Spřádací rotor

Číslo patentu: 268482

Dátum: 14.03.1990

Autori: Starý Josef, Švec Zdeněk, Diviš Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Příhlášeno FEDERÁLNÍÚŘAD (40) ZVGŤGÍHŠHO PRO VYNÁLEZY (45) Vydáno(57) Řcicni I týkt Ipřtdaciho rotoru pro dapřtdaci stroj, vyknxujici od vatupniho otvoru kułclovitł so rozłířujicł vnitřní kluzovou ntłnu, znkonlnnou u vnitřní stlny dna nbłrnou drłikou vytvoŕnnou v kroułku z odłruvzdornůho natcrłálu, vlołcnćho do úložného vybrinš tpřćdaciho rotoru, płičcn kroulok v niutě rozdłlcni vykazuje styčnć plochy. Jo łolcn problém odstranění Ityčných Iplr, aby so nonaruIovull kvalita pPo. Podstata ŕolcnł uoočivl v tou, to oděruvxdorný krouiok uosttvt Iltspoñ zo dvou toguontů, jejich Ityčnł plochy jsou upruvony iłkuo vůči tangcntł vcdcnł k vnlj|nu povrchu krovku.Predeět vynelezu ee týke epłedecího rotoru pro dopřádecí etroj, vykezující od vetupního otvoru kułelovítě se rozšířující vnitřní sklutovou stenu, zekončenou u vnítřní etěny dne eběrnou drełkou, vytvořenou v krouiku oděruvzdornłho eeteríelu, vloženoho vybrění epłedecího rotoru, příčeel kroułek v eíetě rozdělení vykazuje etyčne plochy.Iotory rotorových epràdecích jednotek jsou zprevídle vyreběny 2 lehkych elítín hlíníku, eby eily to nejeenłí heotnoet e jejích pohon byl co nejeeně energetícky náročný, teke výrobe těchto rotorů je snednějłí ne rotorů 2 ocelí. Nevýhodou je vlek nízko odolnoet těchto eeteríâlů protí opotřebení. zvleltě u eoderních rotorových epredecích jednotek, kde je rotor vehleoee k neuettleeu zvylovení produkce co nejeenłí. aby eohlo být doeełeno co největších otećek rotorů, je problee ívotnoetí veleí ektuelní. V prexí jsou proveděnyrůne úprevy ne zvýlení životnosti, nepríkled eloxovàní, větłíne těchto ůprev vłek nepłínelí potrebný efekt.Podle nos 2 632 281 je nee eprádecí rotor, jeho ekluzove etěne e aběrni dráike je vytvoFeneze eeoeentů e z eeteríelu odolneho ne oděr, které jsou zasezeny do zakladního těleee epłedecího rotoru e vâlcovýe otvoreo.Podle če. eutorekěho osvedčení E. 220 630 je zneno provedení epředecího rotoru,jehož eběrne drełke je vytvořene v pretencověe kroužku, eeezenee do ploĺneho vybrení epřâdecího rotoru nezí skluzovou etěnou e vnítřní etěnou dne rotoru, orovedeněho 2 lehkeho kovu. Ne obvodě je pretencový kroułek płerułen, respektíve rozříznut e vykazuje dvě etyčne plochy. V obou prípedech jsou etyěne plochy kroužku nebo Iegoentů kolee ne tengentu vedenou k vnějěínu povrchu v uíetě etyčných ploch.Nevýhodou těchto provedení je, že z eontllních důvodů nueí kroułek v obleetí stylných ploch nít určitou vůlí. To ee ze následok, že ee vytveří v prízí prevídelně chybe,ktere potoe vytveří tzv. eoíere efekt. I tdył ee eezere v oblastí etyčných ploch zeplní nečíetoteeí, je tento vlív petrný, protože v touto eíetě dochází í k větlínu ueezovení nečíetot vüčí oetetní ploše eběrne drbtky vzhledee k jejích určite vzijeent eoudrinoetí.oelłí nevýhodou zejeěne u kroužku jo, te nepríkled kereeícke eeteríâly jsou přílíł křehke e nedejí ee proto płílíl ohybet, protože dochlzí k jejích leeàní.