Třecí špalíková brzda

Číslo patentu: 232688

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balaško Ján, Balaj Jozef, Kamelander Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zachovat nezmenšený brzdný účinek automatickým předepínáním brzdných pružin i při opotřebení brzdných špalíků. Hydraulicky odbrzďovaná hlavní a záložní brzda tvářecích strojů, působící každá dvojicí brzdných špalíků na jeden brzdný disk, spojený s pracovním ústrojím stroje. Tělesa brzdy jsou nehybně uchycena na stojanu stroje, tělesa záložní brzdy jsou uchycena na stojanu výkyvně pro možnost kontroly funkce obou brzd snímáním výkyvu těles záložní brzdy. Brzdný účinek je vyvozen tlačnými pružinami a je samočinně uveden v činnost i při poruše ovládacích prvků. Pružiny brzdy jsou automaticky dotlačovány do původní polohy pří opotřebování třecích špalíků spirálovou pružinou přes matici a samosvorný šroubový převod, přičemž třecí účinek na šroubovém převodu je udržován na stálé hodnotě axiálním vyvážením síly brzdných pružin a utěsněním celého stavěcího mechanismu v olejové lázni.

Text

Pozerať všetko

(m, 11 (B 1) K AUTORSKÉMII OSVĚDČENÍ (51) 1 m. 01.5 B 21 B 31/011 22 Přihlášeno 27 06 83 F 18 D 55/22 21 PV 4752-83 40 Zveřejněno 18 DB 84 OIAD PRO WNALLY 45 Vydáno 15 12 33 A omvv(751 Autor vynálezu BALAŠKO JÁN, BALA JOZEF ing., TRNAVA, KAMELANDER IVAN doc. ing., BRNOÚče-lem vynälezu je zachovat »nezmeunšený bwrzłdwrry účílnxek automatickým předeepínáním brzd-nych gmnužim i při apotřebenní vbrzadmých špuaxlíků.Hydrasulyicky rodbrzďvovajná hlavní a zá-1 ož« ní brzda tváiřecích struojů, působící každá dvojici blvzdwýlch špadíků na jeden hrzdný disk, spojený s praoorvním üstrojím stroje.Tělesa brzdy jsou nłehybnxě uchycení na stnojxaxn-.u stnowje, tělesa Záložní brzdy jsou uchyvema naa~ sstuojtąmu Výkyvné pm možnost kttmmtncmly funkce obou bmzd -snnímáłním výkyvu vtěles záltoxäuí bnrzdy. Brzdný účinek je vyvozeiu tlłmčnýmnü pružinami a je saąnučinně uveden v» činnost i při poruše ovládacích prvků.Pružimy brzdy jswou automaticky dotlavčovájny do půwntdlní pnolojhy při opwotřebtování třecích špadíwků spiráľovou pru-žínou přes mątlci B samosvoawný šroubový převod, přiČBGmJŽ třecí účmek na šnooubovém převodu je udržloválns ma stálé hnodrnoatě axiálmím vyváüełním .síly brzdu-ších pmžinn a utěsněmím celého otasvěcího machsaqncismu v olejové láz m.Vylrrález se týká třecí špalíko-ve brzdy se zárložní brzdou pilo výrobní stroje, hlavně mechanické tvářecí stroje, ve které je třeci brlzdínrý účinek -selv-řejním disku brzdy me~ zi třecími špalliky, uchycenými v tělesech brzdy a zálojžincí brzdy pomocí tlalčn-ých pružiin.Disk brzdy je spoje s pohonom stroje a je roztáčon o sobě známým způsobem pomoci spojky od setrvarčníku e elektromotoru. stnoje o při vypnutí spojky vyvlozuje nia pohálnenolu .část stroje brzdný účinek.e známé uspořádání špalíkové třecí brzdy, u ktelré je brzdný účinek dosalioväln tlačlnýmri pruxžlnamcl e uvolnění brzdy je priovedeno tlvailnovtou loapalinou, Třecí špwllky se třejním opotřebová-vají a jejích tltoušťka se zmenšuje. Tím se zvětšuje zdvih třezcílch špallíků a délkta tlačanýuch pružím., přitlačujícíwch na disk, zmenšuje se přítlalčnąá sita .ne třecích špalících, zmenšuje se brzdný moment a zvětšuje se úhel dvoběshu st-mne po .ilmpulsu pro zahrzdělní.Celkový úhel dlüběhll stroje je předepisován pnovaoznzími ,podmínkami a neměl by se provaozem zvětšuovalt. Przo automatické vymezení předpětí pružin brzdy byla u čs. PS č. 314 140 hyidlrjanulicky piosouvânna zadní opěirkia pružin přes suarnnojsvoroý převod klínem .nebo hřebernem a šroubem.Pnopsjauné uspořádání třecí špellílnové