Zařízení pro nástřik vnějších ploch rotačních dílů keramickými nebo kovovými povlaky

Číslo patentu: 232692

Dátum: 15.12.1986

Autor: Brož Teofil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je vyřešení ustavení těchto rotačních dílů různých průměrů na unášecí válečky bez potřeby jejich upínání. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením pevného předního válce (2) na rám (1). Vedle tohoto válce (2) je uložen stavitelný zadní válec (3). Suport (10), uložený na loži rámu (1), je opatřen reverzačním mechanismem (11) a stříkací pistolí (33).

Text

Pozerať všetko

okno mo VVNÁLEIZY 5 03 m 45 Vydáno 15 12 56.nm Autor vynllozu BROZ TEOFIL, OSTRAVA54 Zařízení pro nástřik vněiších plnch rotnčních dílů keramickými nebo kovovými povlakyÚčelem vynnxálezu je .vyřešení ustavení těchüu mlučrxich dílů různých průměrů ma umělšecí. válečky bez potřeby jejich upínánxí.Uvteądeméhn účremu se dosáhne nočným ulnožembm pevného předmhątrváhce (2) ma. rám(l). Vecllle tohlmo válce 2 je uľožem stlavłtelný zadíru válieuc 3. Suport 10, uložený na Idžt Ľâmľl 1, je opzątřen revemzač limíhiľnachvałľbismzałm 11 a střllcamtí prístavuvynález se týká zařízení pre náustřík vnějších plech iľlütâčlllłĺjlľh dilů kvenennckýmd nebo kovvonýtmi povlaky a řeší nstzavení těczhto movečtních dílů různých průměrů tnza undšíecí válečky bez potřeby jejich upínñní.Dxosnd je ,nástřik povrchů noxbaišních dílů prováděn »na zanřízemíích vytvorených e upravemýtch soustruhů, kde svoučást je upnutd do skxlíčidla a konínku nebo lunet. Nevýhodou je pouněnmě nánočne zstavění rychlosti motecte a posuvu, ,nutnost stále přítoírnnlosti obslwhły pro provádění areverztace a zatíržení pouhlonu .při časté ,ríeverzeci- u uiástřik-u lüľłätších kusů. Poottože se jediná .o prtašrné, hlučné, ozónová ta na záření nebezpečné prostředíl, je nevýhodou tldké .nutnost stále příilotmtnosti obsluhy během procesu tnástřiku,čímž je zvýšení nebezpečí nemoci z povolání. Další nevýhodou je .snížení životnosti kluzných pelroch, pordávacích šnoubů, tyčí, ložisek ,z důvodu velmi prlašnébo a silně obrazívního ,prostředíTanké istou známé různé »ru-činí pvodavanše a stoly, kde íobsuhjal za každou nanesenou vrstvu sjoučtásxt polotočí, přičemž pistole, jejíž vedení je vrueční, je zavěšenna na balenoerru nebo jiné-m záveru. Ľamo zařízení jsou pomětnně jednoídnchiá, tevšak s výše uvedenými nevýhzodlalrni včetne vnutnosti fyzické práce -onbslínby H 1 tnekvaalitního anástřlku prto nejstejnou vrrstvu a její sítejnoorodost.Uvedené nedostatky .odstraňuje zařízení p-rIo náxsřnřllk vnějších plech nottačních dílů ke»namickými nebo ktovovýámi povltaky podle vynálezd, tvoiíerré známom, nd jehož loži je uložen snport »opatřetný stříloecí pístolí. Podsttanboul vyjnáltezną je two, že na .rámu je točuně uložení pevný předn~í~ válec a vedle uiěho ste,věcímrl šrouby sttevitelný zadní válec. Oba válce jsou ňetězotvým ,převodem spojený se svou SPIUIBČŤIJJOU POIÍlJOtITDÍOíU jednotkou, Supiolrt je ~optattřenn rexverztačnntíni mechenísmem, .kterýrm jsou poootrčeny obě vět-ve nektontčitéhuo řetíězu, jež opásává íetězove kolo svého pohonu, »ai který sestava ze šoupátkd, jegž je pákiovým převodem spojene s hornín ta dol.ním ozubeným S/egmentemt KÉGłĽÉHJ-.Słotu jednortlüvě V záberu .s ihjoumí, případně -dolnl Vłěrüví tneltłontčittého .řetězu St-ředem super-ten a mevverzaučnvim meclnonuismvem je .punostrčelnąa průběžná nozubená tyč, připevněnä k JOŽÍ o opotñená starvitelnými zerdž-loemi.Výhodou zaxřízetní pod-le vynálezu je ,konshenmní stle, sítejnonodost a kvalite xnástřiku E. nemenná. .Obvodová rychlost pivo všechny průměry .roüąćnrích dílů. Výhodou je tenké možnost zmeny rychlostí natáčení po-suvu za Clio-du zařízení a možnost ovládání stroje behem Imástřikui z ktaíbirdy. inými vý-híodami je doldonąjjé íodsäváxní, tľľluälľá hlučnost, nízká eníäljšenickd Lnámočnost, velký výkon a jednodwctha otvvlaldamelnoxst, čímž je uodstrenene možnost vznikau nemqoi z povolání.Na. přilxožených výkresoch je znázornenie příkląadné jçsvrovvedecní zařízení podle vynálezru, kde .na obr. 1 je čezlní pohled a na obr 2 je řez vedený .oovinou A-A z obr, 1.Zařízení prec» mas-mk vnější-ch plech notvasčnich d-ílů kewrtałmitckýimi »nebo kovovými .plovleky, v příkxaldjném ,provedení podle vynálezu, sestává .z nármu 1, na jehož loži-B je na svých oldvalovatcích kledkách uložen» saupomt 10, k němuž je kluoubtorvě upevněn nosič 18 střiktací pclsatvole 33 přestíalvitelné ve všech směrech. Dále je no nálľnu 1 ulouže|n ve via livých ložiskách 30 pevný přední válec 2, vedle něhxož je uspořádání stavitelný zadní válevc 3 uložený na hor-ním konca páky 4, kyvně uchycexnvé v kluznem .ložlsku 31i a spojené se strověcímtí šrtouby 32. Oba vál ce 2, 3 jsou řetlězovvm převodem 7, jež tuvoří dvojice řetzězů spojený s řetězovými ,kotly6 své společné stavitelné pohonné jednot Suport 1 D je topamřen .neverzečníni mechanismtem 11, jíniž prochází «obě větve nekončitéhlo řetězu 12, který opásává řeüězovévodem .sąpojeenoms honnim a. dolxním ozubeným sezgtnenntetm, které jsou střídavě v zábě ru .s htorrní., případně dolní větví nekončitérho ř-etězu 12. Středem suportu 10 a reveąrzłdčmhto mechatnisunu 11 je pnosttrčeme průběwžně uezubenná tyč, 16, jež je připevněna k loži 9 aj »oapaztřexnai süavidelnými zarážkami 17. K supontíu 10 je rovněž příipevněnłe vlečzná tyč 22, opatření magnet-em, krterá je spojtezne s nonním odsevansím zařízením 20, jež je zravěšeuno- na kltoubovém rnanipulátvorru 21. Dále je zařízení aoplast-řeuno duolJnílm odsávacím zařízením 19 se ski-uzemi, které je přit pevněno k Swpiůlľtu 10. Skluz zeús-ťuje doodsávací jiímiky 14. Před vllatsrtnítm zaąpoxčtertřm náístřlkuupje- do pwtřičně rozev-řenych válců 2, 3 u-lroažĺeun ma tlawčxní pívaoovvní předmět, IIĽHHÍIBJVÍ Jse výškaj. odsun a sklon stříktací pistole 33 a ustteví-g se horní odsávací zeřízení~ 2 l 1 nevlečnou~v tyač 22. Poté je nastavena rychlost pojezduvDvojité řetězové kolo 6 dává pohyb stejného smyslu ipznostředlntíctvím dvojice řetězů 7 na oibta válce 2, 3, čímž je dána stejne obvodxová rychlost prno jakýskroaliv průměr střízhaxného dílu al za můznebo .rozevření .stavitelnébo žadníhto válce 3. Nasleduje zapáleIní plidzmty ta Spuštění prejazdu Počet reverzaící je den podle .požadované síly nástřllou. Po .ukončení iľltávâľřlĺlíu je zastaven. posuv,odvtdllování e stříkáíní a nástňiloový díl je vyjmut.Zařízení pro nástři-k vnvějších ploch rotiaňanxích díwlů keerajmiuckýmí nebo Koveoavými poyuhwky, tmovřenłé zráwmem, ma jehož lxoąží je UÍOŽGIII .ssupłart rcxpatřeuný stříkací písrtoelí ąvyznnačermé tím, že mia rámu 1 je tąorčjně u 11 o~ žene pevný přední válec 2 a vedle něhIo sbaxvěcřmi šuroutbry 32 stavitelný zadní válec 3, kdy oba válce 2, 3 jsou řetězcvývm převodem 7 spojený se svou spoleň~ nlou psoxhunnnou jesdmxatksou 5, přičemž .supsomt 10 jre jupautňem .revewrzaüním mechJamsmam 11, kterými jsou prostrčeny oběvět-ve mekončiatého řetězu 12, jež opásáva řetězcoxv-é kaowlo 13 svého pohonu 15, a který sestává ze šojupájtka, jež je pákvoevým převuoscl-em spnojena s Inomnĺjm a dovlmímu ozubeným segvmentem, které jsou jednotlivé v záběru s hołrn-íł, případně dao-lní větvzí neklamčívtéhvo řeqtězu 12 na středevm supťorrtu 10 na reverzačním mechamsmem 11 je pDOSĎľčerma p-růběžná uozubemá tyč 16 připewněná k l-aži 9 a cxpatřrąná staivjitel-nýnlâ metrážkami (17).

MPK / Značky

MPK: B05C 13/02

Značky: nástřik, vnějších, rotačních, keramickými, povlaky, dílů, ploch, kovovými, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232692-zarizeni-pro-nastrik-vnejsich-ploch-rotacnich-dilu-keramickymi-nebo-kovovymi-povlaky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro nástřik vnějších ploch rotačních dílů keramickými nebo kovovými povlaky</a>

Podobne patenty