Pohyblivé rameno souřadnicového polohovacího zařízení

Číslo patentu: 217922

Dátum: 15.12.1984

Autori: Dvorský Vladimír, Vlk Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká pohyblivého ramena souřadnicového polohovacího zařízení u kreslicích strojů, ovíjecích poloautomatů, zapisovačů apod. Pohyblivé rameno se musí přemísťovat s vysokou přesností, značnou rychlostí, zrychlením a zpožděním, bez chvění, musí být dostatečně pevné a tuhé. Pohyblivé rameno podle vynálezu je vytvořeno z tyčového materiálu s obdélníkovým průřezem se zkosenými hranami, které tvoří vodicí dráhu pro kladky, které se při pohybu suportu otáčejí kolem os, uložených v obou koncích suportu podkovového tvaru. Oba konce suportu jsou spojeny seřizovacím šroubem s pružinou, jejichž pomocí a s využitím pružnosti plechového materiálu suportu je zabezpečeno přesné dosednutí kladek na vodicí dráhy.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálczu VLK MIROSLAV, Dvonsxf VLADIMÍR, PRAHA(54) Pohybilvé rameno souřadnicového polohovacího zařízenívynález se týká pohyblivého ramena souřadnioového polohovacího zařízení u kreolicioh strojů, ovíjecích poloautomatů,zapisovačů apod. Pohyblivé rameno se musí přemísřovat s vysokou přesností, značnou rychlostí, zrychlenim a zýožděním, bez chvění, musí byt dostatečně pevné a tuhé.Pohyblivé rameno podle vynálezu je Vytvořeno z tyčového materiálu s obdélníkovým průřezem se mkosenými hranami, které tvoří vodicí dráhu pro kladky které se při pohybu anportu otáčejí Koĺem os,uložených v obou koncích suportu podkovověho tvaru. Oba konce suportu jsou spojeny seřizovacim šroubem s pružinou, jejichž pomoci a s využitím pružnosti pleohového materiálu suportu je zabezpečeno přesné dosednutí kladek na vodicí dráhy.Vynález se týká pohyblivého ramena souřadnicováho polohovaeího zařízení u kreslicích strojů, ovijecích poloąutomntů, zapisovačü spod.Pohyblivé rameno se pohybuje v jednom smeru. l-uport na pohyblivém ramenu se pohybuje v jednom směru kolmám na smer pohybu ramena. Pohyblivé rameno se musí pŕemístovat s vysokou přeenosti, značnou rychlosti, nočným zrychlením a zpožděním, bez chväni. suport obvykle nese potŕebm nástroj - ovijecí pistoli, ryci nebo optickou hlavu. Remeno proto musi být dostatečně pevné a tuhé, aby uneslo váhu suportu s nástrojom.Pohyblivé rameno je obvykle tvořeno dvěma rovnoběžnými tyčemi s kruhovym průřezem.Po nich se pohybuje suport s dvěma rovnoběžnymi kruhovými otvory - vodítky. Pohyb suportu po pohyblivám ramenu vyvolává pohybový mechanismus, např. pohybový ěroub, ozubený hřebens pestorkem, ozubený ŕemen. Tyče kruhového průŕezu maji ve všech radiálních směreoh stejnou tuhost. Největší tuhost se však požaduje ve směru pohybu ramena a proto je nutno volít silně tyče s velkou hmotnosti. Pak je ovšem třeba použít k pohonu pohyblivého ramena pohonných jednotek s velkým výkonem a tudiž i velkou hmotnosti. Tyto pohonné jednotky jsou umistěny rovněž ne pohyblivém ramenu a jejich hmotnost se přičítá k hmotnosti ramena.Velká hmotnost soustavy limituje její. dynamické vlastnosti. Pro plynulý pohyb suportu po tyčich je nutné dodržet jejich rovnoběžnost s vysokou přesností a rovněž tak i rovnoběžnost voditek suportu. Lehké posouváni suportu je možno zajistit použitím třecich nebo kuličkových pouzder, ale jejich montáž je obtížné a nákladná.Účelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pohyblivé rameno souřadnicového polohovacího zařízení je tvořeno tyčí obdélníkového průřezu. Na jejich užšich stranách jsou po délce vytvořeny vodioí dráhy trojuhelníkového průřezupro kladky otočné upevněné v ložiskéch uložených v ramenech suportu. Suport jepodkovového tvaru z plechu, přičemž obe konce jsou spojeny seřizovacim šroubem s pružinou pro nastavení oe kladek.Pohyblivé rameno podle vynálezu je lehké a přitom tuhé. Suport kledkami přesně dosedá na vodioi dráhy a jeho výroba nevyžaduje přesnost.Přiklad vynálezu je dále popsán pomoci výkresu, kde na obr. l je pohyblivé rameno v řezu se suportem, na obr. 2 je pohled na pohyblivé rameno se třemi kladkami suportu, na obr. 3 je pohyblivé rameno se čtyřmi klsdkemi suportu.Pohyblivé rameno l na obr. 1 je Vytvořeno z tyčového materiálu s obdélníkovým průŕezem se zkosenými hransmi, které tvoří vodic dráhu l|, | 2 pro kladky g 1, 22. CLadky jsou bud tři 21, gg, g uspořádané podle obr. 2 nebo čtyři 21, g, 21, àLuspořádané podle obr. 3,aby byla zajištěna stále poloha suportu i vůči pohyblívému ramenu l. nadky 21, gg, 2 , 24 se při pohybu suportu 2 otáčeji kolem os ji, jg, 31, ji uložených v obou koncích suportu 2 podkovováho tvaru. Oba konce ji, 2 jsou spojeny seřizovacím šroubem 6 s pružínou l. Pomocí seřizoveciho ěroubu 6 a pružiny 1 s využitím pružnosti plechového materiálu suportu 2 je zabezpečeno přesné dosednutí kledek g, 22, 2 , a na vodici dráhy 11, lg a jejich přitlačeni. Suport i je unášen po pohyblivém ramenu i pohybovým mechenismem, ktery není znázorněn.Pohyblivé ramena souřadnicového polohovacího zařízení se suportem, vyznačené tím,že ,je tvořeno tyčí obdélníkového průřezu, na jejichž užěich stranách Jsou po dělce vytvořeny vcdici dráhy (11, l 2) trojühelníkového průřezu pro kladky (21, 22, 23, 24) otočné upevněné v ložísxách uložených v ramenech (41, 42) suportu (5) z plechu podkcvového tvaru, přičemž oba konce ramen (51, 52) jsou spojeny seřizovacim šroubem (6) s pružinou(7) pro nastavení os (31, 32, 33, 34) kladek (21, 22, 23, 24).

MPK / Značky

Značky: zařízení, pohyblivé, rameno, souřadnicového, polohovacího

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-217922-pohyblive-rameno-souradnicoveho-polohovaciho-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivé rameno souřadnicového polohovacího zařízení</a>

Podobne patenty