brzdy je .nevýhodné -v tom, že je mozměrné aj velmrl těžko lze jej lnonstrulkčlně uspořádat pro menší velikosti výnobních .str~owjů. Další nevýhodou pzopsjaného uspořádání brzdy je v tinĺml, že samosuorné části přenosu seřizovvaroíhvo .pohybu pnwžíln ve tvaru klírnů ne-bo šrjoubů nemąají možnost přesné regulace seřízeln-í předpnějtí tľalliřových brzdnýnch puružian. Na začátku seřízovralcíhuo pohybu je nutno překonat odpor proti pohybu na utrhnutí stojlcích částí seřizovvacího .mechonismu než při vlastním pohybu, podnože lnoerficielnt třemí v klidu buývvá 4- až lüklrát vyššíznež kioeticslelnt třenví stejnuýoh dĺlCů za pohybu. Koeficient tření je tva-ké rovlivňnován způsobem rnjazální třecíuch ploch, Prípadné znečištění třecřch .pllolch mů-.že zlnomožnit pohyb .seřizovamých čâlstí brzdy.Uvedenré neldvostatky špalíkiových třecích brzd jsou oudstriaríjějny zařízením -podle vynáilezu, jehož podstata spočívá v tom, že třecí šparlíky., působící nn brzděný disk pohlotnu stroje jsou .nehybně .spojený s písty, uloželuými v těleslech, uchycenýoh na stojanu stroje, .přičemž uvnitř pístů jsou Líspořádány anllřlowé pružiny, které jsou společně s písrty v dotyku s hlavou plunžru, nehybně sjpojennoru s plulnržlrem, uloženým v dutilně víka n hlava plunjžru je suvně spojene vnějšíums závitem přes vnitřní závit s matlcí, oprřenou o vílno, přičemž »hlave plunžru je suvně spojenia. s tyčkjoru, -uwchycenou ve víku.Matice- je natäčivě spo-jeme splrálowou pružinnu s kolíkem, pevne uchyceným ve víku. Hlarvo pluinž-ru, matice, tyčkla, kolik, spi 4rállová pružina, plwnžr jsou urnístěny uvnitř víka.Tim, že veškeré mechanismy pre seřizováln-í předpětí tajlířolvýeh pružina jsou umístěny uvnitř víkua, pewně spojeného s telesom brzdy, lze provést spolehlivé utěsnení všech Iriechalnriłs-Inů proti nečisnotám a zaručit minzáníun po sobě se pohybujících částí stejné Silové podmínky nie seřizov-acích mechesnisInech.Správne seřízoní předpětí tanlířov-ých brzdných p-ružln zmenšuje úhel doběhu stroje,ktorý .se normálním provozem zwětšuje. Do.běh se nezvětšuje také proto, .že je udržovámu pracovní zdvih třecíich špnlíků na přípustnré nejmenší hodnotě.Příklaudné .prnovedení vyjnálezu je patruné zje znáznonrněno příklndiné pnov-edeníazalřízení podle v-ynálezu na obr. 1 částečně v nárysu a částečně v řezu podle čáry I-l.z obr. 2 na na obr. 2 zařízení v částerčném řezu podle čáry II-II z obr. 1 v odb-rzdělném stavu s unleopotřebovuanýmí třeoĺmi šper líky a na obr. 3 částečný řez zařízení v odbrzdeném .stavu podle čáry lI-lI z obr. 1 s »opotřebenlýimí třecími špalíky. , Z obr. 1 je zřejmě, .že na stojanu 1 .výrobního stroje jsou pevne uchycenadvě ,sešenonblovanä tělesío brzdy 4 la. dvxě spojená telesa- Záložní brzdy 4 a, která jsou na stojacnu 1 uložena vý-kyvně kolem čepu 23. Mezi dvemja tělesy brzdy 4 a dvěma tělesy zálojžnní brzdy 4 a prochází disk 3, neotočäně spojený s hřídelem 2 pohonu stroje.Tělesa Záložní brzdy 4 a jsou tvarově shodná .s tělesy brzdy 4 až na uchycení .na stojanu 1, kde spojená tělegse Záložní brzdy 4 a jsou uloženia Výkyvné ~ne čepu 23 va druhým koncom přitisknuta tlečnou pružiinon 24 na doraz 26.NIE obr. 2 znázornený osnovy řez tělesemZáložní brzdy 4 a je slrodný i pno teleso brz» dy 4. Píst 5 je pevlně spojen se trest-m šparlikern 6 a .má dutínu, ve které jsou uložen-y tjalíłřové .pružiny 7. Píst 5 je prnovedelnce 22 je přívvjod tlakové kapaliny ovládaním pvotrubím 21. ~Nua tělese brzdy 4 i na tělese Záložní brzdy 4 a je lpřipojenno šlnoitvby 9 víko 8, ve kterém je uvnitř otočné UIJOŽSHJE .matice 1 G, une.sazená- suvně nnítňním závitem 14 nu vnější zàwit 13, vytvzořenrý na plášti hlavy plunrlžru 12. Hlava plunžru 12 je suvně spojene s tyčkuou 15, pevne uchyceno-u ve viku B. Hlava plunžru 12 je nehyboně spojene s plulnžrem 11, .pohyblivé uloženým v doline 1 U víka 8. Na dutinu 1 D je na-pojeno seřlizovecí potrubí 20 tlakové lcnplaillny. .Do vybraní 18 matice 16 je .nasazení vněj ší konec spirdlolvé pružiny 17, přičemž v.nítř n kiornec spirálové pružiny 17 je zachyceun. nn krolíkn 19, .pevné uloženem ve víkru 8 Funkce popseinéhol zařízení je tento .Přli chodu stroje je přivedenva tlakové kla 232688.paúiimla iovlácltaicim portrubím 21 do válce 22 a píst 5 s mřecim špalíkem 6 je odtalrován od disku 3. Sxovučaasntě je odtahován od ,disku 3 symetiricky uložený nemakłreslelný prot-ilehlý druhý třecí špelík 6, který spoišečuně s prvním třecim špalíkem 6 svírá disk 3,Poklesem tlćnlru kapaliny ve válci 22 jsou talířovými pruažinlanri 7 přitlečeny pisty 5 se .třecimni špwmliky 6 ob-oustran-.ně na disk 3,který -se-v-ňou a tiřeniam přelnesiou brzdiný mnoment z hřídele 2 na telesa brzdy 4, telesa Záložní brzdy 4 a as lodtud na stojan 1.,Tlaková řbapelvina přivedená seřizovacím potrubím Zíl do dutiny 19 tlačí plunžr 11 směrem k disku 3 a ruší tře-Cí- sílu mezi vnitřním závitemi 14 a wnějšim zävitem 13 mezi hlaaiwou pjlumxžiru 12 a maticí 16. Poklesnei-li předpětí talířosvých pružin 7 pod Stôlnovenou Inez, je pohybean PILIIDŽTU 11 směrem k disku 3 uvolměma matice 16, kteráse spirálrovuou prutžbnou 17 natočí tak, že podepře hlavu plunžru 12 o víko 8.Při poruše ovládacího potrubí 21 nebo seřizovacĺho potrubí 20 je vždy dosaženo 11 | 8 stavemých Hodnota brzdnébo ühlu stroje, provtože zdvih .třiecích špeiíkü 6 i přeidpětí prušum 7 je udržoväno ne optimálnich hxosdnnotech. Stroj nejde znovu spustit, protože .pro odbrzdění je piotřeburná tlakzová kapalinía.zvětšení brzdnéh-o momentu záložani brzdy, které siigmvalizuje nevyvážerrost brzdného momentu vlastní brzdy »a záložní brzdy a může být způsobem mou záviadou brzd~ ného systému je snímáno- větším výkyvom tělesia Záložní brzdy 4 a kolem čepu 23, příčernzž se zmen-ší výške tlačné pružiny 24 a sne-pne se »KIOTIIIOOKVÝ spínač 25, který nedovolí elektrickémlu (rvládacímu systému nové Spuštění stroje.1. Třecí štpialilroivá brzda se záiioělni brzdoru pro výrobní stroje, sestávajicí ze tře cích špalíků působicích součařsluě z pT 0 tí lehl-ých stran ne. č-elní plochy vence brzdového disku v pohonu stroje,- přičemž třecĺ špgaliky soru .nehybne spojené s písty, uloušenými ~v těl-eseiclr, sprovjeiných se sxttojeiziem stroje a uvnitř pístů jsou uspořádány tratíňové pružiny, které jsou společně s pisty v dotyku s hlavou .plunžru, vyznačená tím, .že hlave piunžru 12 je ne-hybně spojene s pluimžirem 11 v dutiuně 10 víka 8 a jevnitřní závit 14 s rdaiticí 16, opřeno-u o vlko 8, přičleiimlž .hliaiva plumžąnu 12 je sumě spojene .s tyčktou 15, uch-ycenlou ve víku (8).2. Třecí špalíkiová brzda se záiožrrnví brzdou podle bodu 1, vyzniačieąná .tim, že matice 16 je niartáčivě spotjeina spirálovou pružinou 17 s kiolikem 19, pevně uohyceným ve víku3. Třeci špalíkuová brzda se Záložní brzdoru podle bodů 1 s 2 vyznačená tím, že .piuínžr 11, hlava plunežiru 12, matice 16, tyčkia 13 »a spaítrálioyá pružina 17 jsou umuĺstěiny uvroitř víkial 8 ~4. Tře-cí špaslí-lsovvá brzda se Záložní brzdou podle bodů 1 a 2 vyznačená tím, že do dutiny 10 ve viku 8 je nzapojeno SBŤÍZlOIWČIci potrubí 210 tiakaové kapaliny.

MPK / Značky

MPK: F16D 55/22, B21B 31/00

Značky: špalíková, brzda, třecí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232688-treci-spalikova-brzda.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Třecí špalíková brzda</a>

Podobne patenty