Ohebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výroby

Číslo patentu: 232700

Dátum: 15.12.1986

Autori: Varhaník Jiří, Kahánek Václav, Petřík Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Jedná se o materiál sestávající z lícové polymerní nebo polymerním pojivem impregnované vláknité vrstvy, kompaktní nebo lehčené laminační mezivrstvy a podkladové vláknité vrstvy, případné rovněž impregnované polymerním pojivem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že laminační mezivrstva zhotovená z elastomerní směsi, zejména na bázi přírodního kaučuku, butadien-styrenového kaučuku, butadien-akrylonitririlového kaučuku nebo polyuretanového elastomeru, příp. modifikované další polymerní komponentou, především polyakrylátem, má oba své povrchy vytvořeny tak, že spojení s lícovou polymerní vrstvou i s podkladovou vláknitou vrstvou je realizováno systémem izolovaných vazných bodů, přičemž plochy povrchů laminační mezivrstvy a plochy povrchů obou výše specifikovaných vnějších vrstev mimo tyto vazné body zůstávájí nespojeny.

Text

Pozerať všetko

BRM PRO vvNAum 45 Vydáno 15 12 86 A. oausvvAutor vynalezu KAHÄNEK VÁCLAV ing., FRÝDEK-MÍSTEK, VARHANÍK IŘÍ ing., KROMĚŘÍŽ, PETŘÍK STANISLAV RNDr., GOTTWALDOV54 Dhebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výrobyIvedná se -o auatariál s-estävající z lícové palymenní nebo polymerním powjívem im psreignovyané vläkznríté vrstvy, komuparktwní nebo Leshčené llamtinační mezivrstvy a podkladoxvé vlákmté vrstvy, přípacimě rovněž im psregnlotvané »potlymenuníxm pojivewm. Podstata vynáhewzu spočíva v tom, že .lxammačtní mezivrstva. zhotovené z elastomerní směsi, zejména ma bázi přinowdníuo kaaučuku., butla« dvíen-styrecnovéłto káatučuku, butwdietn-akrylonttrilvovéhn kaučuku nebo p-olyuretąnového eľastnmeru, přĺp. modifikovahé další polymeruní komponeanüou, především paolyakrylá tem, má oba své povrchy vytvoř-eny tak, že spojení s lřoov-cxu poelyzmerní vrstvou í s podklatdovou vlágletmtcxu vrstvou je FBBIÍZOAVŠHI) systémem ízolowvalrxývch vazných bodů, přičemž plochy povrchů łamínačnímezívrstvy a plochy pUVPChů cab-ou výše specrifíktovaných vnějších vnstev ~mimo tyto wazně bodyvynález se týká ohebného plošného vrstvenlého materiálu, ktorý je určen především pro použití v .obuvuickélm, galonternim a oděvn-im .průmyslu, popi. i v dalších aplikacich, janko náhrada přírodních uslní. Dále se vynález týká též způsobu výroby tohoto pilošoého vrstveinéhio- -miateriállu, V svoočasné době je známe celá řada plošných vrstvených moteriálů, jejichž podktladlova vrstva většinou textilní je s lícovou vrstvou spojene prostřednictvím jedné nebo více polysmerných ,lnamtnačních mezi vrstev, kompaktíních nebo lehčených. Z hlediska naroků lalmiuačnich technologii a v poslední době i z hlediska možnosti ovlivněioí -výssleudných fýzikälněmewchanickvých vlastností příslušných plošných vrstvetných materiálů v širolkýjĺlh. rozmezích se jevi jako laminarční mezivrstvu,resp. mezivrstvy, v tekutém nebo polotekutem stavu.jsou n-alpř. zumtmy plošné vrstvené materiály, při jejichž výrobě se lJa-mi-oační mezivrstvy iaplikují ve formě noztoků polymerů v Iongatnických -nozpouštědlech, Podstatnou nevýhodou těchto postupů je však skutečnost, že agznesivni účinky používaných rozpouštěd-el jsou často .príčinou vzniku různých detektů iícových vrstech. V důsledku velké smáčivosti podlkladovýich textilmích vrstev roztoky piolymełrů dochází navíc v itaidě přípaidů k nrialdlměrąnému prostonpeoí textillníilto út-valnu noztokem, a tím i k nežáttoucimi ztužení výrobku. Další-mi nevýhodomi těchto postupů jsou potom z ekologického hlediska vznik škodlivého pracovního prostředí a z ekonomického hlediska ztráty drahých TOlZypDIuŠÍědel při sušení.Většiina z těchto nedostatků je odstraněmla u plošných vrstvených materiálů, při jejitohž výrobě se anti-noční .mezivrstvy aplikují v podobě vodných vdisperzí polynierů,piiedevštm piak disperzí na bázi polyuretaIliů .nebo pollyvaknrylátů.Nevýhody těchto plostupů spočívají ve tak. tu, »že k tixaoiw a, stabilizaci aud-helzívní lamioační mezivrstvy je nutné úplné iodpařeni vodné fázev disperze a si-tovací reakce po-l-yimeiroti fáze při łtíelplüitáiCh 12.0 ia-ž 160 °C. e totiž zcela zřejmě, že ty.to opemace podstartně zvyšují časovou i errergetickou nánočnost celého výrobního cyklu. Iestliže niavtc v průběhu výlroibního procesu dojde k odsepamovální jednotlivých vrstev vlivem rozdimých tahů v .pásech laminovaoých substrátů nebo vlivem srálžení textilní predložky ještě před odpařením vodné taze z idisperze laminačrri -mezlvnstvy, spoj již .nelze obnovit v plné kvalitě ani d-odatečnou laminaci stlačeoimL Příslušná část vyráběněho materiálu je talk vzniklými deifekty prakticky zcela znehodnoceoa.Výše popsane nedostatky lze do značné Iníry eltmioovat .aplikoválním ta-uisinarčnrí mezivrstvy ve formě termosenzitivoí vodné disperze, jejíž strukturu je možno V průběhuZ této skupiny .postupů však byla dosud porpsamai pouze výroba plošného vrstveneho materiálu, jehož ltcova polvmerní vrstva je s podkladovou textilní vrstvou spojene prostřednictvím .lehčeiué lamiinační íHIIČZÍVÍSŤ vyj, která má -tllouštku 0,1 až 1,0 mimo je vytvořena z -polyakrylátů a/nebo jejich kopolyimerů bud xsazmosítujících, .nebo ve ,směsi s pomocným sítlovacim činidlem na »bázi meliaimmformaldehydové pryskyřtce. Pěnopro lehčenou llamtuatčlní mezivrstvuľ je připravena mechanickým umapěnění-m polyakrylátové idilsperze, obsahují-ci termosenzitivní kroaguąlanrt na bázi orgrannopolysilovanů »nebo polytvioylétesrů, zahoštovadlo, .případně i plnivo a sítovvascí čimtdlo. Po names-ani ,této pěny na jednu z obou vnějšich .vrstev se před nebo po uložení druhé z leminovnaných vrstev strulçturra lehčene laminaćní mezivrstvy fix-uje .knoogulac-í pěny při teplote 40 až 9.0 °C. Po kiolagul-aci psik ihned následujse oddělení vodné fáze sušením za současněhio sitovaní llehčeně mezivrstvy při teportě 90 už 170 °C. Ilakto získané materialy maji velmi pnavidelnou a jemnou stoukturu lehčeoé umezivmstvy, a v důsledku toxho potom .i velmi dobré organłolep-ti-ckéĺ vlastnosti. Jejich určitou nevýhodou je však poměrně ĺnlailá viairialbilita fyzikállněmlechamtckých vlastností dona vyřešením konstrukce naintinłoční mezi-vrstvy pouze z jednoho typu polymerutlro materiálu polyakrvlátuj,navíc pouze- joklo lehčeného útvaru. Z této jedlnostrannosti stávajíciho řešení potom vyplýva-jí také některé delší nedostatky jako je lľtčllpř. V některých apliklacích malá soudržnost vnějšich vrstev s vrstvou laminoční.K odstranění, resp. zmírněni nedostatku doposud zncálmých řešení přisapívá ohehný plošný vrstvený materiál podle vynálezu. jedná se o .materiál sostávající z lícové vrst vy, kterou je homogenlní ITBJJO porézní poly-Inenní vrstva Lebo pollymennlim pojivem tmipregmovaoá nebo nälnosovaluá . vláknitámezivrstvv a podkladové vláknité vrstvy,přípardně rovněž iimptregnoevané polymerníam pojiwvełm. Podstata vynálezu spočíva v tom,že lomtoačni mezivrstva, zhotovené z etastemer-ní směsi, zejména nia bázi prínodníłno keručuku, butaditen-styarenového kaučruku, butadiem-ralkrylonlttrtllového kaučukru nebo polyuretouovéłto elastormeru, případně imodifikoviaoé dizrlší polymeroi kompooentoíu, předevštm piolyiakrylátexm, má oba své povrchy vytvořeny tak, že spojení .s líoovou vrstvou,tvořeniou zejména materiálem mia bázi termoplastického polyuretainu, polyvinylchloridu