Benzyldifenylsilanol a způsob jeho přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce účinných katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci ?-olefinů, především ethylenu. Předmětem vynálezu je dosud neznámý benzyldifenylsilanol strukturního vzorce a způsobu jejich přípravy řízenou hydrolýzou benzyldifenylhalogensilanu.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÁLEZY A omsvvvynález řeší přípravu z)pro výrobu vysoce účinrąých katalysátorů pro nizkotlakou polymeraci u-olefinů, pře devším ethylenu.Předmětem vynálezu je dosud neznámy benzyldifenylsilanol stmktumího vzorcea způsobu jejich příprevy řízenou hydrolýzou. benzyldifenylhalogensilanu.Vynález se týka dosud nspopsané chemické sloučeniny benzylditsnylsilanolu obecného vzorce (C 7 H 7)(C 6 H 5)2 SiOH a způsobu jeho prípravy.Sloučeniny obecného vzorce RR 2 R 3 S 1 x, kdo R 1, R 2 e R 3 jsou eromatické, alifetické nebo alicyklické organické aubstituenty a X je aktivní snadno oemänitelný anorganický substitusnt jako otom halogenu, hydroxylová ekupinaapod., nabyly v poslední době značnáho významu jako meziprodukty eyntézy organokřsmičitých ssterů kyseliny chromové, ktoré jsou použivdny jako základní složky vysoce aktivních systémů ketalyzujtcích nízkotlskou polymeroci o-olefinů, zvláště ethylenu. Vedle perfenylovsných silylostorů (R 1-R 2 R 3 C 6 H 5) kyseliny chromové se začínsjí v poslední době používat 1 enalogické aatory s jedním onylovým substituentem nahreoeným slkylovou skupinou. Jedním z nich je 1 bis(bonyldiony 1 si 1 yl)sster kyseliny chromové, k jehož syntézs je apotřebí jako výchozí komponenty vhodné sloućeniny obsahující benoyldifenylsilylovou skupinu. Jako nejvýhodnějii so jev dosud nspopsaná sloučanina benzýldifenylsilanol.Pŕsdmětem vynálezu je sloučenina bsnzyldifenylsilanol obecného vzorce (C 7 H 7)(C 5 H 5)2 Si 0 HDále je předmětem vyndlezu syntéza bazyldifenylsilanolu hydrolýzou benzyldifenylhalogsnsilanu strukturnibo vzorcekde X znamená chlor, brom nebo jod, účinkom vodných roztoků hydrogenuhličitanu drsselnáho nebo sodného v heterogenní rozpouštědlové soustavě, kterou tvoří organické rozpouštědlo a voda. Jako organických rozpouštědsl lze použít ethsrů, aromatickýcb uhlovodikú nebo halogenderivátů uhlovodíků, výhodné disthylsthsru, bonzenu nebo dichlormethanu. Eeakce probihá podle rovniceHydrolyza se provádí za teploty mistnosti mírnym pŕebytkem alkalicky reogujíci složky a dokončí se jednohodinovým záhřevem na teplotu varu těkaväjěi slolky rozpouštědlového systému. Izolace produktu se provádí separací vrstev rozpouětědol, suěenín organické vrstvy a vekuovým odpaŕením rozpouštědla. Zbytek krystalicky ztuhns. Výtčłek presahuje 75 teorie.Syntésa preparútu je demonstrováns.náslsdujicimi příkladyKe směsi 50 ml diethyletheru o roztoku 15 g (O,| 5 mol) hydrogonuhličitsnu draaelndho se v průběhu 1 hodiny se michání pridá roztok 30,9 3 (0,1 mol) bonsyldifenylchlortilanu vo 120 ml diethyletheru. Směs se pak další hodinu za stálého míchiní zohŕíví na teplotu veruorgenickáho rozpouětědla. Po vychladnutí se vrstvy odděli, etherická se promyje čtyřikrétpo 50 m 1 vody a vysuäí bezvodým síranem sodným. Zfiln-ovaný roztok se destilací ze vekue zbaví rozpouštědla e zbylý činy bozbarvý olejovity produkt stánim krystalicky ztuhne. Ziská se 23 g bílého krystelického produktu, což představuje 79,2 teorie.V průběhu jedné hodiny se přidá roztok 52,5 g (0,17 mal) benzyldífenylchlorsilenu ve 200 ml dichlormethanu ke směsi 100 ml dichĺormethanu a roztoku 21 g (0,25 mol) hydrogenuhličitenu aodného ve 200 ml vody. Po smíchání se směs ještě I hodinu sahřívá k mírnému retluxu. Po ochlezení, separeci vrsteva vysušení dichlormethanové vrstvy se rozpouštědlo za vakua oddestiluje. Zbylý čirý bezbarvý olejovimy produkt stáním krystalicky ztuhne. Získá ae 37,5 g bílého kryetalického produktu (76 5 teorie).Ve výtěžcích 77 až 83 byl získán týž preparát hydrolýzou benzyldífenylbromsilanu a benzyldifenyljodsilenu podle příkladu 1.Ve výtěžcích 75 až 79 byl získän týž preperát hydrolýzou za prítomnosti hydrogenuhličitenu dreselného nebo sodného podle příkladu 1 v prostředích, kde jako organické složka systému byl benzen, chloroform a chlorid uhličitý.Připravené preparáty byly rekrystalovány z roztoků v nasycených alifatických uhlovodících C 5-C 6, s výhodou z n-pentanu, vychlezením nasycených roztoku.Produkt tvoří na vzduchu stálé, bezbarvé krystaly, dobře rozpustné v diethyletheru,benzenu, chloroformu, dichlormethanu, ethanolu, ecetonu, za chladu méně rozpustné v alifatických uhlovodících jako pentan, hexen.Výsledky elementární analýzy pro C 19 H,8 SiOVlnočty a přiřezení ebsorpčnich pásů uvádí tabulka II. Infračervené spektrum benzyldifenylsilanolu bylo pořízeno ne pŕistruji Specord IH-75 v rozsahu 400 až 4 000 cm 1 v KBr kyvetě 0,26 mm (roztok v C 014, CS 2). Interpretece pásu byla provedena na základě vihreční analýzy a porovnáním se spektry obdobných sloučenin, především trifenylsilanolu,trifenylchlorsilanu. Ve spektra je možno jednoznačně ídentifikovet přítomnost skupin fenylových, methylennvé a vibrace Si-O-H.30 a 2931 NM spektrum 30 NHR spektrum sloučeniny bylo měŕeno při frekvenci 25,047 MHz, 2981 NR spektrumpři frekvenci 19,788 MHz. Pro měření byl použít 25 roztok látky v deuteriochloroformu s tetramethylsilenem jako vnitřním standardem. ô(13 C)TuS 0 ô(29 Si)TMS 0. Měřeníbyla provedena při teplotě 25 °C. Hodnoty chemických posunů jsou vyjádřerw v ppm (kladné hodnoty označují posun k nizštmu poli).aha. pás (m 4) přiřezení abs. pás (cm) přiřazení 450 sh X-senn. Ph 1 768 vw 480 s X-senz. Ph 1 816 vw komb. a harm. 505 vs -X-senz. Ph 1 883 vw y (C-H)Ph 570 s u (Si-C) I 955 vw 620 w u (CCC)Ph 658 w a (CCC)Pä 2 892 w u s (GHZ) 700 vs dýchaci kruhu Ph 2 925 w mas (GHZ) 738 va y (C-łUPh 767 s y (C-łUPh 3 002 m 820 vs-b u (Si-O) 3 028 s 903 m y (C-PDPh 3 055 s u (C-HLPh 1 000 m def. kruhu Ph 3 072 s 1 o 3 o m a (c-mrn 3 083 m I 057 m 3 (0 ~H)Ph 3 440 w-b § (si 0 Ho) I 116 vs X-senLPh 3 550 w-b I 123 vs X-senLPh 3 675 s (Si-OH) 1 160 s ö (Si-GHZ) 1 190 w a (C-l-DPh Ph -fem/l 1 207 a u (Fn-GHZ) . X-senz. -pás citlivý k substituci 1 252 vw B(C-H)Ph l 302 w 6(C-H)Ph Intenzity páaů | 334 vw u(C-C)Ph va - velmi silný l 431 vs u(C-C)Ph s - silný 1 452 s SUH-le) m - střední 1 495 vs u (C-C)Ph w - slabý I 590 m u(C-C)Ph v vw - velmi slabý 1 500 ul u(C-C)Ph sh - přehyb

MPK / Značky

Značky: přípravy, benzyldifenylsilanol, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-217934-benzyldifenylsilanol-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Benzyldifenylsilanol a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty