Zařízení pro ohýbání trubek

Číslo patentu: 220827

Dátum: 15.12.1985

Autori: Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Jordánek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká lehkého zařízení pro ohýbání trubek (hlavně slabostěnných a plášťovaných) za studena, kde se ohýbání provádí postupně a ohyb začíná vždy na doposud nedeformovaném průřezu. Zařízení je zvlášť vhodné pro ambulantní ohýbání plášťovaných trubek na stavbách při provádění topenářských instalačních prací. Nevyžaduje žádný zdroj energie.

Text

Pozerať všetko

. (11) B 1 m) K ÁUTURSKĚMU OSVĚDČENÍ V , 51 Int. CU B 21 D 7/02 az Přihlášeno 2 x 3 05 8 m 21 pv 4747-31 440 Zveřejněno 15 09 B 2 WA V m 45 Vydáno 15 12 sa Azñtlar vynílozu ODSTRČIL JIŘÍ ing., KOVÄŘ IOSEF dipl. tech., ORDÁNEK JAROSLAV, GOTTWALDOV(54) Zařízení pro ohýbání trubekvynález se týká lehkélho zařízení pro o~ hýIbání truabełk hlavně slabastěnnýzch a plášťovanýąch za studena, kade se ohýbásní prováldí postwpně a ohyb začíná vžldy na doposud medeíormovanéxm průřezu.Zařízení je zvlášť vhodné pro aJmJbuIIant.ní ohýlbání plášťovanýdh trubek na stav-bách .při provádění topenářstký-ch instalačnnch pvravcí. Nełvyžaduje žádný Zdľoij energie.vynález řeší zařízení pro ohýbáuní trulbek za studena, které je lehké, přenosné, a proto vhodné zejména při írdržbě a moderjnizaci budov.V současné době se trubky ohýlbají převážně za tepla ve sVěráku. Tento způsob je pracný, namáihavý a naprosto nepoužitelný pro trubky pläštované plastickou hmotou.Ze zařízení pro ohýbání tnubek za stu-.dema se .nejvíce používají hydraulické ohýzboče. jejich princip spočíva v tom, že se trubka podepřeuná dvěma podlporaml prohýbá silou v-yvozenou hydraulickým váliceam. Nevýhodou těchto ohýbacek je jejich vysoká hmotnost a značná cena.jsou též znama jednoduchá řešení ohýbacích páfk se sla-pikou, kde se materiál vkladá mezi pevný háček a kruhový segment,jenž se odvaluje po podlaze, a tím nastáva olhyjb. Pritom podlaha zachyrcuje moment reakwceýNevýihoxdou těchto ohýbaček j-e to,že ohyfb je .nejpřesný a že u tenkosztěnnných trubek nastáva velké zploštění průřezu. Tyto Ohýbačky. jsou vhodné pro ohýtbání tyč-ové oceli nebo silnostěnných tnubek menších průxměrů.Užívají se také ohýbačky, ktere se skládají ze dvou klardek se žlázblkem, který odjpovídá průměru trublky. jedna kladka je pevná a na ní je centrioky otočně uložena páka s kladkou otoěnou. Nevýhodou těchto ohýbarček je zploštováuní trubek v místě chybu. T-0 je způnsobeno tím, že kladky musí být v takové vzdálenosti, aby vzniklo dostatečně vellké ram-eno mezi působištěm síly a místem ohyubu.Všechny uvedené způsoby jsou pro plášťovane teokozstěnné trubky nevhodné, protože způsobují nejen defornmace průřezu trubky,ale hlavmě defonmace pláštování z plasticke hmoty, příjp. jeho úplnou destnukci.Většinu výše uvedených ne-dostatků odstraňuje zařízení podle vynálezu, u kterého se olhýwbácnĺ provádí po částech postupně pomocí pevnné .kladky a pal-ce tak, že pale-c jednou stranou trulbku v místě začátku ohybu přltdržuje k pevné klandce a zabraňuje jejĺmu zxderfonmovaní a druhou stranou přenáší síliu pro ohyb. Palec i kladka jsoutvarovámy podle průměru trubky. Přítlarčnásila může být podle potřeby zvětšena vačkou, soustavou pak nebo jiným způsobem převodu. Ohýbáním trubky kladlkou a palcem se docílí toho, že trubka je v místě chybu sevřena, a tím nemůže dojít k její deformacl. současně však ohybový moment působí na dostatečně velkém rameno, takže tlakova síla je relativně menší. Výhodou je též to, že ohýbání se provádí postupně a ohýb začíná vždy na .nedeformovanéim průřezu. Ke zvýšení přítlalčné síly jsou navrženy jednoduohe lehce vyrolbítelně mecrhaniemy vačka nebo .soustava pak.Na výkresoch jsou schematicky znázcrně 4ny tři .příklady provedení zařízení pro ohýbání tmtbek podle vynálezu, kwde na obr. 1 je základní typ vlhodný pro ohýbání tenlkostěnných turubek asi do