Otvírak lahviček na antibiotika

Číslo patentu: 220824

Dátum: 15.12.1985

Autori: Možný Jaroslav, Imrich Róbert, Pechan Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález je z oboru obalové techniky a řeší nástroj k bezpečnému otevírání lahviček na antibiotika ve zdravotnických a podobných laboratořích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen záchytem, proti němuž je protiopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrky svírá s rovinou držáku v úseku mezi záchytem a protiopěrkou tupý úhel v rozsahu 95 až 105°.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZV 45 Vydáno 15 12 35. A OBJEVY175 Autor vynamu MOŽNÝ JAROSLAV, PEGHAN ZDENĚK RNDr. CSc., BRN-0, IMRIEEH RÓBERT ing., PREŠOV(54) Otvírúk lahviček na antibiotikavynález je z oboru obalové techniky a řeší nástroj k bezpečnému otevírání lahviček na antibiotika ve zdravotnických a podobných laboratořích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen záchytem,proti němuž je protíopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrkysvírá s rovmou držáku V úseku mezi záchy- ľ .tem a protiopěrkou tupý úhel V rozsahu 95 ř . až 105. -D O tvynález se týká otvíráku lahviček na antibiotika apod., zejména pro použití ve zdravotníckych, veterinárních, farmaceutických a podobných laboratoříchLaboratorní reagencie ať už V pevnem nebo V tekutěmstavu, se často adjustují dno sklenených lahviček na antibiotika, které se uzavírají pryžovou zätkou a zajištují kovovým, zpravidla hliníkovým uzavěrem, tzv. pertli. Pro použití V laboratoři je vždycky potřebné lahvičky odzátkovat, tzn. nejprve odstranit hliníkový uzavěr. Vhodný specializovaný nástroj neni znám, a otevírání náhradnímí prostředky, jako jsou například kleště, nůžky, peany apod., je nepohodlné a zdržuje V práci a navíc při něm občas dochází k ulomení hrdla lahvičky a popřípadě i k poranění.sou známy speciální hliníkové uzávěry,modifikované tak, že jsou uzpůsobeny k odstranění uzávěru rukou bez nástroĺř, jejich realizace v hromadné výrobě však činí těžkosti, nebot potřeba takto modifikovaných uzávěrů není dost velká, aby jejich hromadná výroba byla rentabilníVynález si klade za cíl vytvořit jednoduchý a spolehlivý otvírák lahviček na antibiotika, který by uvedený nedostatok od p stranil. ~Podstata vynálezu spočíva v tom, že držák otviráku je .opatřen zácbytem, pr-oti němuž, ve vzdálenosti dané velikosti uzávěru lah vičky, je umístěna protiopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrky svírá s rovinou držàku V úseku mezi zachytem a protiopěrkou tupý úhel v rozsahu od 95 do 105 °. Hrany záchytu jsou oboustranně vybroušeny do ostří, přičemž záchyt může být opatřen klinovitým vybramm.jiné provedení otvíráku má v držáku mezi pnotiopěrkou a záchytem vytvořen uvolňoVací otvor. Opět jiná verze otvíráku má držák opatřen dvěma prohyby.Výhodou otvíráku je zvýšení bezpečnosti práce při otevírání lahviček na antibiotika v laboratoři. Vedie toho zvyšuje produktivitu práce při této operací manipuiace s otvírákem je jednoduchá. Výhodou otvíráku podle vynálezu je též jednoduchá konstrukce, vhodná i pro velkosériovou výrobu, takže může být výrobné lehce realizován, s minimalními nároky na materiál a energií.Príklad provedení otvíráku podle vynálezu je schernaticky znázo-rněn na připojenýchvýkresoch, kde obr. 1 Dfedstavuje otvirák v bokorysu, obr. 2 otvírák v půdorysu, obr. 3 bokorys jiné varianty otvíräku a obr. 4 pohled zespodu na tuto variantu.Otvírak je tvořen držákem 1, na němž jsou provedeny dva vprohyby 11 a 12, při čemž vzdálenost prvého prohybu 11 od protiopěrky 4 je nejméně dvojnásobkem průměru uzávěru 5 lahvičky. Na konci otvíráku je proveden záchyt 2, zde s klínovltým vybránim 3, jehož hrany jsou oboustranně vybroušeny do ostří, a záchyt 2 je snížen proti rovine držäku 1 o poloviční výšku uzávěru 5 lahvičky, Ve vzdálenosti, dané velikosti uzâvěru 5 lahvičky, je umístěna protiopěrka 4, svírajíci s rovinou držáku 1 mezi záchytem 2 a protiopěrkou 4 úhel 95 až 105 °, s výhodou 100 °. jak je znázorněno na obr. 2, v držáku 1 mezi záchytem 2 a protiopěrkuou 4 může být proveden uvolň-ovacI otvor B. Záchyt 2 a protioperka 4 představují Otevírací ústrojí.Otvirák funguje tak, že se nasadí zachytem 2 na uzávěr 5 lahvičky a držák 1 se stlači dolů. Tímtotlakem se přitlačí záchyt 2 proti protiopěrce 4, takže záchyt 2, resp. jeho vybráni 3, se zařizne, resp. vtlačí do uzávěru 5. Dalším tlakem na držák 1 se uzávěr 5, zpravidla i se zátkou, zvedne od hrdla lahvičky, Osou páky je dolní konec protiopěrky 4. Po otevření je vytlačení uzá věru 5 a zátky z otvíráku usnadněno uvol ňovacím otvorem 6, kterým lze zatlačit na uzávěr 5, například hrotem tužky.ak ukazují obr. 3 a 4, je možné vzájemnou polohu zächytu 2 a protiopěrky 4 prohodit, takže proti-opěrka 4 bude na konci držáku .1 a záchyt 2 na těle držaku 1, vei vzdálenost-i průměru uzávěru 5 lahvičky. Na obr 3 je též patrná vzájemné poloha otví raku a lahvičky s jejím uzávěrem 5.Otvirák může být zhotoven z ocelového pásku z konstrukční anebo nástrojové oceli a opatřen antikorozním povlakem chromniklovým, niklovým, zinkovým, kadmiovým apod., anebo může být zhotoven z nerezové oceli.Otvírák je určen především pro biochemické a chemické laboratoře ve zdravotnických,veterinárních apod. zařízeních, ale může se uplatňovat všude tam, kde přichází do úvahy používání lahviček na antibiotika jako obalu, tedy obecně V analytických labo ratořích v průmyslu, zejména farmaceutickém.1. Otvírák lahviček na antibiotika, vyznačený tím, že držák 1 je opatřen záchytem~ 2), proti němuž se pr-otiopěrka 4 prozáběr s protilehlou částí uzávěru 5 lahvičky, přičemž rovina protiopěrky (4 svírá s r-ovinou držáku l V úseku mezi Záchytem 2 a protiopěrkou 4 tupý úhel a v rozsahu od 95 do 105 °.2. Otvírák lahviček podle bodu 1, vyznačený tím, že v držáku 1 je mezi proticpěrkou 4 a zác-hytem 2 vytvořen uvolñovací otvor (BJ.3. Otvírák lahviöek podle bodu 1, vyzna čený tím, že držák l je prostřednictvím dvou prohybů 11) a 12 vyhnut nad úroveň části s otevíracím ústrojím.4. Otvírák lahviček podle bodu 1, vyznačený tím, že v záchytu 2 We Vytvořeno klínovité vybrání (3).5. Otvirák lahviček podle bodu 1, vyznačený tím, že záchyt 2 je vytvořen na těle držáku 11.6. Otvírák laihviček podle bodu 4, vyznačený tím, že hrany záchytu 2 tvořící klín-ovlté vyhrá-ní 3 jsou opatřeny oąst-rým břiliem.

MPK / Značky

Značky: lahviček, otvírak, antibiotika

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-220824-otvirak-lahvicek-na-antibiotika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otvírak lahviček na antibiotika</a>

Podobne patenty