Klbová jednotka

Číslo patentu: 254043

Dátum: 17.12.1987

Autori: Korecký Vladimír, Chropeň Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu CFHROPEŇ IGOR ing., KORECKÝ VLADIMÍR ing., PARTIZÁNSKERiešenie sa týka kĺbovej jednotky, pre presun pohyblivých časti zariadeni, najmä uchopovacích prvkov manipulátorov, jedno~ duchými technickými prostriedkami minimálnych priestorových nárokov.Uvedeného účelu sa dosiahne kĺbovou jed« inotkou, ktorej podstatou je, že pozostáva z kVVIľlýCh ramien 3, 4, spojených priečnikom 16 a otočne spojených s pevnou prírubou 1. Kyvné rameno 4 je ukončené hnacim segmente-m 7, spoluzaberajücim s hnaným segmentom 22, pevne spojeným s prvým presuvným ramenom 20, ktoré je spolu s druhým presuvným ramenom 21 otočne spojené s presuvnou prírubou 2,nesúcou rám 25 s prísavkami 26 Kyvné ramená 3, 4 sú spojené s piestnioavmi 10,11 tlakových valcov 12, 13, kĺbovo spojených s pevnou prírubou 1.Riešenie možno využiť na presun pohyblivých častí rôznych zariadeni, najmä pri manipulácii s plošnými materiálmi väčších rozmerov, po lineárnej i zakrivenej dráhe.vynález sa týka kĺbovej jednotky na presun pohyblivých častí zariadení, najmä uchopovacích prvkov manipulátorov, obsahujúcej otočné ramená a ozubený prevod.V technickej praxi sa často vyskytuje potreba opakovaného presunu častí zariadení,spravidla po lineárnej drahe, napríklad chápadiel, čelusti alebo prisavkových üstrojov robotov a manipulátorov. Tieto uchopovacie ústrojenstva prisúvajú obrábaný materiál zo zásobníka k pracovnej jednotke a medzi pracovnými jednotkami navzájom a ďalej od pracovnej jednotky do odkladacieho priestoru. Pri jednoduchých lineárnych pohyboch je presun pohyblivých častí zabezpečený prostriedkami lineárneho vyhotovenia, pre ktoré je charakteristické lineárne vedenie, umožňujúce presný pohyb pohyblivej časti, uloženej napríklad na ozubenom hrebeni alebo najčastejšie piestnici tlakového valca. Tieto konštrukcie majú nevýhodu najmä pri manipulovaní s opracovávanými predmetmi väčších rozmerov, najmä plochých doskových alebo listových materiálov. V týchto prípadoch majú lineárne vedenia značnú dĺžku, čo nepriaznivo vplýva na zastavanú plochu celého zariadenia. Okrem toho je ďalšou nevýhodou obtiažne vyhotovenie dlhých pohonných častí. Na odstráne nié týčhtöněvýhod bolínavrhnuté konštruk cie s premenou rotačného na lineárny pohyb, využívajúce ozubený prevod. Ako ozubený prevod sa tu uplatňuje napríklad planétové súkolie. Nevýhodou týchto prevodov je ich zložitosť, a tým prácna a nákladná výroba i údržba.Uvedené nevýhody odstraňuje kĺbová jednotka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prvé kyvné rameno, ku ktorého prvej konzole je pripojená prvá piestnica prvého tlakového valca a druhé kyvné rameno,ku ktorého druhej konzole je pripojená druhá piestnica druhého tlakového valca, a ktoré je zakončené hnacím segmentom, sú prvým a druhým čapom spojené s pevnou prírubou, pričom ramená sú spojené prvým priečnikom, upraveným na prvom a druhom náboji, na ktorých je upravený druhý priečnik, prvé presuvné rameno zakončené hnaným segmentom a druhé presuvné rameno, pričom k ramenám je prvým a druhým puzdrom pripojená presuvná príruba.Vyšší technický účinok spočíva v zjednodušeni konštrukcie pohybových prostriedkov určených pre tento účel pri zachovaní minimálneho zastavaného a pracovného priestoru.Prikladné vyhotovenie kĺbovej jednotky podľa vynálezu, určenej pre manipulátor na podávanie a odoberanie plochých materiálov s využitím prisavkoveho mechanizmu, je schematicky