Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrstka Pavel, Běťák Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ärrr. PD PI sł V YNÁ LEZ u 250535(75) Aumrvynĺkzu HRSTKA PAVEL ing. CSO., BĚŤÄK JAROSLAV ing., BRNOÍ 54) Zapofoní nnjlłdinóho punlho kotle a nuoenou elnobo povzbuzonou. ce a provozovaným pnmlm kotlom s přirozonou clrkulaclúčelom zapojení je uryehlit najiždění kotlů a nucenou cirkulací a tím uspoŕit část ušlechtilěhu paliva spalovnného při jejich uvádění do provozu, enižit tepelné ztráty a rovněž sníłit čerpáni životnosti materiálu tlakového celku. Podstata zapojení spočíva v tom, že na tlakový systém provozovaného kotle je zupojena Bběznice média a pripojená do tlakovêho systému nejiiděného kotle, přitom propojení tlakových systémů mezi sebou sběrnicí je v přehřivákových čáutech, kde sběrnice je parní I propojení tlakových systémů kotlú mezi sebou eběrnici ve výparnikových částech je vodní sběrnici, přičemž na t 1 ekovém. systmu provozovaného kotle je těleso spojeno s odvodñovaei komorou nujižděněho kotle eběrnicí vodní. Navrhovaná řešení se využije pri uvádění vysokoçlakých parních kotlů do provozu ve výrobnách, ve kterých jsou provozovány jek kotle s płirozenou cirkulecí. tak s nucenou oirkulací bez ohledu na druh epalovaného paliva.vynález se týká spojení nsjíidênáho parního kotle s nuoenou s/nebo povsbussnou oirkuleoí s provozovsným psrním kotiem s pžírozenou církulsoí ohłívsnáho média ve výparníku.Dosavadní způsob tuto problematiku tełí jen částečně s vslkými nároky na čas s spotřebudeminerslisovené vody. Je nám propojení nsjíäděného psrního kotle s nucenou cirkulscís parovodem provosovsného eousedního kotle. kde přehłátá pára je z parovodu zevádäna do komor psxního přehříváku á/nebo propojovecíoh potrubí parníoh přehłíváků kotle uvádčnćhodo provozu. Nevýhodou tohoto spůeobu je dlouhá dobalnahřátí s jeho nízká exergetioká úroveň,daná rychlostí kondenzące pfivádäné páry a postupného neplñování výpsrníkováho systému, nsjížděcích nádob a vodního ohłíváku vznikajíoím kondensátem. Rovne je známa propojení najížděnáho parního kotle s nuconou oírkulsoí e vysokotlským ohłívákem napájecí vody, kdy dochází prostřednictvím propojovscího potrubí k postupnému beztlskovámu plnění výpsrníkoveho systému, najíidäeí nádoby s vodního ohłíváku vodou s vysokotlekćho ohłíváku, přitom dochází k prekročení přípuetnýoh teplotníoh diferenoí u tlustostlnnych částí tlakováho systému a tím k nsdměrnćmu čerpaní životnosti těchto částí. IJ dosud známých kotlů nejsou tlakové systémy před usavírsoí srmaturou ve smäru proudění média v tlskovém systému mezi sebou propojsny.Uvedené nevýhody odstraňuje spojení podle vynálesu, jeho podstata ,epobívá v tom,že ne tlskový systém provosovsného kotel je spojene ebärnice rádia a pripojená do tlakových systémů mezi sebou ehěrnicí je v płehřívákových částeoh. kde sbärnice je parní s propojení tlakových systémů kotlů mezi sebou sběrnicí ve výparníkovýoh částeoh je vodní ebětnicí,přičemž na tlakovém systému ptovosovaného kotle je kotlové těleso spojene s odvodñoveoí kamerou najíiděného kotle sběrnicí vodní.spojením podle vynálezu se umožní v provozech, kde skladbe zařízení umožňuje provosovst kotle e pŕírozenou cirkulscí s kotle e nuoenon oirkulaoí jejich propojení. s tím treneportovst jednak médium odebírsná a kotlováho tälese provosovanáho kotle přes vodní eběrnioi do odvodňovací komory, najíidäoí nádoby, výpszníkováho systemu, vodního ohłiváku a/nebo zevodñovscího potrubí kotle uváděného do provozu, jednsk médium odebírsná s płehłívákoválw systemu provozovaneho kotle přes psrní sběrnioi do płehlivákovýoh komo s/nebo płehłívákovych potrubí kotle uváděného do provozu. tímto spojením se urychlí