v) 22 mm, na obr. 2 je typ s činnou částí palce ve tvaru logaritrmtoké spiraly vhodný pro ,průměry trubek do Q 30 mm a na obr. 3 je typ univerzální 1 pro větší průměry než 30 mm, kde ohybový moment je zvětšený soustavou pák.Zařízení pro -ohývbäní -trubek je tvořeno základovou deskou 2, na níž je upevněna pevná kladka 3 a opěrka 4, která zachycuje reakci při ohýbání. Na pevne klaudce 3 je pomoci čepu 8 souose otočné uložen mmm 5 a na .něm je kyvně uložen palec 6 s pálkou 7. V pevné lrladce 3 je po olbvodu vytvořen žlabek v příčném řezu tvaru půlkruhu, který odpovídá průměru ohýbané trubky průměr trubky může být i menší). Palec G má vytvořenny kosnkáviní válcové plochy, které vzájemné svírají tupý ünhel 120 až 160 ° a v místě proniku jsou zaobleny.Čep 8 je proveden vysouvatelný a ojpatřen rukojetí. Po jeho vysunutí se sejme třmen 5 s parlwcem ü a pákou 7 a ze zařízení je možno leihce vyjrxñout ohnutou trubku.Výše uvedeným zařízením je možno o-hýbat .tenkostěnné trubky asi do Q 22 mm. Pro ohýnbání trubek větších průměrů se doporučuje zvýšit ohybový moment převodem. Prodloužení páky 7 .není vhodné proto, že zařízení by zabhalo příliš Veliký prostor a bylo by obtížné zachytit moment reakce bylo by třeba ukotvit pracovní stůl, na němž je zařízení upevněno).Pro ohýbáuní trubek asi do ,(25 30 mm je vhodné zvýšit ohybový moment upravením palice 8 talk, aby osa jeho činně konkávní plochy byla zakIřivena do tvaru logaritmicke spirñly, jejíž úhel mezi tečnou a průvodičem je k-onstanbní a jeho cotangens musí být menší než součinitel tření materialu palce 6 a materiálu ohýbané trubky 1 eventuálně jejího povlaku). Při vlastním ohýahání se palec pohybuje spolu s ohýbanou částí trubky a současně se po ní odvaluje. Tím se prordlužuje dráha páky 7 a úlměrně se .snižuje velikost sily na páce.Z výrobaních důvodů lze nahradit logaritimiokou vspinrátlu částí kružnice s poloměrern křivosti poloviny průměru pevne Iklodlky 3. Pro výrobu palce Ba je potom možno použít zadaní část pevne kladky 3.Při cľhýbání trubek většího průměru než 30 mam se zvýši ohybový moment dvojitým pákovým mechanismem. Síla na párce 7 je zvětšena ještě působením páky 10. Dbě páky jsou navzáijem spojený táhlem 9. Dvo-jitý třmen 5 c, páka 7, táhlo 8 a páka 9 tvoří kinematický čtyř-člen, kde se sila na páce 9 úiměrně zcvyšuje s ,poměrem ramen R r.Převod pakovým mechanismem je jednodušší než jiný »druh převodu, napr. meohanický či hydraulický. e tedy nejvýchodněrjší zejména pro podniky místního stavebnictvía bytová družstva, »kde se .předpotkläxda hlavní využití tohoto vynáilezu. vynález je zvläště vhodný pro ambulant 22111827mi ohýbání plášťovaných trurbek na stav~ bach při provádění topenářskych instalačnícłh prací.1. Zařízení pLro ohýłbání trufbek, obzvlášť xplašťovanýnch plastickou hmotvovu , tvořené záklardovou deekou s opěnkou, pevanoíí kladIkou s drážkou a vlastním ohýrbacím zařízením, vyznačené tíum, že na pevné kladíce 3 je souose na čepu 8 ototčně uložen třmen 5, k němuž je kyvně přípojen palec 6 s pakou 7, přičemž palec 6 je opatřen vybíráním, které odpovídá průměru ohýlbaíné trubtky..2. Zařízení pro omýbání trubełk podle bodu 1, vyznačené turn, že činná pl-ovcha palce 6 j-e tvořetna pnonirkeím dvou válcovýnohploch, které svírrají úhel cca 120 až 160 °.3. Zařízení proołhýnhágní trubesk povdle bodu 1, vyznačené tím, že »čínná plocha palce je tvořena plochou, jejíž střední povnškou je povinná křivka.4. Zařízení prox ohýlbání truwberk podle bodu 1, vyznačené tím, že k pane 7 je připojeno tahle 9 připojene k ovládací páce 10, která je sapíojena s dvojitým bňmenem 5 c, přičemž dvojitý třsmen 5 c, páka 7, táhlo 9 a ovládací páka 10 tvoří kinematiwcký čtyřčlen.

MPK / Značky

Značky: trubek, ohýbání, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220827-zarizeni-pro-ohybani-trubek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ohýbání trubek</a>

Podobne patenty