Brousící hmota a způsob její přípravy

Číslo patentu: 246960

Dátum: 22.02.1982

Autor: Holba František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynáłczu sum LADISLAV, BENÁTKY nad Jizerou,vynález se týká složení bz-ouaici hmoty pro výrobu brousicího telesa a způsobu její přípravy.Známe složení bz-oucici hmoty obsahuje brousici materiál, pojivo a plnidla jako je kryolit, megnezit, sidre, uhličitan vápenotý a pyrit. Přes dobrou sliaovatelnoat neni dosahována potřebné pevnost z ní vyrobených nástrojů, ani dobrá tepelná odolnost vyžadovaná. u některých výrobků. Další nevýhodou je nehomogenita a tvorba mäkkých míst z titulu ner-ovnoměrného stupně vytvrzení nehomogennich míst v kotouči.Znáw způsob přípravy brousici hmoty je ten, že se brousicí zrno a pyrit železa Fesa ovlhči tekutou pryskyřici a poté následuje zhruba po 5 sekundách vmísení práäkové pryskyřice a anorganických plniv jako kryolit, magnezit a uhlíčitan vápenatý. Nevýhodou je nehomogenita brousicí hmoty a aeparačni účinky plniv následně vmisených a nabalených na pojivovém filmu.Úkolem vynálezu je ziepěení homogenity. zvýšení pevnosti na roztrženi, zvýšení poměměho faktom eventuálně zvýšení tepelné odolnosti finálního výrobku vyráběného z brousici hmoty. Úkol řeší brouaicí hmota pojená pryskyřičným, kaučukovým, polyuretanovým či hybridnimi pojivy, obsahující brusivo, jedno nebo směs anorganiclcých plnidel typu kryolit, sádra, pyrit, magnezit, vápenec, vyznačujici se tím, že obsahuje alespoň jedno chemicky aktivní plnidlo ze skupiny rudných či nerudných plnidel typu chlorid eodný Noci, chlorid hořečnato-dreselný KMgC 13, chlorid draselný C 01, chlorid barnatý Baclz,chlorid olovnatý Pbclz, simik měčnatý CuS, sirník entimonitý SbZSJ, simík olovnatý PbS a alespoň jedno chemicky aktivní plnidlo ze skupiny simík zinečnatý ŽnS, sirník cíničitý 3 x 182, sir-nik entimoničný Sb 2 S 5, sir-an bar-natý B 9804, kyeličník antímonitýSb 203, kysličník antimoničný Sb 205, přičemž uvedené složky jsou vo hmotě přítomny v následujícím poměrunerudná plnivo a obsah pojive nesmí být nižší než 37,5 hmot. chemicky aktivních plniv ve hmotě obsažených.Použitím broueicí hmoty dle vynálezu, využitím nových poznatků synergistických účinkñ určených rudných e nerudných plniv v kombinacích a nového způaobu přípravy brousicí hmoty dochází u praktických finálních výrobků k podstatnému zvýšení užitných vlastností, hlavně v životnosti o 50 až 300 . Přínosem de 1 zlepšená homogenita brousicí hmoty podmiňující zvýšení praktické pevnosti vběhu otáčaním do roztržení o 7 až 20 u brousicích kotoučů dle vynálezu vyrobených. Vhodnou kombinací určitých rudných o nerudných plniv v brouslcí hmotě byla vykázána 1 podstatné leplí tepelná odolnost u brousících nástrojů vyrobených dle vynálezu a snížené energetická náročnoat, vyplývající z mazacích a chladicích účinku aplikovených vybraných plniv, což lze výhodne využít v nových broueicích nústrojích pro dělení za hcrka při teplotě děleného materiálu 700 až 1 oo °c a podobné.Chemicky aktivní rudná plnidlo ve směsi v kombinaoích mezi sebou nebo v kombinecích s nerudnými plnidly lze připravit bud z technicky čistých jednotlivých chemických aloučenin nebo z ekonomického hlediska výhodněji 2 vybraných rudných koncentrátů a chemických produktů, které již obsahují směsi alespoň části výše uvedených kombinocíçPříklad vybraného galenitového koncentrátu jehož rámcové složení jePbs 73,15 sirník olovnatý CaF 2 2,20 fluorid vápenaty S 102 2,68 as kysličník křemičitý RaS 04 3.41 síran barnatýs tím, že velikost jeho