Pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub

Číslo patentu: 217918

Dátum: 15.12.1984

Autori: Šafr Zdeněk, Kania Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká pojezdového vozíku, na němž je umístěno zařízení, které kyslíkoacetylénovým nebo plazmovým hořákem za pohybu vozíku dělí ocelové trouby, které jsou vyráběny zkružováním ocelových pásů a svařováním ve šroubovici. Nevýhody stávajícího stavu odstraňuje z největší míry pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub, který je pojízdně uspořádán v dopravní dráze, jejíž osa je rovnoběžná s osou výběhu soustrojí, z něhož vystupuje trouba zhotovená zkružením a svařením ve šroubovici a podstata vynálezu spočívá v tom, že na konci pojezdového vozíku je vetknut čep, na nějž je otočně nasazena vidlice, v níž je na příčném čepu kyvně uložena páka, jejíž druhý konec je prostřednictvím kulového ložiska spojen s pístnicí silového válce, který je svou spodní částí uložen v kulovém ložisku v rámu pojezdového vozíku a páka je přitom opatřena ložiskem, v němž je uložen otočné čep opatřený okem, v němž je natáčivě uložen čep rámu,odvalovacích kladek. Podle vynálezu je tažný řetěz pojezdového vozíku spřažen s řetězovým kolem hydraulického motoru.

