Klempířské předehýbací kleště

Číslo patentu: 220831

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kynčl Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se tyká klempířských předehýbacích kleští složených z ramene s ohýbací čelistí a ramene s přítlačnou čelistí s vybráním ve tvaru žlábku v ohýbací čelisti a dorazovou plochou v přítlačné čelisti, svěrací plochy obou čelistí jsou vzájemně rovnoběžné a tvoří svěrací štěrbinu, vyznačené tím, že svěrací štěrbina má šířku menší, než je tloušťka ohýbaného plechu, a ohýbací čelist je opatřena ohýbací plochou, svírající se svěrací plochou ohýbací čelisti ostrý úhel, ramena kleští jsou ve tvaru rámu s dorazem
na závěsu jednoho ramene je doraz a rameno je nad těžištěm kleští opatřeno příčkou a na přítlačné čelisti je uspořádána dorazová hrana. Kleště vytvářejí hladké předehnutí okraje jednoho plechu přes okraj druhého plechu bez jeho poškození
práce je snadná, nevyžaduje fyzické námahy a bez jakéhokoliv hluku, který je obvyklý při tomto druhu prací. Kleště jsou univerzálním nástrojem a lze jimi provádět jednoduché i dvojité lemy, zejména při předehýbání okrajů plechu při spojování dvou sousedních tabulí, především při hotovení plechové střešní krytiny.

