Zapojení pro generování synchorizačních impulsů

Číslo patentu: 217921

Dátum: 15.12.1984

Autor: Poucha Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výpočetní techniky Řeší problém generování synchronizačních impulsů pro číslicové počítače. Podstata vynálezu spočívá v tom že k výstupu primárního generátoru synchronizačních impulsů je připojena alespoň jedna větev dvojitého vedení primárního synchronizačního rozvodu s odporovým zakončením a s odbočkami, s nimž jsou připojeny sekundární generátory synchronizačních impulsů. Vynálezu může být využito v oborech výpočetní a měřicí techniky.

Text

Pozerať všetko

(75) Aumrvynüemn POUCHA PAVEL ing., PRAHA(54) zapojení pro generovánl synchronizačních impulsůvynález se týká výpočetní techniky. Řeší problém generování synchronizačních ímpulsů pro číslicové počítače.Podstata vynálezu spočívá v tom že K výstupu primárního generátoru synckyonizačních impulsů je připojena alespon jedna větev dvojitého vedení primárního synchronizačniho rozvodu s odporovým zakončením a s odbočkamí, 5 nimž jsou připojeny sekundární generátory synchro« nizačních impulsů.Vynálezu může být využite v oborech výpočetní a měřicí techniky.vynález se týká zapojení pro generování synchronizačních impulsů, kterého se používá v základní jednotce počítače.Synchronizační impulsy zajištují synchronní činnost logických obvodu v moduloch i celých modulů základní jednotky počítače a dělí čas na stejne interval. Začátky časových intervalu vyznačené náběžnou hranou ímpulsů jsou shodná v celá základní jednotce počítače. Jde tedy o impulsy isochronní. Aznámé zapojení pro generování synchronizsčních impulsů používá například volnoběžnyoscilátor, který a přípojenou kombinační a sekvenční logickou sítí vytváří řadu synchronizačních impulsů, jež se rozvádějí, obvykle paprskovitě, do různých částí logiky základní jednotky počítače. zapojení pro generování je tedy rozptýleno v logická struktuře základní jednotky a netvoří samostatné celky funkční ani konstrukční. Proto pro každá uspořádání základní jednotky je nutno řešit zapojení pro generování samostatné.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro generování synchronizačních impulsů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v ton, že k výstupu primárního generátoru syuchronizačních impulsú je pripojene alespoň jedne větev dvojitého vedení primárního synchronizačního rozvodu s odporovým zakončením a s odbočkami, k nimž jsou pripojeny sekundární generátory synohronizačních impulsů a dále, že v obvodu primárního generátoru synchronizačních impulsů je zapojen hlídací obvod střídání impulsú, hlídací obvod intervalu mezi ímpulsy a synchronizátor pro spouštění a zastavování zapojení pro generování synchronizsčních impulsů s rovněž že v obvodech sekundárních generátorů synohronizačních ímpulsů jsou zspojeny hlídací . obvody střídání impulsů. iPřesnost opakovací frekvence, tj. délka taktu, poloha generovanýoh impulsů, tj. soufázovost náběžąých hren impulsů a jejich šířka musí být dodržováns s přesností 1- 1 ns. Náběžné hrany impulsů generovaných jednotlivými sekundárními generátory synchronizačních impulsd v různě vzdálených modulech od prímárního generátor-u musí být časově totožné. Logická struktura modulů základní jednotky počítače vyžaduje, aby uprostřed základního časového intervalu s délkou například 125 ne byl generován další zpožděny synchronizační impuls. Primární generátor synchronizačních impuleů se musí definovanä rozbíhat a zastsvovat v mezerách mezi impulsy. Přesnost časů generovanýoh impulsú závisí jak na primárním tak na sektmdárním generátoru synchronizačních impulsů. Primární generátor určuje přesně délku taktu synchronizačních impulsů a zpoždění druhého synchronízačního impulsu, zatímco sekundární generátor určuje přesně šírku výstupních synchronizačníoh impulsd.Príklad zapojení pro generování sýnohronizačních impulsů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde sobr. 1 ukazuje blokové schéma zapojení pro generování synchronizačních lmpulsůobr. 