Číslo patentu: 232689

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frimmer František, Petráš Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kabelového bubnu jako zařízení pro přívod elektrické energie od pevného napájecího zdroje k pohyblivému mechanismu, například k přídavnému zařízení na jeřábu a řeší převodový mechanismus s pružinovým pohonem pro samočinné navíjení kabelu. Pružinový pohon obsahuje uvnitř bubnu tlačné pružiny uložené v rámu a spřažené pomocí táhel s kladkami jednak se spirálovou dráhou na jednom čele bubnu, jednak s opačně orientovanou spirálovou dráhou na unášeči planetového soukolí, jehož satelit je v záběru s pastorkem na pevné ose a s vnějším korunovým kolem spojeným s tělesem bubnu.

Text

Pozerať všetko

ono no wnmazv . . A 0. 45 Vydano 15 12 861 l I vynález se týká Kabelxového bubnu jako zařízení pm přívuotd elektrické energie od pevného anelpájecíhao zdroje k pohyblivému mechanismmv, například k přídawnému zařízení na- jeřábu a řeší převodwový merchalnismlus s pružinový/m pohwonalm pm samočinné mvíjení kabelu. Pružmový proholn obsiahuje uvnitř buvbnuu tławčné prwžiąnvy uložené v rámu a spřažemê POIDIUCÍ táhel s kladkami jednak se spchrálowau dráhrou na jednom čele bulbnrtn, jeldmak s wopaxčn-ě UPÍBIIĚOVHJYĽOU spi-rálovou dlľáhüll na unášečí planetového wukoll, jehož satelit je v zábuěru s pastorkem mi pevné uonse a s vnějším KOĽLĽHOVÝII kolem społjekným s tělesem bubemu.Předmětem vvuálezu je kabelový buben ija-ko zařízení pro přlvod ele-ktrické energood pevného uapájzercího zdroje k mechanisvmu se .svislým příroočíarý-m vratným. pohybem, lnjalpříklałd k přídwavným zařízením nia. jejřábech o jiných zdvihlacích zlařizeoich, jako jsou dnajpáky, elektnomlagnety a podobne, Pro přívovd elektrické energie kabelem od pevného napájecíhuo zdroj-e k pohyblivému spotřebaiči, niopřírklad k přídavoému zařízení no ječábu, jakým je welektromagnet va podobně, se často UlŽÍVHlÍÍ kabelové bubny s vlastním .pohonom pyružlinou. Tlakový pohon pracuje takí, že při odvíjení kabelu se pružina naplno, čímž se v ní kumuluje energie využívlamlá jednlak od udržení vhodného předpět kabelu., jieldjnnk pro pohon kabelovéł 1 o bubnu při arravíjeoí kabelu za situace, ze poh-yblivý spotřebič se přibliížnje k pevnémn anapájiecimu zdroji. známé konstrukce kobellovýtch buboů s pružinovým pohonom lze ncvzdělit do dvou skupin. Do prvni skupiny náležl konstrukce užívajicí spiráljouoru pruxžrinu zkruoovoluou otáčaním hubou. Do druhé skupiny ttáleží konstrukce užívjajíci tlačné nebo tanžné pružiny, jejich-ž přívmočará dexñormlaątąe je vyvoláoa ,p-řevodoxvýrm .mec~ha|ríismem spřožemýlm sbubnemNevýhodou řešení z prvni skupiny je zennačná poruchovost způsobené častý-m ,praskáním znoučně namáhané spirálwové pružiny. Nevýhodou řešení z druhé skupiny je složihost, velký psořizovotci náklad a velké rozměry těchto bubnů, což .stěžuje použití těchto knbelonvýích bubloů u zdvíhacích zařízení menších jmosnosti. Typickým predstavitelen této konstrukce je známé provedení kabelo-vého bubnlu s tlalčnýml pružinjami spřažetnvvrni s přelvodoVýIII nrecłnaoismem tvořeným anjesatmlosvorným kuličkovýjm šroubem a mvatici.Uvedené nevýhody jsou odstrerrěny řešením kabelovélro hubou s pevnou osou, na. níž je upraveno připevňorvaci p-řírubva a romění Sběĺjdtč a s tlJo-čnými pružilnjasmi., jehož podstatu spočíva v tom, že na pevné ose,no níž je DIŤJOlČaIIĚ uloženo těleso hubou s dvěma čejlyj, je uvnitř tělesa bzubnu jednak oůočně uložen unášeč plaluetovéhuo soukolí se sastelitem, který je V záběru s vnějšílm korumlovýní kolem up-narvenlým na tnělese bubnu o s posmorkem uzpnaíveovm no pevné -ose u prjvnríhwo čelan, jednak otočné uložen rám s alespoň dvěmn vodicími tmy usazenými v rámu mimohěžně a kolmo k pevné ose, na oiclrž jsou suvně ulotžena táhla- s klíadkamí,přičemž jednak mezi táhrly a rálm jsou nla vodicích trnech vložený tlučné pružiny, jedmak kladky jsou lopřenny o dvě spirálové dráhy vzájemné nopalčného smyslu, z nichž první spirállová dlnánu je upravena .no unášeči a druhá splrálová dráha je upravena na druhém čele.Výhodou tohoto řešení je jednoduchá konstrukce uwmložňující provedení kabelových bubnů maąlýoh .rozměrů a hmotnosti,například pro jeřáby mtalých nosnosti. KÚlnrstrukce umožňuje Sllnäldlľllí) uavrhovat klabBläDvé bubny pro různé jirüruěry kabelů, pro různé délky zdvllru wa růmé rychlosti navíj-ení. Konstrukce obsahuje jednoduché prvky bez extrémníhlo nlalm-áxbání při provozu, což podsrhatríě zvyšuje spwolehlivcvst a snižuje nánoky na üd-nžbu.Přiklad provedení kalbelovéhwo bubno podle. vvneálezu je znázonoen na ptíiplojeíném výkresu, kde na obr. 1 je nárysný řez k-atbelovým bubnom) aj -nua obr. 2 je bokorysnyřez kalbelovým bubnom, vedený novinou A-A .oazsoalčejmon na obr. 1. ÍKabelový buben má pevnou osu 1,.nIa jejimž jednom konzol je upr-aveima připevňovacI přívruba a nia druhém kon-ci roüační sběnač proudu. Nav pevné .ose 1 je otočné uložeoo teleso 3 bubnu s dvěma čelly 18, 18.7 Uvoítř tělesn 3 bubnu je na pevné ose 1 otočné uložen unváše~č 4 plalnetoavého soukoli se sarteltteim 2, který j-e v záběrus wvnčj» šlm korunowým kolem upnatvelnýrm na tělese 3 bubnu a s .pastorkem upravený-m na pevné ose 1 u prvního čelia 16.,Na. pevné ose~ 1 je rouvoěaž lotočně uložen rám 12 se čtyřmi vodiscimi trny 11 usazeuými v rámu 12 svmletrloky jmiimoběžně ra kolmo k- pevné ose 1.Na vodioioh t-rrmech 11 W jsouñsuvríąěulojžena dvě tábla 9, 14 s klaídkami 6, 17, přičemž vždy jedno táhlo 9, 14 je společné pro jednu dvojici vodic-ich trnů 11.Mezi ~t~áh 1 y 9, 14 o Ivaxmenem 12 jsou na vodicich onnoch 11 vložený »t-lačné pružiny 13. Kllaadky B, 17 jsou opřeny o dvě spirállové dráhy 7, 19 vzájemné .opačného smyslu. Spirálové dráhy 7, 19 jsou s výhod-ou tvaroväny jako Arohiníexdzmvza spirála První spilrálronrá dráhła 7 je» HPÉBVBHĽČLITH UDĚŠBČÍ 4 as je o .ni opřena~ první kladka 9 uloužyeuá na prvním táble 9. Druhá spirálová drého 19 je upnalvewrra nie druhém čele 18 avje o ni opřenn druhá kladka 17 uložená na druhém táhle 14.Při -od-víjení kabelu se těleso 3 hubou otáčí kolem pevné cesy 1, přičemž se ve stejném smyslu, avšak nižšími wotáčkasmtí, otáčí i uuášeč 4. Převodový poměr je. s výhodoug volen tnk, ołhy pno odvinutí potřehuév délky kobelu unášelč 4 vzhledem k tělesu 3 hubou vyk-omajl dvě PBLEIÚĽÍJVIIÍ otáčky. Přihom,se kalždá kladka B, 17 odvaluje po jedné SPI-ą rálově dráze- 7, 19, čímž se obě táhla 9, 11,posouvaji po vodioich tnuech 11 a stlnčují tlačné ptružiuy 13.Spirálové dráhy 7, 19 a táhlua 9, 14 »s kladkomi 6, 19 n tahle 9, 14 s kledkomi B, 17 jsou výhod-no o-rieortiovány- tak, že dvojice tlalčnýxcb prulžtn 13 sou stlalčovánny vzájemnąě par-olťisměrlrlíě, čñrnłž se» vyíovnávavjí real-učrní síly nia pevnou osu 1.Při uvorlnlění kabelu .nestane samočiouě jeho zpětné oavísjeloí tím, že se tlačné pružiny 13 rozbahují a. prostřednictvím táhel 9,14 s klaldkomi 6, 17 ąodwalujícími se .po obou xspirá-lovýcrh dráhách 7, 19 u-váději těleso- 3 hubou do otáčivéhao pohybu. .v opaíčnémr smeru než odpovídá odvíjení kabeluKaubełový buben s pevnou osou, ma níž je , upraaveenuaa pňipevňovuací přírulma a nomční sběnač, a s t-luaučnýwni pnužbuavmi, vyznačující se tím, že 4 mm pevné ~os«e 1, na níž je no~ toičnuě urloženo těleso 3 bubnu s .dvěma čely 16, 18, je uvnitř tělesa 3 bubna Wedmak ortočntrě ulłoxišen wrmášeč 4 plxanetuového soiukiolí s(ąsa 1 te 1 ~ite 1 m 2, ktorý le v záběru s vmějším korunnovým kolem upwna-vanýqn na tělese 3 buąmu a s pastlorkem upravevuým.nva pevné ose 1 u prvního čela 16, jednak »otočné uložžen rám 12 s alespoň dvě ma wosdícŕmi tmy 11 uSâZGIIÝIIIÍ v rámu 12 mimoběžjruě a kolmo k pevné ose 1,na nichž jsou suvrně u~l«ož~ena táhla 9, 14 s kladktamí B, 17, přičemž jednak mezi táhly 9, 14 a rám 12 jsou na vod-ívcích trmevch 11 vlaožemxy tlaučné prwžmuy 13,jednak kladky 6, 17 jsou vopřenły no dvě spirálowvé dráhy 7, 19 vzájemné opačnełm smyslu, z nichž první spiráhová dráłza 7 je uplna-Vem ma urmášeči 4 a druhá spirválová dráha 19 jre upraveno na druhém čele 18.

MPK / Značky

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: kabelový, buben

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232689-kabelovy-buben.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kabelový buben</a>

Podobne patenty