Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece. Vynález nejlépe charakterizuje obr. 1.

Text

Pozerať všetko

. ÚRAD PRO VYNÁLIEZY A (NEW 45 Vydáno 15 12 86(75) , . Autor vynälezu rlLops IIŘI ingi, NEMECEK PETIŠ, PLŠEK IOSEF ing.,KRÚCEK ZDENEK ing. csc., KUCERA ANTONIN mg., PŘEROVmi) Zařízení pro předehřev a kalcinaci prâškuvých a jemnš Zrnitých hmutVynälez se týká zařízení pro předehřev a kalcínacl práškových a jemně zrnitých hmot,zejména cementářskě suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalclnační komorou, která je přímo a souose napojena na šaohtu předehřívače a vybavena přívodem paliva.Zařízení je tvořeno V podstatě tím, že do kalcmační komory jsou samostatné tangencíálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřatého vzduchu z chladiče a potrubí pro přívod odpadních plynů z rotač» ní pece.vynález nejlépe charakterizuje obr. 1.vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci -práškových a jemnně zr.nitých hmot,zejména cementářské suroviny, tvořené disperzním šachtovým protiproudým předehřevačem a kalcinační komorou, ktera je přímo a souose napojená na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva.Při výpalu cementářského slinku s předkalcinací je dosahováno zvýšení specifického výkonu rotační pece tak, že větší část kalcinace suroviny se provádí mimo rotační pec v kalcinační jednotce, do které je zatím účelem přiváděno palivo a potřebný vzduchjednotka má v případě použití šachtového protiproudého předehřívače suroviny s výhodou tvar komory, která je přímo a souose napojená na šachtu předehřívače. Podle provozních zkušenosti je vhodné použití předkalcinace i pro pecní linky menších výkonů,protože se snižuje tepelne zatíženi vyzdívky ve slinovacím pásmu rotační pece, a tím se prodlužuje životnost vyzdívky. U těchto linek se používá pouze jeden předehřívač. Obvyklě řešení je takové, že odpadní plyny z rotační pece se směšují s terciárním vzduchem z chladiče slínku a společně se zavádí do kalcinační jednotky.Problémom u tohoto uspořádání pecní linky je regulace tahových poměrů a průtoku p 1 ynů Vedení terciárniho vzduchu z chladiče má větší tlakové ztráty než rotační pec s následným potrubím pecních plynů. P 1 otože průtah všech plynů se provádí jedním ventilátorem, znamená to, že část vzduchu potřebneho pro spalování v kalcinační jednotce prochází rotační -pecí, kde zhoršuje podmínky pro slínování. Tlaková ztráta pecních plynů se proto uměle zvyšuje zařazením zúženého místa do potrubí pecních plynů. Toto zúžené místo může však být zdrojem zaslepování a provozních poruch.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých hmot, zejména cementářske suroviny,tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem suroviny a kalcinační komorou, přímo a souose napojenou na spodní část šachty předehřívače a vybavenou přívodem paliva podle vynálezu v podstatě tím,že do kalcinační komory jsou samostatné tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece. Potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece je zaústěno do válcové části kalcinačni komory ve stejné rovině jako potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče. Potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece je zaústěno do yálcové části kalcínační komory nad potrubím pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče. Tangenciálnĺ nebo spirální zaüstění potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece a potrubí pro přívod předehřáteho vzduchu z chladiče jsou ve stejném směru krouživéhoproudění plynů. Vstupní rychlost odpadních plynů zaváděiíých do kalcinační komory potrubím z rotační pece je vyšší než vstupní rychlost předehřátého vzduchu zaváděného potrubím z chladiče. Hořáky pro přívod paliva do kalcinační komory jsou umistěny v jedne nebo více rovinách, z nichž nejvyšší rovina je V úrovni zaústění potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece.U zařízení podle vynálezu dochází v kalcinační komoře v důsledku dvojího vstupu k intenzívnímu krouživému proudění plynů, co přispívá k dokonalému promíchání paliva,vzduchu, plynů a suroviny. Zlepšují se tak podmínky pro spalování a kalcinační reakci,která pak probihá V krátkém časovom intervalu. Pomocí vstupních průřezů zaústění potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a potrubí pro přívod odpadních plynů z rotační pece lze volit vstupní rychlosti obou médií tak, aby byla vyrovnána rozdílná tlaková ztráta vedení předehřátého vzduchu z chladiče .a pecních plynů. Nahrazuje se tím obvykle používané, provozně nevhodné,zúžené místo nebo hradítko V potrubí pecních plynů, což přispívá ke spolehlivosti provozu. Zavádění pecních plynů do kalcinační komory umožñuje při nájezdu pecní linky vyhřívání kalcinační komory a zapálení hořá ků. e take možno využít teplo pecních ply nů nad 800 °C ke kalcinaci suroviny. Zařízení podle vynálezu je popsáno a jeho funkce objasněna na príkladoch provedení, která jsou schematicky znázorněna na výkresech, kde obr. 1 představuje uspořádání předehřivaci a kalcinačni jednotky V nárysněm pohledu, obr. 2 řez v rovině A-A z obr. 1, obr. 3 variantní uspořádání zařízení V nárysném pohledu, obr. 4 řez V rovině Br.-B z obr. 3 a obr. 5 řez v rovině C-C z obr. 3. i Předehřívací jednotka je tvořena šachtou 1 disperznihonapojenia kalcinační komora 2. Do kalcinační komory 2 jsou tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí 4 pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece. Obě potrubí 4 a 5 mohou být zaústěna do kalcinační komory 2 V jedné rovině (obr. 1 nebo V různých rovinách, přičemž však potrubí 4 pro přívod předehřátého vzduchu je zaústěno níže obr, 3. Vstupní průřez obou potrubí 4 a 5 do kalcinační komory 2 je volen tak,aby vstupní rychlost odpadních plynů přiváděných potrubím 5 z rotační pece byla vyšší než vstupní rychlost předehřátého vzduchu přiváděného potrubím 4 z chladiče. Zaústění obou potrubí 4 a 5 jsou ve stejném smyslu proudění plynů (obr. 2, 4 a 5.Do kalcinační komory 2 jsou zaústěny hořáky 6, které mohou být umístěny ve více rovinách. Nejvyšší rovina umístění hořáku E je však maximálně ve výši zaústěni potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece, šachtového protlprouděho předehříviače, na kterou je ve spodní částiHořáky 6 může být přiváděno jak kapalné,tak plynné nebo pevné palivo. Zpracovávaná surovina se nejdříve předehřívá v šachtě 1 předehřívače pomocí odpadních plynů z kalcínační komory 2. Předehřátá vstupuje do kalcinační komory 2, v níž dochází k uskutečnění převážně části kalcinace suroviny, k čemuž se využívá teplo vzniklé spálením paliva. spalování paliva anásledne předávání tepla ze vzniklých spalín do suroviny probíhá velmi intenzívně V krátkém časovém úseku v důsledku turbulentního krouživého proudění plynů vyvolaného tangenciálním nebo spirálním zaústěním obou přívodních potrubí plynů 5 a vzduchu 4. Zkalcinov-aná surovina se zavádí výstupním potrubím 3 k dalšímu zpracování obvykle do rotační pece.1. Zařízení pro předehřev a kalclnaci práškových a jemně zrnítých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořené disperzním šachtovýtn protíproudým předehřívačem suroviny a kalcinační komorou, přímo a souose napojenou na Spodní část šachty předehřívače a vybavenou přívodem paliva, vyznačené tím, že do kalcinační komory 2 jsou samostatné tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí (4) pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece je zaústěno do válcové části kalcinační komory 2 ve stejne rovině jako potrubí 4 pro přívod předehřáteho vzduchu z chladiče.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece je zaústěno do válcové částikelcinační komory 2 nad potrubím 4 pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče.4. Zařízení podle bodů 1 až 3, vyznačené tím., že tangenciální nebo spirální zaústění potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece a potrubí 4 pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče jsou ve stejném směru krouživeho proudění plynů.5. Zařízení podle bodů 1 až 4, vyznačené tím, že vstupní rychlost odpadních plynů zaváděných do kalcinační komory 2 potrubím 5 z rotační pece je vyšší než vstupní rychlost předehřátého vzduchu zaváděného potrubím 4 z chladiče. j6. Zařízení podle bodů 1 až 5, vyznačené tím, že hořáky 6 pro přívod paliva do k-alcinační komory 2 jsou umístěny v jedné nebo více rovínách, z nichž nejvyšší rovina je v úrovni zaústění potrubí 5 pro přívod odpadních plynů z rotační pece.

MPK / Značky

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, jemné, kalcinaci, zařízení, zrnitých, práškových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232669-zarizeni-pro-predehrev-a-kalcinaci-praskovych-a-jemne-zrnitych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot</a>

Podobne patenty