Zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska

Číslo patentu: 220838

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska, zejména radiálního valivého ložiska s těsněním a trvalou náplní maziva, po dlouhodobém skladování. Zařízení podle vynálezu je opatřeno upínkou pro nehybné spojení vnitřního nebo vnějšího kroužku ložiska se stojanem a úchytkou pro připevnění lože k vnějšímu nebo vnitřnímu kroužku ložiska. Na loži spočívá rotační těleso polohované unášečem přesuvným po vedení spojeném se stojanem. Zařízení je dále opatřeno měřicím členem pro zjišťování polohy unášeče. Na loži nebo úchytce je upevněna clona bezdotykového snímače předávajícího signál k přerušení posuvu unášeče. Zařízení je ještě opatřeno aretačním zařízením pro neotočné spojení vnějšího a vnitřího kroužku ložiska před měřením rozběhového třecího momentu. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu.

Text

Pozerať všetko

okno mo VYNÁLÉZV A omzvv . 45 Vydáno 15 12 86(75) Autor vynälezuv RATHUSKÝ JIŘÍ, BRNO(54) Zařízení k měření rozhěhovéhn třecího momentu ložiskavynález se týká zařízení rk měření rrozbě nového ÍŤGCÍIÍĚIU momentu ložíslka, zejménaradiálního valivého ložiska s těsněníun a hrval-ou náplní .mazíva, po dlouhedołbém xslkla-dování- 3 i 2 5 15 21 19 Zařízení podle vynálezu je opatřeno upín vk~ou pro nehybné sjpojení vnítřního .nebovnějšíłho (krounžku ložíska se stojanecm a ú- 17chytkou pro připevnění lože k vnějšímu ne bo Lnitňnísmu kroužku ložiska. Na leží -spowčí- ,, 20vá .rotační těleso polołhované unášečem pře 16suvnýnm po vedení spojenéan se stojanem. A ,,.,Zařízení je dále opatřeno měřicím členem š 18pro zjíšťování polohy unášeče. Na loži ne bo úcuhytce je ujpevněna clona ĎGZÚOÍYKOVĚ- 10ho snímzíče předávajícího signál k přeru šení posuvu unášeče. Zařízení je ještě opa« , 11, třeno aretavěním zařízením pro neotočné gwłgy/ąmpřed měřením rozhěhověho třecího momen- jm mmuuxxw vynález je možno využít v ložixsłkovémvynález se, týlká zařízení k měření rozběhavého třecího -momentu ložiska, zejména radiálníiho valivého ložiska s těsněním a trvalou náplní maziva, po dlowh-odolbém sklaudování.Kvalita plastického maziv-a a těsnicích krytů má vliv na rozběrový třecí moment ložiska a jeho změnu po dalším čwsovém údobí, tkndy ložisko není v provozu. Zvýšení rozběhoveho třecího momentu v tomto případě může dosáhnout několíkanásořbku jpočáteuční hodnoty, a spolu s požałdavkem zkoušení širokého r-ozměrového sortimentu ložilsek vznílká potřebu velkého .rozsahu měření. stávající zkušehní zařízení k měření třecího momentu rotujících ložisek nejsou pro zlkoušky rozzběhovéího třecíilío momentu uzpůsobena. Neumožňují znehyhnění ložískovýoh kroužků .pno montaž do zkušebníh-o stroje a pomalý kontinuální nárůst síly k překonáíní rozběhového třecí-h-o odporu 1 ožílska a její obje 4 ktivní reprodulkovíatelné měření.Uvedené nevýhody jsou ve značné míře odstraněny u zařízení Ik měření mozběhového třecívho momentu ložiska ,podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že zařízení je opatřeno Lupínkou pro nehyhné .spojení vnitřního nebo vnějšího kroužku ložiska se st-ojanem, a úchyükou pro přípevnění lože k vnějšímu nebo vnitřnímu kroužku ložiska. Na loži spočíva rotační těleso polohovanie v loží unášačem pře-suvným po vedení spojeném se lstojanem. Zařízení je dále opatřeno měřicím členem pro zjištoväní polohy unášeče. Další podstata vynálezu -spořívá v tom, že na loži, nebo úchytce je upevněna clona bezndotykevéiho snímače jpředávajícího signál k přerušení .porsuvu unašeče. Další podstatou vynálezu je to, že zařízení je opatřeno aretačním zařízením pro neotcčné spojení vnějšíuho a vnitřního kr-oužlku ložiska.Zařízení ,podle vymálezu umožňuje spolehlivou montáž ložiska do zíkušebního stroje bez nebezpečí pootočení .kroužků a znehodnocení .stavu ložiska získaného dlouhodobým slkladovánítm v prostředí s různou agresivitou, ,před provedením zkoušlky. Zařízení dále umožňuje V široketm rozsahu a sezvýšenou přesností měřit rozběhový třecí mo-mant ložiska. Zařízení podle vynálezu j-e použitelne pro různé typy ložiseík, zejména valivých ložísek s těsněním a trvalou mazací náplní.Zařízení podle vynálezu je dále vysvetleno na -příkladném provedení znázor-němém na výkresu. Na obr. 1 je nárysný řez