Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patří do oboru strojírenství. Vynález řeší problém minimalizace rozměrů pojistné spojky a zvýšení její životnosti. Problém je řešen tím, že první půlspojka (11) i druhá půlspojka (9) jsou soustředné a axiálně pevné. V první půlspojce (9) jsou vytvořeny otvory (13) pro kuličky (10) ve funkci spojovacích tělísek. Kuličky (10) v otvorech (13) jsou tlakem tlačné pružiny (8) tlačeny proti první půlspojce (11), a to do mezer mezi kuličky (10), jež jsou usazeny v unášecích vybráních (14) v první půlspojce (11). Pojistná spojka podle vynálezu je vhodná zejména pro mechanizované ruční nástroje.

Text

Pozerať všetko

1 2 Vyrnájlez pvav-tří do oboru ,snrovjíreumství. Vynález řeší pxrzobdém rminrímalízaace rtowz.mě.rů pojistné spojky a zvýšení její ŽÍWGÍIIUSĚÍ. Pnüblťam íve řešeln tím, že první pů 1 sp 0 j~ kua 11 i, datu-hvá půľsprcmjvkw-L 9 jsou sorustředné a axľälxně pevné. V první půlspojce E 9 jsou vyivořeuruy otvory 13 pro ,kwlřčky 10 vi funkci .spojovací-ch tě-lísek. Kulmčky (101 v mvarech 131 jsou tliakvem tlzačné pru.ž 1 ~ m( B rtlačeny pľovti první půlspüjme 11,a mxmo mezeur mezi kwuhičky 10, jež jsou usazeny v usnášss-cích vybrémích (14) v první půlspoąjce 11. Bojisztná spojłçla podle vyvnálvezu je rvhoudmá. zejména pm meclmaunlzovauné ruční násrtnaje.vynález patří do obonu strojínenrství a vztathluje se no pojístnon spojku proti přetíženf -nadlměnncýrm -tíočívym .moment-em, složenou. ze dvrou sojuoszýnch lpůlspojek, z nichž nejméoě V jediné jsou vytvořeny zasskokovací otvory a JOlbě půlspoujky jsou vzájemné spojeuny Ojdpłľutžejľliýimĺ Spüĺ-OVIHLCÍIIJÉ -tě 1 ĺ~sky. Vjmález řeší .prooblém puodloužettí životnostü a zmenšení rozzlmětrů pojisitné spojky.Pojistlné spojky uvedeného druhu se při překmončtesní mezuníno točrlvehvo momentu mevohlaoicky .nepomušují, tele pouze se irozpojují. Iakmile velikost tnočiivéľto momentu kl-es-ne na přípustnou imez, obnovují .aiutioma-tícky přerušené spojení odpojearé rortující části sttuoje čí zařízení s ,polroooým üstnojím Pooťo se .uvedené pojistné spojky ploužívají zo jméno tnmz, ,kde k překrončjení UoČřveho. momentu dochází za provozu poměrně často. Tok je komu například u ručních miechian-i-c kých nástrojů, zomědělskýoh, stavebních o idůhních strojů o prodooně. Brov-edení těchto snjztojjek jsou wrůzoá.Z nemeckého zveřejñovaącíhio ~spisu č. 3 D 21 315 je známu bezpečnostní spojakta pro přenos üočivého Inometntu do p-ředwolene veąlíklosti, jejíž jeden hřídel je pevně spojen s přírubozuj, vkdožmov diruhý hřídel je opastřeln posuvinou PŤÍÄFUUDM, pñitlačovatuaou pomocí tlnčuné ,pnuždrny ,proti pevné příiruvbě. V »obou přínubách jsou vytvořony zaskzakovawcí jnmky nebo, »otvory pro kulričky. Kul-ičky jsou uložený v 1 klecl.Ilamo Splůiĺklő. je poměrně jednoduchá., .má však některé nevýhody, e poměrně dlouhá. a pokud se po rozpojení oevypąme ihned hnaucí části, kullčky přeskalkují ta odírlají znasktaklouancí jaimky, tnkže spojka se rychle opotřeb-í.Tento nedostatok odstrrraňuje pojistná spojka podle československého patentov/jeho spisu č. 149124. Pevná půlspojke Iná t~ualr knotončo, no jeho obvodu jsou vyvrtány votvmy,v nllchlž jsou uložený ~odpruželné k-ultčky.Axřálntě posuvnná půlspojka .má rovněž tvar kotouiče, ,alvšark je optattřena věncelm, obepínojícím »obvod pevné půlspojky, v němž jsou vyvmtálnzy otvory