částic nesmí překročit 530/um e volná voda muaí byt před použitím odstroněna.Způsob přípravy brousicí hmoty dle vynálezu se vyznačuje tím, že 3 až 18 hot., vztnženo na celkovou hmotnost brousicí hmoty, jednoho nebo směei rudných či rudnýcha nerudnjch plnidcl se předmísí do homogenního stavu s práškovými složkami tvořícímí pojiva, pomocné činidlo o onorganická plnidlo před smísením 5 ovlhčeným broueicím mate riálem.DÉ hází k ląpšímu cbelení brousicích zrn préěkovitými substoncemi s vyšší objemovou hmotnosti R prakticky odstraňuje problémy oddělování plniv zo směsi, ke kterému V praxi docházelo hlavně v oblastí receptur s vyšším obsahem plnidel.Slnžení hľousiní hmoty pro výrobu brousicích nástrojů e postup přípravy směsi s vyšší homogenitnu je uveden v následujících příkladech č. 1 9 2 dle vynálezu. Příklady č J a 4 jsou uvedeny dle známých způsohů pro informaci a porovnání účinku.Základní brousicí materiál - 50 hmot. - umělý korund polokřohký A 97 P zrnitosti č. 63 a 10 w hmot. - umělý kornnd rubínnvý A 98 zrnítosti č. 40 ee mísí v 1. stupni V k 1 epetové.míchnčce se 4 í tekuć pryskyřicc po dobu 1 minuty. Poté se přidá 4 FeS 2(pyrit) a 3 že lithoponu a mísi se další 4 minuty. Práäkovité komponenty - 10 âí práškovitć pryslqrřice fenolformaldehydové a 3 56 kryolitu, 2 A magnezitu a 3 54 PbS sirniku olovnatého se předem ve vhodném misicím zařízení zhomogenizuji a poté přelévají přessito č. 36. Takto připravené homogenní pojivo se ve 2- stupni miseni smisi a ovlhčenými zrny převedenými z l stupně. Mísení se provádí do homogenniho stavu a ke konci se omša upraví vhodnými plastifikačnimí či dosoušecími materiály, které zaručuji delší dobu skladovatelnosti a lepší zpracovatelnost. Tyto pomocné materiály jsou použivány do O 0 hmot.uvažovaného složení a nejsou specifikovány, protože nejsou podmínkouw ani přednětem tohoto vynálezu. Takto připravená směs je podrobena formování na brousicí nástroj metodou AZákladní hrousicí materiál - 25 i hmot - míkrokrystaliclçý umělý kon-und hnědý A 97 M zrnitosti č. 63 a 45 5 hmot. - umělý koruncl polokřehký A 97 P zrnitoti č. 63 se ovlhčí v 1- stupni v klepetově míchečce s 0,5 Š furfuralem a po 1 minutě mísení se přideji 4 36 tekuté fenolfomaldehydové pryslçyřice rezolové a misi se 2 minuty. Poté se přidejí 4 7 h pyritu a 3 v sfalez-ltového koncentrátu a mísí se do dükladného zhomogenizováni.Práškovité komponenty - 10 96 práäkovité pryskyřice fenoltormaldehydové a 4 5 N 901 chloridu sodného, 2 magnezitu a 2 ř 013003 uhličítanu vépenatého se 3 96 Sb 2 S 3 sirníłĺu antimonitého se předem ve vhodném mísicím zarizeni zhomogenizuji a poté přesévaji přes sito č. 36. Takto připruvené homogenni pojivo se ve 2. stupni miseni amisi s ovlhčenými amy převedenými z |- stupně. Mísení se provádí do homogenního stavu a ke konci se směs upraví vhodnými plastifíkaěnimi či dosoušecími materiály, které zaručuji delší dobu skladovatelnosti a lepší zpracovatelnost. Tyto pomocné materiály jsou použivány do , 100 36 hmot. uvažovaného složení a nejsou specífikovány, protože nejsou podminkou ani předmětem tohoto vynálezu. Takto pripravená směs je podrobena formováni na brousici nástroj metodou lísování.Základní brousicí materiál - 50 hmot - umělý korund polokřehký A 97 P zrnitosti č. 63 a 10 56 hmot. - umělý korund hnědý A 96 zrnitosti č. 40 se mísí v 1. stupni v klepetové míchačoe se 4 tekuté pryskyřice po dobu 1 minuty. Poté se přidá 9 96 FeSZ pyritn a misa( se další 3 minuty.Práškovité komponenty - 10 práškovité pryskyřice fenolformaldełwdové, 3 kryolitu a 2 96 