o/nobo poivalkrylátu, na stirlalně jedné i spojení s podnkliadovou vláknlitou vrstvou nia straně druhe je JĚHBMZOVĚMO systémem izolovalných vazných bodů, .přičemž plochy .povrchů lalmlĺitračni mezivrstvy a plochy povr 232700chů obou výše specifikovaoých vnějších.vrstev mimuo tyto vaxzmé body zůstávají nespojený.Hlavní výhodou pltošneho vrstventého materiálu podle vvnalezu Te ve srovnání s d-op-osud znájmými (Ibdobnýmí typy plošných útvvarů skutečnost, že spoje-ní lamínaíční mezivrrstvy s oběłmi vnrějšími vrstvami., realizované systémem izolovalneých vazných bodů,dává materiálu při vysoké soudržnostti vrstev velmi dobré výsledné mechanické vlastnosti, především pak velmi dobrou ohobnoíst. Další podstatné výhoda pak spočíva V tom,že použitím různých elastomerních směsi,případně 1 s přídavkelm vhodných modifiktačnŕluch polynmerů, lze připravit -laaminíazčnąí mevzivrstvy, tedy -i celé plošné vrstvené útvary s širokou škáílcou hodnot fyziwkálněmejchoe nických vlastností, tedy i s širokým aplikačním záběrem, zejména V oblastí obuvnvickéhąo, galantexrního a oděvního průmyshu.Podstata Z-půfłlübü výroby ohebného plošněhlo v-rstveněho materiálu podle vyínálezu spočíva v tom, že se na předběžně připraveuou, případně ra 25 až 60 °C přeíde-hřátnu lícovou vrnstvu nebo ľlllčl případně na Z 5 až t 0 stupňů Celsia předehřátou podk-l-adtovou vláknitou vrstvu nvnnesc» v podobě termosenzibil-níhto, případrnně mechanicky nzrpěněného latexu elvasrtomexrní směs laimivnačznxí mewzivrstvy .a do t-oílroto nánosu se zalamninuje druhá z obou vnějších vrstev vrstvennéhzo materiálu. Po uvrolnění lavminaonívluo tlaku se struktura laminační mezivrstvy stabilizujľe ÍHYITLOIKÍGGlgUIÍLCÍ při teplotě 30 a.ž 90 °C a fíxuje rnaásleídným sušením a sítovłací reakcí při teplortě 90 až 160 °C, s výhodou pak 110 až 140 °C.ditspeorgáctor tma bázi soli YLHIÍŤHIEIHSUICÍOÍHIOIVĚ kyseliny juryxchlovaąč dietyldithioklarbam an ziinečnatý mahuštovadlo nIa bázi polyakrylátu teumoaenzíibíílní kcwagulaInt-chloriwd .aínronnný 100/0 roztokDo tohoto něbnosu se zalamiInsuj-e- proud-kliadová netkané vláknlitá vrstva impregnnvaná polyuretaxnem. Po uvolnění la-minačnihío tliaku se struktura. lvaminlačtní mezivrstvy stabi lizuje termonkaoalgulíarcí při teplotě 80 °C .a fi xujve následným íszušením a vulklaniza-cí při tezp-lotě 110 až 120 °C. Získtanný pl-ošsný vícevnstvý materiál má. vel-mi dobrou oheebnost,soudržnost vrstev 800 až 1200 Ním a propnisrtrnost pro viedni pary 3-4 IIĽg.CłIIL 1..h 1. je vhodný především pro použití v obuyvzmickéwm průmyslu.Materiáü obdobných vlastností je. možnévedle popsoruéłlq revelrzniłto postupu při-presG výhodou ved~ 1 e.55 až 99 0/0 lrmoçtntosti elas tomeírní složky, VIČBWJIIĚ případné další .mnodĺsfĺkíiičnĺ polylmerní komponenty, přísad vulkantizaičníłno systemu, zejmté-na Inla bázi síry, reazktivních pryskyřic nebo peooxidů, dalších pomocných prostředků, předevšímaktivátcerů, retarderů, piągementů a stabilizáüorů, a prípadných pomocných sítrovaídel pro polymerní systémy elatstomer - moditildační polymer, 0,01 až 20 0/0 hmotnost-i terroosenzibilrního .kroatcgulantu, zejména na bázi polýatlkolroílů, polyétewrů, polvsil-oxajnů, amonných solí, solí substituované nnaf-talensulfonové kyseliny, fluouokřamičitanů nebo. tripsumu.Hllavnrí výhodou způsobu výroby podle VVnálezu je to, že tenmokovrg-ulací latexové směsi llamiloalční mezivrstvy až po uvozlaníětní lalľlĺllilüČnľhĺĺlü tlaku vzniká již zmíněné spojení mezivrsłtvy s vnějšími vrstvami systémem izolovaíuých vazných bodů, ktoré má vedle výše popszaných velmi dobrých vlivů na výsledné vlastnosti plošného vrstveněho materiálu také velmi doubrou počáteční soudlržwnost, čímž