2 ukazuje bloková schéma zapojení primárního generátoru synchronízačních impulsůobr. 3 znázorňuje blokové schéma zapojení sekundárního generátor synohronizačních impulsd.K hlavním vystupům 11 a Lg primárního generátoru l synohronizačních impulsů, který je řeěen jako samostatný konstrukční celek elektrostaticky stíněný, jsou pripojeny dvě kabelové větve g, 2 primárního synchronizačního rozvodu. Iĺe každé kabelové vätvi 2, gjsou pripojeny dva sekundární generátor-y i synchronízačních impulsd a to svými vstupy g, 1. Každá kabelové větev g, je zakončena odporovym zakončovacím členem j, 2. K vystupdm Q, 2 sekundárních generátorů g jsou pripojene neznázorněná vedení sekundárního rozvodu,která se paprskovitě rozbíhají k jednotlivým zátázím v logice modulu. svorky u, g primárního generátoru 1 jsou ovládacími vstupy celého zapojení pro generování synchronizačních impulsů.Primární generátor l synchronizečních inpulsd řídí činnout sekundárních generátord ipomocí dvojice impulsü, které se přenášejí ksbelovým vedením 2, 2. Sekundární generátory i vytvářezjí z těchto ímpulsů výstupní synchronizační impulsy pro logiku modulu. Kabelová vedení g, gje tvořeno koaxiálním kabelem a je samostatným vedením v základní jednotce počítače, které se konstrukčně liší od ostatních vedení.Prímární generátor synchronizačních impulsů (obr. 2) obsahuje volnoběžný generátor g opakovací frekvence, pripojený k prvnímu vstupu synchronizátoru 22, na jehož druhý vstup je připojen zpožčovací obvod g se vstupem 1 ą. K třetímu vstupu synchronizátoru g je připojen první výstup obvodu pro ruční ovládání gł, jehož druhý výstup je připojen k prvnímu vstupu monostsbilního obvodu g. čtvrtý vstup synchronizároru gą je spojen se vstupní svorkou 11 obvodu primárního generátor-u, zatímco výstup synchronizátoru gg je spojen s druhým vstupem monostabilního obvodu 25. Výstup monostabílního obvodu g je spojen se vstupem zpožčovaoího obvodu 26, jehož výstup je napojen na výstupní obvod g 1, který má výstupní svorku 11. Výstup monostabilního obvodu g je rovněž spojen s výstupním obvodem gg, který má výstupní svorku j 2. K výstupní svorce 11 výstupního obvodu z( je rovněž přípojen první vstup hlídacího obvodu 39, jehož druhý vstup je přípojen ke svorce g výstupního obvodu gs. K této svorce 12 je dále přípojen vstup druhého hlídacího obvodu ga, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou 12, zatímoo výstup hlídacího obvodu 39 je spojen s výstupní svorkou m.Z volnoběžného generátoru a, který se rozbíhá ihned po zapnutí napájecího napětí,přicházejí impulsy do synchronizátoru g 2. Synchronizátor g je ovládán signálem ze zpoždovacího obvodu § 31, zpoždujícího spuštění obvodu primárního generátoru synchronizačních impulsů po príchodu vnějäího ovládaeího signállLna vstupní svorku lg. Obvod ručního ovládání 24 umožňuje ovládání (spouštění, zastavování, jednorázové spouštění) primárního generátoru tlačítky umístěnými na jeho panelu. Spouštění a zastavování primárního generátoru je možno ovládat signálom přiváděným ze servísního modulu počítače na svorku 11 synchronizátoru 22. Obvod ručního ovládání gg ovládá při jednorázovém spuätěni monostabilní obvod gą, který vytváří šírku výstupních synohronizačních impulsů prímárního generátoru. Impulsy z monostabilního obvodu g se vedou do prvního výstupního obvodu 28, který vytváří první výstupní synchronizsční impulsy na své výstupní svorce Lg. Z obvodu g se vedou impulsy rovněž do zpoždovacího obvodu L 6, ktorý vytváří zpoždění nutná pro správné