Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního odbavování tak, že se snižuje krokově velikost tohoto časového zpoždění, až do odstranění tohoto překročení zvolené úrovně srovnávání. Zařízení k provádění způsobu obsahuje snímače polohy, výběrový člen a časový člen v zapojení podle obr. 1.

Text

Pozerať všetko

Gao no mnm . 5 1 mm 4 1 Vydano 15 12 se,mor vynllozu BOCEK KAREL ing. csc., FEBER STANISLAV ing., BYSTŘICE,TOMANEK ERVIN, TŘINECEM Způsob řízení ndbavování vývalků na chladící lože při válcování tyčového materiálu na spuiitém váleovacím pořadí a zařízení k provádění způsobuVynález se týkzá problematiky srovnávání vývalků do ednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na p 0 hybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnáváni, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního odbavo-vání tak, že se snižuje krokově velikost tohoto časového zpoždění, až do odstranění tohoto ipřekročexní zvolené úrovně srovnávání. Zařízení k provádění způsobu obsahuje snímek če polohy, výberový člen a časový člen v- zapojení .podle obr. 1.vynález se týka problematiky odbavování vývalků na chladící lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu, zejména kulatíny, betonárské oceli a podobné. jedná se například o jemné profily Q 12, Q 14, § 25 16,válcované jako tyčový materiál v délkách rovných několíkanäsobné obchodní délce a odbavované na chladící lože. Tento tyčový materiál se po vychladnutí dělí skupinové,například po 30 až 40 kusech na obchodní délky.Skupinové dělení predpokladá srovnání jednotlivých tyčí do jedné úrovně, uskutečňované pomocí speciálních potahovacích válečků a snímačů prítomnosti materiálu v této úrovni.je zřejmě, že pro různé válcovací rychlostí,pro různé délky tyčí vycházejí různé úrovně zastavení těchto tyčí při odbavování na chladicí lože. Přítom úroveň srovnávání se volí tak, aby velikost délkového úseku pro potahování vyšla v reálnych mezích, například rádově 3 až 5 m. V uníverzálních válcovnách různých sortímentů vychází pásmo zastavení řádově 2 D až 30 m, vztaženo na celý sortiment vývalků. Snímače přítomností materiálu k zachycení předních konců jednotlivých tyčí se umísťují do řad v několika rovinách,a úroveň srovnávání se zvolí výběrem některé řady těchto snímačů. Tak například při rozmístění těchto snímačů do 3 rad ve vzdálenostech po 10 m se obsáhne pásmo řádově 20 m.Při známém válcování a odbavování vývalků na chladící lože se nastavuje velikost výstupní válcovací rychlosti jako veličínu konstantní. Úroveň zastavení jednotlivé tyče po odbavení na chladící lože je závislá na této výstupní válcovací rychlosti, na rychlosti valníku pred chladícím ložem, a na časovém okamžiku tohoto odbavení. Při optimálním odbavení se zastavují jednotlivé tyče ze sledovaného souboru tyčí před zvolenou úrovní srovnávání, vztaženo na směr pohybu těchto tyčí. Potahovací vále-čky vyrovnávají minusové úchylky a odtahují jednotlivé tyče do této úrovně srovnávání.Pri vybočení z rozsahu optímálních hodnot například pri prekročení výstupní válcovací rychlostí přesáhne některá tyč ze sledovaného souboru tyčí úroveň srovnání, napríklad o 2 rn. Potahovací válečky tuto kladnou üchylku nevyrovnají a při dělení na obchodní délky se tento přesah pres úroveň srovnávání ustřihne do odpadu. Pri presném dělení v násobku obchodní délky .vzniká na konci dělení u této tyče zkrácený kus, kratší než je obchodní délka právě o tento presah, což působí na celkovou Výtěžnost vyválcovaného kovu