Text

Pozerať všetko

Auta vynalezu KYNČL 105 ml, VRGHLABÍvynález se Íýuká klempířskýlch předehýbacích kleští složených z ramene s ohýbací čeltstí a ramene s přítlaćnou čelisstí s vyhránĺzm ve tvaru žlábku V ohývbací čelisti a dorazovou plochou V přítlačné čeltsti, svěratcí pl-ocihy obou čelřstí jsou vzájemné rovnoběžné a tvoří svěraćcí štěrbínu, vyznačené tílm, že svěrací štěrbina má šíňku menší, než je tlouštíka (Jlhýnbaného plechu, a ohýbací čellst je opatřena ohý-bací plech-ou, svírajicí se -svěrací plochou dhýbací čeliłsti voustrý úhel, ramena kleštĺ jsou ve tvaru ąrálmu s dorazem na závěsu jed-noho ramene je doraz a rameno je nad těžištěm klešetí opatřeno příčkou a na přítlačtné čelirsti je uspořádána udorazoxvá hrana. Kleště vytvářejí hladlké přejdełmnutí okraje jednoho plechu přes okraj dnruhéht) plechu bez jeho poškození prace je snadné, nevyžaduje fyzické námahy a bez jakáh-dkoliv hluku, který je obvyký při tomto druhu prací. Kleště jsou univerzálním násľtrojem a lze jlmi provádět jednoduché i dvojité lemy, zejména při předehýtbätní okraju pleohu při spojování dvou sousednñch tarbulí, předev-šñm při hotovení plechové střešní ktryttny.Vynález se týká klempířských předehýbacíoh kIeŠtí, zejména pro předehýxbání okrajů plechu při spojoväní dvou sousednicltí rtalbulí, především při hotovení plechové střešní krytiny.Při spojovaní plechových tabuli nebo páLsů, najpř. při hotovení plechové střešní ikrytiny, se jednotlivé plechy spojují navlzájelm stojatýjmi lemy s přehnutím okraje jedinoho pjlechu přes okraj druhého plechu za úIčelem vytvoření vodotěsného spoje.Až dosud se v největším počtu příjpadů tyto lemy vytvářejí ručné, překlepáváním okraje jednoho pleohu přes oknrtaj druhétho,plechu, pomocí ocelové drážkovnice a paličky ze dřeva nebo umělé hmoty. Přitom se unejpnve podle ostré hrany dražkovnice předehJn-e delší okraj jednoho plechu přes kretší okraj druhého plechu do oxstreho úhlu,pot-om se podle rovuné plochy na druhémi konci drážkovnice doklepáva předehnutýdelší okraj je-dnoho pleohu těšně ke kratšímu olkraji druhého plechu. zejména předehýhäení je znatčně naumáhavé a obtížné trpí při nem znlalčně klouíby a svaly v zápěstí,zádové svalstvo a kolenní vezivo pracovníka, který zhueta pracuje ve více »či méně nepohodlné pozici, a on i jeho okolí jsoukromě toho značné olbtěžováni silným nepři jeçtnným hlukem při překlepavání plechu.Proto byly vyvinuty různé přípravky, pomůcky a zařízení ,pro uenadnění této práce. Pralcují např. na principu navälcovävaní jednoho okraje přes druhý mezi rolnami,přičemž spojový lem vytvářejí v jednom kroku. iná zařízení pracují na »dosud rozšiřenem a powžívajnem principu přiklepávání předehnutélho okraje přes druhý, přičemž lem se vytváří ve dvou krocích, předehýbární a přiklepávání jiné přípravky vytvářejí pouze ohyb volných plechů.Nevýhodou zařízení pvra-cujících ,s TOIIIBJIIIÍ je to, že při nastavování tabuli nafbý-vá tlouštka materiálu ve stojuanéumu lemu o 4,popř. 8 tlouštěk, takže po ZBJdľáĎkUVäJnÍ jedné tabule cca 2 mb krytiny je nutno přestavít válečlkolvé rolny na větší tlouštlku materialu ve spojovém lemu a po zaclrážkováIní spojového místa opět vrátit rolny do původního nastavení. Tím se práce pokrývače komplikuje a zdržuje. Pokud by se toto opatření nepro-váděl-o, hrozí poškození čepů rolen, přip. i havárie zařízení.Přípravky na principu překlepávání jednoho okraje přes druhý kromě své siložit-osti, a tím i náchylnosti k poruchám, neodstraňwjí obtížný hluk.Poměrně jednodušší klermpířské lemovacky, např. podle popisu vynálezu k čsl. patentu č. 132 485, -jsou -stále ještě jsložité,přičemž jednoduchých ohraňovacích kleš tí nelze pro vytváření stojatých lemů vůbecpoužít. spoločným nedostatkom uvedených typů přípravků je, že jioh lze používat jen v omezeném rozsahu, zpravidla pouze u velkoplošných střešníoh lkrytin, příp. jich vůbec nelze použít pro vytváření .stojlatýchlemů na členitých střechácltí, protože jejloh pomocí nelze vytvářet lemy v üžlaxbich, hřebeny, unárožní části, přifalcovávání vrohního žlobu apod. Kromě toho ještě bývají tato zařízení sl-ožitá a těžké, qnaniplľlace s nimi je obtížné, v některých případech je ještě potřeba přívodu energie.Uvedené nedostatky při předehývbání ohrajů jednoho plechu přes okraj druheho plechu -odstnaňují předehýbací klempířské kleště, skláldajicí se z ramene s ohýbací čelletí a ramene s přítlalčnou čelistí, (přičemž V ohýbací čelistl je provedeno vyjbrrání ve tvaru žlábku omezeného svěrací plochou a na ní kolmou dorazovou plochou a v přítla-čné čelisti je vytvořena svěrací plocha a na ní kdllmá pomocná plocha, přičemž uvedená dorazová plocha a pomocná plocha jsou vzájemné rovvnoběžné a obě svěrací plochy jsou rovněž »navzájom rovnoběž-né a vytvářejí svěrací štěrrbinu, přičemž podstata výnálezu epočívá v tom, že usvěrecí štěrbina má šířku menší, než je tlouštka předehýtbaného plecihu a ohýbavcí čelist je opatřena ohýbací plochou, sví-rající se svěrací ,plochou ohýbací čelisti úhel 20 ° až 50 °, s výhodou. 