megnezítu se postupně asi po 5 vteřinách vmichávaji ve 2- stupni miseni do ovlhčeného zrna převedeného z l» stupně. Misení se provádí do homogenniho stavu a ke konci se směs upraví vhodnými plastifikátory či. dosoušedly k zajištění delší doby snadováni a lepší zpracovatelnosti. Tyto pomocné materiály jsou použivány do 100 96 hmot. dle zásadZákladní brousicí materiál - 50 96 hmot. - umělý korund polokřehký A 97 P zrnitosti č. 63 a lo 5 hmot. - umäly korund hnědý A 96 v zrnitosti č. 4-0 se isi v 1 stupni se 4 5 » tekuté pryskyřice po dobu I minuty. Poté se pridá 6 pyritu FeSZ a misi se další 4 minuty.Práškovité komponenty 10 96 práškovité pryskyřioe fenolfomaldełwdové, 3 kryolitu a 2 95 magnezitu se postupně po 5 vteřinách vmíchávaji ve 2. stupni misení do ovlhěeněho zrna převedeného z I. stupně. Míseni se provádí do homogenniho stavu a ke konci ae směs upraví vhodnými plastifikátory či dosoušedly k zajištění doby skladování a lepší zpracovatelnosti. Tyto pomocné materiály jsou použivány do 100 hmot. dle zásad přikladu č. 2.M 5 Rľľihĺťiů Poměrný Čas řezu h Příkonrecept. do roztržení faktor ,ee len f 5- . Q Pmat proudu1 Bľmlücĺ m 0 P 036 Přyskyřičným, kaučukovým, polyuretanovým či hybridními pcáiVy, obsahující brusivo, jedno nebo směs anorganických plnidel typu kryolit, sám-a,Wľiľ» 11183092. vápence, vyznačujíci se tím, že obsahuje alespoň jedno chemicky aktivní plnidlo ze skupiny rudných či nerudných plnidel typu chlorid sodný N 301, chlorid hořečnato-drasełný N 5013, chlorid draselný Kc 1, chlorid barnatý EaC 12, chlorid olovnatý N 312,Gĺmĺk měňnfitý C 115. Simĺk antimünitý Sb 2 S 3, sirnik olovnatý PbS a alespoň jedno chemicky aktivní plnidlo ze skupiny simík zinečnatý ZnS, si -nik ciničitý Snsg, sir-nik mumoničný 312235, síran barnatý B 5504, kysličnik anumonigý 55203 kysnčnik angimoničný 55205 Příčemž uvedené složky jsou ve hmotě přítomny v následujicím poměruplniva a obsah pojiva nesmí být nižší. než 37.5 hmot. chemiclq aktivnich plniv ve hmotě obsałsných.2. Brousici hmota podle bodu |, vyznačujici se tim, že směs chemicky aktivnich rudných nebo rudných a nerudných plnidel v ni obsažsných je tvořeno alespoň jedním ze skupiny tochniclq čistých plnidsl typu chlorid sodný Nacl, chlorid hořcčnato-draselný KIlgC 13, chlorid drasslný KC 1, chlorid bsmaty Baclz, chlorid olovnatý Pbclz, sirnik měčnatý CuS, sirnik antimonitý SbQSJ, sirník olovnatý PbS, ktoré -jsou v rozsahu 15 až B 0 š hmot. kombinovany s 85 až 20 76 hmot. alespoň jedním ze skupiny technicky čistých plnidol typu sil-nik zinečnatý ZnS, sirnik ciničitý Snsz, sirnik antimoničný Sb 2 S 5 siran barnstý BaSO tysličnik antimonitý Sb 203, lqaličník antinoničny Sb 205 vztsłeno na obsah chemicky aktivnich rudných a nerudných plnidel ve hmotě.3. Brousici hmota dle bodu 1 a 2 vyznačujici se tim, že amäs chemicky aktivnich rudných nsbo rudných a nsrudných plniv ve hmotě obsuäených ja alespoň z 20 hmot. tvořena vybraným rudným koncsntratsm či aměsi koncentrátů sfaleritového, pyritového, chalkopyritového, gslsnitováho, antimonitáho nebo kasiteritového, jejichž častice nami být4. Brousici hmot. dle bodu 1, 2, 3 vyznsčujici se tim, že obsahuje chemicky aktivní nerudná plnivo vo formě chemického produktu lithopon jako směsi airanu bsrnatého 82.504

MPK / Značky

MPK: B24D 3/34

Značky: hmota, přípravy, způsob, její, brousící

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-246960-brousici-hmota-a-zpusob-jeji-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brousící hmota a způsob její přípravy</a>

Podobne patenty