Text

Pozerať všetko

(m mno vynálezu šma znmízx, OSTRAVA, mn JINDŘICH, vRATmov(54) Pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trubvynález se týká. pojezdového vozíka,na němž je umístěno zařízení, které kyslíko-acetylénovým nebo plazmovým hořákem za pohybu vozíku dělií ocelové trouby, které jsou vyráběny zkružováním ocelových páaů a svařováním ve šroubovici.Nevýhody stávadícího stavu odstranujs z největší míry pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub, který je pojízdně uspořádán v dopravní dráze, jejíž usa je rovnoběžná s osou výběhu soustrojí, z něhož gstupuje trouba zhotovené zkružením a sv sním ve šroubovíci a podstata vynálezu spočívá v tom, že na konci pojezdového vozíku de vetknut čep, na nějž e otočné nasazena vidlice, v níž e na p íčnám čepu kyvně uložena Nka, její druhý konec je prostřednictvím kulového ložiska spojen s pístnicí silového válce, který je svou spodní částí uložem v kulovém ložisku v rámu pojezdového vozíka a páka je přitom opatrena ložiskem, v němž je ulozen otočné čep opetřeny oken, v němž je natáčívě uložen čep rámu odvalovacích kladek.Podle vynálezu je tažný řetěz pojazdnvého vozíka spřažen s řetězovým kolem hydraulického motoru.vynález se týká pojezdového vozíkuzařízení pro příčná dělení trub, která kyslíko-ecetylánovým nebo plazmovým hořákem za pohybu vozíku delí ocelové trouby, která jsou vy,ráběny zkružováním ocelových pásů. e svařováním ve ěroubovici.Soustrojí, ve kterých se provádí výroba trub sveřovaných ve ěroubovici, produkuje trouby, jejichž délka je omezována jen délkou použité ocelová pásky. V praxi vlek ze rovnečkami pásu probíhá svařování konce spotřebovsnzeho svitku s počátkem nového a proto soustrojí může produkovat trouby neomezené délky. Pro praktickou potřebu a podle požadavků odběretele se nekonečná trouba po výstupu ze soustrojí dälí na potrebná délky, přičemž toto dälení probíhá za pohybu trouby a tento pohyb se skládá ze-složłq osové s rotační. Proto byla vyvinuta a jsou známa zařízení, která provádějí dělení těchto trub na výstupu ze soustrojí za pohybu pomocí kyslíko-acetylénového nebo plazmového hořáku tak, že hořák je umístěn na vhodnám nosnám ústrojí ulozenem na vozíku vlečenem nebo tlačenám souhlaeně se snwslem a rychlostí osováho pohybu trouby.Konstrukce těchto zařízení se musí vyrovnávet s jevem, že podélná oss trouby vystupující ze soustrojí není vždy totožná s Výstupní osou soustrojí s dopravní osou následná technologické linky. Pro dosažení požadované souososti bývejí proto na pojezdovám vozíku dělicího zařízení instalováąy masivní uzavřené nebo polouzavřenó rámy, ve kterých jsou pootočenê o | 80 ° instalováxxy pneumatické upínncí elementy s upínscími kladkemi, které na způsob lúnety vystředují troubu do správné osy. Tyto rámy jsou svou spodní částí uloženy na křížových suportech, z nichž jeden ustavuje rám v horizontální a druhý ve vertikální příčná ose. Celý rám s upínecími elementy je robustní a rozmärný a prestavba upínacích elementů a suportů na různé průměry vyráběných trub neprobíhá bez komplikací.Uvedená nevýhody odstraňuje z největší míry pojezdový vozík zařízení pro příčná děleni trub, který jepojízdně uspořádán v dopravní dráze, jejíž osa je rovnoběšná s osou výběhu souetrojí, u něhož vystupuje trouba zhotovené zlu-učením a overením ve sroubovioi a podstata vynálezu spočívá v tom, že na konci pojezdového vozíku je vetknut čep, na nějž je otočně nasazena vidlice, v níž je na příčném čepu kyvne ulozene páka, jejíž druhý konec je prostřednictvím kulováho ložiska spojen s pístnicí eilováho válce, který je svou spodní částí uložen v kulovém lozisko v rámu pojezdového vozíku a páka je přitom opatřene ložiskem, v němž je uložen otočně čep opatřený okem, v něm je natáčivä uložen čep rámuodvalovacích kladsk. Podle vynálezu je tažný řetěz pojezdového vozíku spřežen s řetäzovým ąPojezdový vozík podle vynálezu je konstrukčne značne jednoduěší než jiná známá provedení a nevyžaduje v provozu žádnou mimořádnou údržbu. Zařízení je taká výhodná tím, že změna v průměrovám sortimentu trub nevyžaduje úkony pro prestavbu zařízení a kromě toho se celé ústrojí pojezdováho vozíku. nachází pod dälenou trubkou, což ulehćuje manipulace s troubou. Kromě pohonného ústrojí pojezdu vozíku je silový válec jediným funkčním ovládaným prvkom. což poskytuje dobrá predpoklady pro .automatizovaný provoz celého dělicího zařízení.Vynález je blíže objssněn v dalším popisu s odvolúním ne připojená výkresy, kde před-vstavuje obr. 1 boční pohled na pojezdový vozík, podpírající troubu a obr. 2 zjednodušerw pohled na řez A-A z obr. l vedený osou odvalovacích kladek, pričom ipkami jsou v obr. I znázornený smery a smysl pohybu trouby, pojezdového vozíku a jeho jednotlivých funkčních prvků.Pojezdový vozík j, je svými koly 2 uloäen na pojezdová dráze l, po níž je reverzně tahán válečkovým řetězem i, ktorý je přepásán okolo převáděcího řetězovćho kola ž, a řetězového kola ý. bydraulickeho motoru 1. Pojezdový vozík 1 je ve sve zadní části opetřon če pem Q, na kterém je otočně ulozene vidlice 2 s příčným čepem m, na nem je lqrvně ulozenepáka LL. V rámu pojezdováho vozíku je na kulovám lołisku 13 uložen svou spodní částí silový válec u, jehož pístnice M je spojene s pákou | kulovým ložiskem u. Páka n jeopatřena ložlskem lg, v němž je otočné uložen čep 11, který je ve své horní části opatřen okom lg, v němž je natáčivě uložen čep 12 rámu 2 L ktorý nese dva páry odvelovaoích kla dek 21, ktoré podpírejí troubu 22.Při pohledu na obr. 1 je patrné, že úložné spojení trouby za s odvalovecími kladka~ mi gl, opatřenýmí břity, je natolik účinné, že osový pohyb trouby gg postačuje k překonání valivých odporu mezi koly 3 a pojezdovou drahou 1 a uvádí pojezdovy vozík L do pohybu souhlasného s posuvem trouby gg. Nepřesnost, kterou způsobují zejména pasivní odpory při unášení vlastního řezacího zařízení gą se elimínují hydraulickým motorem 1, jehož kroutící moment ve směru řezu vyrovná tyto pasivní odpory a umožňuje tak dokonalou synchronizaci pohybu pojezdového vozíku 1 s dopřednym pohybom trouby 22. Kromě toho hydraulický motor 1 ve spojení s tažným válečkovým řetězem 1 zejištuje po oddělení trouby gg řezecím zařízením ga i zpětný pojezd vozíku 1 do výchozího postavení. Uložení páky 11, sílového válce 13 e rámu gg má dostatočný počet stupňů volnosti k tomu, aby pojezdový vozík 1 zachytil všechny smerové odohylky trouby gg od její technologické osy zá, která zaručuje přesné vedení řezu pálícím hořákem řezacího zařízení 31. Silový válec 13 slouží k výškovému přestevování páky ll, kterou se nastavuje výške rámu gg ve vozíku 1 v závislosti na průměru trouby gg, se kterou je manipulováno a kromě toho vyvozuje přítlečnou sílu odvalovacích kladek gl ke stěně trouby gg, nutnou k zatlačení břitů kledek 31 do povrchu1. Pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub, který je pojízdně uspořádánv dopravní dráme, jejíž osa je rovnoběžná s oaou vyběhu soustrojí, z něhož vystupuje trouba zhotovené zkruäením a svařováním ocelového pásu ve šroubovici, vyznačujíoí se tím, že na konci pojezdoveho vozíku (1) je vetknut čep (8), ne němž je otočně usazena vidlice (9),ve které je na příčném čepu (10) kyvně uložene páka (11), jejíž druhý konec je prostřednictvím kulového ložiska (15) spojen s pístnicí (14) silového válce (13), který je svou Spodní částí uložen v kulovém ložisku (| 2) v rámu vozíku (1) a páka (11) je přitom opatřena ložiskem (16), v němž je uložen otočnš čep (17), opatřený okem (18), v němž je natáčivě uložen čep (19) rámu (20) odvalovecích klsdek (21).2. Pojezdovy vozík podle bodu 1, vyznačující se tím, že tažny řetěz (4) pojezdového vozíku (1) je spřažen s řetězovým kolem (6) hydreulického motoru (7).

MPK / Značky

Značky: dělení, příčné, pojezdový, zařízení, vozík

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-217918-pojezdovy-vozik-zarizeni-pro-pricne-deleni-trub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub</a>

Podobne patenty