znázornená na priložených vý 4kresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys a na obr. 2 bokorys kĺbovej jednotky. K neznázornenému stojanu je pripevnenä pevná priruba 1, na ktorej je na prvom čape 5 otočne uložené prvé kyvné rameno 3 a na druhom čape 6 druhé kyvné rameno 4, pevne spojené s hnacím segmentom 7. Prvé kyvné rameno 3 je svojou prvou konzolou 8 otočne spojené s prvou piestnicou 10 prvého tlakového valca 12, spojeného s prvým závesom 14 pevnej priruby 1 a druhé kyvné rameno 4 je svojou druhou konzolou 9 otočne spojené s druhou piestnicou 11 druhého tlakového valca 13, spojené s druhým závesom 15 pevnej priruby 1. Prvé a druhé kyvné rameno 3, 4 majú rovnakú dĺžku a na konci sú spojené prvým priečnikom 13, otočne upraveným na prvom a druhom náboji 18, 19, na ktorých je ďalej otočneupravený druhý priečnik 17, spájajúci prvépresuvnê rameno 2 U, zakončené hnaným segmentom 22, a druhé presuvné rameno 21. Hnaný segment 22 svojim uzobením spoluzaberá s hnacim segmentom 7. Prvé presuvné rameno 20 je otočne uložené na prvom puzdre 23 presuvnej priruby 2, na ktorej druhom puzdre 24 je otočne uložené druhé presuvné rameno 21. Na presuvnej prírube 2 je upravený rám 25 s prisavkami 26.Činnost zariadenia je nasledovná. Presuvná príruba 2 s rámom 25 a prísavkami 2 G sa nachádza vo východzej pravej krajnej polohe nad stohom listových materialov. Po uchopení .neznázorneného vrchného materialu v stoľiu prisavkami 2 G sa celá kĺbová jednotka vplyvom neznäzorneného mechanizmu zodvihne. Do prvého tlakového valca 12 nad neznázornený piest sa začína prevádzať tlakové médium, ktoré sa súčasne privádza pod neznázornený piest druhého tlakového valca 13. Pôsobenim prvej a druhej piestnica 10, 11 na prvé a druhe kyvné rameno 3, 4 sa tieto začnú vychylovať dolava. Hnací segment 7 pootáča hnaný segment 22, čím sa prvé a druhé presuvné rameno 20, 21 spolu s presuvnou prirubou 2 presúvajú do ľavej krajnej polohy. Premiestňovaný material sa uvolni z prisaviek 26 a celá kIbová jednotka je po prepojení tlakového média do opačných priestorov prvého a druhého tlakového valca 12, 13 pripravená k presunu do východiskovej polohy.Vhodnou zmenou pomeru dĺžky prvého a druhého kyvného ramena 3, 4 voči dĺžke prvého a druhého presuvného ramena 20 a 21,ako aj voľbou prevodu medzi hnacím segmentom 7 a hnaným segmentom 22 možno dosiahnut rôzne dráhy pohybu presuvnej priruby 2 i jej rýchlosti presunu. vynález tak možno využiť na presun pohyblivých častí rôznych zariadeni po lineárnej a zakrivenej dráhe.Kĺbová jednotka na presun pohyblivých častí zariadení, najmä uchopovacích prvkov manipulátorov, obsahujúca otočné ramená a ozubený prevod, vyznačená tým, že prve kyvné rameno 3, ku ktorého prvej konzole B je pripojená prvá piestnica 10 prvého tlakového valca 12 a druhé kyvnê rameno 4, ku ktorého druhej konzo e 9 je pripojená druhá piest-nina 11 druhého tlakové valca 13, a ktoré je zakončené hnacím segmentom 7, sú prvým a dru hým čapom 5, 6 spojené s pevnou prírubou 1, pričom ramená 3, 4) sú spojené prvým priečnikom 16, upraveným na prvom a druhom náboji 18, 19), na ktorých je upravený druhý priečnik 17, prvé presuvné rameno 20, zakončené nnaným segmentom 22 a druhé presuvné rameno 21, pričom k ramenám 20, 21 je prvým a druhým puzdrom 23, 24 pripojená presuvná príruba 2.

MPK / Značky

MPK: B25J 18/00

Značky: kĺbová, jednotka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-254043-klbova-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klbová jednotka</a>

Podobne patenty