vytlačí až k priestoru vodiaceho valca 3. Po uvoľnení ovládacej čiapočky 13 sa piestnica 7 posunie hore a vytlačí tekutinu,nahromadenú nad manžetovým piestom 10, cez vodiaci valec 3 a Výstupný kanálik 4 s dávkovacou trubičkou 4.1 von. Zároveň sa pod piestnicu 7 do pracovného valca 15 nasaje ďalšia tekutina z nádobky.V pokojovom stave pružina 19 tlačí na spodnú časť manžetověho piestu 10 a kužeľovitá prechodová časť 11.1 s tesniacim prstencom 11 uzatvárajú otvor vodiaceho valca 3 v mieste priruby.Mechanickú dvojčinnú pumpu podľa vynálezu je možné využiť, ako ekologicky neškodnú, v kozmetickom priemysle, v potravinárstve, v poľnohospodárstve, v zdravotníctve ap.1. Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín, obsahujúca základné teleso, ktorým prechádza homá valcovitá časť piestnice, homým koncom zasunutá do ovládacej čiapočky a spodnou časťou, opatrenou manžetovým piestorn, zapadajúca do pracovného valca s pružinou, ktorý je v zúžlenej časti opatrený guličkovým ventilomvyznačujúea sa týmjevzáklarlnom telese (1) je prepážka (2), stredom ktorej prechádza vodiaci valec (3), spojený výstupným kanálikom (4) s plášťom základného telesa (l), vo vodiacom valci (3) je voľne uložená homou užšou valcovitou časťou (8) piestnica (7), ktorá má kužeľovitíl spodnú časť (12) a valcovitú časť (9) nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom (10), nad ktorou je kužeľovitá prechodová časť(11.1), pričom prechod do kužeľovitej prechodovej časti2. Dvojčinná mechanická pumpa podľa bodu 1,vyznačujúca sa tým, že pružina (19) v pracovnom valci (15) má na jednom konci zhustený závit3. Dvojčinná mechanická pumpa podľa bodu 1 a 2 vyznačujúca sa tým, že spodná zúžená časť (16) pracovneho valca (15) je opatrení aspoň tromi výstupkami (15.1) pre obmedzenie pohybu guličky (18) v pružine (19).4. Dvojčímiá mechanická pumpa podľa bodov 1 až 3,vyznačujúca sa týmjevovýstupnomkanáliku (4) základného telesa (I) je upevnená dávkovacia trubička (4. l).5. Dvojčinná mechanická pumpa podľa bodov 1 až 3,vyznačuj úca s a tým ,ževýstupnýkanálik(4) základného telesa (l) je opatrený tŕňom a tryskou.

MPK / Značky

MPK: B05B 11/00

Značky: dvojčinná, pumpa, tekutin, mechanická, dávkovanie, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-277680-dvojcinna-mechanicka-pumpa-najma-na-davkovanie-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín</a>

Podobne patenty