Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako oxidovadla organických a organokovových sloučenin v nepolárních organických rozpouštědlech.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu NÁDVQRNÍK MILAN ing. CSC., HANDLÍÍŠ KAREL ing. CSC., PARDUBIIÚE,HogEcEK ARQSLAV ing. Use., ,RYBITVL KLIKDRKA IŘÍ prof. Ing. dr.,LYCKA ANTONIN ing. CSC., PARDUBICE, BOČEK VLADIMÍR dr. ing.,POLOUČEK EDUARD prom. chem., BRNOvynález se týká dosud .neznámé chemické sloučeníny, bis benzyldífenylsíüyd es-teru kyseliny Chromové vzorce v C 7 H 7 CsH 52 SiO 2 CrO 2, zpüsobu a podmínek její piřípravy tkonverzí benzyldifenylohlonsílanu s chmmaneom stříbrným, nebocłnromovýunlvynález řeší příprava jedné ze slotžesk pro výrobu vysoce alktivních katalyzätorů pro nívzikowtlłakou polymeraci arolefí.nů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využite jako oxídovadla organických a ongannokovový-ch sloučenin v nepolánníüh organlickýcłłl rozpouštěndlech.vynález se ttýíkä doswd nepopsané rsloučeniny, bisíbenzylditenylsilylesteru kyseliny Chromové vzorce C 7 H 7 CsH 52 SirOzCrO 2, a způsobu přípravy této el-oučexniny.Estery kyseliny Chromové nobyly V posledních letecłh výlznomu jako účinné složky průlmytslově používaných kratarlyzätorů prro polylmerace oleflnů, zejména pro výrobu nídkotlalkěho polyethylenu. Čístě organické estery kyseliny chromovê nejsou všalk pro praktické použití příliš vhodné, rnebot jsou malo stabilní, ĚIOŤIHVČ až »salm-ozápalné a jejích rozzllrlad může probíhat až explozívrlě. Z uvedených »důvodů se organické -estery na-Předmětetm vynálezu je také způsob přípravy blsbenzyludifenylsilylesteru kyseliny Chromové, jehož podstata sjp-očívá v tom,že se ebuď .bemzyldlfenylchlorsílan obecného vzorcekde X Cl, nechá reagovat s ctrromanem stříbrným, nebo benzylvdifenylsilanol téhož struzkturníh-o vzorce, kde X OH, nechá reagovat s oxidem chromovým V prostředí orgasnídkýcíłl rozvpouštědel.Při způsobu přípravy podle vynálezu se reakce provádí v prostředí organických rozpouštětdel. Nejlépe vyhovuje benzen a -clrlorovené ulhlovodínky C 1 až C 4, mvláště tatraohlonmethan, Is nimlž jsou dobře rnísitelné obě bernzyldlfenylsilylovê sloučeniny, zatímco výchozí nsloučenlny še-stimocného chromu tvoří twhou fázi.Vlastní reakce plroblhá .nekolikahodinovým třepáním směsi .za mírných reakvčních podmínek, teploty mírstnosti a atmosfěrického ltlałku. Produkt se lzoluje vakuovým -odpařením rozpouštědla z filtrátu po oddělení tuhé fáze. Vytěžky převyšují 90 teorie. Syntéza preparátu je udemonstrována příkladyhrazují estery orglanometalickými, např. různé substttuovanýnmi sílyl- nebo stąnnylderiváty, nebo organometaloídními, např. substituovanými fošfoniovýml estery kyseliny Chromové. Ze všech esterů této skupiuny mají z proktlokélho ŕhledlska největší význam bls«ürifenyl~silylester kyseliny chromové a bistrlfenylstannyuester kyseliny ohromové. Právem lze očekávat podobné. ikatalytiloké vlastnosti l od varalllšyldifenyl-silylderivátu, vbils lbenzyldlfenylsilylesteru ky-selíny ohromové. Tato eloučenlna nebyla dosuud v literat-uře popsána..Předmětem vynálezu je bilswenzyldifenylsrlynester kyseliny Chromové vzorcePříprava bioIbenzyldifenylsilylesteru kyseliny Chromové z benzyldifenylchlorsllanu a ohmomanu IstřlbrnérhoSměs 12,35 g i 40 mmol ~bBIľlJZYMĺÍ 8 ľ 1 y 1 chlorstlanu, 7,95 g 24 mmol ohromonu stříhrného a 100 m-l benzevnu bylo bez přístupu světla intenzívne třepáno po dobu 4 hodin. Reakcl vznílklá suspenze byla filtrawcí lzbavena nerozpustný~ch stříbmných solí a benzen »byl z filtrátu za vakua odjpařen do koneta-ntní hmotnosti