Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (45) vydané 15 11 33 A OBJEVYAutor vynálezu GABco MILAN ing. CSc., HUTÁR EDUARD ing., TEREN JÁN ing. CSc.,MIHALY FRANTISEK ing., NOSKO VLADIMÍR ing.,LEXA VLADIMÍR IUDI. ĺng. CSC., BRATISLAVA,HEGNER PAVEL ing. CSc., ÚSTI nad Labem54 Granuluvané viaczložkové hnnjivu a spôsob ich výrobyRiešenie sa týka granulovaných NPK hnojív obsahujúcich časť fosforečnej zložky vo forme fosforitu s výhodou upraveného mletím. Ďalšími zložkami hnojív sú fosforečnany amónne, polyfcsforečnany amónne, siran amónny a chlorid draselný alebo siran draselný, pričom hnojivá môžu tiež obsahovat dusičnan amönny, prírodný zeolit a pojivo. Hnojivá sa vyrábajú spôsobom taveninovej granulácie a zakladajúcej sa na neutralizácii minerálnych kyselín amoniakom. Produkt neutralizačnej reakcie sa kontínuálne granuluje s tuhými surcvinami a vratným ma« teriálom, pričom sa tieto v granulačnom procese huomogenizujú s fosforitov s výhod-ou upraveným mletim. Pre obtiažnejšie granulo~ vateľné formulácia hnojív sa do procesu tvorby granúl pridáva tiež pojivo.Vynález sa týka granulovaných viaczložkových hnojív s obsahom fosforitov a spôsobu ich výroby.Napriek známym, predovšetkým ekonomickým výhodám - nízka cena, predstavuje celosvetove aplikácie mletých fosforitaov len cca 5 z použitých fosforečných hnojív. Hlavnými nevýhodami použitia mletých ľosíoritov je neurčitosť ich agronomickej hodnoty a predovšetkým problematická manipulácia a aplikácia jemne mletého práškového materiálu. Podľa údajov z Fertilizer Manual, Development and Transfer of Technology, Series No. 13, UNIDO, New York 1980, je pre dosiahnutie dobrého agronomlckého účinku potrebné zabezpečit jemné zomletie fosforitu tak, aby 90 hmot. častíc bolo menších ako 0,147 mm, aleb-o s výhodou vyššej účinnosti 80 0/0 hmot. častíc menších ako 0,043 mm. e všeobecne prijatý názor, že použitie takýchto klasických mletých fosforitov je z agronomického hladiska efektívne len na kyslých pôdach s hodnotou pH g 6, pričom dlhodobý účinok ich použitia je priaznivejší ako ich účinok krátkodobý. Granuláciou mletých fosforitov sa vyriešeli problémy súvisiace s manipuláciou a aplikáciou jemného prašného materiálu, avšak takto upravený produkt malvmalú agronomickú účinnosť, pretože granu láciou sa významne zredukoval styčný povrch mletého fosforitu s pôdnym roztokom,účinkom ktorého sa mletý fosforít transformoval do foriem P 205 prístupných rastlinám. Okrem zníženia agronomickej účinnosti je ďalšou nevýhodou granulovaných mletých fosforitov ich obtiažna granulácia bez použitia vhodného pojidla, ktoré však komplikuje proces výroby a spôsobuje, že sa táto stáva nákladnejšou. Podla M. P, Thiiringa- referát z AGRICI-IEM, VI. kongres chémia v poľnohospodárstve, jún 1984, Bratlslava, je výhodné uskutočňovať granulaciu fosforitov v zariadení, ktoré pozostáva z dvoch za sebou pracujúcich častí - predbežného granulátora a zaobaľovacieho granulátora. Výhodou tohto procesu je, že granule sa získavajú bez akýchkoľvek pojív,okrem vody a pary. Nevýhodou je, že proces granulácie je nutné uskutočňovať dvojstupňove. Tiež aplikácie fosforitových a aktivovaných fosforitových suspenzií nepriniesla očakávaný pokrok v rozvoji použitia mletých fosforitov, hlavne pre niektoré