Zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou

Číslo patentu: 254024

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bobovnický Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

um no VYNÁLEZY A OBJEW 45 Vydane 15 11 88(75 4 Autor vynálezu BOBOVNICKY PETER ing. CSC., BRATISLAVA54 Zapojenie rádiovéhu systému s polaritnau amplitüdnvou modulácíou a demoduláciouRiešenie sa týka rozhlasovej rádiotecliniky oboru spojovacej techniky. Účeýom zapo jenia rádiového systému s polaritnou ampli~ ě ootudovou moduláciou a demoduláciou je L m zdvojnásobenie počtu rozhlasových vysie~čelu sa dosiahne polaritnou amplitúdovou moduláciou použitím druhého bloku diódoe L I věho usmerňovača pďarity nemodulované- D gho signálu na vysielacej strane, pričom prvý blok predstavuje vysokofrekvenčnú časť vy- - sielača, tretí blok nízkofrekvenčnú časť vy- v N sielača, štvrtý blok predstavuje amplitúdovy modulátor, piaty blok predstavuje koncový stupeň vysielača. Ďalej na prijímacej . strane použitím deviateho bloku diódového ~. ~ usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu, desiateho bloku diödověho usmerñovača zápornej polarity modulovaného signálu, prepínača, dvanásteho bloku niz- kofrekvenčného filtra, pričom ôsmy blok jpredstavuje vysokofrekvenčnú čast prijíma- w ča a trinásty blok predstavuje nízkofrekvenčnú časť prijímača. Okrem zdvojnäsobe- ĺà 7 nia počtu rozhlasových vysielačov vynález je možné využít pre súčasný prenos dvoch š modulačných signálov v prípade zdvojenia ° nízkofrekvenčnej časti prijímača.vynález sa týka zapojenia radiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou.Doteraz, pre rádiový prenos rozhlasových modulačných signálov v strednovlnnom a dlhovlnnom pásme, najviac použivaným je amplitúdovo modulovaný rádiový systém s nosným signálom a dvomi postrannými pásInami. Dvojpásmový amplitúdovo modulovaný system, vzhľadom na pomerne široké pásmo rádiového kanála a vzhľadom na to,že nosný rädiový signál je amplitúdovo modulovaný V jeho kladných ako aj V jeho záporných polperiódach, neumožňuje zvýšenie počtu rozhlasových vysielačov, čo je jeho nevýhodou. Zdvojnásobit počet rozhlasových vysielačov v uvedených vlnových pásmach nosných signálov, vzhľadom na polovičnú šírku pásma rádiového kanála, umožňuje už dávnejšie vyvinutý zlučitelný amplitúdovo modulovaný rádiový systém s nosným signálom a jedným postranným pásmom. Zlučiteľný jednopásmový amplitúdovo modulovaný rádiový systém je však veľmi zložitý a nákladný na vysielacej strane, z dôvodu potrebného účinného potlačenia druhého postranného pásma, čo je jeho nevýhodou. Z uvedeného dôvodu zlučitelný jednopásmový rádiový systém s nosnou vlnou nenašiel vo svete doteraz širšieho uplatnenia.Nevýhody doteraz existujúcich amplitúdovo modulovaných rádiových systémov sú v podstatnej miere odstraňované predmetom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na vysielacej strane výstup bloku vysokofrekvenčnej časti vysielača je spojený so vstupom boku diodoveho usmerňovača polarity nemodulovaného signálu s výstupom spojeným s prvým vstupom bloku polaritného amplitúdového modulátoru, pričom druhý vstup bloku polaritného amplitúdového modulátora je spojený s výstupom bloku nízkofrekvenčnej časti vysielača a výstup bloku polaritného amplitúdového modulátora je spojený so vstupom bloku koncového stupňa vysielača s výstupom pripojeným na vysielaciu anténu, na prijímacej strane prijímacia anténa je pripojená na vstup boku vysokofrekvenčnej časti prijimača s výstupom spojeným so vstupom bloku diódového usmerňovača kladnej polarity modulovanêho signálu a so vstupom bloku diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu, pričom výstup bloku diódového usmerňovača kladnej polaritý modulovaného signálu a výstup bloku diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu je cez prepínač spojený so vstupom bloku nízkofrekvenčného filtra s výstupom spojeným so vstupom bloku nízkofrekvenčnej časti prijímača.Výhody zapojenia podla predmetu vynálezu sú v tom, že využitím bloku diôdověho usmerňovača polarity nemodulovaného signálu, bloku polaritného amplitúdového modulátora na vysielacej strane, a využitím bloku diódového usmerňovača kladnej po 4larity modulovaného signálu, bloku diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu, bloku nízkofrekvenčného filtra na prijímacej strane je možné v bežných rozhlasových amplitúdovo modulovaných pásmach dlhých a stredných vĺn umiestniť dvojnásobný počet vysielačov.Na prlpojenom výkrese je schematicky znázornená zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou.Zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou pozostáva na vysielacej strane z bloku 1 vysokofrekvenčnej časti vysielača s výstupom spojeným so vstupom bloku 2 diódového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu s výstupom spojeným s prvým vstupom bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora, pričom druhý vstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora je spojený s výstupom bloku 3 nízkofrekvenčnej časti vysielača a Výstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora je spojený so vstupom bloku 5 koncového stupňa vysielača s výstupom spojeným na vysielaciu anténu 6, na prijímacej strane prijímacia anténa 7 je pripojená na vstup bloku 8 vysokofrekvenčnej časti prijímača s výstupom spojeným so vstupom bloku 9 diodového usmerňovača kladnej polarity modužovaného signálu a so vstupom bloku 10 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu, pričom výstup bloku 9 diódověho usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu a výstup bloku 1 ll diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu je cez prepínač 11 spojený so vstupom bloku 12 nizkofrekvenčného filtra s výstupom spojeným so vstupom bloku 13 nízkofrekvenčnej časti prijímača.Na vysielacej strane nemodulovaný sínusový striedavý signál z výstupu bloku 1 vysokofrekvenčnej časti vysielača postupuje na vstup bloku 2 diôdového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu, ktorý je osadený kladne alebo záporne polarizovanou diódou. Na výstupe bloku 2 diodového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu sa dostane signál v kladnej alebo zapornej polperiöde nosného nemodulovaného signálu. Polaritný nemodulovaný signál z výstupu bloku 2 diódového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu sa privádza na prvý vstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora. Na druhý vstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora sa privádza modulačný signál z výstupu bloku 3 nízkofrekvenčnej časti vysielača. Na výstupe bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora sa obdrží polaritne amplitúdovo modulovaný vysokofrekvenčný signál. Pritom polaritne amplltúdovo modulovaný signál na výstupe bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora môže mat, podla volby polarity bloku 2 diódového usmerňo 254024vača polarity nemodulovaného signálu,kladnú alebo zápornú polarltu. Polaritne amplitúdovo modulovaný signál z výstupu bloku 4 polaritného amplitudového rnodulátora sa za účelom výkonného zosilnenla privádza na vstup bloku 5 koncového stupňa vysielača. Vysokofrekvenčný polaritne amplitúdovo modulovaný elektrický výkon sa z výstupu bloku 5 koncového stupňa vysielača privádza na vysielaciu anténu ü, kde sa premieňa v menších vzdialenostiach od vysielacej antény 6 na vyžiarený indukčný elektromagnetický výkon a vo väčších vzdialenostiach od vysielacej antény 5 sa premieňa na vlnový elektromagnetický výkon. Hustota elektromagnetického výkonu prijatá prijímacou anténou 7 sa v nej prevádza na vysokofrekvenčný polaritne amplitúdovo modulovaný elektrický signál. Vysokofrekvenčný polaritne amplitúdovo modulovaný signál z prijímacej antény 7 sa privádza na vstup bloku 8 vysokofrekvenčnej časti prijímača za účelom napäťového zosilnenia. Zosilnený vysokofrekvenčný signál z výstupu bloku 8 vysokofrekvenčnej časti prijímača postupuje na vstup bloku 9 diódového usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu a na vstup bloku 1 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovanébo signálu. Na výstupe bloku l diódového usmerňovača kladej polarity modulovaného signálu sa dostane amplitúdovo modulovaný signal v kladnej polperióde nosného rádiového signálu, a na výstupe bloku 10 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu sa dostane amplitúdovo modulovaný signál v zápornej polperióde nosného rádiového signálu. Kladne polarizovaný amplitúdovo modulovaný signál z výstupu bloku 9 diódového usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu a záporne polarizovaný ampitúdovo modulovaný signál z výstupu bloku 10 diódového usmerñovača zápornej polarity modulovaného signálu sa privádzajú podla volby kladnej alebo zápornej polarity vysielača, cez prepínač 11 na vstup bloku 12 nízkofrekvenčného filtra. Rezová frekvencia bloku 12 nízkofrekvenčného filtra musí byť volená medzi jedno až trojnásobkom najvyššieho kmiločtu modulačného signálu tak, aby nedochádzalo k prieniku menej intenzívnej časti spektra modulačného signálu opačnej polarity. Blok 12 nízkofrekvenčného filtra v spojení s blokom 9 diódového usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu alebo v spojení s blokom 10 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu sa