nsjíłdiní kotlů s nucenou cirkuiací bez ovlivnění bodu odporu s tedy i tsrsoaynsmickýcn psrssstrů provosovanáho kotle. Dále dochází ke snížení tepelných strát a rovněž ke snížení ćsrpání životnosti materiálu tlskového celku.Ne příloženém obrázku je sohematicky snázorněno zapojení parního kotle e nucenouoirkulací 350 t.n 1, 13,6 na, 540/540 °c s provosovsným parním kotlem e přirosenou oirkulací 35 a m 4, 13,6 MPa, 540 sto °c.Parní kotol e nucenou oirkulscí eestává se spojení dőlioí smetury g najíždlnáho kotle jednak s prvním psrním płehřívdkem g nejílděndho kotle, druhým psrním płehžíváksm 1 nsjíłděnáho kotle. třetím pernín płehłívákeu g najíädinćho kotle s odvodnłním přes odvodňovecí srmsturu Q nejíiděného kotle s uzsvírsoí srmstury l provosovsněho kotle, jednak s výpsrníkovým systémem g nsjíidčnáho kotle, vodním ohłíváksm 4 nsjíldłnébo kotle e napájecí armsturou i nsjíłdäného kotle. zároveň s najíłdäcí nádobou g nsjíiděného kotle přes ussvirsci armaturu i nsjílděnáho kotle s oavodñovací komorou g nsjíłděněho kotle s vypouäticí armaturou 11 nsjížděného kotle. odvodñovsoí komora 9 nsjíłděného kotle je pres usevíreoí srmstuzy j nsjížděného kotle spojene s vodním ohfívákem g nsjíidänáho kotle s výporníkovýs systémem g najíždänáho kotle s přes odvodňovscí snsaturu 1 g nejíäděnáhwkotle se vstupním potrubím vodního ohříváku i najíiděnáho kotle.Parní kotol s přirosenou oirkulnoí sestává se spojení kotloveho tllsss g provozovendho kotle jednak e prvním perním płehłívákem 15 provosovsnáho kotle, druhým psi-ním płehłívlken a provosovaného kotle, třetím parním pfehłívákem 33 provosevsného kotle s odvodnäním płssodvodñovncí ernaturu gg provozovenáho kotla n uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je propojen 3 uváděným do provozu perním kotlem jednak parní uhěrníoí ll e propojovací armnturou 3 najíłděnáho kotle í propojovací armaturou gg provozovaněho kotle v místech spojení druhého parního pfehłívtku 1 nnjížděného kotle. a třetím parním píehłívlkem Q nojíždůnáho kotle a druhého pąrního płehłíváku 31 provozovanéhó kotle s třetím perním přahłívákem 33 provozovanćbo kotle, jednak vodní uběrnící lg a transportní armąturou 31 provozoveného kotle, napojenou na kotlové těleeo 3 provozovaného kotle a odvodñovací komoru Q provozovnnáho kotle.Na provozovaném parním kotlí je otevfena uzavírací ermatura 33 provozovaněho kotle před turbogenerátorem. napájecí armatura gł ptovozoveného kotle e jsou uzavřeny odvodňovací armatura gg provozovanáha kotle í odvodñovací nrmeture 33 napájecího potrubí provozovaného kotle, vypouštěcí armatura gł provozoveného kotle, uzavírací armatury gg provozovaného kotle. transportní azmature 33 provozovaného kotle, propojovací armatura gg provozovaného kotle.Parní kotol uváděný do provozu má v úvodní fází uzavřenu výstupní uzavírací nrmaturu2 nojížděného kotle 1 uzevírací ermaturu lg najížděného kotle, propojovací ermaturu 3najížděného kotle. odvodñoveoí armeturu lg najížděného kotle 1 odvodňovací armaturu lg napájeoího potrubí najížděného kotle, vyponltěcí armaturu ll najíždčného kotle, napájecí armąturn l najížděného kotle, otevřen je dělíoí nrmature li najížděného kotle.Přehřútá vodní pára odebíraná z potrubí mezi druhým perním přehžívákem 31 provozovaného kotle A třetím parním ptehčívúkem gg provozovaného kotle je pootevřenín propojovací armátury gg provozovaněho kotle trensportována přes parní aběrníci ll otevřenou propojovací ergetrou 1 nąjížděného kotle do potrubí mezi druhým pnrním přehřívákem 1 najížděného kotle e třetín parním přehřívákem 5 nejížděného kotle. otevřou se odvodňovací armatury lg najížděného kotle a pootevře se výstupní uzavírecí armatura 3. Příváděná pžehřátá pára nahřívá jednak třetí parní přehŕívák 5 nąjížděněho kotle a potrubí k turbogenerátoru, jednak druhý parní płehřívák 1 najížděného kotle a první parní pfehřívák 5 najížděného kotle, přičemž kondenzát vzníklý v prvním parním přehříváku g najíäděnéhokotle, druhém parním pžehříváku.1 nejížděného kotle a třetím parním přehříváku g nejížděnáho kotle je odváděn odvodñovacími armaturamí lg najížděnáho kotle. Když je první parní přahřívâk § najížděného kotle, druhý parní přehřívák 1 najížděněho kotle í třetí parní přehřívák 3 nąjíäděného kotle odvodněn a materiál natolik nahřát, že další konąenzât nevzniká, lze odvodñovaoí armaturu lg najížděného kotle příaluänou odpovídajícímu přehříváku uzavřít. Kotelní vode odebíráne 2 kotlového tělese gg provozovaného kotle je přes pootevŕenou trensportní armnturu 33 provozovanáho kotle transportována přes vodní sbärníci lg do odvodňovącí komory g najíäděného kotle a odtud přes otevřené uzevíreoí Armetury lg najížděného kotle, odvodñovací armturou lg napújecího potrubí proudí do spodní části výperníkového systému Q najíłděného kotle, napíjeoího potrubí, voâního ohrívákn 5 nnjížděného kotle. najíiděcí nádoby lg najížděného kotle. Pozvolným tranaportovíním médií stoupá v tlaxovém celku tlak a teplota. Transport médií je ukončen, když se objeví hladínn ve vodoznacích najíždäcí nádoby lg najížděného kotle v ádané úrovni. Poté ae uzavřou uzavírncí ąrmntury lg najížděněho kotle, odvodñovací armetura gg provozovaného kotle A dělící Armnturu lg najížděnáho kotle. Pootaviena zůstává propojovací armotura 1 provozovaněho kotle, která se uzavře spolu n propojovací armaturou Q najížděného kotle až po zahájení npalovúní I dontateěnám průtoku páry. Tímto prepojením se zvýší tlak v tlako V vám systému kotle před zahájením spalování až na provozní tlak za 2 až 5 h, 260586 4zapojení podle vynálesu se využijąpřl nvádění vynokotlakých parníoh kotlů do provozu ve výrobnách, ve kterých jsou provozoviny jak kotle s přirosenou cirkulaci, tak a nucenou cirkulací homohlodu na druh apalovanébo paliva. využitím propojení podla vynález se u uhelnýoh kotlů uspołí část uälochtného paliva apalovanćho při jejich uvádění do provozu,zníži u čolípĺnĺ ivotnoati materiálu takového celku a dále ae využije též při udržovňní vysokotlakébo kotle v teplá salon, případně jako zdroje média pu protáčeni tnrboqonorĺtoru po opravě.1. zapojení najĺidőněho pan-ním kotle a nucenou a/ncbo povsbuzennu clrkulací s provozovaným kotle s pfirozeaou cirkuhcí ohfívanáho mćdta vo výparníku, 1. nichž každý obsahuje tlaxový systém ukončený alespoň jednou výatupai uuvlraoí natural vyznačujlcí n tím,le na takový systém pzovozovanáho kotle je zapojenia abłrnioe média, ktorá je zároveň płipojant do tlakověho systému uajilděnćho kotle.2. .Iapojeni najíłděněho parnlho kotle podle bodu l, vynaačujloi ae tim, e tlakové systémy kotlñ jsou mezi. sebou propojeny parní aběrnlci /17/ média v prehłívakových čáatach.3. zapojení najlžděněho purního kotle podle bodu 1 ai z, vyznačujíct se tim, le tlakové systém( kotla jsou usul sebou ptopojeny vo výparníkcvýoh čáataah voda sbětnící 116/ média.- 4. zapojení najiädäného pamiho kotle podle bodu l al 3, vyznačující se tím, e provozovaný hotel je svýn kotlovýn členem 135 pha vodní sbiznici /16/ npojen o odvodňovací konotou DI najíidänćho kotle.

MPK / Značky

MPK: F22B 33/14

Značky: provozovaným, najížděného, kotle, povzbuzenou, zapojení, cirkulací, parním, nucenou, parního, přirozenou, kotlem

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260586-zapojeni-najizdeneho-parniho-kotle-s-nucenou-a-nebo-povzbuzenou-cirkulaci-s-provozovanym-parnim-kotlem-s-prirozenou-cirkulaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací</a>

Podobne patenty