Přídavné zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva

Číslo patentu: 260566

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pešek Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°rr. Po PIS VYNÁLEZ u 260566(75) Auwrvynlkzu PEŠEK MILAN ing. CSC., HRDĚJOVICE(54) mmo amen pro mblluci ukuu laiky pm pHprwu tokutóhoPřídavné zařízení pre stabilizaci tekuté složky pro příprąvu tekutého krmiva, které sestává z trubkového pasteračního výměníku umistěného v horní části zásobníku na teplou vodu, přičemž na vstup pauteračniho výměníku je připojena nádrž na tekutou složku a jejífermantaci a výstup pasteračniho výměníku je propojen opět 5 nádrži na tekutou složkua její fermentaci, popřípudě se zákvasnou nádrží aloužicí současně na proplachování a čištění celého zařízení. zákvasná nádrž je popřípadě tepelné izolovaná I opatłená trubkovým chludičem.vynález ee týká zařízení pro etebilizeci tekuté eložky pro příprevu tekutého krmiva pomocí mlékeřských kultur e terepeutickými účinky. Na zařízení pro přípravu tekutého krmiva,které je předmětem vynálezu A 0 241 426, ae stabilizece a úpreva tekuté složky provádí ,přío v zemědělekém závodě především chemickým způsobem. tj. přídavkem fyzioloqicky vhodných kyselín. stebilizece a úprave tekuté zlozky biologickým způsobem, tj. prokvášením pomocí mlékeřekých kultur, která je náročnějěí, se prováděle v mlékúrenekém průmyslu e do zemědělského závodu byla pravidelně dovážene již stabilizovaná upravená tekutá složka, Velký tůet produkce mléka, jeho sezonní přebytky, omezené zdroje energie, zprecovateleké a odbytové možnosti mlékárenekého průmyslu v posledních letech však přivodily eituaci,ve které je z hlediska celoepolečenského výhodné fondy vyrobeného eyrováho mleke plánovaná ke zkrmení v daném místě, tj. přímo v zemědělekých zlvodech odstředovet a odstředěné mléko bez převdžení do mlěkárny zkrmit.Odstředěné mléko je vlak velmi cenné a drahé krmivo e jeho efektivního využití je možná dosáhnout jen u mláůat hospodářských zvířat, což zároveň předpoklidl i jeho etebilizaci a úpravy. Teoretické a prakticke zkušenosti ukazují, že nejefektivnäjłí způsob etebilizace e úpravy tekutých mléčných produktů je hiotechnologická úprave pomocí mlekeřekých kultur e terapeutickými účinky.Proto by bylo výhodne, aby existovalo jednoduche e levné zařízení umožňující 1 tento druh etabilitaoe a úpravy tekuté složky přímo v zenêděllkem zñvodě. Tento úkol lze eplnit pomocí prídavného zařízení pro stabilizací tekut složky pro příprevu tekutého krmiva na zařízení podle no 241 426, která podle vynálezu Ieetdvâ z trubkového paeteračního výměníku. umístěneho v horní části zásobníku na teplou vodu, přičemž na vstup pesteračního výměníku je pripojene nádrž na tekutou eložku e její fermentaci e výstup paeteračního výměníku je spojen opět e nádrží na tekutou složku a její íermentaci. popřípodě ee zákvasnou nádrží,eloužící současně na proplechování e čištění celého zařízení. zňkvasná nádrž je popřípadě tepelně ízolovená a opatřena trubkovým chledičem. zeřízení podle vynálezu je zobrazeno na přiloženem obrázku. Seetúve ze dvou nádrží g na tekutou složku a její fermentaci s kohoutem e rozetřikovecím zařízením ll. Přes čerpadlo 5 jsou epojeny se vetupem a výstupem peeterečního výměníku gg. umístěneho V horní části zásobníku § ne teplotu vodu. Výstup paeteračního výměníku gg je propojen přes kohout 3 se zâkveenou nádrží 1, slnužící současně na proplechovdní e čištění celého zařízení. Sdkveená nádrž 1 je přes čerpadlo lg propojena e nádršemi § ne tekutou zložku e její fermentaci, ktere jsou rovněž přes čerpadlo lg spojený e nádrží 1 pro příprevu krmivo. Tato nádrž A je opatřene výměníkem gg, který je nepojen na teplou vodu ze zásobníku 5. zásobník Q na teplou vodu je opatŕen vyhřívecími těleey gg e trubkovým výměníkem 31.Modifikace spočíva v ton, že ohřev velkého množství tekuté elolky ne zekvášecí teplotu mlékeřlkých kultur a pasterace Eesti tekuté eloiky, co jeou nezbytné předpokledy technologické upravy tekuté složky, se provedou pomocí trubkoveho paeterečního výměníku gg, který se umíetí do horní části zásobníku g na teplou vodu e vhodne se pomocí