ůkolee je odetrenít uvedeno nevýhody v eíetě etyłnych ploch oděruvzdorného kroužku ee eběrnou dretkou, upreveneho ve epředecíe rotoru.Uvedený úkol řeší epředecí rotor e kroulkeo 1 oděruvzdorného eeteríálu podle vynelezu, jeho podetete epočívà v ton, že oděruvzdorny kroužek eeetevà eleepoñ ze dvou eegeentů, jejích etyčne plochy jsou upreveny šíkeo vůčí tenqentě vedene k vnějlíeuPodle jednoho provedení je ne keždee eepeentu oděruvzdorneho krouiku uprevene ne jednoe koncí vnítlní etycne ploche e ne druhee koncí vnější etyčne ploche.Podle druheho provedení jeou ne jednoe cepeentu oděruvzdorněho krouiku obě etyčne plochy vnítlní, zetíeco ne druhee eegeentu obe etyčne plochy vnejłí. Toto łíkee provedení etyčnych ploch odetrení eontěłní vůle, protože ee eegeenty dejí vlołít do úložne plochy eořidecího rotoru, bez nebezpečí jejích presknutl, reletívně veleí pfeeně.lejoene je výhodne, kdy etyčne plochy eeoeentů oděruvzdorneho kroułku jeou vůěítenoentł vedene k vnłjlíou povrchu, vedeny líkeo pod rozdílnýní úhly tok, eby se tytne plochy od vnítŕního povrchu eeppentů oděruvzdorneho krouiku rozbíhely. V tekovee płípedě je pří vkledení eegeentů docełeno ne počátku vkledení, reletívně dostetečné vůle, ptíčeeł po ueíetoní prvního eeoeentu e etlečoní druheho segmentu ee doeěhne těsneho spojení nezí etyčnýní plocheeí u vnítřního povrchu eegeentů.Sořldeci rotor podle vynllezu je blíłe popain v nlelodujicín popisu příklodných provedení nłzornłných ne přípojenłn výkrese, kde ne obr. 1 je řez epřłdatio rotoren,ne obr. Z o 3 je pohled ehore ne kroułek vytvořený e dvou eeguentů e dvłle vorienteoi provedení ttyčných ploch e ne obr. 4 je detail etyčných ploch e roąbihejiciní ůhly.spřàdeti rotor 1 ntntho provedení, který je upraven v neenezornlnen epřtdecín teleee epřtdeci jódnotky u dopřłdociho etroje, vykazuje od vetupního otvoru 3 kuželovítö te rozłiřujiei ekluzovou etlnu J. skluzová tina 5 je zakončene eblrnou drâtkou 5 u vnitřní etłny E dna Q. Sbčrnb drtłke 5 je vytvořena v oołruvzdornen kroužku 2 z odlruvzdornćho eetariłlu, například porćzní kereniky, synterkorundu e podohně, ktorý je vlołen do úlotneho vybrúni Q epřâdecího rotoru 1. odłruvzdorný kroulek 1 eestlvà alespoň ze dvou eeonentů złl, 145, jejich konce jaou opatřeny etyčnýni plocheni 2,19. Tyto etyčne plochy 2, lg jsou upreveny łikoo vůči tengentě 11 vodenl k vnljłinu povrchu lg kenllu 1 v nietł průniku łikoe etyčné plochy 2, lg e vnojlín povrchen lg. Podle provedení na obr. 2 jeou ne jednou eegnentu 11 odłruvzdorneho kroulku 2 obě etylni plochy 2 vnitřní, ti. jsou obrlceny eněreo do vnitřniho prostoru k ose kroniku Z. Ne druheo eegoentu 13 jsou poton obě etyčnů plochy lg vnljłi, tj. cołřuji výni plocheni k vnłjlinu prostoru kroužku Z. in se unołňuje jednoduche a anednt nonte do úložného vybrení § epřłdecího rotoru 1, protože styčne plochy 2, lg na sebe dolehnou.Podle provedení na obr. 3 na kełdůn eeooentu 31 kroužku Z upravene ne jednou konci vnitřní etylne plocha 2 e na druhe konci vnejli etyčná ploche lg. Tie ee uaolní provest například kroulek ze tří eeonontů, pokud by byl vyroben t velnikřehkeho neteriolu. V obou případech jcou etyénb plochy 2, lg vedeny łíkno pod etejnýn ůhlen 4/- 45 ° vůči tangentč 11. 