zúčastňujú na polarit.nej amplitúdovej demodulácii vysokofrekvenčného polaritne amplitúdovo modulovaného signálu Demodulačný alebo pôvodný modulačný nízkofrekvenčný signál z výstupu bloku 12 nízkofrekvenčného filtra sa privádza na vstup bloku 13 nízkofrekvenčnej časti prijímača. Pre zdvojnásobenie počtu rozhlasových vysielačov v uvedených vlno vých pásmach nosných signálov je potrebné,aby na strane vysielacej bol realizovaný jeden vysielač s kladne polarizovanou diódou bloku 2 diodového usmerñovača polarity nemodulovaného signálu a druhý vysieač so záporne polarizovanou diódou bloku 2 diódového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu, na strane prijímacej prijímač musí byť vybavený súčasne blokom 9 diódového usmerňovača kladnej polarity modulovaného signálu a blokom 1 U diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu s príslušným prepínačom 11.Napríklad na jednej vlnovej dĺžke nosného rádiového signálu s frekvenciou 600 kHz chceme reaiizovať jeden vysielač s kladnou polaritnou amplitüdovou moduláciou a druhý vysielač so zápornou polaritnou amplitúdovou moduláciou. Za týmto účelom u prvého vysielača blok 1 vysokofrekvenčnej časti vysielača bude generovať striedavý sínusový signál s frekvenciou 600 kHz, blok 2 diódového usmerňovača polarity nemodulovaného signálu bude osadený s kladne polarizovanou diódou a bude prepúšťať na vstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora len kladné polperiódy nemodulovaného striedavého nosného signálu 600 kHz, na výstupe bloku 4 polaritného amplitüdového modulátora dostaneme polaritne amplitúdovo modulovaný signál, pričom amplitúdová modulácia sa aplikuje len na kladné polperiódy nosného vysokofrekvenčného signálu 600 kHz, na prijímacej strane výstu.p bloku 9 diódového usmerňovača kladnej polaríty modulovaného signálu musí byť spojený cez prepínač 11 na vstup bloku 12 nízkofrekvenčného filtra s výstupom spojeným so vstupom bloku 13 nízkofrekvenčnej časti prijímača. V prípade druhého vysielača so zápornou polaritnou amplitúdovou moduláciou blok 1 vysokofrekvenčnej časti vysielača bude rovnakým spôsobom generovať nemodulovaný sínusový striedavý signál 600 kHz, blok 2 diódového usmerñovača polarity nemodulovaného signálu bude osadený záporne polarizovanou diódou a bude prepúšťať na vstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora len záporné polperiódy nemodulovaného nosného signálu 600 kHz, na výstupe bloku 4 polaritného amplitúdového modulatora dostaneme polaritne amplitúdovo modulovaný signál, pričom amplitúdová modulácia sa aplikuje len na záporné polperiódy nosného vysokofrekvenčného signálu 600 kHz,-na prijímacej strane výstup bloku 10 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu musí byť cez prepínač 11 spojený so vstupom bloku 12 nízkofrekvenčného filtra s výstupom spojeným so vstupom bloku 13 nízkofrekvenčnej časti prijímača.Vynález je možné využiť pre zdvojnásobenie počtu rozhlasových vysielačov v dlhovlnnom a strednovlnnom pásme nosných rádiových signálov.Zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláctou a demoduláciou vyznačujüce sa tým, že na vysielacej strane výstup bloku 1 vysokotrekvenčne časti vysielača je spojený so vstupom bloku 2 diódového usmerňovača polaritý nemodulovaného signálu s výstupom spojeným s prvým vstupom bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora, pričom druhý vstup bloku 4 polaritného amplitúdovêho modulátora je spojený s výstupom bíoku 3 nízkofrekvenčnej časti vysielača a výstup bloku 4 polaritného amplitúdového modulátora je spojený so vstupom bloku 5 koncového stupňa vysielača s výstupom pripojeným na vysielaciu anténu 6, na prijima cej strane prijímacie anténa 7 je pripojená na vstup bloku 8 výsokofrekvenčnej časti prijímača s výstupom spojeným so vstupom bloku 9 diódového usmerňovača kladnej polaríty modulovaného signálu a so vstupom bloku 10 diódového usmerňovača zápornej polarltý modulovaného signálu.,pričom výstup bloku 9 diödového usmerňovača kladne polarity modulovaného signálu a výstup bloku 10 diódového usmerňovača zápornej polarity modulovaného signálu je cez prepínač 11 spojený so vstupom bloku 12 nízkofrekvenčného filtra s výstupom spojeným so vstupom bloku 13 nízkofrekvenčnej časti prijímača.

MPK / Značky

MPK: H04B 1/38

Značky: moduláciou, zapojenie, systému, radiového, polaritnou, amplitúdovou, demoduláciou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-254024-zapojenie-radioveho-systemu-s-polaritnou-amplitudovou-modulaciou-a-demodulaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie rádiového systému s polaritnou amplitúdovou moduláciou a demoduláciou</a>

Podobne patenty