Plynový rekuperační hořák

Číslo patentu: 220844

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fík Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zvýšení účinnosti využití plynných paliv u průmyslových plynových pecí. Účelem vynálezu je nové uspořádání vzduchové trasy v tělese hořáku a rekuperátoru, zajišťující nízké aerodynamické ztráty při vysokém teplosměnném účinku v rekuperátoru. Současně vynález řeší snížení spotřeby deficitních legovaných ocelí oproti známým konstrukcím. Podstatou vynálezu je usměrňovací těleso, tvarované z hlediska nízkých aerodynamických odporů a dále kovový krycí prstenec, umožňující vyšší využití odpadního tepla při současném zkrácení podélných rozměrů hořáku. Vynález může být využíván při konstrukci plynových pecí s teplotami vyššími než 800 °C.

Text

Pozerať všetko

(751 . Autor vynllexu FÍK OSEF ing., PRAHAvynález se týká zvýšení účinnosti vyuažití plynných palív u průunyslových gplynových gpecí. Účelecm vymálezu je nové wspořádäní vzduchové trasy v tělese hořáku .a rekuperát-oru, zajištující nízká aeredynamhcké ztráty .při vysokém tepl-onsnněnném úučiniku v rekuperátoru. Současně vynález řeší »snížení spotřeby »dewfícítních legovaných oceli Dpmoti známým ikarustrwkcñm. Po~d~statou vynálezu je uscměrňovxací těileuso, tvar-ované z hlediska.nízkych aervmdwnamických otdponćů a dále kovový (krycí gpxrstenec, umožňující vyšší využití odptadního tepla při vsoučasném zkrácení poxdělnýüh rozměrů řhořá/ku. vynález může být využíván při k-arrstrukci .plynových pecí s teplotami vyššími než 0 D °~C.vynález se týká plynového rekuperačního hořálku, sestávajícího z reikuperátoru, uJsměrňovacího tělesa, vzduchového telesa,plynové try-sky, vzduchové irozviňovací vložky, spalovacího rkiaxnálu .a sběrného spalinového tělesa, a řeší snížení aerodyinvamických odporu a ceny tohoto łhořáku.jsou známy »rekuperalčlní hořálky .bez »poisuvhêiho usmerňovacího tělesa s kovovým spalinovýum kanálem bez krycírh-o prstence.Nevýhodou těchto provedení jsou velké aerodynaimické ztráty vzduchové trasy, nízka účinnost využití pailiva, malá životnost hořáku, oibtížxné wseřizování spal-ovucího po-měru a velká spotřeba vysoce lego-vane oceli.Uvedené nevýhody odstraňuje do značné uníry plynový rekuperarční hořák podle vynálezu, jeh-ož podstata spočívá v tom, že Vestavěné wsměrňovací těleso, ogpat-řené usměrňova-cím Ikuželem nwpojeným na válcovou usměrňovací plochu spolu -s vratným kanálem -ve tvaru alnuloidové plochy a usměrňovací kuželovou plochou s vur-cholovým iúihlecrn shodným s vrcholovýum rúhllem kutželové plocľhy vuziduclhové rozviřovací vložky, umožňuje oproti známým konstrukjclm rekuperarčních hořáků snížení aerodyIlâlľĺlĺťkýťh odporů vzduchové trasy. Posuvné uložení wsuněrňovacího tělesa po vnějším povrchu vzduchové trysky umožňuje seřízemí optimálního množství spralovacího vzduchu pro provoz hořáku. Keramická stěna epalimového (kanálu s navazujícím kovovýum krycím apnstencem snižuje hmotnost použitých legovaných oceli při dosažení vysoké účinnosti využití paliva.Výlhodou řešení podle vynálezu jsou nízlké aerodpnaimioké odpory hořáiku, vysoká účinnost využití paliva, malá hmotnost a malé rozměry.Provedení rekuperačního hořáku ,podlle vynálezu je .zinázoměno na obr. 1 a 2. Re.kuperát-orr 1, ktorý je uložen v kerarnickem spalín-ovem kanálu 14, je pevně spojen se sběnným spalinovým tělesem 17, a je na straně bližší spalovací-mu kanálu 18 txpatřenvratným kanálem 11 ve tvaru ôJľÍlll 1 DÍ|dÚVéplochy s poloměrem R větším, než je šířka vzduchové mezikruhové amezery 12. Plynová tryska ll prochází vzduchovým tělesem 3 a je zoústěna do vzduchové roz-viřovací vložky 9, opatřené ukuželovou plochou 8. Na vmduchovou rozviřovací- vložku 9 navazuje spailovací kanál 18. Usrměrň-ovací těleso 2, které je opatřeno usměrňovací ikuželovou .plochou 4 navazující na válcovuou usměrňovací plochu 5 přiléhající ik vnitřnímžebrům 6 rekupeirátoru 1, je na unějším povrchu plynové trysky 10 uloženo posuvné,gpřičemž vzdálenost a hrany 13 válcové plocihy 5 usměrňovacílho tělesa 2 od vrcholu anuloldové plochy 11 je nastavitelná v rozRS 0 2 je na straně bližší wsipalovacímu kanáilu 18 lopatřeno skuželovou usměrňovací plochou 7, jejíž vrcholový úhel je shodmý s vrcholovým úhlem kuželové plochy 8 vzduchové rozviřovací vložky 9. Válcová stena spalinového kanálu 14 prochází v kovový .prastenec 15, jpevně spojený -s vnějšlmí želbry 16 rekuperátoru 1 a zesauhující do slběurného uspalinového tělesa 17.Studený spalovací vzduch vxstupující do vzduchovému tělesa 3 je usyměrňováin do vzduchové mezikruhové mezery 12 usmerňovaclm Ikuželetm 4, ukrde je -ohříván tepłlosměnnou plochou vnitňních ižeher 6 rekuperátoru 1 na vysokou teplotu a proudí vzduchovým vratnýrim kanálem 11 ve tvaru anuIUÍJÓOVÉ plochy do prostoru mezi vzduchovou urozvířovací vložkou a a usměrňovací ikuželovou plochou 7, »odkud vstupuje d-o opalovalcího kanálu 18. Ursměrňovací kužel 4, válcová uomětrňovací plocha 5, vzduchový vratný kanál 11 a lkuželová usměrňovaicl plocha 7 umožňují proudění a ohřev vzduchu se sníženými aerodynomickými odpory a vysokou üčirmostí využití paliva. Posuvne uložení utsměrňovaciho telesa 2 umožňuje.nastavení vzdálenosti a hrany 13 válcové usměrňovaoí plochy 5 od vrcholu anulohdo ve ploohy 11 V rozmezí od -~š- do 2 R, atím seřízení průtokového množství opalovacího vzduchu.Topný plyn je do rekuperačního hořáku přiväděn plynovou tryskou 111 zaustěnou do vzduchové lľOZVĺřDVHCĺ vložky 9, z »níž vystupuje do -spalovacího kanálu 18, kde se silněšuje se sspalovacírm vzduchom a nspaluje se s vysokým upyrometríokým účinkom.Spaliiny po wondevzdání tepla v paracmnnllm prostoru .nezobrazeného spotřebiče vstupují d-o prostoru Ispalinovêvho kanálu 14, kde odevzdávají teplo vnějším žebrům 16 rekuperátoru 1, procházejí prostorem vytvořeným Ik-ovovýum krycím prstencem 15 a vystupují do sběrného slpalínověho telesa 17,odkud odrclhálzejí do oudtahu. Kovový krycí prstenec 15 umožňuje proudětní spalín mezi vnějšími žebry 16 rekulperátoru 1 rs vysokou účisnností využití odpaidiního tepla.mezí od do ZR. Usměrňovałcí těle 2208441. Plynový trekujperlační hořák -selstávající z relçuperátoru, wsaměrňova-cího tělesa, vzdulchovéhlo tělesa, plynové trysky, vzduchové rozvířovací vložky, spalovacího kanálu a sběnného espalrnového tělesa, vyznačený tñm,že uscměrňovací těleso 2 je na straně bliž~ ší vzduchovému tělesu 3 »ojpatřelno uscrněrňovawcím ukuželenm 4 napojeným na välco-vou wsuněrňolvací plochu 5, přilléhající k vnitřním ženrům 6 urekuperátoru 1 a.na straně bližší spal-ovatcílmu .kanálu 148 je opatřeno unměrňovací kuželovou plochou 7, jejíž vrcholový úhel je shodný s vr-oholovýlm úhlem kuželové plodhy 8 vzduchové (ĽOZVÍŤOVEICÍ vložky 9, přičemž u 1 směr~ ňovací těleso 2 je po vnějším povrchu plynové trysky 10 tpolsuvné.2. Plynový rekuperační hořák podle bodu 1, vyznačený tím, že vnitřní stěnna vzducho vého vratného kanálu 11 je vytvořena ve tvaru ąnulobdové plochy s polloměrem R vět~ ším, než je šířka vzduchové mezikruhově mezery 12 rekujp-erátoru 1, přičemž vzdálenost a hrany 13 válcové wsměmň-ovací plochy 5 uscměrrňwovacího telesa 2 od vrcholu anuloidové plochy 11 je nasta R 2 »do ZR.3. .Plynový rekupera-čnní hořák podle bo»du 1, vyznačený tím, že válcová stěnna spalinovélľlo (kanálu 14, zhotovené z keramického .žáruvnzdcrného materiálu, přewchází .na straně přiléhajľcí k vsběrnému ISPHIÍIIIOVŠIIIH těl-esu 17 v kovový krycí prstenec 15,pevné spojený s vcnějšñmí žebry 16 rekuperátoru 1 a zaLsahující do sběrného lspal 1 i~ nového tělesa 17.

MPK / Značky

Značky: horák, plynový, rekuperační

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220844-plynovy-rekuperacni-horak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plynový rekuperační hořák</a>

Podobne patenty