nepříznívě.Nevýhodou známého válcovaní a odbavevání vývalků na chladící lože je tedy nahodilý Vliv válcovací rychlosti, rychlosti valníku a časového okamžiku odbavavání na výslednou klidovou polohu tyčí při odbavení a za 4stavení na chladící loži., vztaženo na zvolenou úroveň srovnávání.Tyto nevýhody odstraňuje způsob řízení odhavování vývalků na chl-adřcí lože pri valcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pozadí, jehož podstata spočíva v tom, že se koríguje zpoždění časového okamžiku odbavoväní oproti časovému okamžiku prechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při prekročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního odhavování tak, že se snižuje krokově velikost tohoto časového zpoždění.Podstata zarízení k provádění způsobu podle vynálezu záleží V tom, že řídící snímač polohy umístěný v kritickém místě na pohybové dráze vývalků je spoje-n se vstupem časového členu, jehož výstup je spojen s pohonem odbavovacího zařízení, přičemž časový člen je obousměrně spojen s výberovým členem, kde vstup výběrového členu je vícenásobný a je spojený se snímačí polohy ve význačných úrovních na chladicím loži.Prednosti způsobu řízení odbavováni vývalků na chladící lože pri valcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím poradí a zařízení k provádění způsobu je automatícké zamezení presahu jednotlivých tyčí přes zvolenou úroveň srovnávání po odbavení a zastavení na chl-adícím loži a tím zamezení odpadu a vzniku zkrácených kusů na konci dělení.Způsob řízení odbavování vývalků na chladící lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu je v príkladném provedení znázorněn na příloženém výkrese.Na obr. 1 je znázorněno válcovací poradí 1, na které niavazuje chladící lože 2 prostředníctvím pohybové drahy vývalků 3 osazené například hnanýmí válečky, Chladící lože 2 ohraníčuje odbavovací část 4, a odváděcí část 5.Jednotlivá tyč vychází z válcovacího pořadí 1 rychlostí V 1 ve směru S 1, do odbavevací části 4 chladícího lože 2 vstupuje rychlostí vz, na chladicím loži 2 se pohybuje příčně, například krokovýmí pohyby tohoto lože,ve směru S 2, z odváděcí částí 5 postupujeve směru S. po odváděcí dráze 6. Vzhledem k vytvorení žädoucí mezery mezi jednotlivými tyčeiní pro účely plynulého o-dbavování je rychlost v 2 větší, než je rychlost v 1. Chladicí lože 2 je krokového typu a skladá se ze soustavy drah a z pohyblívého roštu, který přemísťuje jednotlivé tyče postupně V této soustavě drah směrem S 2 k odváděcí části 5.sou znázorněny význačné dráhy, osazené snímači polohy, a to dráha 7, osazena jedním snímačem polohy 1 P 1 v jedné úrovni R 1. jedním snímačem polohy 1 P 2 v druhé úrovni R 2, jedním snímačem polohy 1 P 3 ve tretí úrovní R 3, druha dráha 8, osazena druhým snímačem polohy 3 P 1 v jedné úrovni R 1 druhýmsnímačom polohy Pz v druhé úrovni R 2, druhým snímačom polohy 5 P 2 ve třetí úrovni R 3.Dále je znázorněn jeden soubor tyčí D 1 Složený z jednotlivých tyčí 11, 12, 13, 14, 15 odbavených a zastavených na chladicím loži před zvolenou úrovní srovnávání ve třetí úrovni R 5. Druhý soubor tyčí Dz je složený z jednotlivýchtyčí 10, 17, 18, 1, za odbavených na chladicím loži tak, že tyč 18 a tyč 25) přesahují předními konci zvolenou úroveň srovnávání v této třetí úrovni R 5.Při použití potahovacích válečků a při srovnavání v jedné význačné dráze 7 a ve druhé význačné dráze 8 až do dosažení úrovně předního konce jednotlivých tyčí úrovně jednoho snímače .polohy 1 P 3, popří-padé druhého snímače polohy Pa ve třetí úrovni R 3 se jeden soubor tyčí. D 1 srovnává do zvolené úrovně srovnávaní V této třetí úrovni R 3, Při srovnáváni druhého souboru D 2 se srovnávají do zvolené úrovně srovnávání ve třetí úrovni R 5 tyče 16, 17, 19, přesalí tyčí 18,2 D přes tuto třetí úroveň zůstává a při dělení na obchodní délky přechází do odpadu. Zároveň na konci děleni na obchodní délky vznikají zkrácené kusy kratší, než je obchodní délka o tento přesah.Tak například při välcování tyčí délky 97 metrů a dělení na obchodní délky po 12 ni vzniká technologicky nutný odpad po 0,5 m na obou koncích a 8 obchodních délek po 12 In. je-li přesaĺh tyče 15 roven 2 m vzniká na konci dělení zkrácený kus 10 m a technologicky nutný odpad 0,5 m, popřípadě zkracený kus 10,5 m. Obdobně je-li přesah tyče 20 roven 1,5 m, vzniká na konci dělení zkrácený kus 10,5 m a technologicky nutný odpad 0,5 m, popřípadě zkrácený kus 11 m.K zamezení vzniku přesahu přes zvolenou úroveň srovnávání se koriguje časový okamžik odbavoväní v rozmezí časového intervalu bezhavarijního odbavovaní tak, že se časový okamžik odbavování posouvá k levému krajnímu bodu tohoto intervalu.Časový interval bezhavarijního odbavování je ohraničen počatečním časovým okamžikem 1, který odpovídá takové poloze zadního konce odbavované tyče na pohybové dráze 3, že odbavení již nezanechává zadní konec této tyče v odbavovací části 4 chladícího lože, a koncovým časovým okamžíkem z, který odpovídá takové poloze předního konce v pořadí další tyče na pohybové dráze 3, že odbavení předchozí tyče ještě nezasahuje přední konec této další tyče.Tak například pro časový interval bezbavarijního odbavování 0 1,2 s a odbavení v časovém okamžiku 0,8 s se jednotlivé tyče po odbavení na chladící lože 2 zastaví v polohách druhého souboru D 2 Posunutím časového okamžiku odbavení o konečnou hodnotu zavislou na rychlosti vz, například o 0,2 s se dosáhne dřívějšího odbavování v čase 0,6 sekundy, který ještě patří do časového intervalu bezhavarijnlho odbavování, nebot platí00,6 s 1,2 s, a tím se zarnezí vzniku přesahu přes třetí úroveň R 3.e zřejmě, že poloha tyčí po odbavení a zastavení na chladicím loži je závislá též n-a délce těchto tyčí. Při přísném dělení v násobku obchodníwlélky, například násobku L 2 m a technologicky nutném odpadu 0,5 m na obou koncích jsou změny této polohy vztaženo na přední konce vyvolané nutně i změnou hodnoty této délky. Tak například nejbližší po sobě jdoucí hodnoty této délky jsou 85 m, 109 m, což je poměrně velký skok. Nicméně délka tyčí je určoväna přednostně kritériemi optimalizace dělení, využití chladicího lože, počtu dělení vývalku z jednoho sochoru a podobné, a odbavování na chladící lože je záležitostí následnou.Vzniká-li při odhavování na chladící lože v počatečním časovém okamžiku intervalu bezhav-arijního odbavoväní rozložení tyčí podle souboru D 1, koriguje se rychlost valníku před chladicím ložem popřípadě výstupní válcovací rychlost tak, že se snižuje o konečnou hodnotu, závislou na velikosti přesahu přes zvolenou úroveň srovnání, trekvencí tohoto přesahu vzt-aženo na počet tyčí sledov~aného souboru a podobně, například o 0,2 m/s. Korekce této rychlosti a její vliv na výslednou polohu po odbavení a zastavení na chladicím loži je velmi účinný vzhledem k tomu, že kinetická energie obsažené v jednotlíxré tyčí üměrná druhé mocnině její rychlosti se vybíjí lineárně s délkou brzdné dráhy.Způsob řízení odbavování vývalktí na chladícĺ lože při válcování tyčového