vlastně již bezprostředunně po lalminaci brání javk-émukoliv vzájemnézmsu p 0 sunutí jednotlivých vrstev materiálu v průběhu následných operací výrobního postupu.l( hlížšimu objasnění .podstaty vynálezu sloruiží následující příkladyNa rub IÍŤCIOVĚ vrstvy plošoého materiálu, tvorené ľĺllĺlšľlůlplůlľézĺlĺ poclyuretaíírovou vrstvou s výztužnou tkaninsou, se unanese v množství 80 g/m latexové směs ltaaminsača-ií mezivrstvy o složenívit též postupem klasickým ~ tzn. Hlüjlläšením výše spiesciíikovłané latexové směsi law minatční .mezivrstvy na nc-tklamou vláknitlou vrstvu impregrnovanou polyuretalneum a následnou Iamm-nocí lícové míkroporézní polyunetaínové vrstvy s výztužnou tkaninlou Plodmínky stabil-ivzacve a vulkaínizawcte jsou totožné jako při rrevearmínm postupu.Na separačlnví ,p-odložce se předběžně připTlčliVĺ hotmojgełrmí lícová vrstva o plošnéhcmlomostłi 5 D g/m malruesemím roztoku neba vodné -disperze pollyuretenu za následným vys.ušer 1 ~ím Na tuto ÍJCOVÚIU vrstvu se pot-om v množství 50 g/Im »nenese latexové směsneilonogetnmí stabilizátor etoxylovbuný mastnýeaxllneľnelulrychlovasč zínečnatä sůl nnerkalpt-ebenzthlązoluzahrušůovadlso nta. bázi płolyakrylátu termosenćzlbllnąí ksoiagulent-polyételrpolyfourmal 50 roztokDo nánosu latexové směsi se potom zalamilnuje tleałnin-a nebo úplet o plošné mmol nost-i 80 alž 120 g/mž. Po Ltvomění laminačrlíh-.o tlaku se stnuktwra lemámlační mezivrstvy stabllízuje termok-tmaągulaeí při teplotě 60 stupňů Celsia a fíxuje následným sušením a vulkanízalcí při tepl-otě 120130 °C. Zíslcaný meteuríäl, který se po vyclblaclrrutI sepsarruje z podložky, je vhsodvný především pro oděvnĺ -eplivksaíe, P l í k la. d 3 Na seplaąrktčení DOÚLUIŽCB sítzul se předběž Imtex přñrodníhxo kuaąučukuao obsahu swšiny 60 hmoümoetli Inloldiďikatční penlyelçuryláhová divspelrzevpomocné sítovací čmldlo na bázi vodné-ho nozrtnolku melandnrfommwa-ldehy-d. kmmndlenzátu 60 0/0aintiuosr-ldlamt tnla bálZÉĺ. subst. varžonmlat. filmninů zehuš üovwwdlo Illñt bázi pelyak-rylátu termoxsenzílbilní keagulenct na bázi soli substituowvxalné kyseliny naftalensulfolnlouvéDo memosu latexové směsi se potom zanlamlnuvje lmprelgnovlarmá (popř. í neilmpbegnąovamé tetxilíe. Po uvzolnědí ĺlElľIľÍľlJüČlIlłĺ-hlü tlaku se struktulre lalmineční mezivrstvy stabillzuje tenmoikouegulaucí při, teplotě 70 °C a tiocuje »následným sušenĺm a síťolvatcí reakcí při teplmě 130 .až 140 °C. Materiál získsaný po ~seplaraici z podložky le povrchové úpcnavě má miąnlmální sloudržlnost vrstev 700 Nm a je vlmdlnlý především pm obuvnícké a galantertmí aplikace.lsanmllmalční -mlezivrstvy, .mechanicky mapěněná na o-bjemovldu -łumonrnost 400 kg/m 3. Tatno Latexové smłěs .se připuraví v rychloběžné míccľllačce .pnordle následující ireceptwryně připnaví chemických lehčean-ím nebeo kuagwlalcí wmlkrepołrézntí lícová vrstva z reaktimího .polylureltanzu ~o pl-ošné lrmostnloustí 200 g/mŽ. Po vysušení ,se na tuto mikeopbmézní vrstvu maąraese v množství 80 g/m me~cha~ nicky nalpěvnaěuná latexová .smuěs llaimíľuačnĺ mezivłrstvy »o objemové hmotnosti 700 kg//nm 3. Tato latexové směs se připunaví v rychlüłběžľľě Irmícluawšce podle následující recepturyNa .rubovonu stranu sírcové vrstvy, .připravené manášemm ptxlyekrylátové nebo »polyuretennvé pěny do počesu tkaniny a následĺllýzľľ vyswšeniní, se nlamesse 90 vg/m latexové směsi lsammadní meziwetvy o složení

MPK / Značky

MPK: B32B 5/00

Značky: vrstvený, materiál, ohebný, plošný, výroby, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232700-ohebny-plosny-vrstveny-material-a-zpusob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohebný plošný vrstvený materiál a způsob jeho výroby</a>

Podobne patenty