Šesťcestný aseptický ventil

Číslo patentu: 245315

Dátum: 15.12.1988

Autori: Walch Hansjörg, Sebestyén Gyula, Simson Dionizy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

03,5, (451 Vydané 15 12 sa 751 Autor vynalezu TICHY JAN ing. SYNOVEC PETER ing VARGA VLADIMIR ing.,BANSKÁ BYSTRICAŠesťcestný aseptický ventil umožňuje plynulé alebo pretržité dávkovanie komponent za sterilných podmienok najmä pri fermentačných procesoch. Pozostáva z teĺesa so šiestimi vstupmi a kanálmi, vedenými v telese, a posúvača, ktorý má na svojej čelnej ploche drážku v tvare štylizovanêho písmena C. Posúvač pritläča k tesniacemu čelu telesa pružina a tlak pary, ktorá má naviac sterilizačný účinok v komore, ktorou prechádza vreteno ventllu. vhodným natočenľm posúvača možno voliť niektorú z jeho ôsmich možných polôh.vynález sa týka šesťcestného aseptického ventilu, ktorý pri jednoduchej manipulácii zaručuje dodržanie sterilných podmienok dávkovania reakčných komponent, napríklad vo fermentačných procesoch.Aseptické ventily sa používajú v technologickom zariadení biochemických výrob. Musia zaručovať dlhodobú sterilitu potrubí a reaktorov, V ktorých technologický proces prebieha pretože sa cez ne privádzajú do reaktorov rôzne prídavné médiá alebo sa odoberá časť obsahu reaktoru. Ich konštrukcia musí umožniť spoľahlivé prepojenie príslušných potrubí bez toho, aby akoukoľvek cestou mohla cez ne vniknút infekcia, čo sa dosahuje buď špeciálnym prevedením upchávky s aseptlckou náplňou, alebo udržiavanim exponovaných plôch trvale na sterilizačnej teplote cca 130 °C. Takéto dvoj- alebo trojcestné ventily sú vo fermentačnom priemysle známe. Trojcestný ventil, u ktorého sa sterilita udržuje trvalým vyhrievaním na sterilizačnú teplotu je napr. vzorkovací ventil podľa čs. patentu č. 116192. Dvojcestné ventily s aseptlckou upchávkou sa používajú bežne v systémoch dávkovania komponent, či už ako ručné alebo s dialkovým ovládaním.V súčasnej dobe sa pri dávkovaní reakčných zložiek používa rad zásobnlkov so značným počtom spojovacích potrubí a ventilov. To vo fermentačných zariadeniach prinaša mnoho problémov, pretože je veľmi obťažné udržať takéto členité zariadenie dlhodobe v sterilnej prevádzke, nehovoriac už o veľkej spotrebe konštrukčného materiálu i priestoru pre inštaláciu takéhoto zariadenia. Keďže realizácia dávok sa musí uskutočniť za aseptických podmienok, rieši sa tento technologický požiadavok tzv. parnou blokádou u každého vstupu do fermentačného zariadenia. Exponovaným miestom trvale prúdi horúca vodná para, ktorou sa vstup udržuje na sterilizačne teplote, čím sa zaistí aseptičnosť prívodu reakčného média do reaktoru.Konštrukčne je parná blokáda prevedená ako skupina štyroch ventilov usporiadaných do kríža, čim sa umožní také potrebné prepojovanie napojených potrubí, ktoré zaručí aseptické pridanie reakčného média.Ak technologický proces v reakčnej nádobe prebieha, a práve sa nevyžaduje prídavok reakčného média, je to pokojový stav zariadenia, pri ktorom je otvorený ventil na kanál, resp. do zberača kondenzátu, a pootvorený ventil na parnom potrubí. Prietokom pary sa celá skupina ventilov udržuje na sterilizačnej teplote a znemožňuje vniknutie infekcie do reakčnej nádoby. Ak je treba dodať do reaktora dávku reakčného média musí sa previesť nasledujúca manipuláciaUzavre sa parný ventil, otvorí sa ventil na potrubí reakčného média, uzavre sa ventil na kanál a nakoniec sa otvorí ventil do reakčnej nádoby na dobu, potrebnú pre re 4alizáciu dávky reakčnej komponenty. Po jej uplynutí sa uzavre ventil do reakčnej nádoby, a ventil na prívode reakčného média. Potom sa otvorí ventil na kanál a nakoniec sa pootvorí parný ventil, čím sa celé zariadenie uvedie znovu do pokojového stavu. Z uvedeného vyplývajú i iné kombinácie tohoto usporiadania 4 ventilov, napríklad pri sterilizácli reakčne nádoby či sterilizácii potrubia. Pri potrebe viacerých reakčných zložiek značne narastá počet ventilov, u ktorých upchávky a prirubové spoje vždy znamenajú možné nebezpečie infekcie. Naviac sa preplñuje obslužný priestor, znižuje sa prehľadnosť a zvyšuje sa nebezpečie nesprávnej manipulácie a tým i znehodnotenia produktu, čo najmä pri fermentačných výrobách predstavuje vysoké ekonomické straty.Uvedené nevýhody odstraňuje šesťcestný aseptický ventil, pozostávajúci z telesa a vika, so vstupmi, Spojenými kanálmi s otvormi na tesniacom čele telesa, na ktorý dosadá otočný posúvač, vyznačujúci sa tým, že v jeho čelnej ploche je vytvorená drážka pre voľbu prietokových ciest, pričom otočný posúvač pritláča na tesniace čelo sila pružiny, ktorá je uložená v komore, uzavretej vekom. Na zadnú stranu posúvača pôsobí tlak. pary, pre prívod ktorej je komora opatrenáŠestcestný aseptický ventil podľa vynálezu možno použiť všade tam, kde sa kladú veľké nároky na sterilnú výrobu produktov pri jednoduchej obsluhe.Pri použití šesťcestného aseptického ven tilu podľa vynálezu vo fermentačnej výrobe antibiotík došlo k úspore energie a materiálu, skrátlla sa manipulačná doba obsluhy fermentora, znížili sa priestorové požiadavky pre inštaláciu zariadenia, zvýšila sa prehľadnosť i bezpečnosť práce a dosiahla jednoznačnosť pri prevádzaní predpísanej manipulácie. Po celú dobu použitia je zaručený aseptický priebeh výroby s minimálnymi nákladmi. Príklad prevedenia šesťcestnêho asejfitického ventilu podľa vynálezu je zobrazený na výkresoch, a to V pozdlžnom reze na obr. 1, v priečnom reze na obr. 2 a detail drážky na obr. 3. Na obr. 4 je vyznačených 8 základných polôh posúvača a k tomu je na obr. 5 schematicky nakreslené odpovedajúce prepojenie vstupov.Základnou časťou šestcestného aseptického ventilu podľa vynälezu je teleso 5 so štyrmi symetricky umiestnenými vstupmi 1,2, 3, 4 (pre paru, kondenzát, prívod média,odvod do reakčnej nádoby, -prepojenými kanálmi 11, 22, 33, 44 s otvormi 111, 222,333, 444 na tesniacom čele 8 telesa 5, na ktoré je pružinou 7 a tlakom pary pritlačený otočný posúvač s drážkou 9 v jeho čelnej ploche 1 D. Drážka 9 má napríklad tvar štylizovaného písmena C, pri čom vzdialenosť koncov drážky sa rovná vzdialenostidvoch susediacich otvorov 111, 222, 333, 444 kanálov 11, 22, 33, 44 V telese 5 a maximálne rozpätie drážky 9 sa rovná vzdialenosti dvoch protiľahlých otvorov 111, 222, 333,444, ktoré sú symetricky umiestnené V telese 5. Tesniace čelo B a čelná plocha 1 U posúvača 8 sú vzájomne presne zabrúsené. Prívodným kanálom 12 sa travle privádza para, napr. z kanála 11, do komory 16 a tým na zadnú plochu 13 posúvača 8 a odvcdným kanálom 14 sa odvádza skondenzovaná kvapalina na kanál, resp. do zberača kondenzátov. Toto prepojenie má dva účely, a to jednak, že pretlak pary, privedený na zadnú plochu 13 posúvača 8, vytvorený v komore 1 G, uzavretej vekom 17, zaisťuje dokonalé pritlačenie posúvača 8 k telesu 5 a odlahčenie pružiny 7 a jednak vyhrievaníín komory 16 zabraňuje infikovanie priestoruv okolí vretena 15, ktorým sa posúvač 8 otáča do žiadanej polohy. Posúvač 8 má osem pracovných polôh, ktorými sa nastavuje jedno zo šiestich možných prepojení kanálov 11, 22, 33, 44 a osem medzipolôh, kedy sú uzavreté všetky vstupy 1, 2, 3, 4 okrem privodu pary k zadnej ploche 13 posúvača 8.Účinok použitia vynálezu spočíva v použití plochého otočného posúvača s čelnou drážkou zvláštneho tvaru, takže šesťcestný aseptický ventil podla vynálezu, má osem pracovných polôh, umožňujúclch prepojiť navzájom ktorékoľvek dva vstupy, pričom ostatné sú bezpečne uzavreté. V prípade menšieho potrebného počtu funkčných prepojení sa možnost natočenia posúvača obmedzí vhodnými zarážkami.šesťcestný aseptický ventil, pozostávajúci z telesa a veka, so vstupmi, Spojenými kanálmi s otvormi na tesniacom čele telesa,na ktoré dosadá otočný posúvač, vyznačujúci sa tým, že V jeho čelnej ploche 10 je vytvorená drážka 9 pre voľbu prietokových ciest, pričom otočný posúvač 8 pri tláča na tesniace čelo 6 telesa 5 pružina 7, uložená V komore 16, uzavretej vekom 17, komora 16 otočného posúvača 8 je opatrená prívodným kanálem 12 pre paru a odvodným kanálem 14, ktorý je spojený s odpadom.

MPK / Značky

MPK: F16K 11/07

Značky: šesťcestný, aseptický, ventil

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-245315-sestcestny-asepticky-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šesťcestný aseptický ventil</a>

Podobne patenty