nevýhody súvisiace s agronomickou účinnosťou, skladovaním a aplikáciou. Uvedené nedostatky použitia mletých fosforitov -odstraňuje vynález.Predmetom vynalezu sú granulované viaczložkové hnojivá obsahujúce 4 až 19 hmot. percent celkového dusíka, 13 až 45 hmot. 9/0 celkového P 205, pričom 35 až 82 hmot. z celkového obsahu P 205 je vo forme fosforečnanov amónnych. Hnojivá ďalej obsahujü 10 až 28 hmot. K 2 O vo forme chloridu a/alebo síranu draselného a tiež látky upravujúce ich fyzikálnochemické a mechanickévlastnosti. Hnojiva sa vyznačujú tým, že obsahujú, z cekového obsahu P 205, 5 až 48 hmot. °/o P 205 vo forme fosforitov a 0,3 až 45 hmot. °/o P 205 Vo forme kondenzovaných fuosforečnanov- amónnych. Hnojivá ďalej obsahujú 7 až 35 °/o hmot. °/o síranu amónneho.Predmetom vynálezu je ďalej spôsob výť rohy granulovaných viaczložkových hnojív. uvedeného obecného zloženia, ktorý je založený na kontinuálne vedenej neutrallizácii trihydrogénfosforečnej kyseliny, alebo jej zmesi s kyselinou sírovou, amoniakom alalebo amoniakátom dusičnanu amónneho. Produkt neutralizačnej reakcie sa kontinuálne granuluje s tuhými surovinami a vratným materiálom. Pnoces sa vyznačuje tým, že k zabudovaniu fosforitu do granúl hnojlva dochádza po kontakte taveninovej časti reakčného produktu neutralizačnej reakcie, ktorý má charakter taveninovo-paro-plynnej zmesi, s časticami fosforitu. Kontakt sa uskutočňuje rozstrekom produktu neutralizačnej reakcie na povrch granulačnej hmoty v granulačnom zariadení. Pritom stupeň premeny monofosforečnanovej zložky na lineárne kondenzované fosforečnany amonne v tavenine je 0,3 až 75 a jej teplota je v závislosti od zloženia a vedenia procesu neutralizácie 145 až 395 °C a hmotnostný pomer P 205 v tavenine a fosforite je 0,05 až 0,092.Fosforit je výhodné upraviť mletím na vel.kost častíc tak, aby min. 80 hmot. častíc bolo menších ako 0,20 mm. Tým sa zaručí z granulometrického hľadiska jeho konštantnost a dosiahne sa lepšia granulač-ná účinnost procesu a tiež jeh-o lepšia vy užitelnost rastlinami, pre niektoré zloženie hnojív sa do procesu pridáva s výhodou tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu, alebo zahustených sulfitových výpalkov. Z granulačného zariadenia nachádzajúci surový granulát sa ďalej spracováva pri výrobe granulovaných hnojív obecne používanými procesmi sušenia, triedenia, chladenia a povrchovej úpravy.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi fyzikálnochemickými vlastnosťami zabezpečujú dobrú manipulovatelnost a novnomernú aplikovateľnosť na pôdu. Podstatnou výhodou vynalezu je možnosť použitia v hnojivách zapravených fosforitov aj na pôdach s vyššou hodnotou pH ako 6. Po rozpustení granúl hnojiva v pôde reagujú prítomné kysléH 2 PO 4 a C 1 prednostné s V styku existut júcimi časticami mletého fosforitu, za tvorby foriem P 205 dobre využitelnými rastlinami. Svojim zložením a obsahom fosforu vo forme fosforltov, fosforečnanov amónnych a polyfosforečnanov amonnych zabezpečujú granulované viaczložkové hnojivá,ktoré sú predmetom vynálezu, vysokú kratkodobú i dlhodobú agronomickú účinnosťch fosforečnej zložky pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na zrovnatelnej úrovni s prídavkom jemného KCl.Granulované viaczložkové hnojivá a spôsob ich výroby ozrejmujú, ale nijako neobmedzujú predmet vynálezu nasledujúce príklady.Do modelového rúrového reaktora sa kontinuálnym spôsobom dávkovali nasledovnéV reaktore vznikajúca parokvapalinová zmes sa rozstrekovala do modelového granulátora bubnového typu, do ktorého sa súčasne dávkovali nasledovné tuhé suroviny 16,5 kg/h mletého fosfcritu obsahujúceho33,4 hm-ot. P 205, granulometrického zlo ženia 80 0/0 častíc menších ako 0,20 mm,34,0 kg/h draselnej soli KCl s obsahom60,3 hmot. 0/0 K 2 O, Granuláciuou tejto zmesi vznikol produkt nasledovného zloženia6,87 hmot. 0/0 celkového N,28,08 hmot. 0/0 celkového P 205,19,90 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme mletého fosforitu,8,20 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amónnych,71,9 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,20,62 hmot. 0/0 K 20,10,04 hmot. 0/0 síranu amónneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkovali nasledovné surovinyGranuláciou sa získal produkt nasledujúceho priemerného zloženia 6,04 hmot. 0/0 celkového dusíka,25,05 hmot. 0/0 celkového P 205,20,0 hmot. 0/0 z cel-kového obsahu P 205 vo forme mletých fosforitov,6,7 hmot. z celkového obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amónnych,73,3 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,24,7 hmot. 0/0 K 20,9,02 hmot. 0/0 síranu amónneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkovali nasledovné suroviny7,6 kg/h koncentrovaného amoniaku, 36,4 kg/h extrakčnej H 3 PO 4 obsahujúcej 52,2 hmot. 0/0 P 205, 7,3 kg/h 92,2 0/0 H 2 SD 4, 15,0 kg/h mletého fosforitu s obsahom 33,4 hmot. 0/0 P 205, granulometrického zloženia 80 0/o častíc menšch ako 0,125 mm, 21,5 kg/h KCl s obsahom 61,3 0/0 hmot. K 2 O, 20,5 kg/h kryštalického dusičnané amónne ho, granuláciou sa získal produkt nasledovného priemerného zloženia13,3 hmot. 0/0 dusíka,25,04 hmot. celkového P 205,20,0 hmot. 0/0 z celkového P 205 vo forme mletých fosforitov,5,9 hmot. celkového obsahu P 205 vo forme mletých polyfosforečnanov amônnych,74,1 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amónnych,13,2 hmot. 0/0 K 20,9,0 hmot. 0/0 sírané amónneho,20,5 hmot. 0/0 dusičnanu amónneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom l dávkovali nasledovné suroviny9,0 kg/h koncentrovaného plynného amoniaku,20,5 kg/h extrakčnej H 5 P 04 obsahujúcej 49,8 hmot. 0/0 P 205 24,5 kg/h 72,7 0/0 H 2 S 04,15,0 kg/h fosforitu s obsahom 33,4 hmot. P 205,31,0 kg/h K 4 SO 2 S obsahom 53,5 hmot. K 20,5,5 kg/h dusičnanu amónneho,2,0 kg/h mletého prírodného zeolitu,granuléciou sa získal produkt nasledovného priemerného zloženia9,3 hmot. 0/0 dusíka,18,1 hmot. 0/0. celkového P 205,27,6 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme mletého fosforítu,13,9 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amónnych,58,5 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,16,5 hmot. K 2 O,24,2 hmot. 0/0 síranu amónneho,5,5 hmot. 0/0 dusičnanu amónneho,2,0 hmot., zeolitu.