40 °, tvořící s ní ohy-bovou hranu, Domena kleští jsou pr-ovedena ve tvaru rámu, s výhodou pravoúhlého, přičemž na závěsu romena s přítlalčnnou č-elistí je uspořáldán doraz pro rameno s ohýbací čelistí a rameno s přitločnou čelistí je nad těžištěm -kleští o-patřeno příčľkou.Při používání kleští Ipodlle vynálezu se snadno a bez námahy vytváří hladké předehnutí okraj-e jednoho plechu, talkže po následném dokončení vzniká hladký, vodotěsny a vzťłlleldlny stojatý lern. Nedochází přit-om k poškození povrchu plechu, práce je tichá, bez obtěžujícího hluku, a je vykonávána v pozici, která pracovníka nenamáha a je pro mého mnohem pohodlnejší, než při praci ztpůsoby a s přípravky až dosud známýrml. Pracovník přitom vynalkladá jen mlnimulm energie.Klem-pířslké předehýlbací kleště podle vynálezu jsou znázornený na výkresoch, Iklde na obr. 1 je boční pohled .na rozevřené kleště nasutnurté na okraj předehýbanéľno plecihu, obr. 2 je boční pohled na uzavřené kl-eště po dokončenem přeudehnutí okraje plleohu a obr. 3 je čelní pohled ve smeru P z obr. 1.Klenipířské předehýba-cí kleště podle vynálezu se eklávdají obr 1 z ohýbacího ramene 1 s ohýbací čelietí 2 a přítlalčneho ramene 3 s přiťlalčnou čelistí 4. V ohýbací čelisti 2 je proveden-o výbrávní ve tvaru žlábku omejzeného svěrací plochou 5 a na ní kolmou doraszovou plochou B, přítlačnä čelist 4 je opatřena svěrací plochou 7 a na ní kolmou pomocrnou plochou 8. Dorazová pilocha G a pomocná plocha jsou vzájemné rovnobežne obě svěrací ploclhy 5 a 7 jsou rovněž vzájemné rovnoběžné a vytvářejí svěrací štěnbinu 9. Ohýbací čelist 2 je nasvé vnější straně opatřena ohylbací plochou 11, která se svěrací plochou 5 vytváří ohyxbovou hralnu 12. Ohýlbací rameno 1 je opatřeno příčkou 13 a dorazem 14. Na čelisti 4 je vytvořena dorazová hrana 15 obr. 3,na kterou dnoráží doraz 14, a vymezuje Italk maximální rozevření lkleští..S kleštěrmi podle vynálezu se pracuje tak,že pracovník uchopí kleště .za příčku 13 ramene 3, čímž se nkleště vsaumočinnně rozevřou tak dalece, až doraz 14 na .závěsu ozhýbacího ramene 1 narazí na wdorazovou hranu 15 na přítlančné lčelisti 4 lrleště se přitom nazkllopí samolčinně do -polohy, ve které se nausunou na stojatý delší okraj předehývbaného plechu 1 D. Potom se ramena 1 a 3 ručné sevřou, »čímž -se delší okraj předehýlbanéiho plech-u 10 sevře mezi ohýnbací čelístí 2 a přítlačlnou čelistí 4, a ohybem klseští kolemohyibové uhrany 12 ohýłbací ~čelisti 2 se vytvoří .žádlané přederhnuutí okraje dalšího ohýbaného plechu 10, jak je znázorněno na obr. 2. Potom se čelisti 2 a 4, resp. ramena 1 a 3, uvolni, kleště se posulnou »o svoji šíříku čelístí 2 a 4 do .dalšího záběru a provede se předehnutí udallší části plechu. Taikto se postupuje, až je »přewdehnut cellý okraj delšílhno plechu.Klempířské předehpbltwcí kleště podle vynálelzu jsou jednoduché vk-orrstrućkce, -takže nevyžadují zvláštní péče při praci ani (udržby, nebot jsou prakticlky bezporu-chové. jsou univerzálnírm nástr-ojem, neboť .s jejich po~ moci lze prováděxt i dvojité přehylby, pnotože po dokončení lemu jednoduchého lze předehýíbací possrtup opaľkovart s hotovym lelmem, a vytvářet tak lem dvojitý.přítlač-nou ačoíllstí, přičemž v olhýbďCĺ čelisti je provedeno vybraní ve -tvaru žllávhku omezeného svěrací plochou a na ní kolmou dorazovou ploch-ou, v přítlačné včelistí je vytvořena Isvěrací plocha a na ní kollmá pomocná plocha, přičemž uvedená ndorazová plociha a .porrnooná plocha jsou Vlzájelmľlě vr-ovvnoběžné .a obě lsvěrací plochy jsou rovněž wzajelmně rovnoběžné wa vytvářejí svěrací štěrbinu, vyznačené tím, že svěrací štěrbina 9 má šírku menší, než je tloušťka pře hybaného plechu 10, a .ohýnbací čeltslt 2 je opaltřena ohýbací plochou 11, SVĺľüjÍlCĺ se svěraucí płlochou 5 ohýbací čelísti 2 úhel 20 ° až 50 °, zejména 40 ° a tvořící s IHÍ ohybovou hlranu 12, ramena l, 3 kleští jsou ,provedena ve tvaru rámu, zejména pravoúhllého, přičemž na závěsu ramene 3 s přítlačnou čelilstí 4 je wspořádá-n doraz 14 pro rameno 1 s ohýbací rčelistí 2 a rameno 3 s přítlačnou čelistí 4 je nad těžištěm kleští opatřeno příčkou 13 a nra lpřítlančlné čelisŕri 4 je vytvořena »dorazová hrana ~-15.

MPK / Značky

Značky: kleště, předehýbací, klempířské

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220831-klempirske-predehybaci-kleste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klempířské předehýbací kleště</a>

Podobne patenty