Dělený klín šoupátka

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Text

Pozerať všetko

sąią°grzšsrąg p o p so v v wátoszsuěggoaąg Ki EWTGRŠSHĚĚMU» osvěnćruoío 51 Int. 01.3 A F 1 EK 3/12-~ÚRAD PRO VYNMEZV 45 Vydáno 15 12 35 A OBIEVY(751 Autor vynálezu ČEJKA IIŘÍ, SKRUŽNÝ IOSEF, PRAHA(541 Dělený klín šnupátka -°ŤrVynález spadá do oboru armatur a- řeší uzávěr ryc ínného šoupátka pro okruhy jaderný- tráren, sestávající z objímky,V jejím ředovém otvoru je upravena ale žka a V ob spoň obvodova drájímce uloženy těsnící desky. statou vynález , že středový otvor objímky je opatřen spoň jednou Inou drážkou a těsnicí klíny ales m výstupkem uloženým v obvodov ážce středovéhoot voru objímkyvynález se týká děleného klínu šoupátka, určeného zejména pro rychločinnou práci v potrubních okruzích jaderných elektráren.V současné době jsou delené klíny šoupátek řešeny například s použitím dvou těsnlcIch paralelních desek, umístěných ve středové objímcet se kterou je spojeno i vřeteno šoupátka. Mezi desky je vložena například koule, čočka nebo rozpínací ústrojí. Nevýhodou těchto konstrukcí je jejich složitost, zejména závitové spoje, umístěnê v prostoru pracovní látky a pohyblivé části rozpínacího systému, které zapříčlňují zvýšenou možnost poruch. Tyto konstrukce nelze v jaderných elektrárnách při náročných požadavcích na bezporuchový provoz prakticky použít.Nevýhody známých konstrukcí odstraňuje v podstatě vynález, kterým je dělený klín šoupátka, určeného zejména pro rychločínnou práci v potrubních okruzích jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka, a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky klínu, a jeho podstata spočíva V tom, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí desky alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.Další podstatou vynálezu je, že mezi těsnicími deskami je uložen distanční prvek.Další podstatou vynálezu je, že distanční prvek je tvořen pevnou čočkou.Další podstatou vynálezu je, že distanční prvek je tvořen pružnou čočkou.Konečné je podstatou vynálezu, že těsnicí desky jsou v objímce zajištěny proti pootočení pomocí kolíků.Vyšší účinek vynálezu lze spatřivat v nízkém počtu funkčních dílů, v jednoduché montáži a ve vysoké spolehlivosti.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje částečný řez zavřeným šoupátkem s paralelním klínem podle vynálezu v základním provedení, na obr. 2 je znázorněn klín v alterna 4tivním provedení a na obr. 3 je příčný řez A-A klínem z obr. l.Podle vynálezu sestává dělený paralelní klín z objímky 1, vyrobené z jednoho kusu, opatřené ve své horní části vybránímz tvaru pĺsmene T a ve své dolní části stredovým otvorem 3, V němž je upravena obvodová drážka 4. Ve středovém otvoru 3 jsou volně otočně uloženy těsnicí desky 5, opatřené výstupky B, umístěnýmí v obvodové drážce 4,přičemž ve středovém otvoru 3 objímky 1 jsou upravený podélné drážky 7, jejichž profll odpovídá průřezu výstupků 6 těsnicích desek 5. Mezi deskami 5 je uložen distanční prvek 8, tvořený například pevnou čočkou 9 nebo pružnou čočkou 10.Při montáži klínu se do středového otvoru 3 objímky 1 nejprve vloží těsnicí desky 5 s distančním prvkem B tak, aby výstupky B desek 5 byly natočeny souhlasně s polohami podélných drážek 7 objímky 1. Nato se deskami 5 pootočí o 90 a v této poloze se zajistí například pomocí kolíků 11, uložených těsně posuvné v radíálních otvorech 12, upravených v objímce 1 a volně posuvně ve válcových výřezech 13, upravených ve výstupcích 6 desek 5.V otevřené poloze se klín nachází v horní částí tělesa 14 šoupátka 15. V případě nutnosti zavření šoupátka 15 se klín přesune pomocí vřetena 1 G šoupátka 15, jehož hlava 17 je nasunuta do vybraní 2 objímky 1, do spodní polohy, dosedne na těsnicí sedla 18 šoupátka 15. Tlak pracovní látky,působící na jednu z těsnicích desek 5, je přenášen prostřednictvím distančního prvku 8, tvořeného například pevnou čočkou 9,na protilehlou těsnicí desku 5, která tak těsně uzavře průtok šoupátkem 15. Kulový povrch pevné čočky 9 umožňuje přizpůsobení těsnicích desek 5 sedlům 18 šoupátka 15. Obdobnou funkci má i pružná čočka 14,tvořená dvoudílnou tvarovou pružinou, namontovanou s předpětím odpovídajícím hodnotě síly, vyvozené na těsnicí desku 5 klínu pracovním tlakem provozní látky.Klínu podle vynálezu lze použít i pro šoupátka používaná v energetických a i v ostatních prumyslovych odvětvích.1. Dělený klín šoupátka, určeného zejména pro rychločínnou práci v potrubních 0 kruzích jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž střcdovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka, a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky klínu, vyznačující se tím, že středový otvor 3 objímky 1 je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou 7 a těsnicí desky 5 alespoň jedním výstupkem 6 uloženým v obvodové drážce 4 středového otvoru 3 objímky 11.2. Dělený klín šoupátka podle bodu 1, vy značující se tím, že mezi těsnicíml deskami 5 je uložen distanční prvek 8.3. Dělený klín šoupátka podle bodu 2,vyznačující se tím, že distanční prvek B je tvořen pevnou čočkou (9.4. Dělený klín šoupátka podle bodu 2,. vyznačující se tím, že dístanční prvek 8 je tvořen pružnou čočkou (101.5. Dělený klín šoupátka podle bodů 1 až 4, vyznačující se tím, že těsnicí desky 5 jsou v objímce 1 zajištěny proti pootočení pomocí kolíků 11.

MPK / Značky

Značky: delený, klín, šoupátka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220847-deleny-klin-soupatka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dělený klín šoupátka</a>

Podobne patenty