odpařovací aparratury s produktem. Bylo získáno 12,5 gramu sílně viskózního olejovitého červenooranžového produktu 94,3 0/0 teorle.S výtěžxkerm 91,2 0/0 byla sloučenina připravena při použití dichlormethanu jako rozpouštědla.Příprava bio ( benzylndifenyl-srlyl esteru kyseliny Chromové z »benzyldifenylsllanolu a oxidu rchiromovéłho80 ml tetra-cihlornmeühanu lbyla bez přístupu světla po dobu 3 hodin intenzívne třepásna. Po filtraci 0 nd nespotřełbovaného oxidu chro~ movêho bylo k filtrátu přidáno dalších 5 g čerstvého oxidu chrolmového a ve třepáni bylo další 2 hodiny pokračováno. Roztok byl-ordfi-ltrován od tuhé fáze a rozpouštěodlo za vakua odjpařeno do Ikonstatní hmotnosti Old pařovací aparatury ws produktom. Bylo získá«no 9,16 g silně vi-skózního olejovitélho červenooranžového produktu 92,2 0/0 t»eorie.S výtěžkem 90,8 lze sloučeninu připravit s použítím benzenu jako rozpouštěudla.Pur-eparáty, získané postupy poplsanýnmi vVlastnosti bisbenzyldifenylsilylesteru kyseliny Chromové a jeho ídentlfikaucePřipravený ester Ikyseliny Chromové tvoří tmavě červenooranžovou silně viskózní kapalinu stálou v temnu a při teplotách pod 0 °C. Na světle a delším stáním při teplotě rmístnosti se rozkládá a hnědne. slou-čenina se snadno redukuje i slałbými reduknčnínmí -činidly, jako jas-ou allkozholy .nebo olefiny.předohozích odstavciclh, lze na základě vel- lndex lomu mi blízkych fyzlkálněchemických parametrů |po.klándat za inndenti-cké. nuz 1,6610,12 | 23 k-g . m 25 °C. Tabulka lVýsledky analýzy pro CsaH 34 Si 2 Cr 04 Obsah prvků Si Cr vypočteno 8,48 7,84 nalezeno 8,55 7,59Ve shodě s teorii byly v oblasti 700 až 240 nm ve spektru »bisbenzyldifenylrsilyljesteru kyseliny Chromové roztok v C 014 naleze 411) 3 absorpční pásy, jejicíhž charakteristiky jsou uvedeny v taibulce II.Polohy pássů i jejiclh intenzity odpovídají výsledkům zjištěným u známých trlfenylą trialkylą resp. zaillkyldifenylsilyleusterů kyseliny -ohromové, Talbulk~a IINalezené pásy elektronového spektraMolární absorpční jpoznámlkra koeficientVlnočet Vlnová udellka v cm 1 x 1 mini 1. pás 29 500 339 2. pás 34 300 292 3. pás 38 200 262V iwnflračerveněxm spekttru byly v ołblastí 400 až 41000 om nalezeny abrsorpční pásy,jejichž vlnočty a přiřaizení uvádí tabulka III.V inďračervenem spektru (byly jednoznač~ ně identifikovany pásy, jež .náleží vtibracim6,65. 103 pâls má jemnou strukturuskujpin fenylovýoh, benzylové, VĎĎĽBICÍMI Ivazeb Si-O a Cr-O. jejich ipřiřazení vyplynnulo z vinbrafní analýzy a porovnání se speaktry C 7 H 7 csHsjzsrcl, C 7 H 7 (Cal-Islzsiúl-I,CsH 53 Si 0 zCrO 2 a dalších organokovových esterů kyseliny Chromové.přiřazení ab pás přlřazení cmrľ(acc) C-H Ph laýnchací kruhu Ph 7885 W r(i C-H Pih 0 (C-Hl Ph X-serrz 3000 S 5 H P 3030 vs p C-I-I Ph F 3 AC-H Ph 3055 V 3 v C-H) Ph v C-C Ph v C-Cl Ph 3070 VS v C-C Ph A a CH 2 Bz 313 VW v C-C Ph v c-c Ph v CC ph Ph - fenyl Bz - .benzyl130 NMR spektrum vsloučeniny bylo měřen-o při ftreukvenci 25,047 MHz, 2951 NMR spektrum při frekvenci 19,788 MHz. Pro měření thyl použit 25 ronztołk látky v »deuteríochlorofonmu s tetramethylsilaneqm jako vnitřnímX-senz. - pas citlivý ~k swbstitucivs - velJmi siílmý sh - přehyb6 15 CTMS O ő WSUTMS 0. Měření byla provedena přl teepl-otě 25 °C. Hodnoty chemických paswnů jsou vyjádřeny v ppm skladné hodnoty oznarčují posun Ik nížšĺmu

MPK / Značky

Značky: chromové, kyseliny, způsob, přípravy, bis(benzyldifenylsilyl)ester

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220835-bisbenzyldifenylsilylester-kyseliny-chromove-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty