Elektromagnetické spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje

Číslo patentu: 232675

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krejčí Václav, Maloušek Miroslav, Pajgrt Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektromagnetického spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dvojici elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč suvně uložený na výstupním hřídeli, který je uvnitř elektromagnetického spojkového ústrojí uložen v ložisku, přičemž alespoň k jednomu z elektromagnetů je přiřazen rotor s třecím uložením, uložený na hřídeli. Podstatou vynálezu je, že mezi rotorem a jeho hřídelem je uspořádán můstek s velkým magnetickým odporem. Vynález je nejlépe zřejmý z obr. l.

Text

Pozerať všetko

751 MIMI vynllmu PAJGRT IAN ing., MALOUŠEK MIROSLAV ing., BRNO, KREIČÍ VÄCLAV ing., PŘEROV(54) Elektromagnetické spojknvé ústrojí, zejména pro tkaoí strojevynález se týká elektromagnetického spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dvojici. elektromagnetů, mezi ni- ., ,rniž je uspořádán třecĺ kotouč suvně uložený k ,j j na výstupním hřícleli, který je uvnitř elektro- 7 ° 2901, ~ W l »g n magnetického spojkového ústrojí uložen v ) ložísku. přičemž alespoň k jednornu z elek- lo tromagnetů je přířazen rotor s třecím ulože- . ním, uložený na hřídeli. ,Podstatou vynálezu je, že mezi rotorem a ajeho hřídelem je tlspořádán můstek s velkým J ř magnetickým odporem, -e vynález je nejlépe zřejmý z obr. 1. z i vrvynález se týká elektromagnetického spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dvojici elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč suvně uložený na výstupním hřídeli, který je uvnitř elektromagnetického spojkového ústrojí uložen V ložisku, přičemž alespoň k jednomu z elektromagnetů je přiřazen rotor s třecím obložením, uložený na hřídeli.Elektromagnetická spojková ústrojí uvedeného typu mají výstupní hřídel uložen v ložisku, které je uspořádáno co nejblíže rovině třecího kotouče, a to proto, že při tomtoi uspořádání se nejméně projevují výrobní ne přesnosti uložení jednotlivých hřídelů ve skříni spojkového ústrojí. Tot-o ložisko slouží V celé soustavě jako kloub. Za chodu spojkového ústrojí, kdy je zapnut některý z elektromagnetů, je t-oto ložisko výstupního hřídele namáháno rozptylovým magnetickým tokem, který. vychází z elektromagnetu, postupuje přes rotor a ložísko do unášecího kotouče a z něj do třecího kotouče.Tento rozptylový magnetický tok značné snižuje účinnost spojkového ústrojí, a to jak ve spojkové tak brzdové částí. Tuto sníženou účinnost je třeba VyroVn.at zvýšením elektrického příkonu do spojk-ové i brzdové části spojkového ústrojí. Rozptylový magnetický tok současně snižuje životnost ložiska, a to zejména při vyšších otáčkach spojkového ústrojí.Uvedené nedostatky ve značné míře odstraňuje elektromagnetické spojkové ústrojí podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi rotorem a jeho hřídelem je uspořádán můstek s velkým magnetickým odporem, přičemž můstek může být tvořen sloupky mechanicky spojujícími rotor se svým hřídelem. je výhodné, když V kořenu každého sloupku jsou pro zvýšení magnetického odporu otvory. Podle vynálezu může být můstek tvořen také materiálem s vysokým magnetickým odporem, s Výhodou hliníkem, mědí nebo umělou hmotou.Výhodou elektromagnetického spojkového ústrojí podle vynálezu je podstatné snížení elektrického příkonu potrebného pro spojkovou i brzdovou část spojkového ústrojí a rovněž, jak prokázaly zkoušky, podstatné zvýšení životnosti ložiska výstupního hřídele.Příkladné provedení elektromagnetického spojkového ústrojí podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje jeho -osový řez V nárysu a obr. 2 čelní pohled na rotor.Elektrom.agnetické spojkové ústrojí je tvořeno skříní 1 s víkem 2. Ve víku 2 je V ložiskach 3 uložen ovládací hřídel 4, k němuž je uvnitř skříně 1 připevněn rotor 5 opatřený na čelní straně mezikruhovitým třecím obložením 6. V koncové části ovládacího hřídele 4 je další l-ožisko 7, V němž je uložen jeden konec výstupního hřídele 8, jehož opačný konec je uložen V neznázorněném ložisku tkaciho stroje. Ložisko 7 umožňuje V celé soustavě mírně výkyvy výstupníhohřídele 8. Uvnitř skříně 1 je na výstupním hřídeli 8 nasazen a soustavou kolíků 9 připojen unášecí kotouč lll opatřený na svém obvodu příčnými výstupky 11, na nichž je vzhledem k výstupnímu hřídeli B podélně suvně uložen třecí kotouč 12 z feromagnetíckého materialu, uspořádaný souběžně s rotorem 5. Z opačné strany třecího kotouče 12 je proti rotoru 5 uspořádan další rotor 13 s dalším mezikruhovitým třecím obložením 14. Tento druhý rotor 13 je pevne spoíjen s dutým hřídelem 15 volně obepínajícím výstupní hřídel 8 a uloženým ve dnu 16 skříně 1 V soustavě ložisek 17. opačný konec dutého hřídele 15 může být připojen k některým pohyblivým částem tkacího stroje, případněk jeho hlavnímu hřídeli. jeden z rotorů 513,V příkladném provedení druhý rotor 13, jena svém obvodu opatřen šnekovým kolem 18, které je v záběru se šnekem 19 připoje ným k neznázorněnému pomocnémú elektro motoru. Ke každému z rotorů 5, 13 je přiřazen jeden z elektromagnetü 21, 21 s vinutím 22, 23, z nichž jeden elektromagnet Zllje připevněn k víku 2 skříně 1, zatímco druhý elektromagnet 21 je připeivněn ke dnu 16 skříně 1.ného elektromagnetu 20, 21 opatřen přerušovaným mezikruhovitým otvorem 24 se sloupky 25 mechanicky spojujícími vnější část s Vnitřní částí rotorů 5, 13. Každý rotor 5, 13 je ke svému hřídeli 4, 15 připojen můstkem s velkým magnetickým odporem, který je V příkladném provedení na obr. 2 tvořen sloupky 25 mechanicky spojujícími rotor 5,13 s jeho hřídelem 4, 15. V kořenu každého slouku 25, 26 jsou pro zvýšení magnetického odporu vytvořeny otvory 27. Můstek s velkým magnetickým odporem může být také tvořen plným materiálem s velkým magnetickým odporem, například hliníkem, mědí,umělou hmotou a podobně.Elektromagnetické spojkové ústrojí podleZavedením elektrického proudu do nezná~ zorněnébo hnacího elektromotoru nastane otáčení ovládacĺho hřídele 4 a s ním prvního rotoru 5 s třecím obložením 6. Po přivedení elektrického proudu do vinutí 22 jemu přiřazeného prvního elektromagnetu 21 dojde k přitažení třecího kotouče 12 k třecímu obložení 6 prvního rotoru 5, a tím k jeho unášeni společně s ním. Otáčivý pohym třecího kotouče 12 je prostřednictvím příčných výstupků 11 přenášen na unášecí kotouč 10 a z něj dále přes soustavu kolíků 9 na výstupní hřídel 8 spojkového ústrojí. Z něj pak na neznázorněný hlavní hřídel tkacího stroje. Přivedením elektrického proudu do vinutí 22 prvního elektromagnetu 2 I dojde k vytvoření magnetického pole, které jednak působí na přitažení třecího kotouče 12 k prvnímu rotoru 5, jednak vytváří rozptylový magne 232675tický tok, který je však na své cestě silně brzděn můstkem s velkým magnetickým odporem.Pži zavedení elektrického proudu do vínuti 23 druhého elektromagnetu 21 a současném přerušení jeho dodávky do vinutí 22 prvního elektromagnetu 2 D, dojde k přitažení třecĺho kotouče 12 k třecímu obložení 14 druheho rotoru 13, který je proti otáčení zajištěn samosvorností šnekového kola 18 se šnekem 19,a tím k zabrzdězní otáčivého pohybu výstupního hřídele 8 a zabrzdění hlavního hřídele tkacího stroje.Rovněž V tomto případě dochází k sllnému brzdění rozptyl-ového magnetického toku,což rovněž způsobuje snížení potrebného příkonu a zvyšuje účinnost vlastního pracovního magnetického toku při současném zvý~ šení životnosti ložiska 7. K dvosažení těchto účinků přispívaji také otvory 27, které zmenšuji magnetický průřez sloupků 25,26,aniž by došlo ke snížení jejich mechanické pevnostiObdobného účinku lze rovněž dosáhnout provedením obdobného opatření na unášecim kotouči 10.1. Elektroníagnetické spojkové ústrojí, zejména prvo tkací stroje, obsahující dvojici elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč suvně uložený na výstupním hřídeli, který je uvnitř elektromagnetického spojkového ústrojí uložen v ložisku, přičemž alespoň k jednomu z elektromagnetů je při.řazen rotor s třecím obložením uloženým na hřídell, Vyznačující se tim, že mezi rotorem 5, 13 a jeho hřídelí 4, 15 je uspořádán můstek s velkým magnetickým odporem.Z. Elektromagneticke spojksové ústrojí p 0 dle bodu l, vyznačující se tím, že můstek je tvořen sloupky 26 mechanicky spojujícími rotor 5, 13 se svým hřídelem 4, 15.3. Elektromagnetické spojkvové ústrojí podle bodů 1, 2, vyznačující se tim, že v kořenu každého sloupku 26 jsou pro zvýšení- magnetického odporu otvory 27.4. Elektromagnetšcke spojkove ústrojí prodle bodu 1, vyznačující se tím, že materiálem s velkým magnetickým odpvorem je hliník,měd nebo umělá hmota.

MPK / Značky

MPK: D03D 51/00, F16D 27/06

Značky: ústrojí, spojkové, elektromagnetické, zejména, stroje, tkací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232675-elektromagneticke-spojkove-ustroji-zejmena-pro-tkaci-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetické spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje</a>

Podobne patenty