materiálu podle vynálezu se snadno automatizuje, například jako součást automatizovaného řízení výstupního úseku valcovací traté, a to s minímálním přídavnýrn vybavením měřidly rychlosti, snímači polohy, zadávacimi členy. Při vyšším stupni automatizace přechází hlídání výsledné polohy tyče po odbavení a zastavení na chladicím loži indikovaná pomocí snímačů prítomnosti materiálu, jakož i korekce časového okamžiku odbavoxrání, rychlosti v.alníku před chladícím ložem, popřípadě výstupní välcovací rychlosti řídicímu počítačiNa obr. 1 je v kritickém místě A na pohybové dráze 3 umístěn řídící snímač polohy F. Výstup tohoto snímače je spojen se vstupem.t časového členu T, výstup časového členu T je spojen s pohonem M odbavovacího zařízení.Časový člen T je obousměrně spojen s výběrovým členem X. Vstup výberového členu X je vícenásobný a je spojen se snímači polohy 1 P 1, Pi v jedné úrovni R 1, se snímačl polohy 1 P 2, 2 P 2 ve druhé úrovni R 2, se snímači polohy 1 P 3, Pa ve třetí úrovni R 3.Časový člen T má měniteluné časové zpoždění, volba konkrétní hodnoty tohoto časového zpoždění se děje signály na výstupu výberového členu X.Při srovnání do třetí úrovně R vyhodno 232884cuje výběrový člen X signály snímače polohy ľPsj, Pa V této třetí úrovni Re, a při přesahu tyčí 18 a 20 přes tuto úroveň provádí změnu zadaní časoívému členu T ve smyslu krokového snížení časového zpoždění tohoto časového členu T.Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu a zařízení k provádění způsobu podle vynálezu se uplatňuje na spojítých válcovacích pořadích tam, kde je pro účely dělení na obchodní délky účelne srovnávání jednotlivýchtyčí do jednotné úrovně, a toto srovnávání se děje známymi potahovacími valečky a snímači polohy. Účinnost tohoto řízení je zvlášť pronikavá při přesnéín dělení výkalků z jednotlivých sochorů v násobku obchodní délky. Dosažitelný odpad nepřesahuje velíkost technologicky nutného odpadu na obou koncích tyčí, což je nevyhnutný odpad zakřivených konců tyčí při dělení na letmých nůžkách, zbytková nepřesnost srovnávání do jednotné úrovně a podobné.1. Způsob řízení odbavování vývalků na chladící lože při válcování tyčového materiálu na spojítém válcovacĺm pořadí, vyznačený tím, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přeohodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, V rozmezí č-asového intervalu bezhavarijního odbavování tak, že se snižuje krokově velikost tohoto časového zpoždění.2. Zařízení k provádění způsobu řízení odbavování vývalků na chladící lože při valco vání tyčověho materiálu na spojitěm válcovacím pořadí podle bodu 1, vyznačené tím,že řídící snímač polohy (F 1 umístěný v kritickém místě A na pohybové dráze 3 vývalkü je spojen se vstupem t časového členu T 1, jehož výstup je spojen s pohonem M odbavovacího zařízení, přičemž časový člen T je obousměrně spojen s výberovým členem X 1, kde vstup výberového členu X je vícenásobný .a je spojený se snimači polohy 1 P 1, 2 P 1 1 P 2, 2 P 2 ľPä, 2 P 3 ve význačných úrovních R 1 R 2 R 3 na chladicím loží 21.

MPK / Značky

MPK: G01B 7/02

Značky: lože, chladicí, způsob, válcování, zařízení, spojitém, provádění, pořadí, vývalků, řízení, tyčového, materiálů, válcovacím, odbavování, způsobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-232664-zpusob-rizeni-odbavovani-vyvalku-na-chladici-loze-pri-valcovani-tycoveho-materialu-na-spojitem-valcovacim-poradi-a-zarizeni-k-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu</a>

Podobne patenty