Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynàlezu BLUNÄR KAROL doc. ing. CSc., ŽILINA54 zapojenie pre dynamické rozdeľuvaníe prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej üstredniCieľom riešenia je zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej ústredni, ktoré umožňuje dynamické rozdeľov-anie prevádzkového zaťaže- x nia do jednotlivých smerov v závislosti od L meniacich sa prevádzkových pomerov v me- dzitranzitnej telefónnej sieti.Podstatou riešenia je zapojenie pre dyna- g mické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzítnej ústrednl, pozostávajúca z ria- . diaceho bloku (RB), na výstupy ktorého sú zapojené vinutia relé S l až S 5, pričom y .š .z 4 ..zjj-cj ich rozpínací kontakty (s 11 sú zapojené me- ,Jrxť z j dzi zapínacie kontakty v 1 1, vr 1, rozpína- . ci kont.akt s 2 je zapojený medzi zapína- m z 31,2 cie kontakty (v 1 2, vr 2, rozpínací kontakt - 9 ý je zapojený medzi zapínacle kontakty v 1 3, i vr 3, rozpinací kontakt je zapojený medzi j zapinacie kontakty v 1 4, vr 4, rozpínacíj,ítkontakt s 5 je zapojený medzi zapinacle f ~ kontakty v 1 5, vr 5, nachádzajúce sa V na- sküšavacích ohvodoch jednotlivých alterna- í T 7 tivnych smerov navzájom prepojených kon- ł 1 j taktami tv 1 až tv 5. a r ŠF.Vynález sa týka zapojenia pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej üstredni, umožňujúce na rozdiel od. statického riadenia rozdeľovať prevádzkové zaťaženie do jednotlivých obchádzacích ciest v závislosti od meniacich sa prevádzkových pomerov v spojovacích zväzkov a pre momentálny prevádzkový stav v medzitranzitnej telefónnej sieti je schopné podľa vopred definovaných krité- rii vybrať najvýhodnejšie spojenie.Pri statickom rozdeiovaní prevádzkového zaťaženia, ktoré umožňujú spojovacie systémy 2. generácie, je program vyhľadávania obchádzacich ciest pre vybudovanie požadovaného spojenia pevný, naprogramovaný už pri montáži ústredne. Poradie vyhľadávania obchádzacich ciest je dané a nezávisí od meniacich sa prevádzkových pomerov v spojovacích zväzkoch. Uvedená skutočnosť patri medzi základne nedostatky-statického riadenia, ako aj to, že v prípade budovania spojenia cez obchádzaciu cestu riadenie nemá informáciu o stave ďalších spojovacích zväzkov, cez ktoré by spojenie malo prechádzať. V dôsledku toho môže dôjsť ku zbytočnému obsadzovaniu zväzkov a centrálnych riadiacich orgánov ústrední.Dynamické rozdelovanie zaťaženia uvedené nedostatky odstraňuje. Navrhované zapojenie umožňuje realizovať taký algoritmus dynamického rozdelovania zaťaženia, ktorý bude schopný vyhľadať nevyužité časti siete na prenesenie zaťaženia, ktoré iné časti siete preťažuje. Navrhované zapojenie zabezpečí zvýšené a rovnomernejšie využívanie nákladných technických prostriedkov medzitranzitnej telefónnej siete, čím sa táto stáva ekonomickejšia. Výrazne prednosti má sieť s dynamickým rozdelovaním zaťaženia pri vzniku havárijných situácií a nárazovom preťažení určitých častí siete, kedy sieť i pri týchto extrémných situáciach poskytuje požadovanú kvalitu telefónnej prevádzky.Princíp algoritmu rozdeľovania prevádzko vého zaťaženia realizovaný navrhovaným zapojením spočíva v tom, že na základe okamžitého počtu súčasne obsadených kanálov v medzitranzitných spojovacích zväzkoch riadiaci blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného alternativneho smeru. Prednosťou popisovanej metódy rozdeľovania prevádzkového zaťaženia je to, že ria 4diaci blok pre svoju činnosť nepotrebuje identifikovať smerový znak cieľovej