a na obr. 2 bokorysmý řez zařízením.Zařízení sestava ze stojanu 4 se kterým je upínlkou 3, tvořemou v tomto ,případě trínem, .nehybně spojen vnitřní kroužek 1 1 ožíska, na jehož valivých těleseclh spočíva vnější kroužek 2 ložiska. Na vnější łkroužek 2 ložiska je úcihytkou 5, v tomto případěpouzudretm wpevněno lože B, na němž spo čĺvá rotační těleso 7, které je ve znázorne 4nem provedení tvořeno koulí, může však být tvořeno též válcem, kladkou se zavéšeným závažím a gpodořoně. Rotační teleso 7 je na loži 6 pol-ohovano unášečem B, přesuwným po vedení 9. Unášeč 8 může být suvně uložern například na valivýaclh kladlkánch. Ve znazorněném .provedení je unašeč 8 přesuvný po vedení 9 prostřednictvím pohybového mechanismu tvořené-lío elektr-omotorem 13 s převodov 1 kou a třecím kotoučem 14, který je ve styiku s unášečem B. V jiném provedení může být uná-šeñ 8 přesuvný mamuálním úlkonem, .nebo jiným druhem meohanísmu. Poloha unášeče B v horízontálním směru je zjišfována měřícím členem 10, v tomto případě tměříhkom se stupnicí, v jiném jpřípadě například elektrickým snímačom polohy, optiokým přístrojem a podobne. Vnitřní kroužek 1 a vnější kroužek 2 ložiska jsou před měřením vzájemné znehyihněny aretačuním zařízením, v tomto případě je vnitřní kroužek 1 ložiska nalisováín na upínku 3 a vnější kroužek 2 ložiska je nalisován do úchytky 5 opatřené vnitřní válcovou »dutinou 21. Na upínce 3 je vytvořen kužel 15 a závitový svorník 16, .na němž je nasunuta koželová podložka 17 a IIHŠTOUĎOVĚJIIâ matice 18. Mezl kužel 15 a kuželovou podložku 17 je vloženo dělené kuželove pouzdro 19, ííeotočně polohované na závitovém svorníku 16 kolíkem 20.Při měření rozběhového třecího momentu ložiíska .na zařízení podle vynálezu se nejprve vzájemné zmehyhní kroužky 1, 2 ložíska utaížením matice 18 a následným rozovřením rděleného kuželovélho pouzdra 19 ve vnitřní valcové udutině 21 dohytky 5. Takto pripravená soustava se spojí upínskou 3 se stojanom 4 tak, aby lože 6 bylo přibližně ve vodorovné poloze. V jiném uspořádání, kdy je rotační těleso 7 polothvâno unášečem 8 jednostranné, je třeba zachovat mírný sklon odpovidajícím směrem. Na lože B se uamístí rotační teleso 7 s unášečam 8 do výchozí polohy, tj. tak, aby svislä osa rotačního tělesa 7 byla totožma se svísíou osou ložiska. Povolením matice 18 a vyjmutím tlěleného kuželového pouzdra 19 se uvolni spojení npíruky 3 s úohytkou 5. Po Spuštění elektromotoru 13 s -převodovkou je unášeč 8 p 0 souvárn po vedení 9 v tomto ,případě třecím kotoučem 14. V okamžiku, kdy moment daný součinem známé hmotnosti rotačníh-o tělesa 7 a plynule se zvětšující vzdálenosti tohoto rotačního tělesa 7 od středu otáčení převýší třecí rozběhový moment ložiska, dojde k natočení úchytky 5 s ložem 6. V tomto případě provedení je z-menou polohy clony 11 dán snírmačem 12 iInIpul-s k zastavení elektromotoru 13. odpovídající poloha unašeče 8 se odečte na měřícím členu 10. Tent-o údaj znasobený hmotnosti rotalčního tělesa 7 se rovná rozběhovemu třecírmu rmomentu. Rotační teleso 7 může být voleno o různé .hmotnosti z příslušné sady, čímž se dosahuje širokého měřicího rozsahu..1. Zařízení k měření r-ozběhovénho třecího momentu ložiska, sestávající ze stojanu a členů Ik uchycení ložiska, vyznačené tim,že je opatřeno upínkou 3 pro neihyjbtné spojení vnitřmíiho .krou-žku 1 nebo vnějšího skroužlku 2 (ložiska se stojanem 4, úuchytkou 5 pro připevnění lože 6 k vnějšímu ikroužíku 2 nebo vnítřnímu .krvoužku 1 ložiska, přičemž ana loží 6 spočívá rotační těleso 7 polohované na loži 6 unášečem 8 přexsuvnýiim po vedení 9 sjpojeném se stojanem 4), a dále je opatřeno měřicímčlenem lao jpuro zjišťovámí powldhy unášeñe2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že na loži 6 nebo úcułíytce 5 je wpevněna clona 11 bezndotykového snímače (12) předávajĺcĺJho signál k přerušení porsuvu unášeče (81.3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačené tím, že vnější kroužek 2 a nitřní kroužek jí ložiska jsou -qpatřeny aretaučním zařízemm.

MPK / Značky

Značky: ložiska, měření, zařízení, momentu, rozběhového, třecího

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220838-zarizeni-k-mereni-rozbehoveho-treciho-momentu-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska</a>

Podobne patenty