Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu MOLITOR ĽUBOSLAV ing., PÚCHOV MARTIŠKO JÁN, ZARIEČIEBINKO LADISLAV ing. CSO., ŽILINA MOŠKO ONDREI PASTOREK JOZEF Ing MRENICA JAROSLAV SÚRA HELMUT ing.,PÚCHOV ,54 Plášť pre nsobnć automobilyPlášt pre osobné automobily radiálnej konštrukcie rieši Konštrukčná úpravu autoplášťa v dezénovej časti. jeho podstatou je, že je tvorený stredu-ou obvodovou rdrážkou, ktorá rozdeľuje aut-oplášt na dve polovice v osi dezénu bežnej plochy a ktorá je prerušovaná pravidelne po obvode blokłovými figúrami v tvare nepravideiného viacuholnika a dvoma priamymi pozdlžnym-i obvodovými drážkami. Figúry blokov, ktoré sú umiestnené medzi strednou obvodovou prerušovanou clrážkou a dvoma pozdlžnymi priamymi obvodovými drážkami sú od sebe oddelené šikmými priamymi drážkami .a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi a následne na obvodové pozdĺžne priame drážky sú napojené stupñovité šikmé drážky,ktorých umiestnenie je situované mk, že šik~ mé priame drážky plynule prechádzajú stup~ ňovitými šikmými drážkami smerom k okraju dezénu, pričom bloky okrajových figúr sú tvorené viuacuhoiníkmi, ktoré sú pri prechbde do bwočnice vyvýšené.Predmetom predloženého vynálezu je plášť pre osobné .automobily radiálne konštrukcie s aplikáciou u rôznych rozmerov.U autopláštov zohráva dôležitú funkciu konštrukcia dezénu, ktorá s profilom autoplášta, konštrukciou behúňa a celkovým materiálovým zložením tvorí neoddeliteľný celok výrobku, u ktorého sa prejavia určité vlastnosti pneumatiky. Z nich najdôležitejšie sú jazdné vlastnosti, a to adhézia k vozovke, životnosť, ktorá má byt čo najväčšia,nízka hlučnosť, nízky valivlý odpor a podobne. Tieto sú zárukou dobrej ovládateľnostiDosiaľ vyrábané a používané radiálne autoplášte sú konštrukčne riešené v dezéno-vej oblasti vo forme pásových dezénov, jemnými blokmi rôznych tvarov, a to bud s lamelovaním, alebo bez lamelovania a podobne. Tieto dezény vzhľadom na narastajúce požiadavky automobilového priemyslu i z pohľadu spotrebiteľa neriešia v komplexe požiadavky bezpečnosti jazdy aj na suchej a.najmä na mokrej vozovke. Súčasne by mali zaručovat pohodlnú jazdu pri minimálnej spotrebe pohonných hmôt.Uvedené nedostatky sú odstránené plášťom pre osobné automobily radiálnej konštrukcie podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorený stredovou obvodovou drážkou, ktorá rozdeľuje autoplášt na dve polovice v osi dezénu bežnej plochy a ktorá je prerušovaná pravidelne po obvode blokovými figúrami v tvare nepravidelného viacuholnika a dvoma priamymi pozdlžnymi obvod-ovými drážkami. Fígúry blokov, ktoré sú umiestnené medzi strednou obvodovou prerušovanou drážkou a dvoma pozdĺžnymi priamými obvodovými drážkami sú od seba oddelené šikmými pri-amými drážkami a ich tvar je tvorený troma rozdielnými viacuhoinikmi a následne na obvodové pozdĺžne priame drážky sú napojené stupňovité šikmé drážky. Ich umiestnenie je situované tak, že šikmé priame drážky plynule prechádzajú stupňovitými šikmými drážkami smerom k okraju dezénu, pričom bloky okrajových figúr sú tvorené viacuholnikmi, ktoré sú pri prechode do bočnice vyvýšené.Uvedené konštrukčné riešenie zaisťuje dobrú priľnavosť k vozovke s malým opotrebonim na suchej i mokrej vozovke pri predchádzaní zákrutami .a pri požiadavke bezpečnej jazdy. Ďalšou veľkou výhodou uvedene konštrukcie je dokonalý odvod vody z oblasti dotykovej plochy či už v- pozdlžnom, alebo priečnom smere.Predmet vynálezu je bližšie vysvetlený ďalším popisom v súvislosti s priloženými výkresmi, na ktorých je na obrázku 1 schématicky znázornený priečny rez plášťom a na obrázku 2 je schematicky znázornený dezén bežnej plochy v náryse.Plášt pre osobné automobily radiálnej konštrukcie obsahuje pár pätiek 17, bočnicu plášťa 18 a dezén bežnej plochy 19. Dezén bežnej plochy 19 je tvorený strednou obvodovou drážkou 2, ktorá rozdeľuje autoplášť na dve polovice v osi 1 dezénu bežnej plochy, ktorá je prerušovaná pravidelne po obvode bloko-vými figúrami ll v tvare nepravidelného viacuholnika. Medzi strednou o-bvodovou drážkou 2 a dvoma priamymi pozdĺžnymi obvodovými drážkami 3 sú umiestnené bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú od seba oddelené šikmýmí priamými drážkami 5,li a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi.Následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky B. Bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené viacuholnikmi, ktoré sú pri prechode do bočnice plášťa 18 vyvýšené. Uhol (x, ktorý zviera priamo Obvodová drážka 3 neprerušovaná blokmi figúr so šikmou priamou drážkou 5 je menší ako uhol p, ktorý zviera tá istá Obvodová priama drážka 3 so stupñovitou šikmou drážkou 8. Výška blokov figúr sa smerom od stredu bežnej plochy plášťa smerom do ramennej časti plynule zväčšuje, a to v závislosti od konštrukcie a rozmeru plášťa v hodnotách od 7 mm do 8,5 milimetra. Šírky šikmých priamych drážok 5, 6 sú rozdielne od šírky šikmých stupňovitých drážok B a šírky priamych obvodových drážok 2, 3 sú rozdielne od širok drážok 5, 6, B. Bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú umiestnené nad priamou neprerušovanou drážkou 3 smerom ku stredu osi dezénu 1,sú opatrené krátkou drážkou 7, a to v poradí každá tretia figúra 11 po obvode za sebou. Bloky figúr 15, 1 G sú opatrené krátkymi ukončenými drážkami 9 tak, že ich orientácia je v smere kolmom na os 1, pričom bloky 15, 16 smerujú k okraju dezénu 4. Figúry blokov sú po celom obvode autopiášta tvorené lomenými lamelami 2 D a esovitými lamelami 21.Uvedená konštrukcia dezénu tvorená blokovými figúrami popisaného a znázorneného vynáleu môže byt použitá u rôznych typov a rozmerov osobných autoplášťov.1. Plášt pre osobné automobily radiálnej konštrukcie, ktorý obsahuje pár pätiek, bočnicu plášťa .a dezen bežnej plochy, ktorý je vytvorený z dražok a blokov záberových figúr vyznačený tým, že je tvorený strednou obvodovou -drážkou 2, ktorá rozdeluje autoplášt na dve polovice v osi 1 dezenu bežnej plochy a ktorá je prerušovaná pravidelne po -obvode blokovými figúrami 10 v tvare nepravidelnéhou viacuholníka a dvoma priamymi pozdlžnymi obv-odovými dražkami 3, pričom figúry blokov 10, 11, 12, 13,ktoré sú umiestnené medzi strednou »obvodovou prerušovanou drážkou 2 a dvoma pozdĺžnymi priamymi obvodovými drážkami 3 sú od seba oddelené šikmými priamymi drážkami 5, 6 a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi -a následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky 8, ktorých umiestnenie je situované tak, že šikmé priame drážky 5 plynule prechádzajú stupňovitými šikmými drážkami 8 smerom k okraju dezénu 4, pričom bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené viacuholníkmi, ktoré sú pri prechode do bočnice vyvýšené.2. Plášt pre osobné .automobily podľa bodu 1, vyznačený tým, že uhol aj, ktorý zviera priamo obvodové, drážka neprerušovaná blokmi tigúr 3 so šikmou priamou drážkou 5, je menší ako uhol 5, ktorý zviera tá istá Obvodová priama drážka 3 sa stupňovitou šikmou drážkou 81.3. Autoplášt pre osobne automobily podľabodu 1, vyznačený tým, že výška blokov figúr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sa smerom od stredu bežnej plochy pláštĺa smerom do ramennej časti plynule zväčšuje, a to v závislosti od konštrukcie a rozmeru plášte od 7 milimetrov do 8,5 mm.4. Plášt pre osobné automobily podľa bodu 1, vyznačený tým, že šírky šikmých, priamych drážok 5, 6 sú rozdielne od šírky šikmých, stupňovitých dražok 8 a šírky priamych obvodových drážok 2, 3 sú rozdielne od širok drážok 5, 6, 8.5,. Plášt pre osobné automobily podľa bodov 1 a 3, vyznačený tým, že bloky figür 11,12, 13 umiestnené nad priamou neprerušovanou drážkou 3 smerom ku stredu osi dezénu 1 sú opatrené krátkou ukončenou drážkou 7 v jednom smere kolmom na os dezénu, a to v poradi každá tretia figure 11 po obvode za sebou.6. Plášt pre osobné automobily podľa bodov. 1 a 3, vyznačený tým, že bloky figúr 14,15, 16 umiestnené pod priamou neprerušovanou drážkou 3 smerom od stredu osi dezénu 1 k okraju dezénu 4 sú opatreně krátkymi ukončenými drážkami 9 tak,že ich orientácia je v smere kolmom na os 1 a ich poradie je také, že z troch blokov figúr 14, 15, 16 sú každé dve 14, 15 nimi opvatrene po obvode za sebou.7. Plášt pre osobné automobily podľa bodov 1, 3 a 6, vyznačený tým, že okrajová figúry dezénu 14, 15, 16 sú pri prechode do bočnice vyvýšené.

MPK / Značky

MPK: B60C 11/04

Značky: osobné, antomobily, plášť

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-245340-plast-pre-osobne-antomobily.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plášť pre osobné antomobily</a>

Podobne patenty