ústredne, vyžaduje minimálny zásah do stávajúcej ústredne a v prípade poruchy riadiaceho bloku ústredňa samočinne prechádza na pôvodne statické rozdeľovanie. U všetkých doteraz známych princípov dynamického rozdelovania zaťaženia, používaného len v programovo riadených spojovacich systémoch sa vyhladávanie vhodnej obchádzacej cesty začína až po identifikácii smerového znaku prišlého volania.Na obr. č. 1 je uvedená schéma zapojenia súčasného statického rozdeľovania prevádzkového zaťaženia. Na obr. č. 2 je schéma zapojenia pre dynamické rozdeľovanie zaťaženia ako aj jeho implementácia do ústredne. Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie zaťaženia pozostáva z riadiaceho bloku RB, na výstupy ktorého sú zapojené vinutia reléS 1 až S 5, pričom ich rozpínací kontakt s 1 je zapojený medzi zapínanie kontakty v 1 1, vr 1,rozpinací kontakt s 2 je zapojený medzi zapínacie kontakty v 1 2, vr 2, rozpínací kontakt je zapojený medzi zapínacie kontakty vl 3, vr 3, rozpínací kontakt je spojený medzi zapínacie kontakty vl 4, vr 4, rozpínací kontakt je zapojený medzi vl 5, vr 5, nachádzajúce sa v naskúšavacích ovbvodoch jednotlivých alternatívnych smerov navzájom prepojených kontaktami tv 1 až tv 5 a obsahujúcich vinuti-a relé TV 1 až TV 5.Funkcia predmetného zapojenia je nasledovnáRiadiaci blok RB na základe informácií o prevádzkových stavoch, t. j. m-omentálneho počtu súčasne obsadených vedení v príslušných spojovacích zväzkoch, vyberie podľa zvolených kritérií najvýhodnejší smer, čo sa realizuje príťahom tých relé S 1 až S 5, ktoré v danej prevádzkovej situácii patria nežiadúcim alternatívnym smerom. Rozpínacie kontakty s 1 až s 5, patriace príslušným relé S 1 až S 5, rozpoja naskúšávací obvod všetkých nežiadúcich alternatívnych smerov a pre prichádzajúce volanie do tohoto smeru ostáva k dispozicii len jeden najvýhodnejší alternatívny smer. Pri zmene prevádzkovej situácie V spojovacích zväzkoch proces výberu najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje.V prípade existencie priamej cesty d-o cieľovej ústredne navrhované zapojenie zohhľadňuje princíp priority priamej cesty.V prípadnom poruchovom stave riadiaceho bloku RB cez žiadne relé S 1 až S 5 nepreteká prúd, V dôsledku čoho ich rozpínacie kontakty s 1 až s 5 sa dostanú do kľudového zopnutého stavu a ústredňa automaticky prechádza na pôvodný statický princíp rozdeľovanina prevádzkového zaťaženia.Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkovêho zaťaženia V tranzítnej telefónnej ústredni, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z riadiaceho bloku (RB), na výstupy ktorého sú zapojené vinutia relé S 1 až S 5, pričom ich rozpínací k-Untakt s 1,je zapojený medzi zapínanie kontakty vi 1,vr 1, rozpínací kontakt s 2 je zapujený medzi zapínacie kontakty v 1 2, vr 2, roz pínací kontakt s 3 je zapojený medzi zapinacie kontakty v 1 3, vr 3, rozpínací kon~ takt s 4 je zapojený medzi zapínacie kontakty vl 4, vr 4, rozpínaci kontakt s 5 je zapojený medzi zapínacie kontakty v 1 5,vr 5, nachádzajúce sa v naskúšávacích ob~ vuodoch jednotlivých alternatívnych smerov navzájom prepojených kontaktami tv 1) až tv» 5.

MPK / Značky

MPK: H04Q 3/66

Značky: prevádzkového, dynamické, zapojenie, ústřední, zaťaženia, telefónnej, rozdeľovanie, tranzitnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-245336-zapojenie-pre-dynamicke-rozdelovanie-prevadzkoveho-zatazenia-v-tranzitnej-telefonnej-ustredni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni</a>

Podobne patenty