časové umístění druhého synchronizačního impulsu vytvářeného druhým výstupním obvodem g 1 na výstupní svorce ll. Signál o správněm chodu primárního generétoru synchronízaöních impulsů se odebírá z výstupní svorky jj hlídače gg intervalu mezi ímpulsy a z výstupní svorky Ř hlídače 3 O střídání impulsů.U sekundárního generátoru synohronizačních impulsů (obr. 3) je vstupní svorka g spojene s oddělovacím a vyrovnávacím obvodem ji, jehož výstup je spoje s obvodem j pro odvození impulsu z hrany. Výstup tohoto obvodu j 2 je spojen s monostabilním obvodem jj,jehož výstup je spojen s výkonovým obvodem Lkterý má výstupní svorku g. stejně je zapojena druhá část sekundárního generátoru, kde vstupní svorka l je spojene s oddělovaoím a vyrovnávaciu obvodem 31, jehož výstup je spojen s obvodem gg pro odvození impulsu z hrany,přičemž výstup obvodu ąfje spojen s monostabilním obvodem 33, jehož výstup je spojen s výkonovým obvodem 11, který má výstupní svorku g. Druhé vstupy monostabilních obvodu j a jfjsou pripojeny ke svorce Q pro nastaveni výchozího stavu sekundárního generátoru. Na svorku 10 je rovněž připojen nastavovací vstup hlídacího obvodu 12 střídání impulsü s pamětí. Další dve vstupy obvodu jj, které slouží pro přívod střídajících se impulsů jsou spojený každý se svou vstupní svorkou Q resp. 13. Hlídací obvod jj má výstupní svorku lg.l se přivádí impulsy z odbočky kabelové větve g resp. 2. Oddělovscí s vyrovnávscí obvod 31 resp. lfoddêluje sskundární generátor synchronizačních impulsů od kabelového vedení a vyrovnává žpoždění vznikající v tomto vsdení,takže náběžné hrany výstupních ímpulsů vsech sekundárních generátord 3 pripojených ke kabelovým větvím 2 a jsou časové shodné. Impulsy z obvodu 11 resp. j 1 se vede do obvodu 3 g resp.v nichž se z hrany přícházejíoího impulsu odvozuje izký impuls, který spouští následující monostabilní obvod j resp. 31, jenž ovlivňuje šířku výstupního ímpulsu. Z obvodu 11Na vstupní svorky 6 aresp. 31 seVedou impulsy do výkonověho obvodu ji resp. ji který dodává výstupním impulsům odebiraným ze svorky § resp. g potřebný logícký zisk. Výchozí stav obvodů jj, 33 a jí po zapnutí napájeníse nastavuje signálem přivedeným na svorku lg. Na svorky ll a lg se přivádějí ze svorek § a 2 výstupní Synchronizační impulsy sekundárního generátoru. Obvodji hlidá střidání přiváděných impulsů. Z výstupní svorky lg se odebirà signál o správném chodu sekundárniho generátoru.Zapojení pro generování synchronizačních impulsü podle vynálezu je vhodné pro použití v čislicové technice, zejména v počítačích s modulovou strukturou, případně v měřicí technice.1. Zapojeni pro generováni synchronizačních impulsů, vyznačené tím, že k výstupu primárního generátoru (1) synchronizačních impulsů je připojena alespoň Jedna větev (2,2) dvojitého vedení primárního synchronizačního rozvodu s odporovým zakončením (5,5) a s odbočkami, k nimž jsou připojeny sekundární generátcry (4) synchronizačnich impulsů.2. Zapojení pro generování synchronizačních impulsů podle bodu l, vyznačené tim,že v obvodu primárního generátoru (1) synchronizačních impulsů je zapojen hlídací obvod(30) střidění impulsů, hlídací obvod (29) intervalu mezi impulsy a synchronizětor (22) pro spouštění a zastavováni zapojení pro generování synchronizačních impulsú.3. Zapojení pro generování synchronizačnich impulsů podle bodu 1, vyznačené tím, že v obvodech sekundárních generátorů (4) synchronizačních impulsů jsou zapojeny hlídací obvody (35) střidání impulsů.

MPK / Značky

Značky: generování, synchorizačních, zapojení, impulsů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-217921-zapojeni-pro-generovani-synchorizacnich-impulsu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro generování synchorizačních impulsů</a>

Podobne patenty