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkovali nasledov.né suroviny11 kg/h koncentrovaného plynného amonia ku, 24,5 kg/h extrakčnej HsPO 4 obsahujúcej 54,2 hmot. 0/0 P 205, 23,0 kg/h 93,8 H 2 S 04, 150 kg/h mletého fosforítu s obsahom 33,4 hmot. 0/0 P 205 granulometríckého zloženla 90 hmot. 0/0 častíc menších ako 0,150 mm, 30,5 kg/h KCl s obsahom 61,1 hmot. 0/0 K 20, 2,0 kg/h mletého prírodného zeolitu, v granulácíou sa získal produkt nasledovného9,0 hmot. 0/0 dusíka, 18,4 hmot. 0/0 celkového P 205, 27,2 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme mletého fosforitu, 25,1 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amonnych, 47,7 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych, 13,0 hmot. K 2 O, 29,0 hmot. 0/0 síranu amónneho,2,0 hmot. zeolitu.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkovalí nasledovné suroviny32 kg/h amoníakátu dusičnanu amónneho obsahujúceho 25,9 hmot. 0/0 NH a 40,6 hmot. 0/0 celkového dusíka, 19,0 kg/h extrakčnej H 3 PO 4 obsahujúcej 50,4 hmot. P 205, 12,5 kg/h 93,8 0/0 H 2 SO 4, 25 kg/h mletého fosforitu obsahujúceho 32,7 hmot. P 205 granulometrického zloženia 80 0/0 častíc menších ako 0,20 mm, 21,5 kg/h KCl s obsahom 61,1 hmot. 0/0 K 20, 2,5 kg/h zahustených sulfitových výpalkov.Granuláciou sa získal produkt nasledovného zloženia12,9 hmot. dusíka,17,8 hmot. 0/0 celkového P 205,46 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo for me mletých fosforitov,54 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,13,0 hmot. 0/0 K 2 O,15,7 hmot. 0/0 síranu amónneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s prí~ kladom 1 dávkujú nasledovné suroviny15,5 kg/h amoníakátu dusičnanu amónneho obsahujúceho 25,9 hmot. 0/0 NHs a 40,6 hmot. 0/0 celkového dusíka, 3,5 kg/h koncentrovaného kvapalného amoniaku, 26 kg/h extrakčnej H 3 P 04 obsahujúcej 50,4 hmot. 0/0 P 205, 12 kg/h 91,8 0/0 H 2 SO 4, 15 kg/h mletého fosforitu s obsahom 32,7 hmot. 0/0 P 205, granulometrického zloženia 80 hmot. častíc menších ako 0,125 mm, 30 kg/h KCl s obsahom 61,1 hmot. 0/0 K 2 O, 5,5 kg mletého prírodného zeolitu, 2,0 kg sulfitového výluhu.Granuláciou sa získal produkt nasledujúceho priemerného zloženia 9,1 hmot. 0/0 dusíka, 18,1 hmot. 0/0 celkového P 205, 27,0 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme mletých fosforitov, 73,0 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych, 18,3 hmot. 0/0 K 20, 14,8 hmot. síranu amónneho, 5,5 hmot. 0/0 prírodného zeolitu.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkujú nasledov-né suroviny8,0 kg/h koncentrovaného amoniaku, 26,0 kg/h extrakčnej H 5 PO 4 obsahujúcej 52 hmot. 0/0 P 205, 12,0 kg/h 92,5 0/0 H 2 S 04, 15,0 kg/h mletého fosforitu s obsahom 33,1 hmot. 0/0 P 205 granulometrického zloženia 80 hmot. 0/0 častíc menších ako 0,20 mm, 30,5 kg/h KCl s obsahom 60,9 hmot. 0/0 K 2 O, 14 kg/h kryštalického síranu amónneho, 2,0 kg/h sulfitového výluhu.Granulácíou sa získal produkt nasledujúceho priemerného zloženia8,9 hmot. 0/0 dusíka,18,4 hmot. 0/0 celkového P 205,26,9 hmot. 0/0 z celkového P 205 vo forme mletého fosforitu,5,4 hmot. 0/0 z celkovéh obsahu P 205 vo forme polyfosforečnanov amónnych,67,7 hmot. 0/0 zcelkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,18,5 hmot. K 2 O,29 hmot. sIranu-amonneho.

MPK / Značky

MPK: C05G 1/00

Značky: spôsob, hnojivo, výroby, viaczložkové, granlované

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-254028-granlovane-viaczlozkove-hnojivo-a-sposob-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby</a>

Podobne patenty