pno kuličky. Pevná i .posuvná půlspiojka. jsou ioptstñenly odtlašouvacírní výsrt-upky, jež do sebe zavpsdají. Po překiročení dlouoleného ątočivého momentu odtllačí (JldiÍlllaIČĺĺV-HJCIÍ výstupky posuvn-ou půlspojku ,přes odpor -odpružených kuluíček od pevné půlspojky a tím ,přerruší vzájemné spojení obou půlspozjok. Kuliičky při toumtlo rozpozjení obíłnají po dmáze rmąimo zaskakomancí otvory, .vytvtořennułí .ve věnci posuvné půlspojky, .takže pojisttina spojka se při urozpojíení oeopotřebtovává.Into piojlstne spojka řeší sice zvýšení .žlvooností spojky, alvšnk je poměrně Iozměrná a složirtá. Indivtduální zodprujžení jedľĺmltJJĺVýlCh kuliček znalčině ztěžuje montáž spoj-ky, ktorou -nutno pwrová-dět za pomocí přípreviku.ľlnér řešení pojristloé spojky, jehož cílem Že mílnímallizjouatt etoeurfgetické ztráty spojkyv její rojzpojeoé POLOZB, je známo z německéłto zveřejñrovncíulro» spisu č. 28 53 293. jedne půlspojka je opratřeqnta obvodové rozloženýlml vybnánímí, v nirchž jsou držoma roitaiční tělískuan, působíncí jako unášecí tělíxska a jež jsou obvykle tvwořwena kuličke-mi. Tyto kuličjky pro zajištění přenosu tooivého mow me-ntu zjabínajjí. do vybraní ve druhe půlspojce, jež je zopaltřenal vypínłaącím kroožkem, udržovsaunéjm »obvodový/ma pružřnantl V poloze,umožňující přenos točívého momentu. Vypzínascí krLoužek. je ogpartřen vybriáxnínurl, odpovídtanjícíml vyhrá-ním iv půlspojkách, Při překročoní .přípusonétíoa točivéhzo momentu přemuže »objvoduová síila sílu obvodových prułžíen,takže vypíunalcí kroužek se plootojčí, kuvlíčky se vytlačí z vybraní p-ůlspojek a -poj-Lsmoą,spojka se tak nozplojí. dToto pzojismá spojka má jsi-ce mlininmáalnl odpor v nozpiojesoé p 1011029, avšak je velmi kompilikonaná. jBezpečnostní spojka, Lrrčená především pro mecnavnízovaune rruoní nrařaudí, je zxuáms z nemeckého zveřejňovocíno spisu č. 3 D 04 991. Obě půlzspojky jsou tvatru plocnýłch kUĎULliČů. V jedné půlspojce jsou otvsory., vypulněnne odpružeanýmí kuličknmt,kdežto ve druhe jsou zelskaakovaucí vyhloubenííjPro uvedené provedení jechavalctevístícké nepnavttdtetlně .rozložení kultček a ,příslušných totuorłů, jež jsou umístěny jednak v .rozdílnýcvh jvzdálenostech od osy rŕotoce,jednak v rozdeílných .obloukovýwch vzdálenovsteąoh od sebe. V rozpojené ploloze kloužou kulisčky převážně po hladké ploše půlspojky, takže DŤElSkBJklOłVŠJHÍ zaskokovaicích vybrání je omezeno na minimum.Uvegdezná bezpečnostní spojka zvyšuje do určité »mi-ry životnost spojky, je však velm 1 krátko, avsak její průměr je porměoně značný, tlak-že její vestavění do meołnanízo volného irutčyního nástroje je obtížné.sou znamuy pojistné ispojky, jež jako spoçĺjouncí články poožívawjí jlnýołiy čáJstI, lnjçjž jsou šku-liičky. Ijak »například v německem zveřejňlovalcím spisu č. 3012 783 se juaakoguąnášecí tětlískna. ,používajjí zašpičątělév välelčky, v jej-lohnž dortdmě je ulozene pružLnn-Złaiskxa kovatcí vybrání jsou ojpartřejna vyąrněnvixtyelnjçą mi vložka-mll, takže v případě opotřebeníní nutno v-yměñovnt tělesa půlspwojek. značnou nevýhodou uvedené spojky je jemPři řešení pojistnwé spojky podle němejckého zveřejňomalcínio spisu č. 30 32 687 je mezi dvěma půlspojkaumi vytvořena obvodová iIIIBIZIłPBJ, opotřená vyoráními. Ve vybrąánich jsou uloženy duté válečkv z pltalstícké hmoty, jež se při ,přetížení defvorrnují a vtlar čí do obvodové mezery, čímž