Stavěcí mechanismus dvoupolohové otočné jednotky manipulačního zařízení

Číslo patentu: 217912

Dátum: 15.12.1984

Autor: Drašťák Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je přesné ustavení otočného talíře jednotky, a tím zajištění polohy součástky umístěné na tomto talíři a určené k technologické operaci. Uvedeného účelu se dosáhne stavěcím mechanismem sestávajícím ze zarážecího zařízení a tlumícího systému. Zarážky jsou opatřeny vroubkováním, a zasahují do vroub kování na prstenci a do kuželové plochy na talíři. Tlumicí systém má dva tlumiče uložené na společném ložisku, a vahadlo se dvěma rameny, z nichž jedno je opatřeno rolničkami, které narážejí na zarážky, a druhé má vybrání, do kterého zasahuje rolna tlumícího systému.

Text

Pozerať všetko

mechanismem sestávajicím ze zarážecího za iässrstrziztžr. POPIS VYNÁLEZU 217912(75) Autor vynález DRAŠŤÄK EĽIL, PRAHA(54) Stavěcí mechanismus dvoupolohové otočné jednotky manipulačního zañzení Účelem v nálezu je přesné ustavení °bn 1 4polohy součéstky umistěné na tomto talířía určené k technologické operací. Uvedeného účelu se dosáhne staväcimřízení a tlumiciłlo systému. Zarážky jsou opatřeny vroubkováním, a zasahují do vroubkováni na prstenci a do kuželové plochy na talíři. Tlumicí systém má dva tlumiče uložené na společném ložisku, a vahadlo se dvěma rameny, z nichž jedno je opatřeno rolničkami, které narážeji na zarážky, a druhé má vybrání, do kterého zasahuje rolna tlumiciho systému.217912 2 Vynález se týká stevěcího mechenismu dvoupolohové otočné jednotky manipulačního zařízení, jako jsou roboty a manipulátory.Při automatické výrobě je nutné přesné umístování součástek, určených k opracování,na místo odkud jsou odebírány k technologické operací. To se řeší různým provedením zarážek na otočnám talíři, na kterém jsou umístěny opracovávané součástky. Tyto zarážky jsou drženy ve své poloze napřz třecím odporom a různým provedením tlumičů v koncových polohách, která jsou umístěny odděleně od sebe, každý ve vlastním ložisku.Nevýhodou těchto provedení je zejména nebezpečí prokluzu u zarážek držených jen třaním a nesnadná přístupnost, a tím seříditelnost a výměna tlumičů, způsobené jejich umístěním.Tyto nevýhody odstraňuje stavěcí mechenismuo dvoupolohově otočné jednotłq manipulátoru,tvorený zarážecím zařízením a tlumicím systémem. Podstata vynálezu je v tom, že dvoupolohová otočná jednotka má na základním tělese upraveny zarážky s vroubkováním, které zasahují do vroubkování na prstenci a do kuželové plochy na talíři, přičemž na základním tělese je pod talířem umístěn tlumicí systém s vahadlem a se dvěma tlumiči modernými na společném ložisku.Pokrok dosežený vynálezem spočíva zejména v tom, že uspořádání zarážek zamezuje jejich prokluzu a umožňuje jejich snadnou přestavitelnost, čímž se dosahuje i snadné změny ihla natáčení, dále v tom, že tlumicí system je mimo talíř, takže je snadno seřiditelný a výměna tlumičů je jednoduchá. Kromě toho působí na tlumicí systém pouze síly v ose tlumičů, takže nedochází k jejich poškození. Príklad provedení stavěcího mechenismu podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. I je znázorněn schematický řez otočnou jednotkou, na obr. 2 nárysný pohled na otočnou jednotku bez talíře, na obr. 3 nárysný pohled na otočnou jednotku s talířem, ne obr. 4 tlumicí systém a na obr. 5 detail zarážky.Otočné jednotka (obr. 1) sestává ze základního telesa l, ve kterém je uloženo pohonná ústrojí a s hřídelem 3, na kterém je tslíř 5. Na talíž-i 1 je umístěna horizontální a vertikální jednotka manipulačního zařízení. Talíř i má prstenec i, který je opatřen vnitřním kuželovým vybráním á a na obvodu sekundárním vroubkováním 1. Do sekundárního vroubkování 1 prstence 2 zssahují dvě zerážky Q, 5 L, a to levá zarážka Q e pravá zarážka L svým vroubkováním 2. Na tělese 1 je pod telířem 1 kyvně uloženo vahadlo Q (obr. 2). Vahadlo Lg má dvě ramena, a to první rameno 1 s rolničkami u, LL a druhé rameno g s vybráním u, do kterého zasahuje rolna lg tlumioího systému 12 se dvěma tlumičí 11, LL (obr. 4).Vybrání u a rolnu lg lze umístit též tak, že rolnou lg se opstří rameno lg a vybraní A je pak v tlumicím systémuNa tělese | je pod zarážkou § umístön aretační člen gý. Tlumicí systém j sestává z držáku E, na kterém je pro oba tlumiče u, 11 společné ložiska lg s posuvným táhlem 29. Na tomto tahle 33 je umístěna rolna á a doraz al. Obe zarážky Q,§ jsou vytvoreny shodně, a to tak, že seetávají ze dvou částí 23, 21, a to spodní části 33 a horní části 23. (obr. 5). Spodní část ga má kuželová vybraní gg, které se dotýká kuželové plochy g prstence ž. Na vnitřní straně spodní části za je válcová plocha opatřena vroubkováním i. Horní část a má ozub 21, který zapadá do vybrání 31 telíře 5. Do vroubkování 2 zapadá sekundární vroubkování 7 prstence ž. Konstrukce zarážek Q, § zaručuje jejich pevné spojení s telířem i tím, že obě součástí do sebe zapadají svým vroubkováním 1, 2, a dále,že kuželová plocha á zapadá do kuželového vybraní 25 a ozub 31 do vybraní 24. Obě části za, g jsou k sobě pevné přitaženy šroubem až. VOsová vzdálenost rolniček jj, u může být nenejvýše rovna dvojnásobku tlumicí dráhy hydraulických tlumičů u, 11.Při požadoveném přestavení na jiný úhel natáčení manipulačního zařízení se obě části ga,zarážek Q, § od sebe uvolní a lehce přestaví do jiné žádené polohy.Je-li zapotŕebí uvést nočnou jednotku z jedná polohy do druhé, začne se otáčet talíř i, tím se uvede tlumicí systě jj, a vahadlo lg do střední polohy (naznačená na obr. 2) Při pokračování pohybu narazí levá zarážka § na první z-olničku 1,3, a posune vahadlo lg o dráhu tlumení. Přes rameno 13 vahadla Q sç uvede v činnost tlumicí systém 12, který prostřednictvím táhla Q a dorazu 31 působí na první tlumíč 11, čímž utlumí náraz a v této poloze je levá zarážka 8 zaaretována aretačním členem g. Při pohybu na druhou stranu narazí druhá rolnička u na pravou zarážku E, táhlo gg a doraz 31 působí na druhý tlmič u a talíř 1 se zaeretuje v žádané poloze.1. Stavěcí mechanismus dvoupolohové otočné jednotky manipulátoru, tvořeny zarážecíma tlumicím systémem, vyznačený tím, že má na základním tělese (l) dvoupolohové otočné jednotky upraveny urážky (8, 8) s vroubkováním (9), které zasahují do sekundárního vroubkování (7) na prstenci (5) a do kuželové plochy (6) na talíři (4). přičemž na základním tělese (1) je pod talířem (4) umístěn tlumicí systém (15) s vahedlem (10) a se dvěma tlumiči (17, 17) uluženými na společnćm ložisku (19).2. Stavěcí mechanismus podle -bodu 1, vyznačený tím, že zarážky (8, 8) sestávaji ze spodní části (22) s kuželovým vybráním (28) přecházejícím ve vnitřní válcovou plochu s vroubkováním (9) a horní části (23) opatřeně ozubem (27), ktery je v dotyku s mezíkruhovým vybráním (24) talíře (4), přičemž obě části (22, 23) jsou rozebíratelnä spojeny.3. Stavěcí mechanismus podle bodu 1, vyznačený tím, že vahsdlo (10) je opatřeno dvěmarameny (11, 12), z nichž jedno rameno (11) je opatřeno dvěma rolničkami (13, 13) a druhé rameno (12) vybráním (14), do kterého zasahuje rolna (16) tlumicího systému (15).

MPK / Značky

Značky: otočné, manipulačního, zařízení, jednotky, stavěcí, mechanismus, dvoupolohové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-217912-staveci-mechanismus-dvoupolohove-otocne-jednotky-manipulacniho-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavěcí mechanismus dvoupolohové otočné jednotky manipulačního zařízení</a>

Podobne patenty