Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kysličník zinečnatý pro elektrografii je tvořen krystalickým produktem spalování zinku a obsahuje stopové příměsi mědi. Hodnota imtenzity luminiscence tohoto produktu v oblasti 510 nm je maximálně 200% hodnoty intenzity luminiscence v oblasti 510 nm kysličníku zinečnatého s obsahem mědi maximálně 10-5 % hm.

Text

Pozerať všetko

(20 PV 2445-85 O 1 ×/02 ÚŘAD PRO vYNALEzY(54) Kysličnü zinečnatý pro elektrografiiKysličnik zinečnatý pro elektrografii je tvořen krystalickým produktem spalování zinku a obsahuje stopové pŕiměsi mědi. Hodnota imtenzity luminiscence tohoto produktu v oblasti 510 nm je maximálně 200 hodnoty intenzity luminiscence v oblasti 510 nm kysličniku Šinečnatého s obsabem mědi maximálnělO A hm.vynález ae týká kyaličniku zinečnatého pro zinkoxidovou elektrografii, tvořeněho kryątalickým produktom spalování zinku a obsahom stopových příměaí mědi.o Materiály pro zinkoxidovou elektrografii obsahují kyaličník zinečnatý, dielektrické nosné-médium o další pňfsaady s funkcí senzibilizátorů. Velky vliv na. výalcdnou jakost materiálu pro elokťrografií má kysličník zinečnatý, lzterý se pro tyto účely vyrábí spalováním zinłm. Při výroběoinkoxidových elektrograficłcých nateriálůąse zjinĺťilo, že při dané receptuře vyhovují pouze ně- ĺ které vzorky lcysličníku zinečnatěho. Bylo provádäno zevznabné zkoumání fyzikálnich a chemických vlastností různých typů kyaličmíku zinečnatěho o. byla hledám metoda., ,která by umožnila ob ektivní, spolehlivá s. rychlé určení vlastností kyeličníku zinečnewu tého, které by byly v relaci s vlastnoatmi požaáovanými v elektro grafu Měření rentgenových apekter, apekltrálni analýza stopových příměsí, měření dielektriokých vlastností, měření speci~ fiokěho povrchu a elektronovä mikroskopíe jsou metody čąaaovä velmi náročàě a navíc nepostihují současně nejdůležitějäí vlastnosti kyaličníku zinečnatého z hlediska jeho vhodnosti pro elektrografickě materiály. vřêo. .oo 217 ŠZYVLQ 213 170 je popsáno vytváření vhodných materiálů pro elektrogrąfii a re- A gulovatelnými vlastnostmi na základě měření luminisoenčních vlasthostí kyaličníku zinečnatěho. V uvedených autorských oavědčeních však není ůdân jednoznačně vztah mezi luminiscenčními vlastnostmjkyoliěąuíku zinečnątého a. obsahom atopových příměsí v kysličníku ziňečnatőm a vhodnosti ného použití pro elektrografii.Nyní bylo pzjištěno, že elektrografické vlastnosti kysliční 1 m zinečnatého jsou silně negativněovIivněny obsahom mčdi v kym-p ličnzíku zinečnatěm a. že luminiscenční vlastnosti kysličniku zien.2 231 252 nočnatého, zvláätě intenzita luiniacenoe v oblasti 519 nm, sou vioí s obaahem mědi v kyaličníku zinočnatém. Intenzita luminia- oenoe kysliěníku zinečnatého v oblasti 510 nm je atoupaaíoí funkcí obsahu úědi v tom oboru konoentraoí, ktorý je zajímavý pro využi tíAkya 1 ičníku zinečnatěho pro elektrograľioké účely. Kyaličníkzinočnatý pro elektrosrafii podle tohoto vynálezu je tvořen krystaliclcým produktom spalování zinkia., jehož inténzita luminiscence V oblasti 510 nm je maximálně 200 hodnoty intenzity lumi- í niscenoe v oblasti 510 nmkys 1 ičníku zinečnatého s obsahom mědi maximálně 105 9 L 4Výhoda vynálezu spočíva má. v tom, že umožňuje na základě měření luminiscenoe vybírat pro elektrografické účely ten druh kysličníku zinečnatého, ktorý má pro potřeby elektrograťie vyhovující vlastnosti, aniž by byio zapotřebí náróčnými a ohoulosti Yýnłi metodamivurčovat obsah stopovýoh příměaí v kysličníku zi nečnatém. Měření luminiacenčních vlastností je velmi rychlé a příprava vzorku pro měření snadné.Předmět vynálezu je blíže oavětlen v následujících příkladech, kde 1510 znamená hodnotu intenzity luminiaoence v oblasti 51 ° nmVlastnosti elektrografickćho materiálu vyrobenéhoze vzorku AV kysličníku zinečnatého iPříklad 2 ~ Vzorek B kyaličník zinečnatý s obsahom mědi 1.l 05 7 , jehož intenzita ltminisoence v oblasti 510 ~nmčiní 39 (měřená za stejných podmínek Jako u vzorku A). H AVlastnosti elektrograiiokého materiálu vyrobeného zo vzorku ZB kyaličníku zineěnatéhojehož intenzita luminisoence v oblasti 510 nm činí 150 (měřená za stejných podmínek jako u vzorku A).Vlastnosti elektrografického materiálu vyrobeného ze vzorku G kysličniku zinečnatého

MPK / Značky

MPK: C01G 9/02

Značky: kysličník, elektrografii, zinečnatý

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-231282-kyslicnik-zinecnaty-pro-elektrografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kysličník zinečnatý pro elektrografii</a>

Podobne patenty