1 hlediake ejiłtlní bezpečneho odetranłni nołne netery nezi ctyłnýní plocheni 2, lg po neaezaní do úlołneho vybrení §rotoru 1 ja vyhodnt, aby přilehajiet konce ce atyčnýeí olocheoí 2, lg obou eegnentů eěly různé sklony etyćných ploch e uhlyL 1 e É tak, aby ee etyčne plochy 2, lg od vnitřniho povrchu 1 toiree k vnłjłíou povrchu 13 po nanontovàni rozbihely, jet je petrno ne obr. 5. Tie ae doaehne toho, že ne počátku oonthie eeonantů złl, zá do ůlotntho vybrtni 5 rotoru 1 se po vlozeni prvního eeooentu 1,1 enedniji vlołi druhý eegnent~ 1 ůg, protołe ne početku vklediní druhbho eeooentu Zł je doetetelni nexere uezi etyčnýoiplochení 2, lg e po dotlečení do kcnečnt polohy doeednou vnitřní konce u vnítřniho povrchu 13 ltpe k sobě. Je de nołno vyulit tolerancí, ktere roznlrovl přeeehují na průołru vnitřniho povrchu 1 eegnentů zůl, 1 nepatrnł petřične absolutní obvodove roznlry a vyułít určite prvnoetí seonentů pri etlačovlní do úloineho vybràní.1. Spředeci rotor pro dopřldeoí etroj, vykezující od vetupniho otvoru kulelovitč ee rozłiřujici vnitřní ekluaovou etłnu, zekončenou u vnitřní eteny dno ebłrnou drôtkou, vytvořenou v kroułku odłruvzdornůho neteriblu, vlołeneho do ulołntho vybrení epřtdecího rotoru. přícenł kroułek vykezuje v nietł roedłleni atyěne plochy,vyznečuiící ee tin, łe odłruvzdorný kroułek /7/ eeetovl eleeooñ ee dvou eegnentů/7.1, 7.21, jejich etyłne plochy I 9, 10/ jeou upraveny líkno vůči tengentl I 11 l vedent k vnejłínu povrchu /12/ krouiku 17/.2. spřtdecí rotor podle bodu 1, vyxnlčující ee tío, e ne keldon eegnentu 11.1/ ode s.ruvzdornóho kroułko /7/ jo upravono na jodnon konci vnitřní styčnb plochu I 9/ n na druhłn konci vnłjli styčnl plochu 110/.Spřbdnci rotor podla bodu 1, vyznlčojłcł so tip, že na jodnoo ooontntu 17.1/ odčruvzdornćho kroułku /7/ jsou obě styčnó plochy vnitřní /9/, zatinco na druhé souontu 17.2/ obł atyčnl plochy vnijłi 110/.Spřàdoci rotor podlo bodů 1, 2 neho 3, vyznaćujici zo tim, C styčnü ptochy /9, 10/ soguontů /7.1, 7.2/ odiruvzdorného kroužku /7/ jsou vůči tangontł /11/ vcdonó k vnějliuu povrchu I 12/ vodony łikno pod tajný ůhlcn Ai 3 výhodou 45 °.Spfñdnci rotor podtc bodů 1, 2 nebo 3, vyznočujicí so tip, to styčnł plochy /9, 10/ Ioouontů /7.1, 7.2/ odlruvzdornůho kroułku /7/ sou vůči tangcntě /11/ vedené kvnłjlinu povrchu /12/ vodeny iiklo pod rozdilnýní ůhly /d 4, dá/ tok, aby so styćnó plochy /9, 10/ od vnítŕniho povrchu /13/ sogoentů /7.1, 7.2/ aděruvzdornćho krouž ku /7/ rozbihnly.

MPK / Značky

MPK: D01H 7/885

Značky: rotor, spřádací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-268482-spradaci-rotor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spřádací rotor</a>

Podobne patenty