Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako oxidovadla organických a organokovových sloučenin v nepolárních organických rozpouštědlech.

Text

Pozerať všetko

75) v Áutor vynálerzu HANDLÍŘ KAREL ing. CSC., PARDUBIłCE, HOLECEK AROSLAV mg. CSC.,RYBITVĺ, NÁDVORNÍK MILAN ing. CSC., KľilKORKAprnof. ing. dr.,LYČKA ANTONÍN ing USE., PARDUBTCE, BOCEK VLADIIMIR dr. ing.,POLOUČEK EDUARD prom. chem., BRNO.vynález se vtýká dosud neznámê chemické sl-owčenľny, bis lp-anisýłrdićfenylsilył evsteru kyseliny chrcvm-(Nvé vzorce (CH 3 OC 5 H 4 J C 6 H 52 SiOzCIr 02,a způsdbu a pcmdmíneüç její ,přípravy konverzí p-»ani-syldlfenylacrhlonsilanu nebo p-annsyldifenylłbromsileunu vs chrowmłanem xstřítbrným. Vynález řeší npřípravu jedné ze složek pr-o výronbu vysoce aktivsníich katalyzätorů pro nízkotlaikou polymeraci a-olefinů, především ethylenu. Slowčeniny může .být «dá 1 e využito jaiko oxidovadla organických a Organokovových sloučenin V nepdlárníxch organických rozpouštěwlech.vynález se týká dosud nepopsané sloučeniny, lbls(p-vanisyldlfenyl-silylesteru »kyselr ny ~chromové vzorceEstery ukyselitny Chromové .nabyly Iv posledních letech významu janko mívčlrmé -sl-ož.ky průmyslové používaných katalyzártorů.pro polymerałce olefinů, zejména pro výro~ bu nízkotlalkého polyethylenu. Čisté organické .estery kyseliny Chromové nejsou však.jsou malo stabilní, thořlavé až SEJIIICEZÉDHIIIIÉ a jejich rozklad může pnobíhat až explozívąně. Z uvedených důvodů se onrganioké estery nashrazují estery organometalickýml, na a QPlřeclmětem vynálezu je tažké způsob přípravy bi-s p-anisyldifenyl-silyl esteru kyseliny Chromové, jehož podstata spočíva v tom,že se p-anilsylvdifenyl-chlorsilaun nebo p-alnisyldllfenyllbromsllan vzorcePři způsobu ,přípravy ,podle vynálezu se reakce provádí v prostředí organických rozpouštědel. Nejlépe vyhovuje benzen nebo chlorované uhlovodílky C 1 až C 4, zvláště di~ chlormethan, s nimíž jsou rdobře mísitełlné obě p-anilsylldífenylsilylové sloučen-iny, zatímco ohroman stříbrný tvoří vtuhnou fálzi.Vlastní reakce probíhá .několikahodinovýym rtřejpámím směsi za mírných realkčních podmínek, tj. teploty .místnosti a anmosfé~ rlokého tlak-u. Produkt se vyloučí po vazkuovém odpaření rozpouštědla z filtrátu .po oddělení tułhé fáze několilkaldennívm státním za teplot 0 až 25 C. Výtěžek jařesalhuje 75 teorie.Syntéza preparátu je dem-onstrována pří~ Iklodem.stannyhderiváty, ,nebo organometvaloidznínní,např. substltuovanýmí iosfoníovýml estery kyseliny Chromové. Ze všech esterü této ekujplnny mají z praktického hlediska největší význam lbistrífenylsilylester kyseliny Chromové a vblstrl~feny 1 stamnyles-ter Ikyselíny Chromové. Právem lze očekávat po»d-objné katalytické vlastnosti i od aryldlfenylsrlylderivátu, Ibisp-anísyldifenylsílyl 1 esteru (kyseliny clhromové. Data slowčenina nebyla dosud v líteratuře ,poprsárta»Předmětem vynálezu je sloučenlna bísjp-anisyuldiclľenylsilyljester kyseliny chromové vzorceSměas 9,75 g 30 mmol) Ip-anirsylodlfenylxzhlorsllanu, 5,94 g chromanu střľbrného 18 mmol a 100 ml benzenu byla vbez přístupu světla llntenzívlně třepana po dobu 18 hodin. ReakcI vznilklá suspenze byla filtrací zbavena nerozpustných .stříbrných sdlł a lbenzen byl »z filtrátu za vakua odpařen až do olejovlté konzistennce zbyoku. Čtyřdemním stáním za teploty místnosti se vyloučíly oranžově-červené rkrynstaly, které byly ostře odsáty na fritě, vyukryty malým mnrožstvlm hexanu a za vakua vysušeny. Bylo získáno 7,93 .g ukrycstalldkémo produktu, což představmje 77,6 0/0 teorie.S výtěžkem 75,5 teorie lze -sloučeninu přlpravíťt při použití diohlormethanu alko rozpouštědla.~S výtěžkem 703,2 0/0 teorie lze slouwčemlnu »přlnpnavit s použití-m ,p-anisyldifenylxbromsilavnu jako výchozí látky a benzenu jatko rozpouštědla.Preparaty, získané ,postupy popsanýmí v přeďch-ozícth loldstavcíoh, byly rekrystalovány že směsi benzen - hexan nebo chlorofonmVlastnosti bis p-anisyldifenylsllvl esteru kyseliny rchromové a jeho indentlflkacePřipravený e-ster kyseliny Chromové tvoří oranžové-červené krystaly stále V temnu a při teplotách .pod 0 °C. Na světle a delšímzstáním při teplote Imŕstnoisti se cnozkládá a hnědne. Slowčenina se snadno redukuje l slabým-li redukčniml tíinivdly, jałko jsou alrk-oholy nebo -o 1 efi~ny.Tabulka I Výsledky analýzy pro C 3 sH 54 Si 2 CrO 5 Obsah prvků Si Cr vypočrteno 8,08 7,40 nalezeno 8,20 7,24Ve shoudě s teorii byly V oblasti 700 až 240 nim ve spektru bisp-amisyltdifenylsilyn»esteru .kyseliny ohromové (roztok v C 014 nalezeny 3 arbisorpčni pásy, jejichž charakteristiky jsou uvedeny V tałbulce lI.Nalezené pásy elektronového spektra p~CHŠ 0 lC 6 H 4 C 6 H 52 SĺO 2 CI 02Vianočet Vln-ová délka Molární wbasorpční poznámka v ~cm 1 xl nm koeficient a morí om 1 1. pás 29 500 339 2,74 . 103 2. .pás 35 700 280 9,16 .103 přehyľb 3. pás 38 200 262 12,0 .105 páns zná jemnou strvukturuPololhy pásů i jejich intenzity odpovŕdaji vývslevdlkůim zjištěným u známých trifenylą triavlskylą resp. alkyldifenylsilylesterů kynseliny chlrozmoveâ.Infračervené sjpelktrulm V infnmčerverném spektru byly v oblasti4400 až 4000 em rnalezeny wabsorpční pásy,jejichž vln-očty a epřiřazení uvádí tabulka III.V infračerveném spesktru byly jednoznačně identi-fikovány pásy, jež náleží vi-bracím skupin fenylových, p-.anisy-lových, vibracím vazeb Si 40 a Cr-O. jejich přirazení vyplynulo z vibraüní analýzy ~a porovnání se aspektry 4-CHaOCsH 4 CeH 52 Si~C 1, 4 CHSUCGH 4 CsI-lslzsiül-I,-Cel-i 55 SiOzCr 02 a dalších orgasnokovových esterů kyseliny Chromové.150 NMR spektrum sloučeniny bylo měřeno při frelkveimci 25,047 MHz, 2981 NMR spelktrusm při fmekvencí 19,7188 MHz. ~Pro Lměřexní byl použit 25 roztok látky V (ieuteriochlordfotrmu -s tetrvaimethylsilanem jako vnitřním standardem7 a Tmbullka I~II Nalezené aibsorpční pásy 1 bi«sp-aniwsyildifenylsilylesteru kwseilnny chrotmově abxs. pás přiřazení abs. páas přiřazení ätamů (cm 1) 420 W 6 COC p-An 450 w X~senz. 1735 VW 493 sh Xasenz. 513 »s Xasenz. § 20 VW 19011113. a harun. 532 s Xasenz. 1900 vw 7 C-H Ph 620 vw ł CGC 63 ° VW ĺ 1 4970 vw 700 vs dýuhací kruhu Ph 713 s y fC-Hj Phvs - velsmi sihný sh - přehybHodnoty Acheimiokých posunů jsou vyjáidře ny v gpwpm tkladmé łhodnoty označují posun k nižším-u poli).

MPK / Značky

Značky: bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, chromové, způsob, přípravy, kyseliny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220834-bisp-anisyldifenylsilylester-kyseliny-chromove-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty