Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m» KAUTDBSKÉMU osvinczuí, (40) Zveřejněno 15 os as ÚŇJuDI 1 NDnlALEZY(75) Aumrvynĺkzu PUNČOCHÁŘ MIROSLAV ing. Csc., ČERMÄK JAN ing. Drsc., »nanes .mu ing. csc., SELUCKY KONSTANTIN ing., sum .um ing., PŘAHA(54) zanunfpro přívod tokutiny do fluidnl vmvyzařízení pro prívod tekutiny do fluidní vrstvy opatřená plováky, které jsou spojeny s jádrem elektromagnetu. případně plováky samy tvori toto jádro. změnou proudu procházajiciho cívkou elektromagnetu je měněna velikost síly vyvozované touto civkou na plovák, čímž je nastavován hydraulický odpor roštu.vynález se týká zařízení pro prívod tekutlny do íluidní vrstvy s hydrsulickým odporem měnitelným během provozu.Z výsledků výzkumu, které jsou popsány nepř. u Y. Shl e kol. (AIChE J. gg, 860 (1984 plyne, že pro doeažení kompletní fluídace pri zadané llneární rychlostí tekutiny je třeba,aby poměr hydraulického odporu roštu k odporu vrstvy byl roven nebo překračoval určitou minimâlní hodnotu. vzhledem k tomu, že odpor fluidní vrstvy se může během provozu významné měnit, napr. změnou granulometrie nebo výšky vrstvy a hydrąulický odpor běžně užívaných roštu je funkcí lineární rychlosti fluidační tekutlny, dochází během provozu ke zmenám poměru odporu roštu a fluidní vrstvy, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu fluidace nebo způsobit zvýšení nákladů na přivádění tekutiny do vrstvy.Ukazuje se proto jako účelne, aby bylo řešeno zařízení umožňující průběžné nastavování tlakové ztráty tekutíny proudicí konstantní lineárni rychlostí do fluidní vrstvy, tj. aby byl navržen rošt s hydraulickým odporom nastsvítelnřmv průběhu provozu.Podstata zařízení pro prívod tekutiny do fluidní vrstvy, uložené na desce se svislými trubkami nebo s otvory opatřenými plováky podle vynálezu społívá v tom, že je tvořeno nejméně jedním plovákem, který je spojen s jádrem elektromagnetu, případně sám tvoří toto jádro. přičemž jádro elektromagnetu je pohyblivě umístěno V msgnetickém poli cívky elektromegnetu, která je spojene s řídlcím obvodem.zařízení podle vynálezu umožňuje během provozu měnit v určltém rozmezí hydraulický odpor roštu nezávisle na průtoku vzduchu.Navrhováně řešení spočíva vespojení,plováku roštu e jádrem elektromaqnetu. Cívka elektromaqnetu pak vyvozuje sílu na plovâk, která je üměrná proudu protákajícímu cívkou. Výhodou této konstrukce je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá strategie řízení, jak je popsáne v příkladu 1., kde rd je hydraulický odpor roštu, xb odpor fluídní vrstvy, u lineární rychlostiobrázek 2 znázorňuje možné konstrukční uspořádání popísovsného zařízení. Rošt je tvořen vodorovnou deskou ł. kterou procházejí svislé trubky g. Plovćk 3 je spojen táhlem 1 se zarážkou g s jádrem elektromsgnetu § umístěným pohyblivé v cívce 1. Proud protěkející cívkou 1 je určovän łídicím obvodem Q.P ř 1 k 1 a d 1 C ve fluidním ohnlšti na spalování uhlí je fluidní rošt s kloboučkem pro prívod tekutiny, jehož část je znázorněna na obr. 2, tvołen vodorovnou deskou ł, kterou procházejí svislé trubky g. Horní část plováku g je tvořeno kuželem, dolní část plováku má tvar komolěho kužele. Dolní část plováku je spojene táhlem A se zarážkou Q s jádrem elektromaqnetu § umístěným pohyblivé v cívce 1. Proud protékající cívkou 1 je určovân Íídicím obvodom 5.V průběhu provozu se mění tlakové ztráta přes vrstvu v důsledku změn granulometrie uhlí a výšky vrstvy. Tlakové ztráta přes vrstvu je průběžně měřena s porovnáváns e tlakovou ztrátou roštu. Regulační smyčkou, jejíž akční veličlnou je hydraulický odpor roštu se udržuje konstantní poměr odporu roštu k odporu vrstvy aby docházelo ke kompletní fluidscipři co najmenších nákladoch na přívod vzduchu do vrstvy (viz obr. 1). P ř í k 1 a d 2V průběhu spalování podle přikladu 1 může docházet u některých druhů uhlí ke vzniku inkrustací, ktoré vedou k ucpáváni roštu. Vznik těchto nehomngenlt je možno průběžně indikovat měłením dynamické složky tlaku ve vrstvě - viz song a out. (chem. Eng. Commun. 35, 105(1954. Ridlci obvod Q roštu podle obr. 2 je łešen tak, že umožňuje samostatné ovládání hydraulického odporu čtyř ntojně velkých sekci. V případě indikace tvorby inkrustací v příslušné sekci je naetnven její hydraulický odpor na minimum, čímž dojde k odtrženi inkrustací výrazným zvýšením průtoku fluidační tekutiny ve zmíněné sekci.zařízení pro pŕívod tekutlny do fluidní vrstvy, uložené na deece se svislými trubkami nebo e otvory opatłenými plováky. vyznačené tim, že je tvořeno nejmáně jedním plovákem(3), ktorý je pojen 5 jádrem (6) elektromngnetu, případně sam tvoří toto jádro, přičemž jddro elektromagnetu (6) je pohyblivé umietěno V mngnetickém poli civky elektromngnetu(7), která je spojene e řidicim obvodem IB).

MPK / Značky

MPK: B01J 8/44

Značky: přívod, tekutiny, zařízení, vrstvy, fluidní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260585-zarizeni-pro-privod-tekutiny-do-fluidni-vrstvy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy</a>

Podobne patenty