Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihlášeno zs os as a o 1 n 3/32(54) Způsob využili knndmućnmo hpln p. pH oddutllovlnl mm pri ěihňní surwóho nnlłlnuzpůsob ząjiščuje využití kondenzačniho tepla par 2 destilace předků při čištění aurověho anllinu, ztakaného katalytickou redukcí nitrobenzenu vodikem, jeho aktifikaci ve čtyřech deatilačnich stupních.vynález se týká využití kondenzačního tepla ps při oddestiloviní pžodhů pri čiitänísurového snilinu, získaněho kstslytickou redakcí nitrobonzsnu vodíken, jeho rektliikecí.Surový nnilin z katslytické hydrogenace nitrobenzenu yodíkem obsahuje vedle snilinu kolem 5 3 hmot. vody. uhlovodíky, především benzen n cyklohexsn v množství do 0,1 | hmot. cyklohexylamin a cyklohexanol V množství do 0,2 I hmot. s výievroucí látky s nezreegovaný nitrobenzen do 0,1 S hmot. Ze surového anilínu se čistý anilin získává vsádkovou nebo kontinuální zektifikací. u velkokapacitních jednotek se vesněs používá kontinuální rektifikace.Nejhěžnějěí způsob je tektifikace na dvou kolonách. Na první koloně se ce sutového nnilinu oddestilují voda a níłsvroucí podíly, na druhé kolonä ne oddčlí čistý anilin od výševxoucích smolovitých zbytků.Jiný způsob je, že nejprve oddestilují snilin i těkeväjlí podíly od smol s na druhá koloně so teprve anilin sbsví vodys nízdvrouçieh pooílñ.Jiný způsob, popsnný V An 179 351, je, že se na první koloně surový enilin baví vody s těkavějších podílů, potá se na druhá koloně oddestiluje płevúłná část čistého anilinu a od vořákověho bytku druhé kolony se ne tretí koloně odostilujs.zbývsjící část snilinu,ktorá se pak vrútí do nástřiku první destilsćní kolony.Jiný způsob je. že se na první koloně od surového anilinu oddestilují voda, nížavroucí padíly e část enilinu, poté se na druhé koloně oddeetiluje přováłnd část čistého snílinu a od vařúkového zbytku druhé kolony se na třetí koloně oddestiluje zbývající část anilinu,která se pak vrátí do nástřiku první destilsční kolony. Z destilátu první destilsční kolony se po ochlazení a oddělení vody vede směs snilinu, níževzouoích látek a rozpouätěné vody na ćtvxtou destilační kolonu, kde se oddestilují níževroucí látky s voda a takto získaný anilin se vrací do nástřiku první destílaćní kolony.Uvedené způsoby nevyužívají kondenzační teplo par vystupujícíoh z destilsčního stupně ve kterém se oddělují níževroucí látky a voda spolu s částí snilinu od snilinu, který je poté nsstŕikován do dalšího destilsčního stupně. Toto kondsnzsční teplo par je odváděno v kondenzátoru pomocí ohlsdicí vody.Při katalytické edukci nitrobenzenu vodíkem, prováděná v trubkovém resktoru. ve kterém je kstelyzútor nmístěn v trubkñoh, se reakční teplo odvádí pomocí vody vroucí zs tlaku v mezitrubkovem prostoru sektoru za vzniku syté vodní páry. vodní párs,se odpouití k dslšímu použití s odpułennu vodu je nutno v mezitrubkovćm prostoru truhkověho reaktoru doplñovst. Část eskčního tepla se spotfehovdvá k ohřevu dodávané vody na teplotu vsru,tj. o toto teplo se snižuje vývin páry v chlsdicím systému trubkového reektoru.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob využití teple podle vynálozu.způsob využití kondenzsčního teple par při oddestilování přsdků při čištění suzového snilinu. získsněho kstalytickou redukcí nitrobenzenu vodíksm, jeho rektifikscí vo čtyřech destilečních Itupních, kdy v prvním destilečním stupni se oddestilují níževrouoí látky a voda spolu s částí anilinu, tato směs se po kondenzaci a ochlazení rozdělí na vodnou a anilinovou fázi, která se potě nasttikuje od druhého destilsčního stupně, ze kterého se po odůestilování níievroucích látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního dsstilačního stupně se nejpzve osvede napájecí vodou a teprve pote se zkondenzovaná směs dochlazuje chladící vodou, přičemž takto napájecí voda se potě použije při odvodu reakčního tepla pri kstalytické redukci nitrobenzenu vodíkem, vodou vroucí za tláku, zÉvzniku syté vodní páry.Využití teple podle vynllezu umožňuje získat 90 až 100 kg eytć páry o tlaku 1,7 MPa na 1 t vyrobeného čístdho enlllnu.způsob využití tepla podle vynílezu je znázozněn na echénntu. která je na płílošeném obrázku.Surový aniun płedehfttý na 150 až 100 °c se neatłikuje potrubím 1 do atmonférlcké kolony g, ve která probíhá první deetílační stupeň. ve ver-Aku g této kolony g se udržuje teplota 160 až 190 °C. hullln zbavený níłovteueích látek a vody ae naetřlkuje potrubím 4 do třetího destílačního Itupne.rúry anllínu, vody a níže vzoucích látek vystupující z kolony 2 o teplotě 140 až160 °C vstupují do kondenzítoru §, kde kondenzují a płedłvají teplo napájecí vodě. vzniklý kondenzát pote vstupuje do vodního chladiče g, kde se chladí na teplotu 20 až 40 °C, odkud se vede do děllčky 9, kde ee rozdělí na vodnou a ozganlckou M 21. organické fáze se vede potzubím łg do druheho destllnčního stupně a vodná fáze se vede potrubín 11 ke zpracování anlllnových vod.Napájecí voda o teplote 80 a 100 °c se vede potrubím § do kondenzátorp g, kde ne płedehłeje nn 100 a 120 °c a vedo se potrubím l k daläímu použití pro odvod reakčního teple pri katelytioké redukoi nítrobenzenu vodíkem nn snílln.0.300 hmot. výievroucích látek płedehilteho m 150 °c na hlavu atmosfárlekć kolony g. Teplota vařćku g se udržpvala na 188 °c. Patou kolonyodchízelo 10 000 kq/h nnílínu, zbaveného níževroucích látek a vody,do třetího destllačního stupně potrubín i. Hlavou kolony g odcházelo 2 000 kg/h par směsi vody, níževroucích látek a anillnu o teplote 150 °C. Tato ones par vstupovala do kondenzátotu g, kde zkondenzovnlą. Vzniklý kondenadt se ochladll ve vodním chledičl g na teplotu 30 °C a rozdelil se) dělíčce g na vodnou a organlckou 131. Napájecí vode v množství 18 000 kg/h o teplotě 90 °c vstupovala do kondenzltoru g. kde se předehřále na 114 °c a pote se vedla potrubím 7 k odvodu reaküního tepla vzniklćho při katalytícké redukci nitrobenzenu vodíkem na anílin.Bylo tak získáno 97 kg eyté páry o tlaku 1,7 MPa na l t vyrobeného čistého anllínu. PREDMET vvnínnzuzpůaob využití kondenzučního tepla par při oddostilovtní předku při čištění eurověho anilínu, získanéhołketalytlckou redukcí nitrobenzenu vodíkem, jeho rektifikací ve čtyřech deetilaćních Itupníoh, kdy v prvním destílnčním stupni se oddestilují níževroncí látky a voda spolu a částí nnílinu. tato směa se po kondenzacl a ochlazení xozdělí na vodnou a orqanickou fází, ktere se potě naetřikuje do druhého destilačního stupně, ze kterého-ee po oddeetilování níževroucích látek a rozpouštěně vody takto získaný anilin vrací do nâstřiku prvního destilačního stupně, přičemž enilin 2 prvního destilačního stupně, zbavený níževroucích látek a vody, se natřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestiluje převážně část čistého unllinu a petový produkt se nastřikuje do čtvrtého destllačního stupně, kde se oddeetiluje zbylá část enilinu, vyznačený tím, že kondenzační teplo par, vystupujícíchI prvního deĺĺilačniho stupně se nejprve odvede napájací vodou a teprve putá se zkondanzovani ně dochlnzuje chladící vodou, přičemž takto ohłitá napljecí voda se poté použije priodvodu reakčnihn teple při kntalytické redukciznitrohenzenu vodikem na anllin, vodou vrouci za tlaku, za vzniku aytd vodní páry. «

MPK / Značky

MPK: B01D 3/32

Značky: čištění, využití, kondenzačního, předku, tepla, způsob, surového, oddestilování, anilinu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260584-zpusob-vyuziti-kondenzacniho-tepla-par-pri-oddestilovani-predku-pri-cisteni-suroveho-anilinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu</a>

Podobne patenty