odbočení propojí e exietujícím spojovacím potrubím zařízení podle A 0 241426. zásobník 5 na teplou vodu se e výhodou zhotoví z plastu e může tak být meteriálově i objemové Ihodný 5 nâdržemi g na tekutou složku nebo fermentaci, co je významné z hlediska sériovosti výroby zařízení.Do spodní části zásobníku Q na teplou vodu ee pravidla umístí elektrickým proudem vytápěná ohřívací telesa 3 a e výhodou té l trubkový tepelný výměník gł, pripojený k eolárnímu kolektoru nebo teplovodnímu kotlí ne tuhá odpední paliva nebo bioplyn. Takto univerzâlně upravený zásobník § na teplou vodu lze připojit ke všem obvyklým zdrojům energie.Pro bioteohnologickou úpravu tekuté složky na místě je taká nutné v potrebných intervaloch mít k dispozici několik desítek litrů provozní kultury k zakvašení tekuté složky, jejíž objem muže doeehovat i několika tieíc litrů. Tuto provozní kulturu je možne vyrúbět na místě v upravene zakveeué nádrži 1 eloužící tekě na proplechování e čištění zařízení. zákveenánádrž 1 se tepelně izoluje a opatrí sa trubkovým chladičem gg. Trubkový chladič gg sloužík rychlému ochlazení zpaaterované tekuté složky určené pro přípravu provozní kultury na zakvéäecí teplotu. Trubkový chladič 35 se pripojí na vodovodní instalaci objektu. oteplená voda protékající chladičem gg se může využít k napájení nebo mytí. zékvasná nádrž 1 semůže také opatłit jednoduchým elektrickým míchadlem, urychlujícím chlazení přidávané matečné kultury. Pokud by výroba některých provozních kultur vyžadovsla velmi přesné dodržení teploty během kultivace, je možné automatickou ragulaci teploty v zékvasné nádrži 1 dosáhnout pžipojením trubkového pasteračního výměníku gg k zásobníku § teplé vody a teplovodnímu čerpadlu 1 a zákvasnou nádrž 1 opatfit termoetatam ktery vypne čerpadlo 1, po ohžátí samnvolně chladnoucí tekuté složky na naatavenou zakvdlecí teplotu. Regulace teploty tekuté složky v nádrži g na tekutou složku a její termentaci při jejím zéhłevu na Eermentační teplotu se provádí pomocí termostatu 31 zabudovaného v nádrži § na tskutou složku a její knmnntaci. Tekuté složka pomocí čerpadla lg na krmivo cirkuluje mezi trubkovým pasteračním výměníkem gg a nádrží § na tekutou složku a její íermentaci tak dlouho. až se doséhne nastavené teploty na termnstatu 31, ktorý vypíné čerpadlo lg na krmivo.Pasterace části tekuté zložky pro prípravu několika desítek litrů provozní kultury se nejrychleji provede tak. že pži cirkulaci tekuté složky mezi tepelným paeteračním vyměníkem gg a zákvasnou nádrží 1 na proplachování se ručné reguluje kohout gg tak, že protéká tekuté~ složka o potřebné teplotě. Po naplnění nádrže 1 se pak čerpadlo 3 na krmivo vypne.Podobné lze zpasterovat velký objem tekuté složky v nádrži Q na tekutou složku a její fermentaci ruční regulací kohoutu łl. laevšak také využít automatické regulace pomocí tsrmostatu 31, který vypne čerpadlo lg na krmivo po dosažení nastavení pasterační teploty. zchlązoní z pasterované tekuté složky v nádrži 5 na tekutou složku a její fermentaci na zakvàšecí teplotu se provede přičerplním chladné tekuté složky, kterou není třeba pasterovat Tak napríklad syrové neetandardní mléko z mastitidních izolátú se po pasteraci vychladí syrovátkou, podméslím nebo odstředěným syrovým mlékem od zdravých dojnic, které se nemusí pusterovat. Tímto postupem se ušetrí energie pro ohłev chladnější tekuté složky na fermentační teplotu. chlazení tekuté složky na tcrmentační teplotu je možné také provést vzduchem a čéatečným odparem při využití rozstžikovacího zařízení ll v nádrži § na tekutou složku a její fermentaci a cirkulací tekuté složky. Rozstŕikovací zařízení ll je také určeno k mechanizovanému čištění nádrže 5 na tekutou složku a její fermentaci pomocí čisticích roztoků, které cirkulují mezi nádrží § a čerpadlem lg na krmivo. Při postřikovâní stěn dochází k ochlazovéní a tím i ke ztrátě účinnosti čisticích a desinfekčních prostředků. Tomu lze zabrénlt tím. že čistící roztok necháme cirkulovat také trubkovým pasteračním výměníkem gg, který bude čistící roztok płihřívst a sám se bude také čistlt. zbytky čisticích prostředků nebo tekuté složky z pasteračního výměníku gg