Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mrsz-.z po PIS VYNÁLEZU 260569(75) Amor vynMezu BÄRTA JAROSLAV ing. , BRNOŘešení se týká vibračního budtče a předvnlbou výatřednikového momentu,vytvořeného htídelem 5 pevným nevývažkem,umistěným v jeho střední části, přičemž z každé strany hřidele jsou nasunuty dva duté hžidele a pevnými nevývažky, umístěnými po stranách středního nevývažku ą spojené unašečem. Jeden konec hřldele, vysunutý ze skříně, je opatřen drážkováním, ve kterém je uchycena objimka, jejíž čelní plocha je apatřenn čepy, zasahujicimí do otvorů kotouče, připevněného na konci dutého hřídele. Jednotlivé otvory jsou vždy proti aouaednimu otvoru posunuty o hodnotu úhlu, který odpovídá žádanému nastavitelnému poctočeni hmot nevývažkú. Pŕedvolba výstřednikové momentu je nastavována axiálně poauvnou objímkou, případně axiálním posuvem dutého hřidele v závitech, vytvořených na jeho vnitřním průměru a na vnějším průměru objimky. Vibrační budič lze použit u strojů, využivajicich knitavěho pohybu k pracovnímu procesu,zejména však u vibračních válců.vynález se týká vihračního budiče s předvolbou výstředníkověho momentu, použitelného zejména pro vibračni válce.Velké, střední i menší vibračuí válce jsou převážně vybaveny dvoustupñovými budičí vibrace nebo plynule requlovatelnými budiči vibrace. Dvoustupňové budiče, dosahující pouze dvou hodnot výstředníkového momentu (minimální a maximální), jsou tvořeny dvěma, případně třemi rotujícími nevývažky, jejichž dvě vzájemné polohy, omezené dorazy, jsou naetavovány během provozu válce při hutnění zeminy. Vibrační budiče s plynulou regulací výstžedníkového momentu (od nuly do maxima) umožňují dokonalejší kvalitu hutněné zeminy, jsou však konštrukčně náročnější a tedy výrobné dražší než-li dvouatupñové budiče vibrací. oba typy vibtačních budičů jsou vzhledem k velkým prostorovým nárokům vhodné k použití do velkých nebo středních vibračníeh válcü. U malých, zejména ručně vedených vlbračních válců není použití uvedených typů vibračních budičů vhodné z hlediska konstrukční složitosti jejich ovládání a větší nákladovosti.Uvedené nevýhody odstraňuje do značné míry vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že je tvořen hřídelem s pevným nevývaž~ kem, který je umístěn v jeho střední části. Z každé strany hřídele je nasunut mezi vnější kroužky ložisek hřídele a vnitřní kroužky ložieek skříně levý a pravý duty hřídel s pevným nevývažkem tak, že oba nevývažky umístěná po stranách středního nevývažku jsou navzájem propojeny unašečem. Jeden konec hřidele, vysunutý ze skříně, je opatřen drážkovánim, ve kterém je uchycena objímka, jejíž jedna čelní plocha je opatřena čepy, zasahujícímí do otvorů kotouče připevněného na konci dutěho hřídele. Na vnějším průměru objímky může být vytvořen závit s maticí, zasahující do závitu vytvořeném na vnitřním průměru dutéha hřídele.Výhoda vibračního budiče podle vynálezu spočívá v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění, umožňuje účelne, snadné a rychlé přestavení a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele §,uloženého V ložiskách g, ll ve skříni l. Na hřídeli à jsou nasunuty dva duté hřídele É, 5, opírající se o plochy vnějších kroužků ložieek ll, ll hřídele-§ a vnitřních kroužků ložisek 3, ll, uchycených ve skřiní l. Oba duté hřídele É, §jsou na protilehlých koncích opatřeny pevnými nevývažky Q, 3, navzájem spojenými unašečem 5. Mezi nevývežky Q, l,je unímšn pevný nevývažek 1 o, uložený na hřídeli l. Levy konec hřídele 5, vysunutý ze skříně l je opatřen drážkcrváním B, ve kterém je uchycení posuvná objímka 8. Čelní plocha objímky 8 je opatžena čepy 2, lcteré zasahují do otvoru ll kotouče 1 pevně usazeného na konci levého dutého hřídele É, vyaunutého rovněž ze skříně l. V příkladném provedení je pro každý čep 3 v kotouči 1 vytvořena skupina otvoru ll (obr. 2). Jednotlivé otvory l§j 5 ou vždy proti sousednímu otvoru ll poeunuty o hodnotu úhlu, který odpovídá žádanému nastavitelnému vzájemněmu pootočení hmot nevyvažků l ll a lg. V případě provedení podle obr. 3 je vnější průměr objímky g opatřen závitem lg s maticí ll, který je našroubován do závitu lg. vytvořenem na vnitřním průměru levého dutého hřídele É. Posunem objímky 5 směrem doleva dojde k vysunutí čepů 2 z otvoru ll kotouče 1. Natočení nevývažků 5, Q oproti nevývažku lg A tedy 1 volbu jiného výstředníkového momentu je možné provést ručnim natočením kotouče 1 nebo napŕ. ozubeným převodem (mechanismue není na obr. 1 zakreelenl.Po natočení kotouče 1 je objímka g posunuta doprava, až jsou čepy 2 zasunuty do nových otvoru ll. V případě, uvedeném na obr. 3 je natáčení nevývažků l, ll vůči nevývažku lg možné provádět šroubováním levého dutého hřídele 5 v závitech lg, 15. Po nastavení výstřednikovéhomomentu, daného vzájemnou polohou nevývažkü 5, 3 a gg, dotáhneme matici 31 k čelní ploše kotouče 1, abychom zabránili protáčení dutého hřidele É. V tomto případě nemusí být objimka Ä opatřena čepy g.Vibračniho budiče podle vynálezu lze použit u strojů, využívajlcich kmitavého pohybu k pracovnímu procesu, zejména však u vibračnich válců.1. vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu se tžemi otočně nastavitelnými nevývažky, jednotlivé umístěnými na třech hřídelich, které jsou uložený v ložiscich, vyznačujíci se čím, že je tvoŕen hřídelem (5) s pevným nevývažkem (10) umistěným V jeho střední části, přičemž z každé strany hřidale (5) je nasunut mezi vnější kroužky ložisek (11, 11) hŕidele (5) a vnitřní kroužky ložisek (2, 2) skříně (1) levý 3 pravý dutý hřidel (6, 6)s pevným nevývažkem (3, 3) přičemž oba nevývažky (3, 3), umístěné po stranách nevývažkn(10) jsou nsvzájem propojeny unašečem (4) a jeden konec hřidele (5), vysunutý ze skříně(1), je opatřen drážkováním (12), ve kterém je uchycena objímka (8), jejíž čelní plochaje opatřena čepý (9), zasahujicímí do otvorů (13 | kotouče (7), připevněného na konci dutého hřídele (6).2. vibrační budič podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že na vnějšim průměru objímky (8)je vytvořen závit (15) s matici (14), který zasahuje do závitu (15), Výtvořeném na vnitřním průměru dutého hřídele (6).

MPK / Značky

MPK: E01C 19/28

Značky: předvolbou, výstředníkového, budič, momentu, vibrační

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260569-vibracni-budic-s-predvolbou-vystrednikoveho-momentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu</a>

Podobne patenty