se pojistniá spojka rtozpojí.Toto spojka se sice nemůže mechonřc ky poškodijt, alvšiak kritický točivý momentlze nastavit jen .s poměrně malou přesností. Dále nutno .počítat s postupnou nnavuouí phas 232694tické hmoty, z níž jsou válečky złrotoaveąnyl,takjže loritlucký moment čuasem postupně klesá. Některé druhy piIostický-ch hmot noopak časom tvrdsnou o křehnou, takže kritický moment může znuočlně staoupnołut a při jeho překročetnij pink zprevidla dojde i k poškození dutýcłi válečků.Ukolem vynález-u je vytvořit piojisutnou spojku, jež by byla jednoduchá a tludíž i levné, .s dlouhou žíivoutin«ostí, bez nutnosti výměny těles .půlrsploje-k.Úlohla j-e řešeoa. vytvořenĺm pojistné .spojky protii přetíželnzí nodměrným torčivym mo mentom, složooe ze dvou sou-osých pů 1 SpI 0 ~jek, z niiiohlž nejméně v jedlo-é jsouu vytvo-řena uznášecí vybraní a obě půlspojky jsou vzájeumroě spojeloy odpruženými spojov.cm.i.tělísky, jež se od zná-mých provedení podle vymálezu luiší» tím, že Cłbě půlspojky jsou axiálně pevné, přičemž v první půlspojce jsou vytvořenvy oltvory pro spojovací tělíekral., jejioož volne .konce jsou v pracovní poloze zasuanluty do mezemy mezi dvěma kuličksaunn,Uĺlojžůrľlýlľľlĺ v uinášecíuoh vybrální-ch ve druhé půlspojrce.Druhé kojnoe spojovací-ch tělísek jsou podle vynálezu vopřen-y o přítločnou desk-u, zatíąžeanloo tlaiklorvotl pružinou. Spojovací tělíiskla. jsou pioudle vyoälezu výhodne tvořeno nejmIémlě jednou kuličkou.Pro zajištění spolehlivá funkce jsou kuličky podle vyąnäiiezu. »uloženy v ttnášecích vybmáníoh nejmeniě svoji pixlov-trpeli.Bojjiismná spojka., vytvořená podle vynález-u má- čebné výhody. je konstrukč-nlě jednoduchá ia proto i výrobné levná. je krátke, působí lobousměrsruě, a to. jak při troma.cl V obou smvěreachl, .tak i při přenosu točivého momentu od .prvni půls-pojky ke druhé, tak i. LIJJaopnak. Při .rozpojennĺ se o sebe třou pouze kuličky, ostatní části spojky se neopotřebto-vlávaji. Kuličky jsou však velmi levné, p~romože~ late použít vdefektní kuličky z výroby keuličkovýoh .lož-isek, případně kulič-ek nižší jakosti.Příklład prolveudelní pojistąoé spojky podle vynálezu je uverdeln nie připojenětm výkresu, kde no oor. 1 je znázorneoay předlo-ha,opatřená ,pojismou sipojlkou podle vynálezu,zobnazelnovu v podélmiém řezu a nia obr. 2 ře-z nevinne II-II z obr. 1.Předlobový hřídiel 1, ttložełný ve vadivěm ložísku 4 je piojilště-,m proti oxiálnímu posurrutí ,pojistka-u 5. Na. vo-lnuém konca předlohového hřídele 1 je nasazena povní půlspojka 11. je Vytvořeno ve tvaru klotouče,ktorý je nia ptředzlohovélm hřídelí 1 upevunězn nIeoiůočlnžě pomocí kolíku 2 e zajištěn axiálně pojriosltoym knnowžkeim 12. Na vnitřní straně prvni ,půlwspvojky 11 jsou vytvořena unâšeci vybraní 14, v .nichž jsou volně nasazeny kullčky 10.1 anlasnazena »owiiočně. Dnuhá půlspoujka 9 je oxiálně zajištětnaa nozpěrtlym pouzdrem 3,ktoré se opírä o vlaąlivé ložisko 4. V druhe půlspojce 9 jsou vyvrtány otvory 13 pro kullvčlky 10,. Otvuory 13 a unášercí vybrání 14 jsou .vytvIořeny na společné rioztečzné kružniccxi. 0 tvvory 13 jsou vyplłněníy kuličkanmi 1 U.Na rozpěnneerm pouzdře 3 jsou .nuasazetny podložky 6, tlsajčmä. pružina 7 a operná deska 8. No obvodu dlruhe půlspojky 9 je vytvořeno nozubeni.PIOjÍSÍiHÉ spojtka pnoti přetížení nadměrným točivým momenltem, vytvoření podle vymále-ziu, pnacuje .tiakisozT-ląčnlá .p-rwžimr 7 »tlačí přes opěrnou desku l na ku-ličky 10, uložené v otvorech 13 d-uhe půlspojky 9. Velikost tlrnlíu přítlačnê pružiny 7 .se .nastavuje počtem .a tl-ouštkou podlložek 6. Opěmá deska 8 tlačí na kuličky 1 G talk, .že ŕkulilčky 1 U, jež jsou na ktoroci otvoru 13, »odvräłceioem od »opěrné desky 8, se tlačí do prostonu mezi kuličkaimi 10,usiazesoymú v woášecíc-łr vybráních 14 V ,první půlspnoyjce 11 .a podle .smyslu rotace se vždy opíoeji o jednu z nich.Při přetnášemuí taočivéyho momentu uat již ve smeru od první půlspojky 11 ke druhé půlspoijce 9, nebo setup-ak o zcela nezávisle na SľHY 1 S 1 llliľjO|Í~äjC 8, vznikají mezi kuliačktami 13, uložeąnymi v unášecích vybráníuch 14 .a kuíičkami 10, umístěnými v otoorech 13, síly, z .nichž .každá má jednak taJng-elnąciiální,jednrak aooiáliní složku. Tengenncíální složky těchto sil přenášejjí točívý moment, kclelžiteo axiální složky avytločují kauličky ll z otvorů 13 pnoti. ,orpěrnsé .desce B. Pokud velikost točivéhox momentu nepřekrcčí kritickou Ine-z,PÍGVIâŽ-HÍE sile tlzalčné pružiny 7 souhrn exiálnívch složek sil va .pojistná spojka přeneší .Uočlívý moment. Když velikost točivého momentu překuočí kritickou mez, převáži soohurvn oxiläąlmích složek Íhíłčlľľüu silu tlačné prulžlrw 7, operná doska a se metla-čí zpět,kuličky 1 G se vysmekzooo ze vzájomného záběnu a. p-oskeku-.ji po. sobě.Poku-d je p-ojistlnąá spojka v záběiru, jsou si tzaąnjgeneciáleni a aexiállní složky sil přibližně nolvzájem ĽOVsIL-Y. iž při mąanlém laxiálním pusu-nuti druhsé půlspojky 9 so mění úb-el vzájemmebo styku kuliček 10, a to tla-k, že velikost iHXĺŠJĺUÍ složky se zvěftšoje a dále vzzrůstá narůsątiojícím alxiálním poeunutílm druhé půlspnojky 9. Pojistná spojka se. tedy riozp-ojuje neraz. Při irozpojení vzniká totěr pouze na kuliokälch 1 D, ostatní části pojistné spojky se »notodí-rejí.Po poklesu točivéheo .momentu pod .kritickou hodnotu se záber kuliček ll obnoví automaticky.Protože proujiestnovu, spojku podle vyrnál-ezu je možno zlnotovit i V malých znozměrech, je. vhodná například pm použití v meechnaoizoverných aručaních násimojícb.1. Pogisutmá spojka protti přeťcížení .nadměrným točivým mocvmeíntem, sçložłexmá zo svou sąouosých půlwsçpojewk, z nichž nejuméłně -v jedné sou vytvořena unášecí vybrání a obě pvůlspoxjky jsou vzájłermlně spojený wmdpruženeýnni spojnovwacímxi tělřsiky, vymačující se- tíJm,že první půlspmrjkra 11 i druhá půIspojka 9 jsou avxíálně pevné, přičemž V první půlsporjce 11 jsou vytvořeny otvory 13 pro Sploxjůwüttĺ tělíslqax, její-což volné .koąnące j~s 9 u v pwracorvní polqze zassunuty do muezexry mezi dvěma kulnčkojmi 10, uloženýmni v usnášve cích vybrárnvínch 14 prvuní půlspojky 112. Po.jisřcn,á sąpuogíkzay .podle bodu 1, vymačující se tím, že druhé konce sxpogjnovlwcích Iělísek j.s~oru oypře~ny o přľtlünou desku 8,ZHJĽÍŽGIĽOU tlwćnzoąu ,pružmou 7 .3. Pvovjds-ttná -apotjkna plooclle bodů 1 aa 2, vyznmačujvřcí so tím-v, že spojovací tělŕsko je .tvořezno xnejmánąě jednou »kuličkuou 10. V4. Pĺlljxĺsľĺĺnlá spojka podde bodů 1 až 3,vyznnavčující se tím, aže kunčky 10 jsou v unášecích vybráních 14 uložený nejméně ~svzojí poLovvľnou.

MPK / Značky

MPK: F16D 7/06

Značky: pojistná, spojka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232694-pojistna-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojistná spojka</a>

Podobne patenty