se odstraní pomocí vody připouštěné z ventilu gg a čerpadla lg na krmivo. zbytky čisticích roztoků se vypustí z kohoutu 35 do kanalizace. obsluhu zařízení lze usnadnit, když část nebo všechny kohouty na zařízení budou oviádény pneumaticky. Tento způsob bude zejména výhodný tehdy, když zařízení bude pžipojeno k potrubí na rozvod tekutého krmiva s rovněž pneumaticky ovládanými kohouty vypouštějicími tekuté krmivo do koryt.Použitípneumaticky ovlédaných kohoutů umožní postupnou obsluhu několika zařízení na přípravu a rozvod tekutého krmiva jedním pracovníkom z jednoho místa. Tak by byla vyłešena problematika produktivity práce ve velkokapacitních objektech. Kontrolu správneho ddvkování tekutého krmiva do koryt by bylo za těchto podmínek nejvhodnější zajiščovat televizním okruhem. Televizní kamery by byly umístěny v jednotlivých hkléch objektu a obrazovka a ovládací panel v centrálním dispečinku.využitím prídavného zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva podle vynálezu se zařízení podle A 0 241 426 stává univerzálním. Lze na něm atabillzovat tekutou složku chemickým a bioloqickým způsobem. Veškerou tekutou složku lze před stabilizací rychle ohřát na zakvášecí teplotu případné i pasterovat, což umožnuje zpracování a efektivní využití nestandardního mléka. Tím, že na zařízení lze snadno vyrábět provozníkulturu, 2605 o 6 Í 4stává se proces stabilizace tekuté slolky biologickým způsobem nezavislým na nlékArenském průmyslu a odpadá dovoz provozní kultury do znědělskàho závodu. Bioloqickou stabilizací tekuté složky se výrazně podtrhuje biotechnologický charakter výroby tekutého krmiva a zlepšuje se jeho produkční účinek e velmi výrazně i účinek na zdravotní stav zvířat, zejména je-li použito kultura terapeutickými vlastnostni. Využití těchto kultur dovoluje vyloućits krmnýoh směsí veškerá pžídavna antibiotika a syntetické stimuletory, ktere jsou poměrně značne nákladné a navíc s části pŕechezejí do nasa zvířat. s tak mohou ohrožovat zdravílidí. Po etrlnoe energetická biologický způsob úpravy nepiinúäí zvýšené energetické požadavky,nebot veškeré tekuté krmivo se i při chemicken Ipñsobu nakonec musí ohřet na optimální napájecí teplotu, která se shoduje s kultivační teplotou používaných kultur.Při biologicken spusohu odpadá použití kyselín, jejich dovoz a nebezpečí pri menipulaoi s nimi. zásobník teplé vody jako zdroj energie pro zařízení je univerzální a může být płipojen ke viem obyklým zdrojem tradiční i netradiční energie.nioloqicke úprava tekuté složky pri využití kultur s terepeutickýn účinkom predstavujenejeíektivnějií způsob zhodnocení mléke a vedlejäích mléčných výrobku pro krmné účely. Touto cestou lze v období současných odbytových potíží nstrhu mláčnýcb výrobků výrazně sníiit potřebu dováiených rybích mouček a soje. používaných při výrobě krmných směsí.V závislosti na množství a kvalitě použité tekuté složky lze dosáhnout také výrazných úspor krmných směsí na jeden kilogram přírůstku až o několik desítek procent při přibližně stejně velkém zvýšení průměrněho denního přírůstku a minimalních ztrátách úhynem s tímtak docílit vyšší intentity a hospodárnosti odchovu eelat, případně telst.Přídavné zařízení pro stabilizeci tekute složky pro pfípravu tekutého krmiva vyznačující se tím že seetâva z trubkoveho pasteračního výměníku (22) umístěného v horní části zásobníku(5) na teplou vodu, přičemž na vstup pssteračního výměníku (22) je pripojene nádrž (6) na tekutou složku a její ťermenteci s výstup pasteračního výměníku (22) je propojen opět s nádrží (6) na tekutou složku e její íermenteoi. popłípadě se zákvasnou nádrží (7) sloužící současně na proplachovaní s čištění celého zarízení, zákvasná nádrž (7) je poprípadě tepelně izolovanâ a opatřene trubkovým ohladičem (26).

MPK / Značky

MPK: A23K 1/08

Značky: stabilizaci, tekuté, přídavné, přípravu, zařízení, tekutého, krmiva, složky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260566-pridavne-zarizeni-pro-stabilizaci-tekute-slozky-pro-pripravu-tekuteho-krmiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přídavné zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva</a>

Podobne patenty